ŠABLONY II OP JAK BYLY PŘEDSTAVENY ODBORNÝM PARTNERŮM

Praha, 29. května 2024 –  V pondělí 20. května se uskutečnilo online setkání významných stakeholderů v oblasti vzdělávání, na němž byl představen věčný záměr výzev Šablony pro MŠ a ZŠ II a Šablony pro SŠ a VOŠ II Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Vyhlášení obou výzev je plánováno na září 2024.

Jednání se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti – školské asociace, zástupci neziskových organizací, zřizovatelů a Národní sítě MAS, Národního pedagogického institutu, České školní inspekce a zástupci dalších ministerstev. Byl tak naplněn skutečně široký princip partnerství, který je při přípravě výzev nezbytný.

Úvod jednání byl věnován představení evaluace první vlny šablon v porovnání s Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který byl realizován v programovém období 2014–2020. K zásadnímu posunu oproti OP VVV došlo u podílu zapojených škol, neboť v OP JAK využilo šablony 83 % všech škol a školských zařízení v České republice, tedy v průměru o 8 procentních bodů více.

Zástupci Řídicího orgánu OP JAK poté představili plánované nastavení výzev Šablony MŠ a ZŠ II a Šablony SŠ a VOŠ II. Významná část jednání byla věnována diskuzi nad praktickou využitelností jednotlivých šablon. V závěrečné části setkání zástupci Řídicího orgánu OP JAK zodpověděli položené otázky odborných partnerů. Prezentace z daného jednání je k dispozici ZDE.

Upozorňujeme, že se jedná o nefinální, pracovní návrh a parametry obou výzev se do doby jejich vyhlášení mohou změnit. Bližší informace k II. vlně šablon OP JAK budou proto podávány až po jejich vyhlášení, resp. až budou známy jejich definitivní parametry.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:
facebook.com/opjak.msmt