Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za prosinec 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I

Jak se den, kdy se konala stávka, respektive účast nebo neúčast pracovníků na stávce, promítne do produktivních hodin u personálních šablon vykazovaných do zprávy o realizaci?

Odpověď

Pro posouzení, zda zahrnout produktivní hodiny za den, kdy se konala stávka, do zprávy o realizaci, není rozhodující, zda byla škola uzavřená či otevřená. Rozhodující je, jak byl tento den zohledněn při výpočtu mzdy/platu konkrétního zaměstnance. Do produktivních hodin se počítají skutečně odpracované hodiny nebo hodiny, za které jsou zaměstnanci vypláceny náhrady mzdy/platu (bez dovolených a státních svátků). Hodiny, které se považují za výkon práce, avšak za ně nepřísluší náhrada mzdy/platu, nelze do produktivních hodin započítat. Příjemce je povinen se při realizaci projektu řídit nejen pravidly operačního programu, ale také platnou legislativou.

Otázka číslo 2 za prosinec 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I

Je osvědčení/potvrzení o absolvovaném kurzu podepsané ručně a zaslané datovou schránkou považované za originál? Lze případně tento dokument po obdržení konvertovat, abychom získali originál?

Odpověď

Dokument podepsaný ručně a zaslaný datovou schránkou nelze považovat za originál dokumentu. Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, dochází zasláním datovou schránkou k ověření odesílatele. Aby byl dokument po vyjmutí z datové schránky originálem, musí být už před vložením do datové schránky elektronicky podepsán.

Pro kontrolu na místě je třeba doložit originál osvědčení/potvrzení o absolvování podepsaný ručně nebo elektronicky oprávněným pracovníkem poskytovatele vzdělávání.

Jsou dvě možnosti, které obě vyžadují originál od poskytovatele vzdělávacího kurzu:

  1. Poskytovatel kurzu pošle listinný originál, tj. ručně podepsané osvědčení o absolvování kurzu, příjemci poštou.
  2. Poskytovatel kurzu pošle elektronický originál (elektronický dokument podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) e-mailem nebo datovou schránkou. Příjemce může tento originál rovnou vložit do ZoR, zároveň ho má k dispozici pro kontrolu na místě v elektronické podobě.

Poznámka: Konverzí lze elektronický originál (tj. podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) převést do listinné podoby. Nebo opačně, listinný dokument převést do elektronické podoby konverzí, která bude obsahovat doložku, že se elektronický dokument shoduje s originálem.

Pokud příjemce obdrží prostřednictvím e-mailu/datové schránky naskenovaný dokument s fyzickým podpisem (prostou kopii dokumentu), nelze z něho vytvořit originál konverzí – tj. z kopie nelze vytvořit originál.

 S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.