Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 29. 4. 2024 - 09:45

Prvky zvyšující ochranu nebudou zohledňovány v žádném z indikátorů, tedy ani jako podpoření studenti, zájemci o studium nebo další cílové skupiny, ani jako zabezpečené objekty, protože cílové hodnoty indikátorů použité pro tyto výzvy i celý program nebyly plánovány k naplňování tohoto účelu. Zavádění prvků zvyšujících ochranu budou příjemci reflektovat ve zprávách o realizaci, souhrnně pak v závěrečných zprávách o realizaci projektů.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 29. 4. 2024 - 09:44

Pro posouzení, zda se jedná o příjem projektu, je rozhodující, zda příjem vzniká díky (= v důsledku) projektu. Pokud by příjemce po úpravě studijního programu navýšil poplatek za tento studijní program z důvodu jeho zkvalitnění, k němuž došlo díky projektu, jednalo by se o příjem projektu. Pokud by však poplatek zůstal stejný jako před realizací projektu, o příjem projektu by se nejednalo. Stejně tak v případě navýšení poplatku během realizace projektu z důvodů, které nesouvisejí s projektem (např. z důvodu inflace), se nejedná o příjem projektu. O příjem projektu se naopak bude jednat v případě, kdy bude v rámci projektu vytvořen nový zpoplatněný studijní program.

Ve výše uvedených případech, kdy se jedná o příjem projektu, odečítá příjemce od způsobilých výdajů „čisté příjmy“ vznikající v době realizace projektu (platí pro projekty financované z ESF+), tj. příjmy projektu snížené o související provozní výdaje (nehrazené z projektu) – blíže viz kap. 8.3.2. PpŽP – obecná část.

 

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Zveřejněno: 24. 4. 2024 - 12:48

Metoda produktivních hodin je nastavena v souladu s českou a evropskou legislativou. Je používána stejným způsobem u všech personálních šablon a po všechny měsíce realizace aktivity v projektu. Jednotkou personálních šablon je jedna produktivní hodina, ale nacenění jedné produktivní hodiny není rovno hrubému hodinovému platu pracovníka.

Metoda stanovuje, že ve 12 po sobě jdoucích měsících je na plný úvazek určeno maximálně 1720 produktivních hodin. Finanční prostředky alokované v žádosti o podporu vychází z tohoto ustanovení popsaného v příloze 2 výzvy v kapitole 5.1 Veškeré alokované finanční prostředky ze žádosti o podporu však není možné automaticky považovat za finanční prostředky připadající na realizaci těchto pracovních pozic.

Do realizace personálních šablon a jejich následného vykazování do projektu vstupuje několik proměnných – rozdílný počet dnů dovolené pedagogických a nepedagogických pracovníků a rozvržení jejich čerpání v 12měsíčním období, nemocnost pracovníků či čerpání OČR a také rozdílný počet dnů fondu pracovní doby v jednotlivých letech.

Metoda produktivních hodin v žádném případě nezakazuje čerpání dovolené, naopak s ním předem počítá. Z důvodu snižování administrativní zátěže však ŘO OP JAK nepožaduje hodiny vyčerpané dovolené po příjemcích dokládat. Metoda je pro příjemce výhodná v tom, že není nutné sledovat alikvotní část dovolené pro projekt (v případě, kdy např. příjemce do šablon převádí stávajícího zaměstnance), ale zaměstnanec si dovolenou čerpá dle své potřeby, čerpání dovolené tedy není vázáno ani na projekt ani na kalendářní rok.

Z důvodu veškerých výše uvedených faktorů není možné nastavit systém vykazování personálních šablon tak, aby každá škola dopředu přesně naplánovala potřebu produktivních hodin a tyto hodiny zcela vykázala jako vyčerpané.

Pokud to časové možnosti pracovníka dovolují, je možné včas na straně příjemce navýšit pracovníkovi po vzájemné dohodě úvazek či prodloužit dobu realizace šablony tak, aby byly veškeré produktivní hodiny v době realizace projektu vyčerpány.

I přes veškerá doporučení bude z výše uvedených důvodů v některých případech vznikat vratka nevyužitých finančních prostředků za zbývající produktivní hodiny. Tuto skutečnosti nelze v žádném případě považovat za pochybení příjemce.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 24. 4. 2024 - 12:46

V rámci výzvy Šablony MŠ a ZŠ I je pilotován systém personální podpory v základních školách u pedagogických pozic Školní psycholog a Školní speciální pedagog. Tento systém má dvě základní pevné náležitosti: maximální výši měsíčního úvazku pozic na školu a dobu čerpání, kterou si příjemce dotace mohl zvolit až do 31. 12. 2024.

