Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

30. května 2022 - 31. ledna 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

2 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

1 068

Předložené žádosti

1 966 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

1 066

Podpořené žádosti

1 961 mil. Kč

Zbývající alokace

39 mil. Kč


Aktualizováno 21. 6. 2024

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů:

 

Podání žádosti o podporu:

30. 05. 2022 – 31. 1. 2023 do 14 h

v aplikaci IS KP21+ na adrese: iskp21.mssf.cz

Konzultační linka pro šablony OP JAK:

e-mail: dotazyZP@msmt.cz

tel. 234 814 777

Každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Více informací o konzultační lince

Text výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I - verze 2

29. 11. 2022 - 13:00| pdf| 708.93 kB

Text výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I - Neplatná verze

30. 05. 2022 - 10:16| pdf| 510.75 kB

Seznam žáků/studentů

30. 05. 2022 - 10:16| xlsx| 482.58 kB

Prezentace Šablony SŠ a VOŠ

22. 06. 2022 - 07:59| pdf| 817.63 kB

Prezentace Šablony pro DM a INT

22. 06. 2022 - 07:58| pdf| 776.78 kB

Dokládání výstupů Šablony I

05. 09. 2022 - 07:10| pdf| 343.45 kB

Kalkulačka šablon ZoR – verze 4

12. 06. 2023 - 09:11| xlsx| 1.26 MB

Kalkulačka šablon ZoR – verze 3 - Neplatná verze

22. 12. 2022 - 07:55| xlsx| 1.26 MB

Kalkulačka šablon ZoR – verze 2 - Neplatná verze

16. 12. 2022 - 13:21| xlsx| 1.26 MB

Kalkulačka šablon ZoR - Neplatná verze

09. 12. 2022 - 12:40| xlsx| 1.26 MB

Videotutoriál Kalkulačka šablon ZoR

14. 12. 2022 - 12:06| docx| 285.67 kB

Souhrnné čestné prohlášení

05. 09. 2022 - 07:09| docx| 296.36 kB

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

03. 10. 2022 - 13:20| docx| 312.16 kB

Karta účastníka

04. 04. 2023 - 10:51| xlsx| 53.15 kB

32 hodin inovativního vzdělávání

12. 06. 2023 - 09:08| xlsx| 368.32 kB

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

05. 09. 2022 - 07:10| docx| 286.26 kB

Zápis o uskutečněných setkáních

06. 11. 2023 - 08:44| docx| 304.95 kB

Prokázání vlastnické struktury

27. 02. 2023 - 08:34| docx| 283.59 kB

Specifické datové položky jsou nástroj pro doplňkový sběr informací v MS2021+, kterým ŘO získává podrobnější informace o charakteru poskytnuté podpory. Způsob jejich vykazování je popsán v kap. 5.3 přílohy 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad.

Vykazování SDP je vázáno na realizaci některých šablon. V případě šablony Inovativní vzdělávání dětí/žáků/studentů se ve zprávě o realizaci vykazují témata a formy, kterými byla aktivita realizována. U tématu i formy se vyplňují počty všech dětí/žáků/studentů, kteří se aktivity zúčastnili a počet hodin, které byly danému tématu a dané formě věnovány. Prostřednictvím SDP se monitoruje míra ovlivnění dětí/žáků/studentů realizací projektu a z tohoto důvodu je nezbytné vykazovat do SDP všechny děti/žáky/studenty, nejen ty ohrožené školním neúspěchem.

V případě VOŠ se oblast ohrožení školním neúspěchem do výstupu aktivity neuvádí, aktivita je vykazována pro skupinu studentů, v níž bude podpořen minimálně jeden student minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání během jednoho školního roku.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Metoda produktivních hodin je nastavena v souladu s českou a evropskou legislativou. Je používána stejným způsobem u všech personálních šablon a po všechny měsíce realizace aktivity v projektu. Jednotkou personálních šablon je jedna produktivní hodina, ale nacenění jedné produktivní hodiny není rovno hrubému hodinovému platu pracovníka.

Metoda stanovuje, že ve 12 po sobě jdoucích měsících je na plný úvazek určeno maximálně 1720 produktivních hodin. Finanční prostředky alokované v žádosti o podporu vychází z tohoto ustanovení popsaného v příloze 2 výzvy v kapitole 5.1 Veškeré alokované finanční prostředky ze žádosti o podporu však není možné automaticky považovat za finanční prostředky připadající na realizaci těchto pracovních pozic.

Do realizace personálních šablon a jejich následného vykazování do projektu vstupuje několik proměnných – rozdílný počet dnů dovolené pedagogických a nepedagogických pracovníků a rozvržení jejich čerpání v 12měsíčním období, nemocnost pracovníků či čerpání OČR a také rozdílný počet dnů fondu pracovní doby v jednotlivých letech.

Metoda produktivních hodin v žádném případě nezakazuje čerpání dovolené, naopak s ním předem počítá. Z důvodu snižování administrativní zátěže však ŘO OP JAK nepožaduje hodiny vyčerpané dovolené po příjemcích dokládat. Metoda je pro příjemce výhodná v tom, že není nutné sledovat alikvotní část dovolené pro projekt (v případě, kdy např. příjemce do šablon převádí stávajícího zaměstnance), ale zaměstnanec si dovolenou čerpá dle své potřeby, čerpání dovolené tedy není vázáno ani na projekt ani na kalendářní rok.

Z důvodu veškerých výše uvedených faktorů není možné nastavit systém vykazování personálních šablon tak, aby každá škola dopředu přesně naplánovala potřebu produktivních hodin a tyto hodiny zcela vykázala jako vyčerpané.

Pokud to časové možnosti pracovníka dovolují, je možné včas na straně příjemce navýšit pracovníkovi po vzájemné dohodě úvazek či prodloužit dobu realizace šablony tak, aby byly veškeré produktivní hodiny v době realizace projektu vyčerpány.

