Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 27. 9. 2022 - 08:24

Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělání představuje blok/cyklus vzájemné spolupráce všech zapojených pracovníků (vč. lektora), kteří se zúčastní všech fází – přípravy, realizace a reflexe aktivity. Jednou z forem realizace aktivity je minilekce ve výuce, ve které si zapojený pracovník vyzkouší nabyté zkušenosti ve vyučovací hodině. Aby však mohla být hodina započtena do výstupu aktivity, musí se jednat o vyučovací hodinu některého z kolegů. Tím bude splněna podmínka, že do výstupu aktivity nelze započítat hodinu, ve které pracovník běžně vyučuje.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I | Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 27. 9. 2022 - 08:23

Jednotkou pro vykazování personálních šablon je jedna produktivní hodina. Tato produktivní hodina je naceněna tak, aby již zohledňovala náhradu mzdy nebo platu za čerpání dovolené zaměstnance a náhradu za práci ve svátek. Do skutečně vykazovaných produktivních hodin se započítává (kromě odpracovaných hodin) náhrada za návštěvu lékaře, náhrada za překážky v práci na straně zaměstnance (nemocenská prvních 14 dnů, účast na svatbě, pohřbu atd.). Hodiny nepřítomnosti z důvodu nemoci trvající déle než 14 dnů a ošetřování člena rodiny nelze do produktivních hodin zahrnout, protože za ně pracovník obdrží náhradu od Správy sociálního zabezpečení.

Produktivní hodiny jsou způsob vykazování personálních šablon. Nejedná se o jiný způsob výpočtu platů/mezd. Veškeré pracovně právní záležitosti v projektu se řídí Zákoníkem práce a další relevantní legislativou (Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmů, …). Výpočet platu/mzdy probíhá standartním způsobem.

Fond produktivních hodin pro plný úvazek na 12 měsíců je 1720 hodin. Čerpání dovolené je v počtu ročních produktivních hodin již zohledněno. Vynásobíme-li 1720 produktivních hodin nákladem na aktivitu, získáme finanční prostředky, ze kterých bude hrazeno nejen 12 platů/mezd vč. odvodů, tj. i náhrad za dovolenou a státní svátky, ale také adekvátní podíl režijních, provozních, administrativních a jiných výdajů vztahujících se k realizaci projektu.

Zaměstnanec má tedy nárok na čerpání dovolené a na vyplacení čistého platu/čisté mzdy. Hodiny připadající na tyto dny dovolené však nebudou uvedeny ve zprávě o realizaci v počtu vykazovaných produktivních hodin.

S Vašimi dotazy se můžete i nadále obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 18. 8. 2022 - 12:14

Dotazy obecnějšího charakteru týkající se přípravy žádosti o podporu, realizace a vykazování jednotlivých šablon směřujte prioritně na konzultační linku pro šablony OP.

Dotazy vztahující se k procesu administrace konkrétního projektu (např. výzvy k doplnění žádosti o podporu nebo následně výzev k dopracování zpráv o realizaci) je vhodné komunikovat přímo s administrátorem daného projektu.

Jak zjistíte, kdo je administrátorem vašeho projektu?

Podpisem žádosti o podporu a jejím zaregistrováním v systému IS KP21+ je projektu přiděleno registrační číslo. Projekt je následně během pár dní přidělen administrátorovi zjednodušených projektů s rolí manažer projektu (dále jen „administrátor ZP“). Jeho jméno se žadateli/příjemci zobrazí v IS KP21+ po otevření projektu v menu nalevo v části Identifikace projektu, položka Manažeři projektu ŘO/ZS.

Tento administrátor ZP je kontaktní osobou daného projektu pro zajišťování veškeré komunikace mezi žadatelem/příjemcem a Řídicím orgánem (dále jen „ŘO“).  Z důvodu zajištění auditní stopy je komunikace oboustranně vedena v systému IS KP21+ prostřednictvím interních depeší. Při odesílání depeše se ujistěte, že ji odesíláte z vašeho projektu, jen tak se v depeši zobrazí registrační číslo projektu, depeše bude vázaná na projekt a kdykoli dohledatelná.

Kromě depeší odesílaných administrátorem ZP jsou ze strany ŘO zasílány také různé informační, automatické a systémové depeše. Ty jsou odesílány automaticky při změnách stavů projektu nebo hromadně a obsahují podpis osob reprezentujících operační program a MŠMT, tj. náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF a ředitelé odborů, obecný podpis ŘO nebo neobsahují žádný podpis.

