Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

25. května 2022 - 28. dubna 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

9 370 mil. Kč

Počet předložených žádostí

6 805

Předložené žádosti

9 343 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

6 803

Podpořené žádosti

9 342 mil. Kč

Zbývající alokace

28 mil. Kč


Aktualizováno 15. 4. 2024

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů:

Podání žádosti o podporu:

25. 5. 2022 – 28. 4. 2023

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Konzultační linka pro šablony OP JAK:

e-mail: dotazyZP@msmt.cz

tel. 234 814 777

Každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Více informací o konzultační lince

Text výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I - verze 2

05. 05. 2023 - 11:13| pdf| 721.96 kB

Text výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I - verze I - Neplatná verze

25. 05. 2022 - 10:34| pdf| 523.63 kB

Seznamy žáků průměr 2019-2021

25. 05. 2022 - 11:55| xlsx| 859.78 kB

Seminář Šablony pro MŠ a ZŠ

22. 06. 2022 - 07:58| pdf| 819.11 kB

Seminář Šablony pro poradny

22. 06. 2022 - 07:58| pdf| 791.42 kB

Vzor - Pracovní smlouva (ZŠ)

29. 06. 2022 - 11:41| docx| 82.98 kB

Vzor - Smlouva o spolupráci

29. 06. 2022 - 11:41| docx| 86.08 kB

Vzor - Pracovní smlouva (PPP)

29. 06. 2022 - 11:41| docx| 87.54 kB

Dokládání výstupů Šablony I

05. 09. 2022 - 07:37| pdf| 347.73 kB

Kalkulačka šablon ZoR pro školy -verze 2

29. 05. 2023 - 09:08| xlsx| 1.18 MB

Kalkulačka šablon ZoR pro školy - Neplatná verze

09. 12. 2022 - 12:40| xlsx| 1.18 MB

Kalkulačka šablon ZoR pro poradny

17. 01. 2023 - 08:44| xlsx| 1.64 MB

Videotutoriál Kalkulačka šablon ZoR pro školy

14. 12. 2022 - 12:06| docx| 285.69 kB

Souhrnné čestné prohlášení

20. 10. 2022 - 10:50| docx| 297.19 kB

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

03. 10. 2022 - 13:17| docx| 312.36 kB

Karta účastníka

04. 04. 2023 - 10:51| xlsx| 53.15 kB

32 hodin inovativního vzdělávání

11. 04. 2023 - 06:51| xlsx| 333.42 kB

Zápis o uskutečněných setkáních

13. 09. 2022 - 12:15| docx| 305.48 kB

Prokázání vlastnické struktury

27. 02. 2023 - 08:34| docx| 283.59 kB

Personální šablonu je možné vykázat ve druhém nebo třetím sledovaném období zpětně i za první sledované období. Produktivní hodiny pracovníka vyplňte skutečně od měsíce zahájení práce pro projekt, i když spadá do prvního sledovaného období.

V tom případě však opravdu dojde k nesouladu částek zobrazených na listu Souhrn v poli „ZoR č. 1“, sloupec „celkem“ oproti verzi Kalkulačky šablon ZoR doložené v první zprávě o realizaci a také na listech MŠ/ZŠ. Tento stav bude ze strany ŘO akceptován. Příjemce při vyplňování údajů ve druhé zprávě o realizaci v IS KP21+ uvede na záložku „Aktivity“ celkový součet jednotek (= produktivních hodin) za první a druhé sledované období.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Tabulka Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, kam se zaznamenávají pracovníci podpoření v šablonách Vzdělávání pracovníků a Spolupráce pracovníků, se vyplňuje a dokládá za každé sledované období zvlášť. V hlavičce formuláře je k identifikaci sledovaného období určeno pole „Zpráva o realizaci č.“. Pokud nebyly výše uvedené šablony realizovány ve všech sledovaných období, tabulka se doloží pouze za ta sledovaná období, ve kterých vzdělávání a/nebo spolupráce proběhly.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V souladu s přílohou č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad se u personálních pozic ve zprávě o realizaci dokládají k administrativní kontrole následující dokumenty:

  1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP);
  2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin dané pozice včetně evidence realizovaných individuálních setkání v případě kariérového poradce (je součástí Kalkulačky ZoR projektu);
  3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti dané pozice (doklad o dosaženém vzdělání);
  4. čestné prohlášení statutárního orgánu o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory dle pozice.

U personálních pozic, jejichž kvalifikace se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zároveň není v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad uvedeno, že není pedagogickým pracovníkem dle zákona č. 563/2004 Sb., je zároveň nutné, aby osoba zaměstnaná na takové pozici splnila všechny další podmínky uvedené v § 3 zákona o pedagogických pracovnících.

Ke kvalifikacím získaným v zahraničí jsou uvedeny podrobné informace na webových stránkách MŠMT.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Pokud při realizaci personální šablony nedojde ve druhém nebo třetím sledovaném období k žádné změně, tj. nezmění se pracovník, druh pracovního poměru a výše úvazku, pak se nezmění ani údaje v polích „cena/sazba“ a „číslo“. Přesto je nezbytné na záložku „Specifické datové položky“ v IS KP21+ vstoupit a údaje i beze změny uložit, aby uvedené záznamy byly aktuální za dané sledované období.

