Ilustrační obrázek

Publicita v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I na základní povinnosti v oblasti publicity, jimiž v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou:

Škola/školské zařízení zveřejní na své oficiální internetové stránce informaci o realizaci projektu. Pokud má příjemce svůj účet/účty na sociálních sítích, potom alespoň na jednom z nich uvede informaci o projektu a pořídí printscreen takového postu. Minimální rozsah zveřejňovaných informací je definován v kap. 7.7 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Škola/školské zařízení dále umístí na snadno viditelném místě pro veřejnost plakát minimální velikosti A3 o projektu po celou dobu jeho realizace. Plakát s předepsanými náležitostmi je doporučeno generovat prostřednictvím Generátoru nástrojů povinné publicity 2021-2027.

Příjemce je povinen splnit povinnou publicitu co nejdříve po zahájení realizace projektu, nejpozději však do doby předložení první zprávy o realizaci.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme příjemce, že Generátor nástrojů povinné publicity 2021-2027 je v současné době dočasně nefunkční a jeho zprovoznění se předpokládá v dubnu 2023. O plné funkčnosti generátoru publicity budou příjemci informováni.  

V případě, že má příjemce problém s přípravou grafických návrhů pro splnění pravidel povinné publicity bez generátoru, může se obrátit na svého projektového administrátora, případně na pracovníky publicity OP JAK na e-mailu: opjak@msmt.cz.