I přes veškerá doporučení bude z výše uvedených důvodů v některých případech vznikat vratka nevyužitých finančních prostředků za zbývající produktivní hodiny. Tuto skutečnosti nelze v žádném případě považovat za pochybení příjemce.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Personální šablonu je možné vykázat ve druhém nebo třetím sledovaném období zpětně i za první sledované období. Produktivní hodiny pracovníka vyplňte skutečně od měsíce zahájení práce pro projekt, i když spadá do prvního sledovaného období.

V tom případě však opravdu dojde k nesouladu částek zobrazených na listu Souhrn v poli „ZoR č. 1“, sloupec „celkem“ oproti verzi Kalkulačky šablon ZoR doložené v první zprávě o realizaci a také na listech MŠ/ZŠ. Tento stav bude ze strany ŘO akceptován. Příjemce při vyplňování údajů ve druhé zprávě o realizaci v IS KP21+ uvede na záložku „Aktivity“ celkový součet jednotek (= produktivních hodin) za první a druhé sledované období.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Tabulka Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, kam se zaznamenávají pracovníci podpoření v šablonách Vzdělávání pracovníků a Spolupráce pracovníků, se vyplňuje a dokládá za každé sledované období zvlášť. V hlavičce formuláře je k identifikaci sledovaného období určeno pole „Zpráva o realizaci č.“. Pokud nebyly výše uvedené šablony realizovány ve všech sledovaných období, tabulka se doloží pouze za ta sledovaná období, ve kterých vzdělávání a/nebo spolupráce proběhly.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V souladu s přílohou č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad se u personálních pozic ve zprávě o realizaci dokládají k administrativní kontrole následující dokumenty:

  1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP);
  2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin dané pozice včetně evidence realizovaných individuálních setkání v případě kariérového poradce (je součástí Kalkulačky ZoR projektu);
  3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti dané pozice (doklad o dosaženém vzdělání);
  4. čestné prohlášení statutárního orgánu o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory dle pozice.

U personálních pozic, jejichž kvalifikace se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zároveň není v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad uvedeno, že není pedagogickým pracovníkem dle zákona č. 563/2004 Sb., je zároveň nutné, aby osoba zaměstnaná na takové pozici splnila všechny další podmínky uvedené v § 3 zákona o pedagogických pracovnících.

Ke kvalifikacím získaným v zahraničí jsou uvedeny podrobné informace na webových stránkách MŠMT.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Pokud při realizaci personální šablony nedojde ve druhém nebo třetím sledovaném období k žádné změně, tj. nezmění se pracovník, druh pracovního poměru a výše úvazku, pak se nezmění ani údaje v polích „cena/sazba“ a „číslo“. Přesto je nezbytné na záložku „Specifické datové položky“ v IS KP21+ vstoupit a údaje i beze změny uložit, aby uvedené záznamy byly aktuální za dané sledované období.

Uživatelskou příručku pro práci v IS KP21+ naleznete ZDE.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Dokument podepsaný ručně a zaslaný datovou schránkou nelze považovat za originál dokumentu. Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, dochází zasláním datovou schránkou k ověření odesílatele. Aby byl dokument po vyjmutí z datové schránky originálem, musí být už před vložením do datové schránky elektronicky podepsán.

Pro kontrolu na místě je třeba doložit originál osvědčení/potvrzení o absolvování podepsaný ručně nebo elektronicky oprávněným pracovníkem poskytovatele vzdělávání.

Jsou dvě možnosti, které obě vyžadují originál od poskytovatele vzdělávacího kurzu:

  1. Poskytovatel kurzu pošle listinný originál, tj. ručně podepsané osvědčení o absolvování kurzu, příjemci poštou.
  2. Poskytovatel kurzu pošle elektronický originál (elektronický dokument podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) e-mailem nebo datovou schránkou. Příjemce může tento originál rovnou vložit do ZoR, zároveň ho má k dispozici pro kontrolu na místě v elektronické podobě.

Poznámka: Konverzí lze elektronický originál (tj. podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) převést do listinné podoby. Nebo opačně, listinný dokument převést do elektronické podoby konverzí, která bude obsahovat doložku, že se elektronický dokument shoduje s originálem.

Pokud příjemce obdrží prostřednictvím e-mailu/datové schránky naskenovaný dokument s fyzickým podpisem (prostou kopii dokumentu), nelze z něho vytvořit originál konverzí – tj. z kopie nelze vytvořit originál.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

 

Pro posouzení, zda zahrnout produktivní hodiny za den, kdy se konala stávka, do zprávy o realizaci, není rozhodující, zda byla škola uzavřená či otevřená. Rozhodující je, jak byl tento den zohledněn při výpočtu mzdy/platu konkrétního zaměstnance. Do produktivních hodin se počítají skutečně odpracované hodiny nebo hodiny, za které jsou zaměstnanci vypláceny náhrady mzdy/platu (bez dovolených a státních svátků). Hodiny, které se považují za výkon práce, avšak za ně nepřísluší náhrada mzdy/platu, nelze do produktivních hodin započítat. Příjemce je povinen se při realizaci projektu řídit nejen pravidly operačního programu, ale také platnou legislativou.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

 

Soubor Evidence 32 hodin je možné doložit jak ve skenu, tak v podobě excelového (xls) souboru. Řídicí orgán s daty obsaženými v tabulce Evidence 32 hodin pracuje v oblasti evaluací, data se dále analyzují, z tohoto důvodu je preferováno doložení výstupu v podobě excelového souboru. V návaznosti na potřebu analyzování dat jsou zároveň příjemci, kteří v rámci zpráv o realizaci doloží skeny Evidence 32 hodin, ve výzvě k dopracování vyzváni k doložení také xls souboru.

To samé platí i pro tabulku Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, která slouží pro zaznamenávání vzdělávaných osob ze šablon Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a Spolupráce pracovníků ve vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Definice výstupu aktivity Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je formulována jako „Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 hodin“. Dále ve specifikaci šablony je uvedeno, že „Minimální požadovanou dotaci 8 hodin vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání“. Příklad využití šablony – varianta b) popisuje možnosti sčítat různé formy vzdělávání. Například mentoring a seminář.

