Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 27. 11. 2023 - 10:10

Soubor Evidence 32 hodin je možné doložit jak ve skenu, tak v podobě excelového (xls) souboru. Řídicí orgán s daty obsaženými v tabulce Evidence 32 hodin pracuje v oblasti evaluací, data se dále analyzují, z tohoto důvodu je preferováno doložení výstupu v podobě excelového souboru. V návaznosti na potřebu analyzování dat jsou zároveň příjemci, kteří v rámci zpráv o realizaci doloží skeny Evidence 32 hodin, ve výzvě k dopracování vyzváni k doložení také xls souboru.

To samé platí i pro tabulku Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, která slouží pro zaznamenávání vzdělávaných osob ze šablon Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a Spolupráce pracovníků ve vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 18. 10. 2023 - 13:44

Definice výstupu aktivity Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je formulována jako „Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 hodin“. Dále ve specifikaci šablony je uvedeno, že „Minimální požadovanou dotaci 8 hodin vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání“. Příklad využití šablony – varianta b) popisuje možnosti sčítat různé formy vzdělávání. Například mentoring a seminář.

Otázka sčítání jednotlivých vzdělávacích akcí vychází z výše uvedených definic. Každé osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání je nezbytné považovat za dokument, ze kterého není možné oddělit menší části, aby se staly součástí jiného osvědčení.

Ze dvou osvědčení na 18 hodin vzdělávání (jedno samostatné osvědčení) a 6 hodin vzdělávání (druhé samostatné osvědčení) je způsobilým výstupem projektu osvědčení na 18 hodin, které představuje dvě jednotky aktivity. Pro způsobilost další jednotky aktivity je nezbytné k osvědčení na 6 hodin získat jakékoliv jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo min. 2 hodiny vzdělávání. Pokud však trvalo více než 2 hodiny, zbývající hodiny vzdělávání NELZE VYKÁZAT jako základ pro další jednotku aktivity.

Ze třech osvědčení na 6 a 6 a 4 hodiny vzdělávání je možné uznat jednu jednotku aktivity, která bude tvořena dvěma z těchto osvědčení. Ke třetímu osvědčení je opět nezbytné získat jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo méně než 8 hodin, aby mohla být uznána další jedna jednotka aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:05

Tento podíl není stanoven. Míra zapojení takového partnera však musí být v souladu s obecnými podmínkami partnerství, které jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.4, tj. že příjemce realizuje hlavní část aktivit projektu, což je možné posoudit právě porovnáním objemu podpory, kterou získají partneři, s objemem podpory naplánované k rozdělení mezi partnery. Spolufinancování výdajů financovaných v režimu GBER z vlastních zdrojů je stanoveno ve výši min. 50 % z celkových způsobilých výdajů financovaných v režimu GBER.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:04

Za partnera, který není ani výzkumnou organizací, ani OSS, ani ÚSC, se toto prohlášení nepředkládá.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:03

Je možné vycházet ze vzoru partnerské smlouvy, který je uveřejněn na webu v části „Vzory příloh k žádosti o podporu“ mezi dokumenty příslušné výzvy. Ve vzoru je daná povinnost, resp. závazek žadatele a partnerů zakotven.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:02

Genderové principy v instituci se posuzují pouze v rámci instituce subjektu žadatele. Genderová vyrovnanost týmů a genderová dimenze ve výzkumu je však posuzována na úrovni celého projektu, tj. včetně zapojených partnerů.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:01

Výzva rozsah výzkumné agendy pomocí TRL neomezuje/nedefinuje.Výzva definuje, že do projektů mohou být zařazeny i výsledky badatelského výzkumu, ten musí však dále pokračovat cíleným/orientovaným výzkumem daného výsledku. Cílem je podpora výzkumu, jenž vyústí ve výsledky, které mají potenciál budoucí aplikovatelnosti v praxi. V žádosti o podporu musí být aplikační potenciál popsán a je předmětem hodnocení.V rámci projektů však nesmí být realizován experimentální vývoj. Nastavení vychází z definic základních pojmů výzkumu a vývoje v OECD a EU, dostupných na odkaze: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=932 a z definic v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a ve GBER. Zacílení na orientovaný výzkum je definováno sledovanými indikátory, viz kapitola 7.8 PpŽP – specifická část, kde jsou uvedeny publikační výsledky, ale také žadatel povinně volí alespoň jeden v výstupů v podobě patentové přihlášky či vybrané ostatní nepublikační výsledky (viz definice a specifikace indikátoru 214 031).

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 08:59

Podílové započítávání hodnot indikátorů se vztahuje na takové výsledky/výstupy, které byly stanoveny jako závazné hodnoty projektu OP VVV a na základě objektivních důvodů byly přesunuty z doby realizace do udržitelnosti projektu OP VVV.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 08:58

Ano. Omezení počtu žádostí se vztahuje na subjekt žadatele. Počet partnerství u jednotlivých subjektů (institucí) není omezen (omezení partnerství se týká pouze konkrétních projektů, kde je stanoveno, že v každém jednotlivém projektu může být nejvýše 5 partnerů s finančním příspěvkem).

