Šablony a novela zákona o pedagogických pracovnících

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace k novele zákona o pedagogických pracovnících jsou zveřejněny ZDE.

Ve vztahu k šablonám se novela týká kvalifikace speciálního pedagoga a školního asistenta/dvojjazyčného asistenta, a to s účinností od 1. 9. 2023:

Novela zákona rozšiřuje kvalifikaci speciálního pedagoga, nicméně ve vyhlášených šablonách OP JAK je i tato kvalifikace školního speciálního pedagoga a sdíleného školního speciálního pedagoga již zahrnuta a je tak akceptována od samého začátku realizace projektů.

Novela dále upravuje kvalifikaci asistenta pedagoga, která se může dotknout šablon školního asistenta a dvojjazyčného asistenta.

Při kontrole kvalifikace bude ŘO postupovat v souladu s přechodnými ustanoveními tohoto zákona, kdy není dotčena kvalifikace asistentů pedagoga, pokud ji získali před nabytím účinnosti zákona nebo zahájili studium k jejímu získání před účinností zákona.

Zároveň absolventi vzdělávacích programů akreditovaných podle právní úpravy ve znění před účinností novely, kteří dokončili vzdělávání v přechodném období, tj. od 1. 9. 2023 do 28. 2. 2025, získávají odbornou kvalifikaci podle znění zákona a vyhlášky před novelizací, a to bez ohledu na to, zda studium zahájili před nabytím účinnosti novely nebo po ní (tedy například absolventi studia pedagogiky pro asistenty pedagoga v rozsahu 80 hodin, namísto předpokládaných 120 hodin).

V šablonách bude od 1. 9. 2023 v souladu s novelou zákona:

  • akceptována nově zařazená kvalifikace, a to absolvováním vysokoškolského studia psychologických věd,
  • akceptována nově zařazená kvalifikace, a to absolvováním osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího oboru vzdělávání konzervatoře,
  • akceptováno získání kvalifikace asistenta pedagoga v období do 28. 2. 2025 v akreditovaných programech podle znění zákona před novelou (např. Studium pro asistenty pedagoga),
  • v případě studia pro asistenty pedagoga akreditovaného podle znění zákona po novele požadován nově definovaný název Studium pro asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích,
  • požadováno studium pedagogiky v rozsahu 120 hodin, pokud je akreditováno podle znění zákona po novele (dosud vyžadováno min. 80 hodin).