Otázka sčítání jednotlivých vzdělávacích akcí vychází z výše uvedených definic. Každé osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání je nezbytné považovat za dokument, ze kterého není možné oddělit menší části, aby se staly součástí jiného osvědčení.

Ze dvou osvědčení na 18 hodin vzdělávání (jedno samostatné osvědčení) a 6 hodin vzdělávání (druhé samostatné osvědčení) je způsobilým výstupem projektu osvědčení na 18 hodin, které představuje dvě jednotky aktivity. Pro způsobilost další jednotky aktivity je nezbytné k osvědčení na 6 hodin získat jakékoliv jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo min. 2 hodiny vzdělávání. Pokud však trvalo více než 2 hodiny, zbývající hodiny vzdělávání NELZE VYKÁZAT jako základ pro další jednotku aktivity.

Ze třech osvědčení na 6 a 6 a 4 hodiny vzdělávání je možné uznat jednu jednotku aktivity, která bude tvořena dvěma z těchto osvědčení. Ke třetímu osvědčení je opět nezbytné získat jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo méně než 8 hodin, aby mohla být uznána další jedna jednotka aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Náplň práce pracovníka hrazeného ze šablony 1.II/2 Školní speciální pedagog je uvedena v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. Zároveň je potřeba respektovat ustanovení kap. 3 přílohy č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kde je uvedeno: „Pro školy/ školská zařízení platí obecně pravidlo, že je třeba volit aktivity s ohledem na čerpání obdobné podpory z jiných zdrojů, např. Národní plán obnovy, jiné dotační tituly (včetně dalších výzev OP JAK), dotační programy MŠMT, Erasmus+, tituly dalších operačních programů v ČR či jiné zdroje financování stejných či obsahově obdobných aktivit. Není přípustné financovat identické náklady na aktivitu ze dvou zdrojů.“

Pokud škola na realizaci předmětů speciální pedagogické péče čerpá finanční prostředky z podpůrných opatření, je nezbytné, aby školní speciální pedagog odučil tyto hodiny mimo úvazek financovaný z prostředků OP JAK.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Karty účastníka je nezbytné založit pro každého pracovníka, jehož vzdělávání bylo uhrazeno z finančních prostředků projektu bez ohledu na to, zda bylo toto vzdělávání vázáno na konkrétní šablonu nebo zda bylo hrazeno z ostatních finančních prostředků projektu.

Osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání se dokládá do výstupů zprávy o realizaci pouze pro ty osoby, jejichž vzdělávání je navázáno na šablonu Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání. Pokud bylo z finančních prostředků hrazeno vzdělávání nad rámec požadovaných šablon, není třeba dokládat do zprávy o realizaci osvědčení/potvrzení a zároveň se toto vzdělávání nebude uvádět do tabulky Evidence podpor. Do IS ESF se po jeho spuštění zaznamenají všichni pracovníci a jejich absolvované vzdělávání, které bylo hrazeno z finančních prostředků projektu. Dosažená hodnota indikátoru 600 000 bude v těchto případech vyšší než počet osob uvedený v tabulce Evidence podpor. Bližší informace naleznete v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad v kap. 5.2.

Kartu účastníka je nutné vyplnit aktuálně, kdy se pracovník účastní šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, popř. šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, tj. karty účastníka jsou vyplňovány před spuštěním IS ESF pro období 2021+. V červenci 2023 byl zveřejněn informační dokument „Vykazování hodnot indikátorů podpořených osob mimo IS ESF pro období 2021+“ dostupný na odkazu https://opjak.cz/dokumenty/is-esf-2021-evidence-podporenych-osob/.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V posledním měsíci trvání pracovního poměru je nezbytné zachovat délku pracovního poměru tak, jak bylo v PS/dohodě uvedeno a odpracovat stanovený počet hodin dle fondu pracovní doby daného měsíce. Řešením není úvazek snižovat, stejně tak není žádoucí ukončovat pracovní poměr dříve.

V Kalkulačce šablon ZoR se na listu dané personální pozice uvede pouze takový počet produktivních hodin, aby byl celkový počet vykázaných produktivních hodin roven celkovému počtu produktivních hodin ze žádosti o podporu. Kalkulačka má na listu daného subjektu kontrolní mechanismus, příslušné pole ve sloupci Celkem – vykázáno šablon se podbarví červeně v případě, že dojde k vykázání většího počtu produktivních hodin, než na který je v projektu nárok.

Osobní náklady pracovníka za produktivní hodiny, které již není možné vykázat, lze hradit z ostatních finančních prostředků dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Dle přílohy č. 2 Výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kap. 5.1 se za neuznatelný výstup považuje, když pracovník ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) absolvuje program, který není hrazen z finančních prostředků projektu (je poskytován účastníkům zdarma, nebo je hrazen  z jiných zdrojů). U neakreditovaných kurzů a seminářů je navíc jako výstup pro kontrolu na místě požadováno také potvrzení o zaplacení vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad uvádí pro účely realizace šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání, že „Za externího odborníka pro variantu setkání s rodiči i komunitního setkání je považována osoba, která se tématem dlouhodobě zabývá. Za výběr odborníka je zodpovědný ředitel školy.“ Je nezbytné, aby odborník pocházel z jiného (externího) prostředí, než je prostředí školy/školského zařízení příjemce a neměl s tímto subjektem uzavřen pracovněprávní vztah, s výjimkou zaměstnání pro účely realizace této aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Do tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání se každý cyklus spolupráce zaznamenává na jeden řádek. V Evidenci podpor je nutné uvést počet hodin za celý cyklus spolupráce, tj. za celou šablonu (8 hodin). V tomto případě se vybere z rozevíracího seznamu taková forma spolupráce, která počtem hodin převažovala. Pokud je počet hodin minilekcí i hospitací shodný, pak se vybere forma, která byla pro vzdělávanou osobu více přínosná.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablona a jejich věcný výklad nespecifikuje pro účely realizace komunitních setkání v rámci šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání možnou dobu konání těchto setkání. Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností je možné uskutečnit také o víkendu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Ano, aktivity šablony lze realizovat i v období letních prázdnin, a to formou aktivit, které jsou poskytovány nad rámec běžné výuky, která je realizována během školního roku v období září–červen. Jedná se tedy o tzv. letní školy, příměstské tábory apod., které jsou pořádány a realizovány školou, a to za podmínek splnění všech pravidel realizace šablony, které jsou uvedeny přímo v textu šablony Inovativní vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Ze šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělání lze hradit kurzy, které probíhají prezenční formou a dále kurzy probíhající distančně, a to vždy online synchronní formou. Do hodin vzdělávání lze započítat hodiny prezenční výuky a dále hodiny konané on-line synchronní formou, která zaručuje možnost okamžité interakce s vyučujícím a ostatními účastníky. Hodiny odučené formou e-learning není možné do výstupu aktivity zařadit, protože se nejedná o synchronní formu výuky.

Do šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání lze nárokovat hodiny stáží, které probíhají ve firmách. Jedná-li se o hodiny stáží ve škole/školském zařízení, nelze za tyto hodiny nárokovat šablony.

Jednotkou šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je jeden pracovník, který se vzdělával po dobu 8 vyučovacích hodin. V tomto konkrétním případě lze z tohoto kurzu započítat 100 hodin prezenčního studia a využít na ně až 12 šablon.

Rovněž je nutné upozornit na nezbytnost splnění podmínky výzvy, že celé studium musí proběhnout v době realizace projektu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Právní úprava pracovněprávních vztahů včetně související personální a mzdové problematiky a vykazování odvedené práce do projektu jsou dvě odlišné záležitosti.

Žadatel/příjemce postupuje při uzavírání pracovněprávních vztahů a zajištění související personální a mzdové agendy v souladu se Zákoníkem práce a další relevantní legislativou. Tato oblast není nijak ovlivněna pravidly výzvy a realizací projektu.

Metoda produktivních hodin slouží k vykazování odvedené práce do výstupů projektu. Je založena na výši úvazku a již zohledňuje čerpání dovolené a dny státních svátků. V rámci dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nevzniká právo na dovolenou. Pokud nejsou využívány hodiny dovolené, se kterými metoda produktivních hodin počítá, dochází k rychlejšímu vyčerpání limitu produktivních hodin.

Při uzavření DPP na celý kalendářní rok na úvazek 0,1 bude pracovníkovi v souladu s metodou produktivních hodin nastaven limit produktivních hodin 172. Při rozpočítání na jeden měsíc se jedná o 14,33 produktivních hodin. Jedna produktivní hodina se však nerovná jedné skutečně odpracované hodině. Pracovník je povinen dle DPP každý měsíc odpracovat 10 % fondu pracovní doby daného měsíce. Aby vznikl v projektu nárok na 172 produktivních hodin za rok, je nezbytné, aby pracovník pracoval na DPP celý kalendářní rok. Po zadání skutečně odpracovaných hodin do přílohy zprávy o realizaci Kalkulačka šablon k ZoR je pomocí nastavených vzorců provedeno porovnání počtu odpracovaných hodin s fondem produktivních hodin 172 (14,33 hodin měsíčně) a opravdu dojde k situaci, že hodiny budou spotřebovány dříve než za 12 měsíců.

Na financování tohoto pracovně právního vztahu jsou určeny finanční prostředky odpovídající výši 172 produktivních hodin násobené jednotkovou sazbou personální šablony. Tyto finanční prostředky jsou určeny na 12 odměn z DPP.

Pokud by DPP byla ukončena o několik týdnů dříve, došlo by k poklesu fondu produktivních hodin, a tudíž i ke snížení objemu finančních prostředků určených na financování této pracovní pozice.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Do šablony Inovativní vzdělávání je možné vykazovat aktivity, které jsou zaměřeny na sport či sportovní aktivity pouze u středních škol a vyšších odborných škol sportovního zaměření. Z forem realizace daných specifikací šablony je možné využít např. tandemovou výuku, aktivizující metody nebo projektovou výuku mimo školu. Zážitková pedagogika je definována odlišně od sportovních aktivit: Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev.

V případě sportovně zaměřených škol lze sportovní aktivity pro žáky a studenty zařadit pod téma Odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

U ostatních subjektů není možné do šablony Inovativní vzdělávání vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky.

Sportovní aktivity je možné využít jako jeden z prostředků k dosažení cíle. Příkladem může být vodácký kurz pořádaný science centrem s biologickým/ekologickým zaměřením, nabízející více než jen techniku splavení řeky, tzn., že cílem takového kurzu bude formou zážitkové pedagogiky přiblížit cílové skupině biologická/ekologická témata.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V rámci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání mohou být podpořeni studenti 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky. Není však možné z této šablony hradit samotnou praxi studenta, protože praxe studentů probíhají na základě spolupráce školy příjemce a vysoké školy. Daný student si tím ve škole příjemce plní svoje studijní povinnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby v rámci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání docházelo k podpoře profesního růstu studenta nad rámec jeho povinné praxe.

Provázející učitelé, mentoři atp. jsou za vedení praxe studenta odměňováni, je tedy nezbytné předcházet dvojímu financování stejných nebo podobných aktivit. Proto studenti VŠ, přítomní ve škole z důvodu plnění praxe, mohou být ze šablony podpořeni, ale jejich spolupráce s vyučujícím musí obsahovat činnosti/prvky navíc oproti povinné praxi.

Aby mohl být student podpořen, musí být v pracovně právním vztahu se školou, viz kapitola 4.1 přílohy č. 2 výzvy:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj je zaměřen na:

  1. a) pracovníky ve vzdělávání: jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku;

U výzvy, na záložce Dokumenty, v části Ostatní dokumenty k realizaci projektů je uveřejněn dokument Metodická pomůcka_Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, kde jsou různé možnosti, jak uchopit tuto šablonu, popsány.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad není specifikována doba trvání jedné minilekce ve výuce. Její délka vychází z potřeb vzdělávaného pracovníka/spolupracujícího týmu pracovníků. Očekává se však, že po provedení minilekce ve vyučovací hodině zůstane vzdělávaný pracovník ve třídě nadále přítomný.

Bez ohledu na skutečnou délku provedené minilekce bude ve výstupu aktivity vykázaná jedna realizovaná vyučovací hodina.

ŘO OP JAK si dovoluje také připomenout, že do výstupu aktivity nelze započítat hodiny, ve kterých pedagog běžně vyučuje. Proto je nezbytné provést minilekci ve vyučovací hodině některého z kolegů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V této šabloně je nezbytné zvolit vzdělávací kurz s ohledem na témata uvedená v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kapitola 4.1. Účast pedagoga na lyžařském nebo vodáckém kurzu lze akceptovat pouze u SŠ a VOŠ sportovního zaměření, pro které je relevantní téma „odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělání a vzdělání v konzervatoři“.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělání představuje blok/cyklus vzájemné spolupráce všech zapojených pracovníků (vč. lektora), kteří se zúčastní všech fází – přípravy, realizace a reflexe aktivity. Jednou z forem realizace aktivity je minilekce ve výuce, ve které si zapojený pracovník vyzkouší nabyté zkušenosti ve vyučovací hodině. Aby však mohla být hodina započtena do výstupu aktivity, musí se jednat o vyučovací hodinu některého z kolegů. Tím bude splněna podmínka, že do výstupu aktivity nelze započítat hodinu, ve které pracovník běžně vyučuje.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Jednotkou pro vykazování personálních šablon je jedna produktivní hodina. Tato produktivní hodina je naceněna tak, aby již zohledňovala náhradu mzdy nebo platu za čerpání dovolené zaměstnance a náhradu za práci ve svátek. Do skutečně vykazovaných produktivních hodin se započítává (kromě odpracovaných hodin) náhrada za návštěvu lékaře, náhrada za překážky v práci na straně zaměstnance (nemocenská prvních 14 dnů, účast na svatbě, pohřbu atd.). Hodiny nepřítomnosti z důvodu nemoci trvající déle než 14 dnů a ošetřování člena rodiny nelze do produktivních hodin zahrnout, protože za ně pracovník obdrží náhradu od Správy sociálního zabezpečení.

Produktivní hodiny jsou způsob vykazování personálních šablon. Nejedná se o jiný způsob výpočtu platů/mezd. Veškeré pracovně právní záležitosti v projektu se řídí Zákoníkem práce a další relevantní legislativou (Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmů, …). Výpočet platu/mzdy probíhá standartním způsobem.

Fond produktivních hodin pro plný úvazek na 12 měsíců je 1720 hodin. Čerpání dovolené je v počtu ročních produktivních hodin již zohledněno. Vynásobíme-li 1720 produktivních hodin nákladem na aktivitu, získáme finanční prostředky, ze kterých bude hrazeno nejen 12 platů/mezd vč. odvodů, tj. i náhrad za dovolenou a státní svátky, ale také adekvátní podíl režijních, provozních, administrativních a jiných výdajů vztahujících se k realizaci projektu.

Zaměstnanec má tedy nárok na čerpání dovolené a na vyplacení čistého platu/čisté mzdy. Hodiny připadající na tyto dny dovolené však nebudou uvedeny ve zprávě o realizaci v počtu vykazovaných produktivních hodin.

S Vašimi dotazy se můžete i nadále obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Dotazy obecnějšího charakteru týkající se přípravy žádosti o podporu, realizace a vykazování jednotlivých šablon směřujte prioritně na konzultační linku pro šablony OP.

Dotazy vztahující se k procesu administrace konkrétního projektu (např. výzvy k doplnění žádosti o podporu nebo následně výzev k dopracování zpráv o realizaci) je vhodné komunikovat přímo s administrátorem daného projektu.

Jak zjistíte, kdo je administrátorem vašeho projektu?

Podpisem žádosti o podporu a jejím zaregistrováním v systému IS KP21+ je projektu přiděleno registrační číslo. Projekt je následně během pár dní přidělen administrátorovi zjednodušených projektů s rolí manažer projektu (dále jen „administrátor ZP“). Jeho jméno se žadateli/příjemci zobrazí v IS KP21+ po otevření projektu v menu nalevo v části Identifikace projektu, položka Manažeři projektu ŘO/ZS.

Tento administrátor ZP je kontaktní osobou daného projektu pro zajišťování veškeré komunikace mezi žadatelem/příjemcem a Řídicím orgánem (dále jen „ŘO“).  Z důvodu zajištění auditní stopy je komunikace oboustranně vedena v systému IS KP21+ prostřednictvím interních depeší. Při odesílání depeše se ujistěte, že ji odesíláte z vašeho projektu, jen tak se v depeši zobrazí registrační číslo projektu, depeše bude vázaná na projekt a kdykoli dohledatelná.

Kromě depeší odesílaných administrátorem ZP jsou ze strany ŘO zasílány také různé informační, automatické a systémové depeše. Ty jsou odesílány automaticky při změnách stavů projektu nebo hromadně a obsahují podpis osob reprezentujících operační program a MŠMT, tj. náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF a ředitelé odborů, obecný podpis ŘO nebo neobsahují žádný podpis.

ŘO doporučuje žadatelům a příjemcům své depeše s dotazy, reakcemi na výzvy nebo dalšími vyjádřeními k podané žádosti o podporu či realizaci projektu adresovat vždy na administrátora ZP daného projektu, pokud není uvedeno jinak. Ostatní osoby nejsou v dostatečné míře detailu seznámeny s projektem a doba vyřízení depeše se tak může prodloužit z důvodu jejího předávání příslušnému administrátorovi ZP. V ojedinělých případech se může stát, že k jejímu vyřízení nedojde vůbec.

S Vašimi dotazy se můžete i nadále obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Aktivita Inovativní vzdělávání dětí/žáků/studentů musí být dle přílohy č. 2 výzvy Přehled šablona jejich věcný výklad realizována během jednoho školního roku. Aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin. I když je podpora vykazována na jedno konkrétní dítě/žáka/studenta ohrožené/ho školním neúspěchem, přesto je podmínka realizace aktivity v rámci jednoho školního roku závazná. Aktivitu tak musíte buď celou realizovat během června a popř. července a srpna, nebo s ní začít až v novém školním roce.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Úprava níže uvedené odpovědi je platná pro výzvy 02 a 03 a je v souladu s ustanovením v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 1, kap. 8.2: „jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nemusí přiřazovat (pozn. příjemce) ke konkrétnímu projektu“.

Veškeré pracovněprávní a účetní dokumenty vztahující se k realizaci projektu Pracovněprávní dokumenty vztahující se k personálním šablonám vyhotovené před dnem podání žádosti o podporu a využívající ustanovení o zpětné způsobilosti výdajů musí být označeny jakýmikoli údaji, které jednoznačně identifikují zdroj financování souvisejících výdajů. Doklady a písemnosti mohou být označeny např. názvem operačního programu a číslem výzvy, názvem projektu, číslem a názvem šablony atd.

K pracovněprávním dokumentům (pracovní smlouva, DPČ, DPP) lze uzavřít dodatek v den zahájení realizace projektu (nebo i v pozdějším čase), ve kterém již bude uvedeno registrační číslo projektu. V tomto dodatku bude zaměstnanec informován o zpětném zařazení jeho pracovní pozice do projektu k určitému datu.

K výdajům projektu je příjemce povinen vést účetnictví v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy své organizace. Příjemce dokládá podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, které jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, byly skutečně provedeny. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů vykazování je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_003) je umožněn časový souběh projektů výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II s projektem výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů. Není však umožněn souběh realizace obsahově stejných nebo podobných aktivit, nesmí tedy dojít k dvojímu financování totožných činností. Při kontrole projektů se tedy posuzuje souběh/návaznost aktivit, nikoli souběh/návaznost projektů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Maximální velikost vkládaných souborů v IS KP21+ je omezeno na 100 MB. V případě větší přílohy doporučujeme soubor nebo soubory rozdělit.

ŠABLONY II OP JAK BYLY PŘEDSTAVENY ODBORNÝM PARTNERŮM

Praha, 29. května 2024 –  V pondělí 20. května se uskutečnilo online setkání významných stakeholderů v oblasti vzdělávání, na němž byl představen věcný záměr výzev Šablony pro MŠ a ZŠ II a Šablony pro SŠ a VOŠ II Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Vyhlášení obou výzev je plánováno na září 2024. Jednání se […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – květen 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za květen 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I Chtěli bychom se zeptat na vykazování specifických datových […]

Číst více

Šablony OP JAK – praktický postup pro dřívější ukončení projektů

Řídicí orgán OP JAK připravil praktický postup pro příjemce dotace ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kteří se rozhodnou ukončit realizace projektu dříve. Tento podpůrný materiál shrnuje metodické podmínky a administrativní úkony podání žádosti o dřívější ukončení projektu. Praktický postup pro podání žádost o […]

Číst více

Šablony OP JAK – postup vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF v závěrečných zprávách o realizaci

Řídicí orgán OP JAK připravil praktický postup pro příjemce dotace ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kteří ve svých projektech realizují šablony Vzdělávání pracovníků a/nebo Spolupráce pracovníků a vykazují indikátor 600 000. Tento postup vznikl pro náhradní vykázání ESF indikátorů v závěrečných zprávách o realizaci v […]

Číst více

Metodický výklad pro zjednodušené projekty k vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF

Řídicí orgán OP JAK vydává Metodický výklad zpřesňující postup vykazování indikátoru 600 000, který je popsaný v kapitole 7.8.6.1 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů – verze 1, v případě nefunkčnosti IS ESF. Postup uvedený v tomto metodickém výkladu se uplatní i pro již probíhající projekty výzev 02­_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za březen 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a […]

Číst více

Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám. Aktualizace byla provedena v souvislosti  s doporučením MPSV k posuzování kvalifikačních předpokladů sociálního pedagoga, kdy je možné uznat i kvalifikaci, pokud […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.  Otázka za únor 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Šablony a komerční nabídky

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit v souvislosti s množícími se informacemi soukromých společností/agentur o možnosti financovat jimi nabízené aktivity v rámci šablon OP JAK, zejména šablon vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání, že tyto komerční nabídky nejsou ze strany OP JAK konzultovány a způsobilost financování ze šablon není předem posuzována. Komerční nabídky nemají nic společného s aktivitami MŠMT. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Šablony – výstupní evaluační dotazníky zpřístupněny

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že pro končící projekty jsou zpřístupněny výstupní evaluační dotazníky a dotazníky k evidenci podpořenosti. Dotazníky jsou přístupné na adrese ZDE a jejich vyplnění je povinnost daná rozhodnutím o poskytnutí dotace. Jako unikátní […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za leden 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za prosinec 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – listopad 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za listopad 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Šablony pro SŠ a VOŠ – zveřejnění nahrávky ze semináře pro příjemce 26. 9. 2023

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro příjemce ve výzvě 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, který se uskutečnil 26. září 2023. Seminář v části k aktivitám výzvy reflektuje nejčastější dotazy příjemců a zároveň dosavadní zkušenosti s realizací šablon v této výzvě.  Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE.  

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – říjen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za říjen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – září 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za září 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Vydání Manuálu ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Ve výzvách šablon OP JAK byl aktualizován Manuál ke kvalifikačním předpokladům, a to na základě novely zákona o pedagogických pracovnících. Manuál je podpůrnou pomůckou pro příjemce, která podrobně vysvětluje požadovanou kvalifikaci v personálních šablonách. Informace k novele zákona o pedagogických pracovnících zveřejnil Řídicí orgán OP JAK v aktualitě dne 12. 9. 2023 ZDE. Manuál ke […]

Číst více

Šablony a novela zákona o pedagogických pracovnících

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace k novele zákona o pedagogických pracovnících jsou zveřejněny ZDE. Ve vztahu k šablonám se novela týká kvalifikace speciálního pedagoga a školního asistenta/dvojjazyčného asistenta, a to s účinností od 1. 9. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – srpen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za srpen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a […]