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 27. 9. 2023 - 10:26

Náplň práce pracovníka hrazeného ze šablony 1.II/2 Školní speciální pedagog je uvedena v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. Zároveň je potřeba respektovat ustanovení kap. 3 přílohy č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kde je uvedeno: „Pro školy/ školská zařízení platí obecně pravidlo, že je třeba volit aktivity s ohledem na čerpání obdobné podpory z jiných zdrojů, např. Národní plán obnovy, jiné dotační tituly (včetně dalších výzev OP JAK), dotační programy MŠMT, Erasmus+, tituly dalších operačních programů v ČR či jiné zdroje financování stejných či obsahově obdobných aktivit. Není přípustné financovat identické náklady na aktivitu ze dvou zdrojů.“

Pokud škola na realizaci předmětů speciální pedagogické péče čerpá finanční prostředky z podpůrných opatření, je nezbytné, aby školní speciální pedagog odučil tyto hodiny mimo úvazek financovaný z prostředků OP JAK.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 28. 8. 2023 - 17:27

Neplatný Strategický rámec MAP (dále jen „SR MAP“) je takový, který byl schválen Řídicím výborem MAP (dále jen „ŘV MAP“) dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení dokumentu ŘV MAP. Vzhledem k tomu, že SR MAP je celek tvořící textovou a tabulkovou (přílohovou) část, dojde-li k aktualizaci jen jedné z částí (např. jen tabulek investičních priorit), aktualizuje se tím vždy SR MAP jako celek (tzn. k danému datu schválení tabulek investičních priorit je považována za schválenou a platnou i textová část, přestože k její úpravě nedošlo). Je tedy nutné si tuto lhůtu ohlídat a striktně ji dodržovat, tzn. neprovádět žádné aktualizace dokumentu dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení ze strany ŘV MAP. Pokud ŘV MAP schválil po 6 měsících od předchozí aktualizace SR MAP jen tabulky investičních priorit a za dalších méně než 6 měsíců od toho schválil upravenou textovou část, je jako datum platnosti SR MAP bráno pouze datum, kdy byly schváleny tabulky investičních priorit (důvod: datum schválení tabulek investičních priorit je bráno jako datum aktualizace celku SR MAP, upravení pouze textové části SR MAP za dalších méně než 6 měsíců není považováno za platné). 

Neúplný SR MAP je takový, kterému chybí informace o datu schválení ŘV MAP, nebo chybí podpis předsedy ŘV MAP, nebo chybí některá z částí, kterou má obsahovat (tj. textová část s vizí, seznamem priorit a cílů, popisem priorit a cílů, tabulky investičních priorit na období 2021 – 2027).

Vzory zpracování (obsahu) SR MAP jsou příjemcům MAP (výzva č. 82 Akční plánování v území) k dispozici v Inspiromatu č. 7 Dokumentace místního akčního plánu zde: MAP II a MAP III – SRP (npi.cz).

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 22. 8. 2023 - 08:52

Karty účastníka je nezbytné založit pro každého pracovníka, jehož vzdělávání bylo uhrazeno z finančních prostředků projektu bez ohledu na to, zda bylo toto vzdělávání vázáno na konkrétní šablonu nebo zda bylo hrazeno z ostatních finančních prostředků projektu.

Osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání se dokládá do výstupů zprávy o realizaci pouze pro ty osoby, jejichž vzdělávání je navázáno na šablonu Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání. Pokud bylo z finančních prostředků hrazeno vzdělávání nad rámec požadovaných šablon, není třeba dokládat do zprávy o realizaci osvědčení/potvrzení a zároveň se toto vzdělávání nebude uvádět do tabulky Evidence podpor. Do IS ESF se po jeho spuštění zaznamenají všichni pracovníci a jejich absolvované vzdělávání, které bylo hrazeno z finančních prostředků projektu. Dosažená hodnota indikátoru 600 000 bude v těchto případech vyšší než počet osob uvedený v tabulce Evidence podpor. Bližší informace naleznete v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad v kap. 5.2.

Kartu účastníka je nutné vyplnit aktuálně, kdy se pracovník účastní šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, popř. šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, tj. karty účastníka jsou vyplňovány před spuštěním IS ESF pro období 2021+. V červenci 2023 byl zveřejněn informační dokument „Vykazování hodnot indikátorů podpořených osob mimo IS ESF pro období 2021+“ dostupný na odkazu https://opjak.cz/dokumenty/is-esf-2021-evidence-podporenych-osob/.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 22. 8. 2023 - 08:51

V posledním měsíci trvání pracovního poměru je nezbytné zachovat délku pracovního poměru tak, jak bylo v PS/dohodě uvedeno a odpracovat stanovený počet hodin dle fondu pracovní doby daného měsíce. Řešením není úvazek snižovat, stejně tak není žádoucí ukončovat pracovní poměr dříve.

