Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 24. 5. 2023 - 08:57

Prostřednictvím šablon 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ a 1.II/3 Školní psycholog ZŠ probíhá ve výzvě č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I pilotní ověření nového modelu financování podpůrných pedagogických pozic v základních školách. Viz příloha č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, str. 5.

Každé základní škole je stanovena výše měsíčního maximálního úvazku v součtu za obě podpůrné personální pozice, a to na základě průměru celkového počtu žáků v ZŠ za roky 2019-2021 s připočtením případného podílu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud je pro vaši školu nastaven maximální měsíční úvazek za obě pozice v součtu 0,5, pak již není možné v žádném měsíci úvazky obou odborníků navýšit. Zároveň není možné pracovně právní vztah s těmito podpůrnými pedagogickými pozicemi prodloužit do roku 2025, protože v projektu je možné tyto šablony realizovat pouze do 31. 12. 2024. Za nevyužité produktivní hodiny budou po schválení závěrečné zprávy o realizaci vyčísleny nevyužité finanční prostředky dotace a příjemce bude vyzván k jejich vrácení.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 28. 4. 2023 - 12:46

Ano, aktivity šablony lze realizovat i v období letních prázdnin, a to formou aktivit, které jsou poskytovány nad rámec běžné výuky, která je realizována během školního roku v období září–červen. Jedná se tedy o tzv. letní školy, příměstské tábory apod., které jsou pořádány a realizovány školou, a to za podmínek splnění všech pravidel realizace šablony, které jsou uvedeny přímo v textu šablony Inovativní vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 24. 3. 2023 - 10:25

Ze šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělání lze hradit kurzy, které probíhají prezenční formou a dále kurzy probíhající distančně, a to vždy online synchronní formou. Do hodin vzdělávání lze započítat hodiny prezenční výuky a dále hodiny konané on-line synchronní formou, která zaručuje možnost okamžité interakce s vyučujícím a ostatními účastníky. Hodiny odučené formou e-learning není možné do výstupu aktivity zařadit, protože se nejedná o synchronní formu výuky.

Do šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání lze nárokovat hodiny stáží, které probíhají ve firmách. Jedná-li se o hodiny stáží ve škole/školském zařízení, nelze za tyto hodiny nárokovat šablony.

Jednotkou šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je jeden pracovník, který se vzdělával po dobu 8 vyučovacích hodin. V tomto konkrétním případě lze z tohoto kurzu započítat 100 hodin prezenčního studia a využít na ně až 12 šablon.

Rovněž je nutné upozornit na nezbytnost splnění podmínky výzvy, že celé studium musí proběhnout v době realizace projektu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 27. 2. 2023 - 07:39

Právní úprava pracovněprávních vztahů včetně související personální a mzdové problematiky a vykazování odvedené práce do projektu jsou dvě odlišné záležitosti.

Žadatel/příjemce postupuje při uzavírání pracovněprávních vztahů a zajištění související personální a mzdové agendy v souladu se Zákoníkem práce a další relevantní legislativou. Tato oblast není nijak ovlivněna pravidly výzvy a realizací projektu.

Metoda produktivních hodin slouží k vykazování odvedené práce do výstupů projektu. Je založena na výši úvazku a již zohledňuje čerpání dovolené a dny státních svátků. V rámci dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nevzniká právo na dovolenou. Pokud nejsou využívány hodiny dovolené, se kterými metoda produktivních hodin počítá, dochází k rychlejšímu vyčerpání limitu produktivních hodin.

Při uzavření DPP na celý kalendářní rok na úvazek 0,1 bude pracovníkovi v souladu s metodou produktivních hodin nastaven limit produktivních hodin 172. Při rozpočítání na jeden měsíc se jedná o 14,33 produktivních hodin. Jedna produktivní hodina se však nerovná jedné skutečně odpracované hodině. Pracovník je povinen dle DPP každý měsíc odpracovat 10 % fondu pracovní doby daného měsíce. Aby vznikl v projektu nárok na 172 produktivních hodin za rok, je nezbytné, aby pracovník pracoval na DPP celý kalendářní rok. Po zadání skutečně odpracovaných hodin do přílohy zprávy o realizaci Kalkulačka šablon k ZoR je pomocí nastavených vzorců provedeno porovnání počtu odpracovaných hodin s fondem produktivních hodin 172 (14,33 hodin měsíčně) a opravdu dojde k situaci, že hodiny budou spotřebovány dříve než za 12 měsíců.

