Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě hraničních oblastí a možných synergií vede MŠMT průběžnou diskusi se všemi relevantními aktéry (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj). Základním východiskem pro vyjednávání je nastavení hraničních oblastí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Celková alokace OP JAK pro programové období 2021-2027:

Aktualizované rozdělení alokace mezi jednotlivé oblasti vědy, výzkumu, vysokého a regionálního školství vyplývá ze současného odhadu měnového kurzu a zahrnuje pouze prostředky, které budou poskytnuty konkrétním příjemcům, tj. je již očištěno od finančních prostředků potřebných na technickou pomoc, které jsou také součástí alokace operačního programu.

Výzkum a vývoj

Priorita 1

Cílem podpory výzkumu a vývoje musí být rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů včetně zvýšení schopnosti lépe využít potenciál kvalifikovaných žen), prohlubování znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují, soustředění se na aktuální a budoucí celospolečenské výzvy a schopnost vybudování základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi, které slouží bez rozdílu všem. Jedině tak může česká ekonomika dlouhodobě konkurovat vyspělým zemím.

Mezi základní intervence OP JAK bude patřit:

Posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení politiky VaVaI a podpory inovačních ekosystémů na národní a regionální úrovni.

Posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů.

Posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení orientace výzkumu ve výzkumných organizací do oblastí s vysokým potenciálem aplikovatelnosti v praxi.

Posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum.

Vzdělávání

Priorita 2

Vzdělávání je považováno za jednu z klíčových hodnot a předpokladů pozitivního společenského a ekonomického rozvoje. Původní role formálního vzdělávání se s příchodem výzev 4. průmyslové revoluce výrazně mění a vyžaduje intenzivnější spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Obecným cílem je vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě.

Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti.

Mezi základní intervence OP JAK bude patřit:

Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání).

Zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.

Zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

Hlavním podkladovým materiálem pro přípravu OP JAK v oblasti vzdělávání byla Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+), jejíž příprava byla zahájena na počátku roku 2019. Cílem Strategie 2030+ je definice vize, priorit, cílů a opatření pro jejich dosažení v oblasti vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro období do roku 2030 a následující. V oblasti vysokého školství byl pak výchozím dokumentem Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, k jehož finalizaci a schválení došlo v polovině rou 2020. Současně byly při tvorbě OP JAK zohledňovány i další strategické dokumenty a výstupy evaluací, dotazníková šetření a výstupy České školní inspekce (ČŠI).

Hlavními podkladovými materiály pro přípravu OP JAK v oblasti výzkumu a vývoje byly Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ a Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 2021+ (tzv. Národní RIS3 strategie). Zároveň byly při zpracování OP JAK zohledňovány i Inovační strategie České republiky 2019–2030, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (platnost pro období 2012–2030 a též veškeré evaluační zprávy a výzkumná šetření realizovaná v rámci OP VVV.

Platformy ustavené pro OP JAK jsou hlavním nástrojem naplňování principu partnerství, který je definován článkem 5 Obecného nařízení. Kromě naplnění principu partnerství je vytvoření platforem zásadní i pro zajištění vzájemné provázanosti a koordinace realizace programů mezi sebou i vůči Dohodě o partnerství pro programové období 2021–2027, jakožto zastřešujícímu strategickému dokumentu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Příprava OP JAK probíhala transparentním a partnerským způsobem a při návrhu jednotlivých platforem byly zohledněny rovněž zkušenosti se spoluprací v rámci přípravy a realizace OP VVV v programovém období 2014-2020.

Princip partnerství byl realizován nejen v rámci přípravy OP JAK prostřednictvím Přípravného výboru OP JAK a Tematické pracovní skupiny Výzkum a vývoj a Tematické pracovní skupiny Vzdělávání, ale bude aplikován i v rámci implementace OP JAK. Základním nástrojem pro zapojení relevantních partnerů do implementace, monitorování a evaluací bude Monitorovací výbor. Při jeho sestavování se vycházelo primárně z členství v Přípravném výboru OP JAK tak, aby se aktéři zapojení do přípravy operačního programu odpovídajícím způsobem podíleli také na jeho provádění. Partneři jsou dále zapojováni i do specifických odborných platforem a pracovních skupin souvisejících s implementací (např. platformy pro přípravu výzev – Plánovací komise programu).

