Změny aktivit v šablonách a účel dotace

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit na účel dotace v šablonách a na pravidla provádění změn aktivit během realizace projektu.

Účelem dotace v šablonách v souladu s právním aktem je „zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání“ (specifický cíl 2.2) a „zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin“ (specifický cíl 2.3).

Účel dotace bude splněn, pokud v každém specifickém cíli uvedeném v žádosti o podporu bude realizována alespoň jedna aktivita. Výčet aktivit dle specifických cílů je uveden v příloze č. 1 právního aktu Základní parametry projektu.

Aktivity šablon jsou zařazeny do dvou specifických cílů. Do specifického cíle 2.2 spadají tři šablony, a to vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, spolupráce pracovníků ve vzdělávání a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele (šablona koordinátora je v nabídce pouze pro SŠ a VOŠ). Do specifického cíle 2.3 spadají ostatní šablony z nabídky – personální šablony (vyjma koordinátora), inovativní vzdělávání, podpora dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání.

Změny aktivit je v šablonách možné provádět pouze v rámci jednoho specifického cíle – viz Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP JAK, kap. 7.4.2.2.

Pozor! Některé subjekty mají ve výzvě ve specifickém cíli k dispozici pouze jednu aktivitu. Pokud si ji škola/školské zařízení zvolí do svého projektu v jakémkoliv počtu, musí realizovat alespoň jednu šablonu, aby byl splněn účel dotace. Zároveň tuto aktivitu nemůže prostřednictvím změnového řízení vyměnit za žádnou jinou aktivitu!