Na financování tohoto pracovně právního vztahu jsou určeny finanční prostředky odpovídající výši 172 produktivních hodin násobené jednotkovou sazbou personální šablony. Tyto finanční prostředky jsou určeny na 12 odměn z DPP.

Pokud by DPP byla ukončena o několik týdnů dříve, došlo by k poklesu fondu produktivních hodin, a tudíž i ke snížení objemu finančních prostředků určených na financování této pracovní pozice.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 27. 1. 2023 - 09:06

Do šablony Inovativní vzdělávání je možné vykazovat aktivity, které jsou zaměřeny na sport či sportovní aktivity pouze u středních škol a vyšších odborných škol sportovního zaměření. Z forem realizace daných specifikací šablony je možné využít např. tandemovou výuku, aktivizující metody nebo projektovou výuku mimo školu. Zážitková pedagogika je definována odlišně od sportovních aktivit: Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev.

V případě sportovně zaměřených škol lze sportovní aktivity pro žáky a studenty zařadit pod téma Odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

U ostatních subjektů není možné do šablony Inovativní vzdělávání vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky.

Sportovní aktivity je možné využít jako jeden z prostředků k dosažení cíle. Příkladem může být vodácký kurz pořádaný science centrem s biologickým/ekologickým zaměřením, nabízející více než jen techniku splavení řeky, tzn., že cílem takového kurzu bude formou zážitkové pedagogiky přiblížit cílové skupině biologická/ekologická témata.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 27. 1. 2023 - 09:03

Do šablony Inovativní vzdělávání není možné vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky zájmového vzdělávání. Aktivita má ve své specifikaci v příloze č. 2 výzvy přesně dané formy realizace. Zážitková pedagogika je definována odlišně od sportovních aktivit: Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev. Je možné sportovní aktivity ale využít jako jeden z prostředků k dosažení cíle, tzn. např. vodácký kurz s biologickým/ekologickým zaměřením, kde cílem bude formou zážitkové pedagogiky přiblížit cílové skupině biologická/ekologická témata. Dalším důvodem je, že pro výše uvedené typy sportovních aktivit není v příloze č. 2 výzvy, kap. 4.1 zaměřeno žádné z témat.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 22. 12. 2022 - 10:52

V rámci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání mohou být podpořeni studenti 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky. Není však možné z této šablony hradit samotnou praxi studenta, protože praxe studentů probíhají na základě spolupráce školy příjemce a vysoké školy. Daný student si tím ve škole příjemce plní svoje studijní povinnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby v rámci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání docházelo k podpoře profesního růstu studenta nad rámec jeho povinné praxe.

Provázející učitelé, mentoři atp. jsou za vedení praxe studenta odměňováni, je tedy nezbytné předcházet dvojímu financování stejných nebo podobných aktivit. Proto studenti VŠ, přítomní ve škole z důvodu plnění praxe, mohou být ze šablony podpořeni, ale jejich spolupráce s vyučujícím musí obsahovat činnosti/prvky navíc oproti povinné praxi.

Aby mohl být student podpořen, musí být v pracovně právním vztahu se školou, viz kapitola 4.1 přílohy č. 2 výzvy:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj je zaměřen na:

  1. a) pracovníky ve vzdělávání: jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku;

U výzvy, na záložce Dokumenty, v části Ostatní dokumenty k realizaci projektů je uveřejněn dokument Metodická pomůcka_Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, kde jsou různé možnosti, jak uchopit tuto šablonu, popsány.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 30. 11. 2022 - 09:05

V příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad není specifikována doba trvání jedné minilekce ve výuce. Její délka vychází z potřeb vzdělávaného pracovníka/spolupracujícího týmu pracovníků. Očekává se však, že po provedení minilekce ve vyučovací hodině zůstane vzdělávaný pracovník ve třídě nadále přítomný.

Bez ohledu na skutečnou délku provedené minilekce bude ve výstupu aktivity vykázaná jedna realizovaná vyučovací hodina.