ŘO doporučuje žadatelům a příjemcům své depeše s dotazy, reakcemi na výzvy nebo dalšími vyjádřeními k podané žádosti o podporu či realizaci projektu adresovat vždy na administrátora ZP daného projektu, pokud není uvedeno jinak. Ostatní osoby nejsou v dostatečné míře detailu seznámeny s projektem a doba vyřízení depeše se tak může prodloužit z důvodu jejího předávání příslušnému administrátorovi ZP. V ojedinělých případech se může stát, že k jejímu vyřízení nedojde vůbec.

S Vašimi dotazy se můžete i nadále obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 18. 8. 2022 - 12:13

Aktivita Inovativní vzdělávání dětí/žáků/studentů musí být dle přílohy č. 2 výzvy Přehled šablona jejich věcný výklad realizována během jednoho školního roku. Aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin. I když je podpora vykazována na jedno konkrétní dítě/žáka/studenta ohrožené/ho školním neúspěchem, přesto je podmínka realizace aktivity v rámci jednoho školního roku závazná. Aktivitu tak musíte buď celou realizovat během června a popř. července a srpna, nebo s ní začít až v novém školním roce.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 21. 7. 2022 - 10:35

Veškeré pracovněprávní a účetní dokumenty vztahující se k realizaci projektu a vyhotovené před dnem podání žádosti o podporu a využívající ustanovení o zpětné způsobilosti výdajů musí být označeny jakýmikoli údaji, které jednoznačně identifikují zdroj financování souvisejících výdajů. Doklady a písemnosti mohou být označeny např. názvem operačního programu a číslem výzvy, názvem projektu, číslem a názvem šablony atd.

K pracovněprávním dokumentům (pracovní smlouva, DPČ, DPP) lze uzavřít dodatek v den zahájení realizace projektu (nebo i v pozdějším čase), ve kterém již bude uvedeno registrační číslo projektu. V tomto dodatku bude zaměstnanec informován o zpětném zařazení jeho pracovní pozice do projektu k určitému datu.

K výdajům projektu je příjemce povinen vést účetnictví v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy své organizace. Příjemce dokládá podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, které jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, byly skutečně provedeny. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů vykazování je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 21. 7. 2022 - 10:34

Veškeré pracovněprávní a účetní dokumenty vztahující se k realizaci projektu a vyhotovené před dnem podání žádosti o podporu a využívající ustanovení o zpětné způsobilosti výdajů musí být označeny jakýmikoli údaji, které jednoznačně identifikují zdroj financování souvisejících výdajů. Doklady a písemnosti mohou být označeny např. názvem operačního programu a číslem výzvy, názvem projektu, číslem a názvem šablony atd.

K pracovněprávním dokumentům (pracovní smlouva, DPČ, DPP) lze uzavřít dodatek v den zahájení realizace projektu (nebo i v pozdějším čase), ve kterém již bude uvedeno registrační číslo projektu. V tomto dodatku bude zaměstnanec informován o zpětném zařazení jeho pracovní pozice do projektu k určitému datu.

K výdajům projektu je příjemce povinen vést účetnictví v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy své organizace. Příjemce dokládá podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, které jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, byly skutečně provedeny. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů vykazování je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 30. 6. 2022 - 16:12

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_002) není již přímo šablona Chůva. Činnosti chůvy mohou být v projektu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I realizovány v rámci aktivity 1.I/1 Školní asistent MŠ. Školní asistent může vykonávat také činnosti chůvy a to v případě, že je v MŠ přítomné alespoň jedno dvouleté dítě. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

V případě potřeby využití pozice školního asistenta jako chůvy v mateřské škole nemusí být dvouleté děti zapsány ve škole po celou dobu realizace šablony. V momentu dovršení třetího roku věku dětí pokračuje školní asistent dále ve výkonu standardní činnosti školního asistenta.

Z tohoto důvodu musí pracovník na pozici Školní asistent MŠ splnit kvalifikační předpoklady jaké jsou definovány u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb. Kvalifikace dle NSK „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ není dostatečná.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 30. 6. 2022 - 15:40

Ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_003) je umožněn časový souběh projektů výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II s projektem výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů. Není však umožněn souběh realizace obsahově stejných nebo podobných aktivit, nesmí tedy dojít k dvojímu financování totožných činností. Při kontrole projektů se tedy posuzuje souběh/návaznost aktivit, nikoli souběh/návaznost projektů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 30. 6. 2022 - 15:39

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_002) je umožněn časový souběh projektů výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II s projektem ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů. Není však umožněn souběh realizace obsahově stejných nebo podobných aktivit, nesmí tedy dojít k dvojímu financování totožných činností.