Metoda produktivních hodin je nastavena v souladu s českou a evropskou legislativou. Je používána stejným způsobem u všech personálních šablon a po všechny měsíce realizace aktivity v projektu. Jednotkou personálních šablon je jedna produktivní hodina, ale nacenění jedné produktivní hodiny není rovno hrubému hodinovému platu pracovníka.

Metoda stanovuje, že ve 12 po sobě jdoucích měsících je na plný úvazek určeno maximálně 1720 produktivních hodin. Finanční prostředky alokované v žádosti o podporu vychází z tohoto ustanovení popsaného v příloze 2 výzvy v kapitole 5.1. Veškeré alokované finanční prostředky ze žádosti o podporu však není možné automaticky považovat za finanční prostředky připadající na realizaci těchto pracovních pozic.

Do realizace personálních šablon a jejich následného vykazování do projektu vstupuje několik proměnných – rozdílný počet dnů dovolené pedagogických a nepedagogických pracovníků a rozvržení jejich čerpání v 12měsíčním období, nemocnost pracovníků či čerpání OČR a také rozdílný počet dnů fondu pracovní doby v jednotlivých letech.

Metoda produktivních hodin v žádném případě nezakazuje čerpání dovolené, naopak s ním předem počítá. Z důvodu snižování administrativní zátěže však ŘO OP JAK nepožaduje hodiny vyčerpané dovolené po příjemcích dokládat. Metoda je pro příjemce výhodná v tom, že není nutné sledovat alikvotní část dovolené pro projekt (v případě, kdy např. příjemce do šablon převádí stávajícího zaměstnance), ale zaměstnanec si dovolenou čerpá dle své potřeby, čerpání dovolené tedy není vázáno ani na projekt ani na kalendářní rok.

Z důvodu veškerých výše uvedených faktorů není možné nastavit systém vykazování personálních šablon tak, aby každá škola dopředu přesně naplánovala potřebu produktivních hodin a tyto hodiny zcela vykázala jako vyčerpané.

Oproti jiným personálním šablonám, kde je možné na straně příjemce průběžně výši úvazku měnit či prodloužit dobu realizace šablony, mají šablony Školní psycholog a Školní speciální pedagog na základních školách výše uvedená omezení úvazku a délky realizace, a tak bude opravdu ve většině případů vznikat vratka nevyužitých finančních prostředků za zbývající produktivní hodiny. Tuto skutečnost nelze v žádném případě považovat za pochybení příjemce.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 22. 4. 2024 - 12:54

Hlavní spolek dle pravidel výzvy nerealizuje aktivity, ty realizují pouze pobočné spolky. Hlavní spolek zároveň není zaměstnavatelem zaměstnance pobočného spolku, jedná se o různé právnické osoby. Poskytne-li hlavní spolek v roli příjemce dotace vzdělávání zaměstnancům pobočného spolku, je taková realizace aktivity v souladu s pravidly výzvy.

Výzva nestanovuje žádné podmínky pohybu finančních toků mezi hlavním a pobočným spolkem na realizaci aktivit projektu. ŘO OP JAK pouze kontroluje, zda byly výstupy doloženy v souladu s pravidly výzvy. Pokud ano, pak je náklad na aktivitu způsobilý.

ŘO OP JAK může ohledně finančních toků mezi hlavním spolkem a pobočnými spolky pouze doporučit některý z níže uvedených postupů za předpokladu, že bude dodržena platná legislativa, včetně míry autonomie pobočných spolků daných stanovami podle § 228 odst. 1 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: „Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.“. Za dodržení platné legislativy je odpovědný příjemce dotace.

  1. Hlavní spolek si ponechá celou dotaci a bude nejen administrovat projekt jako celek, ale také proplácet veškeré faktury a oprávněné náklady pobočných spolků spojené s realizací aktivit. Pobočný spolek žádné náklady nehradí. Odběratel faktury je hlavní spolek.
  2. Hlavní spolek se domluví s pobočnými spolky na očekávané částce nákladů za jednotlivé aktivity, kterou zašle pobočným spolkům, a přiměřenou část si ponechá na administraci projektu jako celku (Zpráv o realizaci, Závěrečné zprávy o realizaci apod.). Pobočný spolek náklady na realizaci aktivit hradí sám. Pokud aktivity bude pro pobočné spolky realizovat hlavní spolek, pobočný spolek hlavnímu spolku proplatí faktury jako běžnému dodavateli.
  3. Faktury a náklady na realizaci aktivit ve skutečné výši uhradí pobočný spolek z vlastních prostředků a tyto následně fakturuje ve skutečné výši hlavnímu spolku, který náklady pobočnému spolku uhradí.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Zveřejněno: 8. 4. 2024 - 11:47