ŘO OP JAK si dovoluje také připomenout, že do výstupu aktivity nelze započítat hodiny, ve kterých pedagog běžně vyučuje. Proto je nezbytné provést minilekci ve vyučovací hodině některého z kolegů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:43

Indikátory zahrnující výsledky projektu typu publikace jsou následující:

214 021 Publikace z podpořených projektů

214 022 Odborné publikace – letters, reviews, statě ve sborníku

214 023 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty

214 024 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků

214 026 Počet publikací publikovaných v prvním kvartilu nejvlivnějších časopisů v oboru

214 027 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) v prvním kvartilu publikací dle oborově normalizované citovanosti

Je třeba se vždy podívat, jaký typ publikací je v daném indikátoru započítáván. V případě indikátoru 214 021 se o tzv. nápočtový indikátor nejedná. V jeho rámci jsou vykazovány pouze vybrané typy publikací typu články, kapitoly knih nebo knihy bez ohledu na uveřejnění do konkrétních databází. Indikátor 214 022 zahrnuje publikace typu letters, reviews, statě ve sborníku opět bez ohledu na uveřejnění do konkrétních databází.

Dále indikátory 214 023 a 214 024 zahrnují typy publikací z obou výše zmíněných indikátorů 214 021 a 214 022 tedy typy: „article„, „book„, „book chapter„, „letter„, „review“ a „conference/proceeding paper“ opět bez ohledu na uveřejnění do konkrétních databází. Dá se tedy říci, že pokud se publikace vykáže v indikátoru v 214 023 nebo 214 024 současně se vždy vykáže buď v indikátoru 214 021 či 214 022 dle typu publikace.

Oproti tomu indikátory 214 026 a 214 027 zahrnují pouze typy „article“, „letter“ a „review“, které jsou evidované v databázi Web of Science nebo Scopus. Navíc platí v případě indikátoru 214 026, že daná publikace musela být vydána v časopise, který v roce vydání publikace patří do prvního kvartilu nejvlivnějších časopisů oboru a v případě indikátoru 214 027 musí platit, že daná publikace se nachází v prvním kvartilu publikací dle oborově normované citovanosti, a to na konci období udržitelnosti. Tedy opět publikace zahrnuté v těchto dvou indikátorech se současně vždy vykáží i v indikátoru 214 021 nebo 214 022.

Například:

Na publikaci spolupracoval výzkumník z týmu projektu OP JAK společně s výzkumníkem ze zahraničí (mimo projekt). Publikace byla vydána a zveřejněna v databázi WoS jako „článek“. Tuto publikaci je možné započítat do indikátoru 214 021 a 214 023. Zároveň po uveřejnění nejvlivnějších časopisů v oboru za rok shodný s rokem vydání publikace je možné tuto publikaci započítat i do indikátoru 214 026 (v případě, kdy časopis, ve kterém byla publikace zveřejněna byl v prvním kvartilu těch nejvlivnějších časopisů v oboru – dle ukazatele Article influence score pro WoS a Scimago Journal Rank pro Scopus). Navíc na konci udržitelnosti po zjištění normalizovaného citačního indexu může být tato stejná publikace vykázána i v indikátoru 214 027 (pokud se bude nacházet v prvním kvartilu).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:40

OP JAK oficiální převodník nevydal, nicméně je možné použít převodník Struktury oborů OECD (Frascati manual) Metodiky 17+. V tomto převodníku čtvrtý sloupec „Fields of research and development (FORD)“ odpovídá oborům dle klasifikace FORD druhé úrovně a poslední sloupec „RIV (dominující vazba)“ odpovídá oborům dle Stromu odborností a oborů OP JAK. Ke stažení zde.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:39

Nikoliv. Každý projekt musí mít jednotící obor dle FORD druhé úrovně. Projekt, jehož výzkumné záměry nebudou zařazeny do stejného hlavního oboru dle FORD druhé úrovně, nebude podpořen, takový projekt by neodpovídal požadavkům výzvy.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:38

Každý výzkumný záměr musí být věcně v souladu s hlavním oborem dle klasifikace FORD druhé úrovně. Tento hlavní obor je jednotícím prvkem celého výzkumného projektu. Pokud je projekt interdisciplinární, musí obsahovat alespoň v jednom výzkumném záměru kromě hlavního oboru ještě další obor dle klasifikace FORD druhé úrovně.