Pokud škola realizuje projekt v rámci výzvy Šablony III v OP VVV (výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081), může s poradnou dle kraje, ve kterém má základní škola sídlo, uzavřít Smlouvu o spolupráci již během realizace projektu z výzvy Šablony III, přičemž datum zahájení poskytování personální podpory od poradny je nutné nastavit s ohledem na ukončení realizace aktivit Školní psycholog a Školní speciální pedagog v projektu výzvy Šablony III. Podobně jako u projektu výzvy č. 02_19_075 není nezbytné ukončit realizaci celého projektu výzvy č. 02_20_080/081, ale ukončit obsahově stejné nebo podobné aktivity. Při kontrole projektů se tedy posuzuje souběh/návaznost aktivit, nikoli souběh/návaznost projektů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

 

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 13:07

Bližší vymezení položky a zdůvodnění výše jednotkové ceny / počtu jednotek uvádí žadatel v příloze Komentář k rozpočtu. U zdůvodnění výše jednotkové ceny postupuje žadatel v souladu s pokyny v kap. 5.9.1. PpŽP – obecná část:

V případě stanovení cen majetku / služeb – zejména u specifického majetku / služeb, který není uveden v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování a jehož/jejichž cenu nelze jednoduše ověřit např. pouhým vyhledáním na internetu, a dále také při překročení obvyklé ceny stanovené ze strany ŘO v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování – uvádí žadatel v příloze Komentář k rozpočtu řádné zdůvodnění vlastního návrhu ceny včetně odkazu na průzkum trhu, tj. na podklad (např. nabídku dodavatele či screenshot obrazovky), na základě kterého byl návrh ceny proveden. Je-li to možné, zahrnuje průzkum trhu alespoň 3 dodavatele (příp. jiné zdroje informací). V případě, že průzkum trhu alespoň 3 dodavatele nezahrnuje, žadatel toto zdůvodní (např. tím, že více dodavatelů neexistuje, že vzhledem k technické specifičnosti zařízení existuje pouze omezený okruh dodavatelů, že v rámci průzkumu trhu nabídky od více dodavatelů neobdržel).

V případě aktivity č. 3 Stavební úpravy excelentního výzkumného centra uvádí pro účely hodnocení v 1. kole výzvy OP JAK žadatel popis plánovaných stavebních úprav (min. v rozsahu vyžadovaném Studií proveditelnosti) včetně relevantního doložení požadované výše nákladů (stanovené např. na základě průzkumu trhu, nabídky/nabídek dodavatele/ů, příp. na základě nacenění či kalkulace stavebních nákladů provedené standardně užívanou metodou opřenou o relevantní statistické ukazatele).

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 13:06

Tvorba rezervy na zvýšení cen v žádosti o podporu ani navýšení celkových způsobilých výdajů projektu v průběhu řešení projektu není možné. Výše jednotlivých položek rozpočtu žádosti o podporu musí odpovídat výši položek na Seznamu obvyklých cen, případně doloženým nabídkám či průzkumu trhu, viz 5.9.1. PpŽP – obecná část. Změny související s implementací projektu (tj. změny v rozpočtu, změny realizace aktivit) budou řešeny standardním způsobem v souladu s PpŽP – obecná část v průběhu řešení projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 13:05

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál“ a obsahují kolonku pro podpis (nejčastěji se jedná o čestná prohlášení), je nutné opatřit elektronickým podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby přímo v dokumentu, případně je akceptováno podepsání statutárním zástupcem/oprávněnou osobou přes pečetítko.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál nebo úředně ověřená kopie“ mohou být kromě dvou výše popsaných způsobů doloženy i jako fyzicky (ručně) podepsaný dokument, který obsahuje doložku o legalizaci a následně prošel autorizovanou konverzí převodu originálu z listinné podoby do elektronické podoby (obsahuje doložku o vidimaci). Nejčastěji jde o plnou moc.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál / prostá kopie“ je možné doložit buď ve formě originálu, nebo prosté kopie (tedy pouhý sken nebo digitální dokument, bez nutnosti vkládání elektronického podpisu).