Je třeba se řídit verzí 4 Přílohy 1 Národní RIS3 strategie „Karty tematických oblastí“, která je přílohou č. 5 výzvy. Ta je součástí závazné dokumentace k výzvě. Ve vzoru přílohy Soulad projektu s RIS3 je nepřesnost – jsou zde uvedeny dva nadbytečné cíle mise M02C03 Rozvoj schopnosti bezpečnostního systému a M02C04 Řešení bezpečnostních incidentů, které ovšem záměrně nejsou uvedeny ani popsány v příloze č. 5 výzvy. Proto se k těmto cílům není možné v rámci výzvy Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti přihlásit. Pole v MS21+ jsou nastavena správně, tj. v rámci mise Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám lze zvolit pouze cíle Stabilita, spolehlivost a udržitelnost společenských, ekonomických a environmentálních systémů (M02C01) a Snižování rizik a zvyšování odolnosti (M02C02).

 

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 2. 4. 2024 - 11:56

Zrealizované jednotkové náklady mobilit příjemce vykazuje pomocí soupisky jednotek / jednorázových částek. Do soupisky jednotek /jednorázových částek příjemce vyplňuje název subjektu (příjemce/partnera), číslo položky rozpočtu a počet jednotek. Cena jednotky je předvyplněna automaticky a je shodná s cenou jednotky uvedenou v rozpočtu projektu (blíže viz také Uživatelská příručka MS2021+ „Zpracování žádosti o platbu v ISKP21+, kapitola 2.4.6). Vzhledem k tomu, že položky rozpočtu pro mobility jsou agregované, tj., položka rozpočtu „Jednotkové náklady na mobility – příjezdy“ obsahuje sumu prostředků za příjezdové mobility a položka rozpočtu „Jednotkové náklady na mobility – výjezdy“ obsahuje sumu prostředků za výjezdové mobility, je vhodné u těchto položek stanovit v rozpočtu projektu cenu jednotky ve výši „1 Kč“ a počet jednotek stanovit ve výši alokovaných prostředků položky. Tímto je zabezpečeno, že na soupisce jednotek / jednorázových částek bude možné vykázat jakoukoliv dosaženou částku zrealizovaných jednotkových nákladů. V případě, že příjemce nemá v rozpočtu projektu u položek mobilit stanovenou cenu jednotky ve výši „1 Kč“ lze upravit výši ceny jednotky a počet jednotek prostřednictvím nepodstatné změny finančního charakteru.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 3. 2024 - 12:27

Personální šablonu je možné vykázat ve druhém nebo třetím sledovaném období zpětně i za první sledované období. Produktivní hodiny pracovníka vyplňte skutečně od měsíce zahájení práce pro projekt, i když spadá do prvního sledovaného období.

V tom případě však opravdu dojde k nesouladu částek zobrazených na listu Souhrn v poli „ZoR č. 1“, sloupec „celkem“ oproti verzi Kalkulačky šablon ZoR doložené v první zprávě o realizaci a také na listech MŠ/ZŠ. Tento stav bude ze strany ŘO akceptován. Příjemce při vyplňování údajů ve druhé zprávě o realizaci v IS KP21+ uvede na záložku „Aktivity“ celkový součet jednotek (= produktivních hodin) za první a druhé sledované období.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 27. 3. 2024 - 12:25

Tabulka Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, kam se zaznamenávají pracovníci podpoření v šablonách Vzdělávání pracovníků a Spolupráce pracovníků, se vyplňuje a dokládá za každé sledované období zvlášť. V hlavičce formuláře je k identifikaci sledovaného období určeno pole „Zpráva o realizaci č.“. Pokud nebyly výše uvedené šablony realizovány ve všech sledovaných období, tabulka se doloží pouze za ta sledovaná období, ve kterých vzdělávání a/nebo spolupráce proběhly.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 13:15

V případě, že se daná země nenachází v Příloze č. 3 výzvy, resp. není možné ji vybrat z číselníku výjezdových destinací Kalkulačky mobilit, je nutné se obrátit s dotazem na svodný e-mail výzvy SHUV@msmt.cz. Řídicí orgán OP JAK následně individuálně posoudí možnost výjezdu a případně rozhodne o zařazení země do příslušné kategorie dle hodnoty korekčního koeficientu cílové destinace.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:42

Provedení interního auditu vychází z ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole). Výsledek tohoto interního auditu pak příjemce dokládá v rámci té ZoR, která bude překládána
po vyhotovení zprávy z interního auditu/zprávy o výsledku z interního auditu. Předmět a zajištění interního auditu taktéž vychází ze zmíněného zákona o finanční kontrole. Interní audit by měl být proveden v souladu se střednědobým plánem a ročními plány jednotlivých auditů.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:41

