Změny projektů v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit na některé skutečnosti při podávání žádostí o změnu v šablonách OP JAK.

Při podávání žádostí o změnu se žadatelé a příjemci dotace řídí Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kapitolou 7.4.

Před vydáním právního aktu jsou přípustné změny pouze v identifikačních a kontaktních údajích subjektu. Tyto změny nepodstatného charakteru žadatel oznamuje prostřednictvím změnového řízení v IS KP21+.

Ostatní změny, ať už podstatné s dopadem do právního aktu či bez dopadu do právního aktu, nebo změny nepodstatné může příjemce dotace v IS KP21+ zadávat až po vydání právního aktu.

V souladu s pravidly se schválení změny ze strany ŘO OP JAK řídí jejím věcným posouzením. Znamená to, že pro schválení změny není omezením, pokud změna nastala již před podáním žádosti o změnu (zpětně až do doby zahájení realizace projektu). Příjemce v žádosti o změnu vždy navrhuje a zadává do IS KP21+ datum účinnosti změny! Datum účinnosti změny není ze strany ŘO editovatelné. Pokud datum účinnosti nebude uvedeno, nebo bude zadáno nesprávně, bude žádost o změnu vrácena k opravě příjemci.

Pokud došlo ke změně aktivit, pak aktivity a výdaje s nimi spojené je možné vykázat/nárokovat do zprávy o realizaci/žádosti o platbu až po schválení změny.

Pro přípravu žádosti o změnu projektu v IS KP21+ byla připravena uživatelská příručka. Pokud se bude jednat o změnu aktivit, vč. změny s využitím šablony „Nevyužité prostředky“, je nezbytné přiložit k žádosti o změnu vyplněnou Kalkulačku změn aktivit pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I.

V případě nejasností ke změnám projektů je možné se obrátit na konzultační linku pro šablony operačních programů, a to telefonicky v pracovních dnech od 9 do 15 hodin na 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.