Boj proti korupci

K prioritám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) patří mimo jiné boj proti korupci v resortu. MŠMT realizuje v boji proti korupci řadu opatření, která jsou zaměřená především na prevenci korupčního jednání při výkonu stání služby a posilování účinnosti protikorupčních mechanismů vnitřního řídícího a kontrolního systému.

Koordinaci boje proti korupci v rámci MŠMT zajišťuje oddělení interního auditu. Tento útvar je nezávislý na řídicích strukturách MŠMT. Aktivity a opatření MŠMT v boji proti korupci jsou uvedeny v Resortním interním protikorupčním programu MŠMT – Resortní interní protikorupční program MŠMT.

Jak podat oznámení o podezření z korupčního jednání

V případě podezření z korupčního jednání zaměstnanců MŠMT nebo zaměstnanců organizací v kompetenci MŠMT lze podat oznámení:

  • e-mailem: korupce@msmt.cz
  • telefonicky na vedoucí oddělení interního auditu Hanu Žufanovou, RNDr., Ph.D.: 234 811 634.

Dále lze podat oznámení o protiprávním jednání, a to do speciální schránky umístěné v budově „B“ MŠMT, Karmelitská 5, Praha 1.

Pokud zašlete upozornění na možné korupční jednání zaměstnanců organizací, které nespadají do působnosti MŠMT, ministerstvo zajistí jejich předání vedoucím pracovníkům odpovědným za jejich řešení s žádostí o zpětnou informaci, která Vám bude předána.

V případě, že jste státním zaměstnancem (zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě), můžete dále podat oznámení v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing). Uvedené nařízení vlády v § 1 stanovuje, že: „Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.“.

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství, je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, e-mailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_cs.

Další informace o řešení problému korupce v České republice můžete získat na webových stránkách www.korupce.cz.