V Kalkulačce šablon ZoR se na listu dané personální pozice uvede pouze takový počet produktivních hodin, aby byl celkový počet vykázaných produktivních hodin roven celkovému počtu produktivních hodin ze žádosti o podporu. Kalkulačka má na listu daného subjektu kontrolní mechanismus, příslušné pole ve sloupci Celkem – vykázáno šablon se podbarví červeně v případě, že dojde k vykázání většího počtu produktivních hodin, než na který je v projektu nárok.

Osobní náklady pracovníka za produktivní hodiny, které již není možné vykázat, lze hradit z ostatních finančních prostředků dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 22. 8. 2023 - 08:50

Dle přílohy č. 2 Výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kap. 5.1 se za neuznatelný výstup považuje, když pracovník ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) absolvuje program, který není hrazen z finančních prostředků projektu (je poskytován účastníkům zdarma, nebo je hrazen  z jiných zdrojů). U neakreditovaných kurzů a seminářů je navíc jako výstup pro kontrolu na místě požadováno také potvrzení o zaplacení vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 13:36

Pokud do realizované aktivity zapojíte více cílových skupin současně, je potřeba zvolit jmenovaný indikátor. Indikátor 510 172 si žadatel volí ale také v případě, že aktivita bude určena jen pro jednu cílovou skupinu – viz kap. 7.8 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kde je v tabulce ve sloupci Specifikace pro výzvu u tohoto indikátoru „u více cílových skupin projektu současně, nebo určené pouze pro cílovou skupinu rodiče, nebo pouze pro cílovou skupinu veřejnost, nebo pouze pro cílovou skupinu ostatní aktéři ve vzdělávání“.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 13:35

Lze doporučit, aby se cílová hodnota nastavila s určitou tolerancí, a pak je třeba takto zvolenou hodnotu v popisu indikátoru zdůvodnit. Nelze ovšem klesnout pod hodnotu 70 % zapojených škol ze všech škol v území. Tuto hranici je třeba držet po celou dobu realizace projektu. Obdobně to bylo v předchozích výzvách na MAP. Indikátor se bude vykazovat dle IZO.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 13:00

Žadatel vybírá cílové skupiny s ohledem na klíčové aktivity projektu, nemusí být tedy zvoleny všechny. V případě projektů realizovaných v SC 2.4 je žadatel vždy povinen zvolit cílovou skupinu „děti a žáci z marginalizovaných skupin jako jsou například Romové, nebo děti, žáci a studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí, či ohroženi školním neúspěchem.“ Dále je potřeba do pole „Popis cílové skupiny“ u každé ze zvolených cílových skupin uvést informace, které vyžadují Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.6.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 13:00

Aktivita tak, jak je popsána, je jedna ucelená vzdělávací akce skládající se z dílčích částí, proto se v obou uváděných případech bude do indikátoru započítávat pouze 1x (nikoli 6x).

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:59

Ano, stačí uvedení čísel tak, aby byla v souladu s číselným označením klíčových aktivit v žádosti o podporu.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:58

Počet členů pracovních skupin není stanoven. V inspiromatech je nicméně doporučeno u PS pro financování 5 členů, stejný počet můžeme doporučit i u ostatních PS, a to z důvodu efektivnější práce PS, diskuse nad problémy, možnosti vidět věc z více úhlů pohledu atp. Lze vycházet z toho, že v PS bude vždy zástupce subjektu, kterého se daná problematika zásadně dotýká (např. pracovník s 5letou praxí v ZŠ, zástupce zřizovatele, zástupce MŠ, zástupce NNO, zástupce realizačního týmu projektu, zástupce rodičů rodič atd.). 

 

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:57

Do žádosti o podporu žadatel uvádí aktivity, které plánuje v rámci projektu opravdu realizovat. Současně se zavazuje k výstupům a plnění nastavených hodnot indikátorů, toto vše je předmětem také hodnocení žádosti o podporu a promítne se do vydaného právního aktu. Uvádět aktivity, o nichž žadatel ví, že je nebude realizovat (nebo si není jistý, je-li jejich realizace schopen), a výstupy, které nebude schopen splnit, není vhodné.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:56

Ano, takto lze uvádět.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:55

Tuto pracovní můžete rozdělit na podskupiny dle potřeby, pokud vám to tak bude vyhovovat. Pozor pak na vykazování jednání – jednání podskupinek se nepočítá jako jednání celé pracovní skupiny (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část a text u dané podaktivity).

 

 

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:53

Postupujte dle návodu, který je uveden v IS KP21+ hned pod polem Text. Čísla (hodnoty), ani text (podrobnosti o spolupráci) není třeba v žádosti vyplňovat (u čísla uvádíte 0 a u textu stačí vložit třeba jen pomlčku). Čísla i text se doplňují až v ZoR. Toto platí pro všechny SDP.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP