Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 09:00

OP JAK je intenzivně připravován již od roku 2019. V roce 2020 došlo k zahájení tzv. neformálního dialogu s Evropskou komisí, v jehož rámci probíhaly negociace mezi členskými státy a Evropskou komisí týkající se konkrétnějšího zaměření operačních programů. Poslední kolo tohoto neformálního dialogu proběhlo 18. října 2021, dne 20. prosince 2021 byl OP JAK předložen Evropské komisi k zahájení tzv. formálního dialogu. Nutnou podmínkou pro předložení OP JAK k formálnímu dialogu bylo schválení OP JAK vládou ČR, které proběhlo dne 4. října 2021.

Veškeré termíny OP JAK jsou přímo závislé na vyjednávání, předložení a především schválení Dohody o partnerství (DoP) pro programové období 2021-2027, které bylo zpožděno kvůli prodlení ve vyjednávání příslušné unijní legislativy. OP JAK tedy není možné ze strany EK schválit dříve, než bude schválena DoP. MŠMT nicméně intenzivně pracuje na přípravě veškerých nezbytných kroků s cílem zahájení implementace OP JAK bezodkladně po jeho schválení EK.

Schválení OP JAK se předpokládá v květnu/červnu roku 2022. Následně bude svoláno první zasedání Plánovací komise programu a Monitorovacího výboru OP JAK, jehož úkolem bude zejména projednat a schválit Harmonogram výzev OP JAK tak, aby bylo možné co nejrychleji vyhlásit první výzvy.

Doporučujeme Vám proto průběžně sledovat webové stránky www.OPJAK.cz.

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:59

OP JAK bude v oblasti VaV podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3 strategie), Inovační strategii ČR 2019-2030 a v dalších strategických a analytických materiálech národní i evropské úrovně.

Intervence budou zahrnovat podporu rozvoje výzkumu a vývoje s vysokým potenciálem uplatnění v praxi, podporu spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, podporu rozvoje motivačního a internacionalizovaného prostředí v jednotlivých výzkumných organizacích. Podpora bude směřována také do systémového rozvoje implementace EOSC (European Open Science Cloud), a to jak budováním potřebné infrastruktury, tak rozvojem lidských zdrojů. Předpokládá se rovněž pokračování v úspěšném financování rozvoje regionálních inovačních ekosystémů (projekty tzv. smart akcelerátorů) a rozvoj implementace Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace ČR.

OP JAK se bude věnovat i podpoře výzkumných projektů s vysokým aplikačním potenciálem, které přispějí k řešení problematiky udržitelného rozvoje. V neposlední řadě by jeho prostřednictvím mělo dojít i k financování rozvoje klíčových výzkumných infrastruktur (včetně tzv. velkých výzkumných infrastruktur) a excelentních výzkumných projektů orientovaného výzkumu postavených na špičkových výzkumných týmech, záměrech s vysokým potenciálem generování špičkových výsledků výzkumu a vývoje a doplněných tou nejkvalitnější výzkumnou infrastrukturou.

OP JAK bude rovněž pokračovat v intervencích komplementárních s evropským programem Horizont Evropa, a to zejména prostřednictvím podpory vysoce kvalitních projektů programu Marie Sklodowska Curie Actions a komplementární podpory projektů programu Teaming.

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:58

V oblasti regionálního školství je plánováno vytvoření uceleného systému komplexní podpory škol v území včetně podpory proměny obsahu vzdělávání v souladu se strategickými dokumenty MŠMT (zejména Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+) prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs). Zároveň bude podpořeno akční plánování v území, digitální vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a snižování nerovností. Pozitivní zkušenost s realizací projektů z OP VVV bude využita i v OP JAK, a to prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablon), které se v první vlně vedle dalších šablon zaměří především na otestování institucionalizovaného modelu podpory základních škol pozicemi školního psychologa a školního speciálního pedagoga, který má být v budoucnu převzat do národního financování.

Podpora vysokých škol je plánována prostřednictvím výzev financovaných z ESF+ a ERDF, které budou mít návaznost na strategické záměry jednotlivých VŠ, povedou ke zvýšení kvality vzdělávání, k adaptabilitě absolventů na výzvy 21. století, ke zlepšení přístupnosti vzdělávání (díky podpoře studentů se specifickými potřebami) i k rozvoji celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Předpokládány jsou aktivity cílící na nastavení procesů, změny ve studijních programech, školení pracovníků, plánována je také specifická podpora budoucích učitelů, investice do úprav výukových prostor, vybavení a pořízení potřebných pomůcek atd.

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:57

V oblasti VaV bylo z předchozích operačních programů (OP VaVpI a OP VVV) byla primárně budována a následně rozvíjena potřebná základna pro kvalitní VaV, v OP JAK bude podporován cílený rozvoj zejména s ohledem na kvalitní podmínky pro rozvoj spolupráce výzkumné a aplikační sféry, internacionalizaci výzkumných organizací, rozvoj lidského kapitálu a nezbytné infrastruktury, a to vždy v návaznosti na prioritní oblasti Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (NRIS3).

K zásadnímu posunu v OP JAK oproti OP VVV dochází spojením regionálního a vysokého školství do jedné priority se vzájemně provázanými intervencemi. Tímto krokem dochází k logickému propojení jednotlivých aktivit, které chápou vzdělávání jako jeden nedělitelný celek, ze kterého není vyčleněna ani příprava učitelů a nastavení rámců pro fungování škol. Aktivity uskutečňované v oblasti (pre)primárního vzdělávání tak plynule přecházejí do sekundárního vzdělávání a stávají se nutnou podmínkou pro úspěšné terciární vzdělávání.

V oblasti regionálního školství naváží plánované intervence v OP JAK na OP VVV, přičemž nové aktivity boudou vycházet zejména z evaluace a vyhodnocení výzev z programového období 2014–2020 a plnění priorit, cílů a opatření strategických dokumentů (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ apod.). Snižování nerovností ve vzdělávání je jednou z priorit ČR i pro další programové období. OP JAK bude podporovat zejména aktivity omezující vnější diferenciaci v základním školství a podporu hlavního vzdělávacího proudu, především zvýšení kvality vzdělávání na druhých stupních základních škol, která je klíčová pro posilování rovnosti ve vzdělávání. Další výrazný posun v OP JAK oproti OP VVV tkví v účinné práci s talentovanými, nadanými a mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty, a to od jejich aktivního vyhledávání až po dlouhodobou práci s nimi.

Podpora zásadních systémových intervencí je připravována již s výhledem na budoucí převzetí do financování národními prostředky tak, aby po konci programového období existovala potřebná návaznost.

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:56

Vyhlašování výzev, posuzování a hodnocení přijatých projektů, komunikace mezi příjemcem dotace a poskytovatelem dotace, a také samotné transfery plateb budou probíhat prostřednictvím portálu IS KP21+. Bude se jednat o podobné prostředí, které využívají žadatelé i příjemci v programovém období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo systém spustit v průběhu prvního kvartálu 2022.