Číst více

Spuštěn Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že byl spuštěn Generátor nástrojů povinné publicity pro programové období 2021–2027 na webu DotaceEU.cz. V nástroji je nově možné vytvořit grafiku pro stálou pamětní desku, dočasný billboard či plakát pro splnění povinné publicity projektu financovaného z OP JAK či dalších operačních programů.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – červenec 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za červenec 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Šablony: Témata v šabloně Vzdělávání pracovníků

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že se mohou setkat se vzdělávacími agenturami, které nabízejí semináře pro pracovníky škol a školských zařízení tzv. vhodné do šablon, avšak zaměřené na téma, které není podporováno v šablonách OP JAK. Témata šablon Vzdělávání pracovníků, Spolupráce pracovníků a Inovativní vzdělávání jsou uvedena v příloze č. 2 výzvy Přehled […]

Číst více

Šablony pro SŠ a VOŠ I – specifické datové položky

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty, že při vykazování témat inovativního vzdělávání do ZoR nabízí IS KP21+ na obrazovce Specifické datové položky téma „historické povědomí, výuka moderních dějin“ odděleně, tj. SDP téma historické povědomí a SDP téma výuka moderních dějin. Při zvolení tématu „historické povědomí, […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – červen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za červen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a […]

Číst více

Zveřejnění nové verze tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění nové verze tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, do které byly pro zvýšení uživatelského komfortu přidány filtry do jednotlivých sloupců. Tabulku naleznete u výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I na záložce Dokumenty v části Vzory příloh ke zprávám o realizaci […]

Číst více

Šablony – úprava začátku sledovaného období v první zprávě o realizaci

Pokud školy a školská zařízení připravují první zprávu o realizaci, ŘO OP JAK si dovoluje upozornit na nutnost úpravy začátku sledovaného období z automaticky načteného data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na datum zahájení realizace projektu. Nová funkcionalita v monitorovacím systému (IS KP21+) nově umožňuje upravit datum sledovaného období i po založení zprávy o realizaci (ZoR). […]

Číst více

Šablony pro SŠ a VOŠ I. – Metodický výklad k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad (práce ve státní svátek)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického výkladu k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Předmětem metodického výkladu je upřesnění definice produktivních hodin ve vztahu k odpracovaným hodinám ve dnech, na které připadá státní svátek. Plné znění metodického výkladu naleznete na záložce Dokumenty/Přílohy výzvy ZDE.

Číst více

Zveřejnění Videotutoriálu Zpráva o realizaci v IS KP21+ pro zjednodušené projekty (šablony)

ŘO OP JAK zveřejnil na webu a YouTube kanálu Videotutoriál k přípravě zprávy o realizaci pro šablony. Při přípravě ZoR mohou uživatelé využít tento videotutoriál a dále se řídí uživatelskou příručkou Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony), která je dostupná ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro SŠ, VOŠ, domovy mládeže a internáty). Nový dokument […]

Číst více

Karta účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor Karty účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů, jsou příjemci povinni využívat v souladu s povinnostmi uvedenými v kap. 7.8.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. Excelovou podobu […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za březen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Aktualizovaný Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 14.3.2023  zveřejňuje aktualizovaný dokument  Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Aktualizovaný dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, obsahuje nově  tipy a náměty pro realizaci aktivit na téma Wellbeing […]

Číst více

Vzor přílohy ZoR Prokázání vlastnické struktury pro projekty výzvy 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci Prokázání vlastnické struktury u výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za ÚNOR 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Dokumentace k ukončené výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I stále aktuální

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že i po ukončení výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů – týkají se např. přípravy zpráv o realizaci či podávání žádostí o změnu projektu. V části „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ […]

Číst více

Přidány další semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I

V souvislosti s nastavením začátku projektů v šablonách středních a vyšších odborných škol, vč. domovů mládeže a internátů, v lednu a únoru 2023 (přes 400 projektů) a v září 2023 (přes 100 projektů) Řídicí orgán OP JAK nabízí další termíny seminářů pro příjemce v této výzvě. Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů […]

Číst více

Podpůrný materiál pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k žádosti o změnu aktivit

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce zjednodušených projektů o zveřejnění podpůrného materiálu týkajícího se žádosti o změnu aktivit. Dokument, který je zveřejněn u výzvy č. 02_22_002 a 02_22_003 na záložce Dokumenty v sekci Změny aktivit šablon, obsahuje informace a doporučený postup pro zpracování a podání žádosti o změnu aktivit ve zjednodušených projektech (šablonách).

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za leden 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I Chtěli bychom z aktivity Inovativní vzdělávání realizovat lyžařské […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za prosinec 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Podávání žádostí o podporu – výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I

V souvislosti s prodloužením výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I do 31. ledna 2023 a tím i možnosti podat žádost o podporu pro nově vzniklé školy a školská zařízení v září/říjnu 2022, které mají vykázané žáky a studenty ve statistických výkazech k 30. 9./31. 10. 2022, si Řídicí orgán OP JAK dovoluje upozornit na následující skutečnosti: Prostřednictvím […]

Číst více

Kalkulačka šablon ZoR pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 9.12. 2022  zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Kalkulačka šablon ZoR je připravena pro přehled vykazovaných aktivit do jednotlivých zpráv o realizaci, dále slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách, k přehledu individuálních konzultací kariérového poradce, k přehledu a popisu akcí […]

Číst více

Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 11. 2022  zveřejňuje Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon  pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Cílem dokumentu, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, je inspirovat školy a školská zařízení a  poskytnout jim praktické příklady […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – listopad 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za listopad 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje změnu výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z původního 30. listopadu 2022, 14:00 na 31. ledna 2023, 14:00. Důvodem prodloužení termínu je umožnit předložení projektů co největšího počtu oprávněných žadatelů výzvy. V současné době čelí školy a školská zařízení navýšené agendě […]

Číst více

Semináře pro příjemce ze šablon v plném proudu!

