Šablony: Témata v šabloně Vzdělávání pracovníků

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že se mohou setkat se vzdělávacími agenturami, které nabízejí semináře pro pracovníky škol a školských zařízení tzv. vhodné do šablon, avšak zaměřené na téma, které není podporováno v šablonách OP JAK.

Témata šablon Vzdělávání pracovníků, Spolupráce pracovníků a Inovativní vzdělávání jsou uvedena v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, v kap. 4.1 Témata aktivit.

Řídicí orgán OP JAK doporučuje příjemcům dotace, aby si v této příloze výzvy vždy ověřili, že nabízený kurz může být tematicky podpořen ze šablon OP JAK.

V šablonách OP JAK nelze podpořit vzdělávací kurzy zaměřené ryze na sport (např. na atletiku, kruhový trénink, posilování, lezecké techniky, vodní sporty). V tématu „well-being a psychohygiena“ lze však podpořit pohybové aktivity se zaměřením na celkové duševní zdraví, vyrovnávání se stresem, práci s vlastním potenciálem apod.

V tématu „vzdělávání s využitím nových technologií“ nelze podpořit vzdělávací kurzy zaměřené na standardně a dlouhodobě využívané aplikace, např. balíček MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint atd.).

Dále v šablonách nelze podpořit vzdělávací kurzy zaměřené na zdravotnické dovednosti (např. kurzy první pomoci, pro zdravotníky zotavovacích akcí, kurzy zdravotně-preventivních činností). Tyto kurzy lze podpořit pouze v tématu výzvy č. 02_22_003 (Šablony pro SŠ a VOŠ I) „odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělání a vzdělávání v konzervatoři“, pokud si je vybere škola zdravotního zaměření. Bližší informace k tomuto tématu jsou uvedeny v aktuálně vydaném podpůrném materiálu zveřejněném ve výzvě 02_22_002 a ve výzvě 02_22_003. 

Pokud si příjemce dotace není jistý výběrem vzdělávacího kurzu, může se obrátit na konzultační linku pro šablony OP na tel. 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.