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Prostá kopie“, nemusí být opatřeny elektronickým podpisem. Pokud se jedná o přílohu, jejíž vzor obsahuje kolonku na podpis, musí obsahovat podpis, přičemž je možné doložit sken dokumentu fyzicky podepsaného statutárním zástupcem/oprávněnou osobou. Pokud se jedná o přílohu, pro kterou není stanoven vzor, nebo její vzor neobsahuje kolonku na podpis, postačí doložit prostý sken dokumentu nebo digitální dokument bez podpisu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 13:04

Zapojení partnera (zahraničního i z ČR) není podmínkou. Partnerství je nicméně výzvou umožněno. Podmínky pro zapojení partnera jsou blíže specifikovány v kap. 5.2 výzvy a kap. 5.4 PpŽP – obecná a specifická část.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 13:01

Jednorázová částka (tj. jednotková cena jednorázové částky) je stanovena ve výši 100,- Kč a připadá na každých 1 000,- Kč způsobilých přímých výdajů zahrnutých do kategorií rozpočtu:

  • 1.1.1 Přímé výdaje (tvoří základ pro výpočet paušálních nákladů),
  • 1.1.2 Přímé výdaje (netvoří základ pro výpočet paušálních nákladů).

Počet jednorázových částek se vypočítá podle vzorce uvedeného v PpŽP – specifická část, kap. 5.9.1, str. 13 (tedy součet obou výše uvedených kategorií dělený 1 000). Žadatel pak do rozpočtu projektu v IS KP21+ ručně zadává počet jednorázových částek rovnající se této vypočtené částce, nebo nižší.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 13:01

Částka na paušální náklady ve výši 25 % ze sumy nákladů alokovaných v kapitolách 1.1.1.1 a 1.1.2 se vypočítává v žádosti o podporu v IS KP21+ (v rozpočtu projektu) automaticky.

Konkrétně, paušální sazba ve výši 25 % se aplikuje na sumu výdajů v položkách:

  • 1.1.1 Přímé výdaje (část pořizovací ceny ve výši odpovídající odpisům),
  • 1.2 Jednorázová částka – Osobní náklady.

Položka rozpočtu 1.1.1.2 Přímé výdaje (pořizovací cena či její část) netvoří základ pro výpočet paušálních nákladů 25 %.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:57

Ano, SDP vyplňuje žadatel až ve 2. kole. Indikátory vyplňuje žadatel v IS KP 21+ také v 2. kole (v 1. kole uvádí žadatel indikátory pouze ve Studii proveditelnosti). Záložky SDP a indikátory budou žadatelům v IS KP21+ zpřístupněny až v 2. kole hodnocení.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:54

Pokud jde o začátek projektu, výzva přesné datum zahájení projektu nestanovuje. Projekt v rámci výzvy Teaming-CZ I (OP JAK) můžete začít fyzicky realizovat před začátkem fyzické realizace projektu HE. Nicméně v případě, že by k realizaci projektu HE nedošlo, vystavujete se riziku, že nebude splněn účel dotace a veškeré výdaje budou nezpůsobilé. Před zahájením fyzické realizace projektu je také omezena způsobilost výdajů (viz PpŽP – specifická část, kap. 8.1.4).

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:53

Stanovení kurzu k USD není pro účely výzvy relevantní. Kurz k EUR uvedený ve výzvě slouží ke kontrole dodržení pravidla komplementárního financování vůči žádosti do HE, která počítá s eury, a následně k přepočtu CZV projektu pro účely vydání dopisu o závazku. Pokud Vaše otázka míří na přípravu rozpočtu do žádosti o podporu a máte např. nabídky v eurech nebo v dolarech, můžete k přepočtu zvolit relevantní kurz uznávané autority (např. ČNB). V tomto ohledu je možné se držet vnitřních postupů instituce.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:50

V dotazu jsou uvedeny 4 administrativní pozice (hlavní projektový manažer, projektový manažer, finanční manažer a administrativní pracovník), jež jsou součástí „hlavního projektového týmu“. Administrativní pozice v hlavním projektovém týmu nelze rozšířit o další pozice. Personální manažer (popř. další pozice) může být členem realizačního týmu, resp. administrativního týmu projektu, dle PpŽP – obecná část se však jedná o pozici tzv. „podpůrného realizačního týmu“. Na výdaje podpůrného projektového týmu jsou určeny prostředky na paušální náklady.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:33

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_02) není umožněn časový souběh projektů Šablony III v OP VVV s projektem Šablony I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů.