Seznamy operací (příjemců) jsou generovány z monitorovacího systému IS KP21+ Ministerstvem pro místní rozvoj a jsou zveřejňovány na zastřešujících stránkách ESI fondů www.dotaceEU.cz.

EOSC CZ

Strategickým projektem OP JAK je projekt European Open Science Cloud Czech Republic. Spolu s projektem Národní technické knihovny „IPs CARDS“ (Czech Academic and Research Discovery Services), jenž vytváří jednotné prostředí pro správu a vyhledávání informačních zdrojů z oblasti vědy a výzkumu, má projekt EOSC-CZ zásadní roli ve vybudování zázemí pro lepší správu, sdílení a vyhledávání vědeckých dat. V rámci zmiňovaných projektů specialisté připraví národní metadatový adresář, pomocí kterého budou moci vědci snadno vyhledat již produkovaná vědecká data a použít je pro svou práci. Projekt EOSC-CZ je klíčovou součástí realizace EOSC v ČR a uvádí další výzvy OP JAK Open Science, kde společně s budoucími projekty napomůže k rozvoji otevřené vědy.

Více informací o projektu

Základní informace o Operačním programu Jan Amos Komenský ve 12 stranách. K dispozici ke stažení ZDE.

Technická pomoc OP JAK – ERDF

CZ.02.03.01/00/22_006/0004055

Cílem projektu z výzvy Technická pomoc ERDF je podpora implementační struktury Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“), tzn. podpora směřující k zabezpečení všech nezbytných procesů relevantních pro řádnou implementaci OP JAK po celou dobu jeho realizace a nastavení takových podmínek implementační struktuře, které přispívají k efektivní administraci OP JAK prostřednictvím zajištění kvalitního řízení a implementace programu. Předpokladem pro splnění cíle projektu v celé jeho šíři je úspěšné a kvalitní plnění činností v oblasti administrativní kapacity, optimálních pracovních podmínek zaměstnanců implementační struktury, komunikace a viditelnosti, a v neposlední řadě v oblasti samotného řízení programu. Cílem projektu je současně také zajištění podpory implementační struktury v oblasti související s dokončováním, uzavíráním a vyhodnocováním předchozích operačních programů v gesci MŠMT a případnou přípravou dalšího programového období.

Na zajištění uvedeného cíle projektu budou navázané aktivity realizované v rámci projektu, konkrétní aktivity související se zajištěním administrativní kapacity, s řízením programu a zajištěním souvisejících procesů, s technickým zajištěním, s komunikací a viditelností, s dokončováním, uzavíráním a vyhodnocováním předchozích operačních programů v gesci MŠMT a případnou přípravou dalšího programového období.

Technická pomoc OP JAK – ESF+

CZ.02.04.01/00/22_007/0004058

Cílem projektu z výzvy Technická pomoc ESF+ je podpora implementační struktury Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“), tzn. podpora směřující k zabezpečení všech nezbytných procesů relevantních pro řádnou implementaci OP JAK po celou dobu jeho realizace a nastavení takových podmínek implementační struktuře, které přispívají k efektivní administraci OP JAK prostřednictvím zajištění kvalitního řízení a implementace programu. Předpokladem pro splnění cíle projektu v celé jeho šíři je úspěšné a kvalitní plnění činností v oblasti administrativní kapacity, optimálních pracovních podmínek zaměstnanců implementační struktury, komunikace a viditelnosti, a v neposlední řadě v oblasti samotného řízení programu. Cílem projektu je současně také zajištění podpory implementační struktury v oblasti související s dokončováním, uzavíráním a vyhodnocováním předchozích operačních programů v gesci MŠMT a případnou přípravou dalšího programového období.

Na zajištění uvedeného cíle projektu budou navázané aktivity realizované v rámci projektu, konkrétní aktivity související se zajištěním administrativní kapacity, s řízením programu a zajištěním souvisejících procesů, s technickým zajištěním, s komunikací a viditelností, s dokončováním, uzavíráním a vyhodnocováním předchozích operačních programů v gesci MŠMT a případnou přípravou dalšího programového období.

 

Délka trvání projektů: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2029