Například: Projekt je zaměřen na onkologii, je interdisciplinární a má dva výzkumné záměry. Hlavním oborem projektu je 3.2 Klinické lékařství, tento obor je tedy zastoupen v obou výzkumných záměrech. Jeden výzkumný záměr bude tematicky zaměřen pouze na onkologii, v druhém výzkumném záměru bude projekt řešit otázku vlivu životního prostředí na vznik nádorových onemocnění. Vedlejším oborem v tomto výzkumném záměru tedy bude obor 3.3 Zdravotnické vědy. Díky tomu, že jeden z výzkumných záměrů je zařazen do dvou oborů FORD druhé úrovně (hlavní jednotící obor pro celý projekt + vedlejší obor), lze jej považovat za interdisciplinární.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:36

Indikátor 214 023 Odborné publikace (vybrané typy) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty uvádějte v rámci kapitoly 11 s rozpadem na jednotlivé výzkumné záměry, zatímco v kapitole 12 jsou tyto publikace uvedeny souhrnně. Cílová hodnota uvedená u tohoto indikátoru v kapitole 12 by tedy měla odpovídat součtu za jednotlivé výzkumné záměry uvedené v podkapitolách 11.X a zároveň i cílové hodnotě tohoto indikátoru uvedené v žádosti o podporu v IS KP21+.

Indikátor 203 541 Počet podpořených spoluprací uvádí v kapitole 11 spolupráce s tuzemskými institucemi s rozpadem na jednotlivé výzkumné záměry a v kapitole 12 jsou uvedeny pouze spolupráce se zahraničními institucemi. Cílová hodnota tohoto indikátoru uvedená v projektové žádosti IS KP21+, pak odpovídá součtu hodnot uvedených v jednotlivých podkapitolách 11.X a kapitole 12.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:34

Jedná se o přepočtený úvazek na kalendářní rok. Například pokud projekt končí k 30. 6. 2028 a výzkumný pracovník pracuje v roce 2028 na pracovní úvazek 1,0, uvede se u tohoto výzkumného pracovníka do dané tabulky za rok 2028 0,5 FTE. Pokud je s pracovníkem uzavřena DPP/DPČ považuje se za ekvivalent 1,0 úvazku 168 hodin.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:33

Samostatnou přílohou žádosti o podporu mohou být samostatně uzavřené, ucelené dokumenty, jako je například Memorandum of understanding se zahraniční institucí, smlouva, dopis, interní předpis, jejichž text jednoznačně nenavazuje na Studii proveditelnosti, nerozvádí ji, nerozšiřuje či nedoplňuje. Naopak bibliografické záznamy publikací, obrázky, schémata, tabulky apod., které navazují na části Studie proveditelnosti a tyto části doplňují o další informaci, je nutno považovat za přílohu Studie proveditelnosti (započítanou do rozsahu 100 stran), nikoliv samostatnou přílohu žádosti o podporu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:31

V případě duplicitních informací je možné se odkázat na informace uvedené v předešlých výzkumných záměrech, případně v jiné kapitole Studie proveditelnosti. Vždy je však třeba dbát na to, aby vše bylo pro hodnotitele snadno dohledatelné a přehledné.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 24. 11. 2022 - 12:31

Matice kritérií vyplývá z univerzálních či všeobecně platných kritérií pro celý operační program a na úrovni výzvy se pak mohou podmínky lišit. Stejně tak v různých projektech může být situace různá, a to právě s ohledem na to, zda je např. do projektu zapojen partner či nikoliv. Vždy tedy prosím vycházejte z podmínek stanovených výzvou a navazující dokumentací (PpŽP – specifická část).

V případě kritéria V2.4.1 se hodnocení týká zejména povinných a nepovinných postupů otevřené vědy, které se vztahují k projektu jako celku. V rámci tohoto kritéria se tedy posuzuje, nakolik jsou principy otevřené vědy dodržovány v rámci celého projektu, nikoliv za žadatele a partnery zvlášť.

V případě kritéria V2.8.2 je hodnocena genderová vyváženost týmů jednotlivých výzkumných záměrů a personálního zajištění projektu jako celku, nikoliv za žadatele a partnery zvlášť.