Žádost o podporu do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK je možné podat již během realizace projektu Šablony III z OP VVV, avšak datum zahájení projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I musí být nastaveno až po datu ukončení projektu Šablony III.

Pokud budou v projektu Šablony III zrealizovány veškeré aktivity již v říjnu 2022, můžete požádat o předčasné ukončení realizace projektu. Podrobný postup je uveden ZDE v části Žádost o změnu Šablony III. Žádost o předčasné ukončení realizace projektu se podává v ISKP14+ nejpozději 40 dní před novým datem ukončení realizace projektu.

Pokud se rozhodnete ukončit realizaci stávajícího projektu k 31. 10. 2022, tak v žádosti o podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I můžete nastavit začátek realizace nejdříve k 1. 11. 2022.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:30

Maximální velikost vkládaných souborů v IS KP21+ je omezeno na 100 MB. V případě větší přílohy doporučujeme soubor nebo soubory rozdělit.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:24

Zmíněné vybavení je možné hradit z přímých výdajů projektu v případě, že se jedná o vybavení pro členy hlavního projektového týmu. Vybavení pro členy podpůrného projektového týmu příjemce hradí z prostředků na paušální náklady, blíže viz kap 8.2.3 PpŽP – specifická část. Pro úplnost uvádíme, že náklady na nákup kancelářského materiálu, USB flash disky a další nosiče dat jsou hrazeny z paušálních nákladů vždy.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:59

OP JAK bude v oblasti VaV podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3 strategie), Inovační strategii ČR 2019-2030 a v dalších strategických a analytických materiálech národní i evropské úrovně.

Intervence budou zahrnovat podporu rozvoje výzkumu a vývoje s vysokým potenciálem uplatnění v praxi, podporu spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, podporu rozvoje motivačního a internacionalizovaného prostředí v jednotlivých výzkumných organizacích. Podpora bude směřována také do systémového rozvoje implementace EOSC (European Open Science Cloud), a to jak budováním potřebné infrastruktury, tak rozvojem lidských zdrojů. Předpokládá se rovněž pokračování v úspěšném financování rozvoje regionálních inovačních ekosystémů (projekty tzv. smart akcelerátorů) a rozvoj implementace Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace ČR.

OP JAK se bude věnovat i podpoře výzkumných projektů s vysokým aplikačním potenciálem, které přispějí k řešení problematiky udržitelného rozvoje. V neposlední řadě by jeho prostřednictvím mělo dojít i k financování rozvoje klíčových výzkumných infrastruktur (včetně tzv. velkých výzkumných infrastruktur) a excelentních výzkumných projektů orientovaného výzkumu postavených na špičkových výzkumných týmech, záměrech s vysokým potenciálem generování špičkových výsledků výzkumu a vývoje a doplněných tou nejkvalitnější výzkumnou infrastrukturou.

OP JAK bude rovněž pokračovat v intervencích komplementárních s evropským programem Horizont Evropa, a to zejména prostřednictvím podpory vysoce kvalitních projektů programu Marie Sklodowska Curie Actions a komplementární podpory projektů programu Teaming.

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:58

V oblasti regionálního školství je plánováno vytvoření uceleného systému komplexní podpory škol v území včetně podpory proměny obsahu vzdělávání v souladu se strategickými dokumenty MŠMT (zejména Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+) prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs). Zároveň bude podpořeno akční plánování v území, digitální vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a snižování nerovností. Pozitivní zkušenost s realizací projektů z OP VVV bude využita i v OP JAK, a to prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablon), které se v první vlně vedle dalších šablon zaměří především na otestování institucionalizovaného modelu podpory základních škol pozicemi školního psychologa a školního speciálního pedagoga, který má být v budoucnu převzat do národního financování.

Podpora vysokých škol je plánována prostřednictvím výzev financovaných z ESF+ a ERDF, které budou mít návaznost na strategické záměry jednotlivých VŠ, povedou ke zvýšení kvality vzdělávání, k adaptabilitě absolventů na výzvy 21. století, ke zlepšení přístupnosti vzdělávání (díky podpoře studentů se specifickými potřebami) i k rozvoji celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Předpokládány jsou aktivity cílící na nastavení procesů, změny ve studijních programech, školení pracovníků, plánována je také specifická podpora budoucích učitelů, investice do úprav výukových prostor, vybavení a pořízení potřebných pomůcek atd.