Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – srpen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka č. 1 za srpen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I

Je možné do výstupu šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání doložit i osvědčení o absolvování kurzu, který byl pořádán bezplatně?

Odpověď

Dle přílohy č. 2 Výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kap. 5.1 se za neuznatelný výstup považuje, když pracovník ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) absolvuje program, který není hrazen z finančních prostředků projektu (je poskytován účastníkům zdarma, nebo je hrazen  z jiných zdrojů). U neakreditovaných kurzů a seminářů je navíc jako výstup pro kontrolu na místě požadováno také potvrzení o zaplacení vzdělávání.

Otázka č. 2 za srpen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro sš a voš I

V posledním měsíci trvání pracovního poměru pracovníka hrazeného z personálních šablon nám zbývá k vykázání méně produktivních hodin, než pracovník v tomto měsíci skutečně odpracoval. Jak máme postupovat?

Odpověď

V posledním měsíci trvání pracovního poměru je nezbytné zachovat délku pracovního poměru tak, jak bylo v PS/dohodě uvedeno a odpracovat stanovený počet hodin dle fondu pracovní doby daného měsíce. Řešením není úvazek snižovat, stejně tak není žádoucí ukončovat pracovní poměr dříve.

V Kalkulačce šablon ZoR se na listu dané personální pozice uvede pouze takový počet produktivních hodin, aby byl celkový počet vykázaných produktivních hodin roven celkovému počtu produktivních hodin ze žádosti o podporu. Kalkulačka má na listu daného subjektu kontrolní mechanismus, příslušné pole ve sloupci Celkem – vykázáno šablon se podbarví červeně v případě, že dojde k vykázání většího počtu produktivních hodin, než na který je v projektu nárok.

Osobní náklady pracovníka za produktivní hodiny, které již není možné vykázat, lze hradit z ostatních finančních prostředků dotace.

Otázka č. 3 za srpen pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro sš a voš I

Je nutné v IS ESF pro období 2021+ vykazovat i další osoby, kterým bylo vzdělávání hrazeno z ostatních finančních prostředků projektu? Je nutné dokládat za tyto pracovníky osvědčení o absolvování vzdělávání?

Odpověď

Karty účastníka je nezbytné založit pro každého pracovníka, jehož vzdělávání bylo uhrazeno z finančních prostředků projektu bez ohledu na to, zda bylo toto vzdělávání vázáno na konkrétní šablonu nebo zda bylo hrazeno z ostatních finančních prostředků projektu.

Osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání se dokládá do výstupů zprávy o realizaci pouze pro ty osoby, jejichž vzdělávání je navázáno na šablonu Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání. Pokud bylo z finančních prostředků hrazeno vzdělávání nad rámec požadovaných šablon, není třeba dokládat do zprávy o realizaci osvědčení/potvrzení a zároveň se toto vzdělávání nebude uvádět do tabulky Evidence podpor. Do IS ESF se po jeho spuštění zaznamenají všichni pracovníci a jejich absolvované vzdělávání, které bylo hrazeno z finančních prostředků projektu. Dosažená hodnota indikátoru 600 000 bude v těchto případech vyšší než počet osob uvedený v tabulce Evidence podpor. Bližší informace naleznete v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad v kap. 5.2.

Kartu účastníka je nutné vyplnit aktuálně, kdy se pracovník účastní šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, popř. šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, tj. karty účastníka jsou vyplňovány před spuštěním IS ESF pro období 2021+. V červenci 2023 byl zveřejněn informační dokument „Vykazování hodnot indikátorů podpořených osob mimo IS ESF pro období 2021+“ dostupný na odkazu https://opjak.cz/dokumenty/is-esf-2021-evidence-podporenych-osob/.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.