Od konce října 2022 probíhají distanční semináře pro příjemce dotace ze šablon. Zájemci se mohou stále hlásit na další prosincové a lednové termíny ZDE. Zároveň byly ve výzvách šablon zveřejněny prezentace ze seminářů v rozdělení na jednotlivé subjekty. Prezentace se zaměřují na shrnutí povinností příjemců dotace během realizace projektů, na změny projektů, dokládání indikátorů a […]

Číst více

Změny projektů v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit na některé skutečnosti při podávání žádostí o změnu v šablonách OP JAK. Při podávání žádostí o změnu se žadatelé a příjemci dotace řídí Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kapitolou 7.4. Před vydáním právního aktu jsou přípustné změny pouze v identifikačních a kontaktních údajích subjektu. Tyto změny nepodstatného charakteru […]

Číst více

OČIMA ŽADATELE: Zpracovat a podat projektovou žádost do šablon je relativně jednoduché

Praha, 8. listopadu 2022 – Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace (SŠ TEGA Blansko) se řadí mezi jedny z prvních z dosavadních 240 úspěšných žadatelů v šablonách OP JAK pro SŠ a VOŠ. Co je záměrem projektu a jaké šablony si škola zvolila pro zlepšování výsledků žáků, snižování nerovností a profesní podporu pracovníků ve vzdělávání […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Šablona pro evidenci dat do závěrečného dotazníku (Šablony pro SŠ a VOŠ I)

Řídicí orgán OP JAK dne 4. 11. 2022  zveřejňuje Šablonu pro evidenci dat do závěrečného dotazníku, který bude příjemce povinně vyplňovat ke konci realizace projektu. Šablona slouží pro evidenci požadovaných dat, která je vhodné sledovat v průběhu realizace jednotlivých aktivit a usnadní tak následně jejich přenos do online závěrečného evaluačního dotazníku. Šablonu naleznete u výzvy […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – říjen 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za Říjen 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I Chtěli bychom požádat o změnu aktivit. […]

Číst více

Metodická pomůcka k realizaci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

Na základě četných dotazů zveřejňuje Řídicí orgán metodickou pomůcku k realizaci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání. Tento dokument obsahuje nejen informace o různých formách realizace a o možnostech zapojení pedagogických a nepedagogických pracovníků do realizace šablony, ale také vzory vyplnění formuláře Spolupráce pracovníků ve vzdělávání. Metodickou pomůcku naleznete v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty k […]

Číst více

Změnová kalkulačka šablon pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 10. 10. 2022 zveřejňuje změnovou kalkulačky šablon pro výzvu 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I OP JAK – Kalkulačka šablon – změnová. Kalkulačku najdete v části Dokumenty v sekci Změny aktivit šablon ZDE. Upozornění: V případě personálních šablon slouží Kalkulačka šablon k žádosti o podporu pouze ke stanovení plánovaného úvazku a počtu […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – září 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za ZÁŘÍ 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a […]

Číst více

Semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I začínají v listopadu 2022!

Řídicí orgán OP JAK připravuje pro zástupce příjemců výzvy 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I sérii distančních seminářů. Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů a na změny projektů. Semináře jsou zveřejněny na webu OP JAK v sekci Akce a semináře dle typů příjemců, a to […]

Číst více

Vzory příloh ke zprávám o realizaci výzvy Šablony SŠ A VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 5. 9. 2022 zveřejňuje vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I OP JAK.  Vzory naleznete u výzvy v části Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE. Kalkulačka ZoR bude doplněna.  

Číst více
Ilustrační obrázek

Kvalifikace speciálního pedagoga v šablonách

Na základě zkušeností s prokazováním splněné kvalifikace speciálního pedagoga v předchozích šablonách a nově na základě dotazů škol i poraden si Řídicí orgán OP JAK dovoluje upozornit na nutnost splnění kvalifikačních předpokladů školního speciálního pedagoga pro projekt a uvést několik nejčastějších příkladů z praxe. Praktické informace ke kvalifikaci školního speciálního pedagoga najdete v dokumentu zveřejněném ve výzvě 02_22_002 Šablony pro […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Šablony – nejčastější chyby v dosud podaných žádostech o podporu

V průběhu měsíců července a srpna 2022 analyzoval Řídicí orgán OP JAK nedostatky zjištěné v procesu schvalování žádostí o podporu zjednodušených projektů výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 900 žádostí o podporu. Informace k nejčastějším chybám v žádostech o […]

Číst více

Změny aktivit v šablonách a účel dotace

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit na účel dotace v šablonách a na pravidla provádění změn aktivit během realizace projektu. Účelem dotace v šablonách v souladu s právním aktem je „zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání“ (specifický cíl 2.2) a „zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin“ (specifický cíl 2.3). […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Publicita v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I na základní povinnosti v oblasti publicity, jimiž v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou: Škola/školské zařízení zveřejní na své oficiální internetové stránce informaci o realizaci projektu. Pokud má příjemce svůj účet/účty na […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Záznamy ze seminářů k šablonám OP JAK jsou k dispozici!

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznamy ze seminářů pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a z výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Záznam ze semináře pro mateřské a základní školy je ke shlédnutí ZDE. Záznam ze semináře pro střední školy a vyšší odborné […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Prezentace k šablonám OP JAK jsou k dispozici!

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje prezentace. V prezentacích jsou přehledným způsobem řazeny základní informace k výzvě, informace k šablonám, indikátorům a k žádostem o podporu. Prezentaci pro mateřské a základní školy, školní družiny, školní kluby, střediska volného času, základní umělecké školy a poradny s názvem Seminář_Šablony pro MŠ a ZŠ najdete ZDE. Prezentaci speciálně připravenou […]

Číst více

START ŠABLON OP JAK POKRAČUJE: 2 miliardy pro střední a vyšší odborné školy

Praha, 31. května 2022 – Střední a vyšší odborné školy si díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyzkoušely systémovou podporu personálních pozic a vzdělávacích mimoškolních aktivit. Přínos zjednodušených projektů, tzv. šablon, pro české vzdělávací prostředí potvrdily výsledky průběžné evaluace. Na úspěšný koncept z OP VVV navazuje nový operační program pojmenovaný po jednom z největších českých […]

Číst více

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro střední a vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty). Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.