Záleží na pravidlech nastavených v dotačním programu a uzavřené smlouvě. Je nutné posoudit, jak proběhlo nacenění projektové žádosti a jestli je možné uzavřít dodatek. Výstup musí odpovídat novému dotačnímu programu (např. potřebnost pozic, dále nutno ověřit, že poskytnutá jednorázová částka je správná, protože např. v Horizonu by mohly být vyšší náklady, zatímco v národním programu nikoliv – je tedy třeba požadované výdaje přepočítat). Je nutné zvážit, zda podání projektové žádosti do jiného programu nebude pro kraj rizikové.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:41

Vzor není vytvořen. Ze strany kraje je třeba transparentním způsobem doložit provedení hodnocení na základě hodnotících/výběrových kritérii, které byly stanoveny v konkrétním dotačním programu. Forma prokázání je v kompetenci kraje. ŘO doporučuje vytvoření např. kontrolního listu s informací o splnění kritérií/výstupů. U extenzivní projektové fiše je dále nutné ověřit, že splňuje podmínky uvedené v kap. 5.7 SPpŽP.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:40

Dokument Přehled vykonaných činností se dokládá za každého odborného pracovníka, který je vykazován prostřednictvím jednotkových nákladů odborného týmu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:40

V rámci přímých výdajů nelze příspěvek na dopravu v kapitole Osobní výdaje vykazovat (vč. s ním souvisejícími zákonnými odvody), výdaj spadá do paušálních nákladů projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:39

Příjemce i partner je povinen účtovat odděleně od ostatních aktivit organizace veškeré transakce související s přímo vykazovanými výdaji. K ověření dokládáte účetně oddělenou nákladovou účetní sestavu SU 5xx.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:38

Ano, CV se dokládá v rámci změnového řízení, ve kterém se posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů konkrétní osoby pro výkon dané pozice.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:36

Při obsazení pozice klíčového pracovníka je jeho CV posuzováno v rámci změnového řízení. Jedná se o podstatnou změnu významnou.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:36

Ano, lhůty jsou stanoveny. Lhůty jsou uvedeny v PpŽP obecná část, kapitola 7.2, resp. 7.4. Jejich ne/dodržení má vždy relevantní odůvodnění, v případě potřeby neváhejte ŘO kontaktovat k příp. dovysvětlení stavu administrace dané ŽoP/ZoR/ŽoZ. 

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:35

Je třeba rozlišit, jedná-li se o klíčového nebo řadového pracovníka. Pokud se jedná o neobsazenou pozici klíčového pracovníka, u kterého nebylo v rámci žádosti o podporu doloženo CV, je třeba CV předložit skrze změnové řízení (jedná se o podstatnou změnu – významnou). U řadových pracovníků se CV nepředkládá.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:34

Monitorovací indikátor 210 171 – Počet uspořádaných akcí je primárně zaměřen na účastníky cílové skupiny mimo realizační tým. Pokud je doložena prezenční listina, ze které je patrné, že je akce zorganizována primárně pro veřejnost, a nikoliv pro realizační tým, je toto prokázání dostačující. Případné nejasnosti v této oblasti budou řešeny ze strany ŘO odpovídajícím dotazováním, kdy odpovědi je ze strany příjemce vhodné podložit relevantní doprovodnou dokumentací (např. konkrétní oslovení potenciálních účastníků – doporučujeme vždy vést formou písemné komunikace). Podstatné je, aby akce nebyla organizovaná pouze pro účastníky z organizace příjemce a partnera.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:34

Platí informace, která je uvedena v PpŽP – specifická část na str. 69: „Pro projekty této výzvy je stanovena doba udržitelnosti v délce 1 roku, která začíná dnem následujícím po skutečném datu ukončení fyzické realizace projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:33

V tomto případě se nejedná se o funkci překladatele, jedná se spíše o situaci, kdy výzkumník zpracuje výzkumnou žádost v cizím jazyce. V rámci své pozice se podílí na přípravě žádosti o podporu či dalších jiných textů. Tyto materiály může připravovat v cizím jazyce, nejedná se však o práci překladatele a tím pádem nedochází k překryvu pozic.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Zveřejněno: 29. 2. 2024 - 09:33

Pracovní náplně k typovým pozicím jsou v SPpŽP podrobně popsané z důvodu, aby se zamezilo vykázání těchto pozic v dalších externích nákladech, tj. primárně z důvodu zamezení příp. překryvů mezi jednotlivými typy nákladů. Tyto typové pozice jsou naceněny dle ISPV a není možné je současně vykazovat v rámci externích nákladů. Tato skutečnost neznamená, že daná osoba musí mít v pracovní náplni (kdy tato v souladu s ustanovením SPpŽP není předkládána jako doklad pro prokázání způsobilosti jednorázové částky) uvedené veškeré činnosti z výčtu dle SPpŽP.

Výzvy: Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I