Karta účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor Karty účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů, jsou příjemci povinni využívat v souladu s povinnostmi uvedenými v kap. 7.8.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. Excelovou podobu vyplněných Karet účastníka jsou příjemci povinni uchovat pro převod dat do IS ESF. Listinná podoba Karet účastníků spolu s podpisy podpořených osob (není-li využit zaručený elektronický podpis) bude předmětem kontroly na místě.