V případě kritéria V2.8.3 se aplikace nástrojů k prosazování genderové rovnosti dle výzvy/SPpŽP (prostřednictvím získaného ocenění HR Award či Plánu genderové rovnosti) dokládá čistě za subjekt žadatele, nikoliv za subjekty partnerů. Splnění tohoto kritéria je tedy posuzováno výhradně ve vztahu k subjektu žadatele.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 10. 11. 2022 - 12:58

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část (dále je SPpŽP) stanovují povinnost koncipovat projekt v jednom hlavním oboru (jedná se o hlavní „vizi“ či jednotící oblast, která prostupuje celým projektem), který je obsažen ve všech výzkumných záměrech. Tento hlavní obor se uvádí ve Studii proveditelnosti v kap. 3. Vycházejte z tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. 17 a 18) SPpŽP a oborů uvedených ve druhém sloupci s názvem „Obory dle klasifikace druhé úrovně FORD“. Z uvedeného tedy vyplývá, že se nemůže jednat o Vámi uváděný Vědní obor FORD 1. Přírodní vědy, ale je třeba zvolit obor o úroveň níže, tedy dle Vámi uvedeného případu se jedná o obor 1.1 Matematika. Tento hlavní obor definuje hlavní oborové směřování projektu a každý výzkumný záměr na něj musí být navázán.

Co se týče vedlejších oborů, ty si žadatel volí opět z v druhé úrovně klasifikace FORD, (viz druhý sloupec s názvem „Obory dle klasifikace druhé úrovně FORD“ dle tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. 17 a 18) SPpŽP), a to nezávisle na zařazení do vědní oblasti FORD (tj. první sloupec s názvem „Širší klasifikace (vědní oblasti FORD)“ dle tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. 17 a 18) SPpŽP). To znamená, že zvolené vedlejší obory, nemusí být všechny ze stejné vědní oblasti FORD (tj. první sloupec s názvem „Širší klasifikace (vědní oblasti FORD dle tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. 17 a 18) SPpŽP), kam patří hlavní obor projektu.

Ve Vámi uváděném příkladu je tedy možné mít výzkumné záměry, které spadají nad rámec hlavního oboru 1.1 Matematika, který bude řešen v každém výzkumném záměru, taktéž do vedlejšího oboru 5.4 Sociologie. Pokud bude jeden výzkumný záměr (nad rámec hlavního oboru 1.1 Matematika) zařazen také ve vedlejším oboru 5.4 Sociologie, musí zde probíhat výzkum, který souvisí s hlavním zaměřením projektu, což je 1.1 Matematika. Obecně není možné v projektu realizovat výzkumný záměr, který se bude zabývat naprosto nesouvisejícím výzkumem/oborem/oblastí s hlavním oborovým zaměřením projektu (ve Vašem případě obor 1.1 Matematika – tedy každý výzkumný záměr musí tento obor mít jako hlavní, byť některé mohou být současně zaměřeny interdisciplinárně i na obory vedlejší – např. 5.4 Sociologie). Není přípustné, aby byl projekt „slepen“ z naprosto oborově nesouvisejících výzkumných záměrů, např. aby projekt o třech výzkumných záměrech se ve dvou VZ zabýval oborem 1.4 Chemické vědy a v třetím řešil výzkum v oboru 2.5 Materiálové inženýrství bez jakéhokoliv spojujícího hlavního oboru, který má být jednotícím prvkem celého projektu, a který má být přítomen ve všech výzkumných záměrech.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 10. 11. 2022 - 12:57

Pokud je v projektu hlavním oborem např. 1.1 Matematika, pak u Odborného manažera projektu platí, že takovýto výzkumník musí prokázat, že jeho výsledky VaV za období od roku 2016 včetně musí být převažující v hlavním oboru tedy v tomto konkrétním případě v oboru 1.1 Matematika. Do CV tohoto výzkumníka se uvedou veškeré jeho výsledky a ty z oboru 1.1 Matematika musí převažovat (u publikací se pouze 5 nejvýznamnějších zvýrazní).

U vedoucího výzkumného záměru tento požadavek takto striktně uveden není. Zde se vyžaduje, aby se jednalo o výzkumníka splňujícího úroveň R3 nebo R4 dle klasifikace Euraxess (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors) a zároveň, aby se jednalo o osobu dobře rozpoznatelnou v hlavním oboru tedy ve Vašem případě 1.1 Matematika. Do CV Vedoucího výzkumného záměru není třeba uvádět všechny výsledky VaV od roku 2016 včetně, ale naopak uvádí se pouze 5 nejvýznamnějších. Prokázání, že se jedná o osobu dobře rozpoznatelnou v hlavním oboru, doloží žadatel například tím, že doložené publikace mají patrný přesah do hlavního oboru FORD druhé úrovně.

Zároveň obě pozice musí splnit další kvalifikační kritéria uvedené ve specifických pravidlech v kap. 5.7 v části minimální požadavky na kvalifikaci Odborného manažera projektu / Vedoucího výzkumného týmu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 10. 11. 2022 - 12:57

Je to možné, pouze za podmínky, že se jedná o dílčí činnost v projektu, to znamená, že se jedná o výjimečný případ, jádro odborného týmu bude působit v ČR. Dále musí platit, že pracovní smlouva takovéhoto výzkumníka bude uzavřena s žadatelem/partnerem projektu z ČR s místem výkonu práce v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardní řešení, je třeba ve Studii proveditelnosti v části 11.1.7 nezbytnost a účelnost zapojení takovéhoto výzkumníka zdůvodnit a popsat, jak bude reálně fungovat. Upozorňujeme však, že v případě Odborného manažera projektu je takovéto zapojení do projektu omezeno do limitu maximálně 30 % jeho celkového úvazku v rámci realizace projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 10. 11. 2022 - 12:56

Ano, toto možné je. Ač je výzvou stanoveno přípustné místo realizace projektu území ČR, s výjimkou aktivity č. 6 Mobility odborného týmu, která může být realizována i mimo území ČR, je možné dílčí části aktivit projektu realizovat i mimo území ČR. Mezi takovéto dílčí činnosti lze například uvést krátkodobé výjezdy na konference, workshopy, networking, sběr vzorků v zahraničí apod.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 10. 11. 2022 - 12:55

Nastavení výzvy stanovuje přípustné místo realizace projektu území ČR s výjimkou aktivity č. 6 Mobility odborného týmu, která může být realizována i mimo území ČR. Na zapojení partnera do projektu pohlíží OP JAK jako na spoluřešitele aktivit (hlavních, nikoliv dílčích) stanovených výzvou.

Zapojení zahraničního partnera se sídlem mimo ČR v tom smyslu, že by prováděl aktivity na území mimo ČR, není přípustné, protože je v rozporu s přípustným místem realizace, a to bez ohledu na výši finančního zapojení daného partnera do projektu.

Zapojení zahraničního partnera není však výzvou vyloučeno v případě, kdy partner má pobočku v ČR, kde by probíhaly aktivity projektu. Partner by se také mohl podílet na realizaci aktivity č. 6 Mobility odborného týmu – příjezdy.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 10. 2022 - 09:21

V této šabloně je nezbytné zvolit vzdělávací kurz s ohledem na témata uvedená v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kapitola 4.1. Účast pedagoga na lyžařském nebo vodáckém kurzu lze akceptovat pouze u SŠ a VOŠ sportovního zaměření, pro které je relevantní téma „odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělání a vzdělání v konzervatoři“.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 27. 10. 2022 - 09:20

Jedním z cílů výzvy je pilotáž a ověření nového modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách. Z tohoto důvodu jsou na tyto dvě personální šablony alokovány finanční prostředky odděleně od ostatních šablon. Šablonu 1.II/3 Školní psycholog ZŠ je možné prostřednictvím žádosti o změnu vyměnit pouze za šablonu 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ a naopak.

Dovolujeme si také upozornit na případ, kdy škola zaměstná školního psychologa/školního speciálního pedagoga později, než bylo plánováno v žádosti o podporu. Tyto dvě podpůrné pedagogické pozice mají maximální výši měsíčního úvazku stanovenou institucionalizací podpůrných pedagogických pozic. Tento stanovený úvazek je v každém měsíci nepřekročitelný. Původně naplánovaný úvazek je možné těmto pozicím navýšit (za účelem vyčerpání veškerých alokovaných produktivních hodin) pouze do maximální výše dané modelem institucionalizace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I