Uživatelskou příručku pro práci v IS KP21+ naleznete ZDE.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Dokument podepsaný ručně a zaslaný datovou schránkou nelze považovat za originál dokumentu. Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, dochází zasláním datovou schránkou k ověření odesílatele. Aby byl dokument po vyjmutí z datové schránky originálem, musí být už před vložením do datové schránky elektronicky podepsán.

Pro kontrolu na místě je třeba doložit originál osvědčení/potvrzení o absolvování podepsaný ručně nebo elektronicky oprávněným pracovníkem poskytovatele vzdělávání.

Jsou dvě možnosti, které obě vyžadují originál od poskytovatele vzdělávacího kurzu:

  1. Poskytovatel kurzu pošle listinný originál, tj. ručně podepsané osvědčení o absolvování kurzu, příjemci poštou.
  2. Poskytovatel kurzu pošle elektronický originál (elektronický dokument podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) e-mailem nebo datovou schránkou. Příjemce může tento originál rovnou vložit do ZoR, zároveň ho má k dispozici pro kontrolu na místě v elektronické podobě.

Poznámka: Konverzí lze elektronický originál (tj. podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) převést do listinné podoby. Nebo opačně, listinný dokument převést do elektronické podoby konverzí, která bude obsahovat doložku, že se elektronický dokument shoduje s originálem.

Pokud příjemce obdrží prostřednictvím e-mailu/datové schránky naskenovaný dokument s fyzickým podpisem (prostou kopii dokumentu), nelze z něho vytvořit originál konverzí – tj. z kopie nelze vytvořit originál.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

 

Pro posouzení, zda zahrnout produktivní hodiny za den, kdy se konala stávka, do zprávy o realizaci, není rozhodující, zda byla škola uzavřená či otevřená. Rozhodující je, jak byl tento den zohledněn při výpočtu mzdy/platu konkrétního zaměstnance. Do produktivních hodin se počítají skutečně odpracované hodiny nebo hodiny, za které jsou zaměstnanci vypláceny náhrady mzdy/platu (bez dovolených a státních svátků). Hodiny, které se považují za výkon práce, avšak za ně nepřísluší náhrada mzdy/platu, nelze do produktivních hodin započítat. Příjemce je povinen se při realizaci projektu řídit nejen pravidly operačního programu, ale také platnou legislativou.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

 

Soubor Evidence 32 hodin je možné doložit jak ve skenu, tak v podobě excelového (xls) souboru. Řídicí orgán s daty obsaženými v tabulce Evidence 32 hodin pracuje v oblasti evaluací, data se dále analyzují, z tohoto důvodu je preferováno doložení výstupu v podobě excelového souboru. V návaznosti na potřebu analyzování dat jsou zároveň příjemci, kteří v rámci zpráv o realizaci doloží skeny Evidence 32 hodin, ve výzvě k dopracování vyzváni k doložení také xls souboru.

To samé platí i pro tabulku Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, která slouží pro zaznamenávání vzdělávaných osob ze šablon Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a Spolupráce pracovníků ve vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Definice výstupu aktivity Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je formulována jako „Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 hodin“. Dále ve specifikaci šablony je uvedeno, že „Minimální požadovanou dotaci 8 hodin vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání“. Příklad využití šablony – varianta b) popisuje možnosti sčítat různé formy vzdělávání. Například mentoring a seminář.

Otázka sčítání jednotlivých vzdělávacích akcí vychází z výše uvedených definic. Každé osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání je nezbytné považovat za dokument, ze kterého není možné oddělit menší části, aby se staly součástí jiného osvědčení.

Ze dvou osvědčení na 18 hodin vzdělávání (jedno samostatné osvědčení) a 6 hodin vzdělávání (druhé samostatné osvědčení) je způsobilým výstupem projektu osvědčení na 18 hodin, které představuje dvě jednotky aktivity. Pro způsobilost další jednotky aktivity je nezbytné k osvědčení na 6 hodin získat jakékoliv jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo min. 2 hodiny vzdělávání. Pokud však trvalo více než 2 hodiny, zbývající hodiny vzdělávání NELZE VYKÁZAT jako základ pro další jednotku aktivity.

Ze třech osvědčení na 6 a 6 a 4 hodiny vzdělávání je možné uznat jednu jednotku aktivity, která bude tvořena dvěma z těchto osvědčení. Ke třetímu osvědčení je opět nezbytné získat jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo méně než 8 hodin, aby mohla být uznána další jedna jednotka aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Náplň práce pracovníka hrazeného ze šablony 1.II/2 Školní speciální pedagog je uvedena v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. Zároveň je potřeba respektovat ustanovení kap. 3 přílohy č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kde je uvedeno: „Pro školy/ školská zařízení platí obecně pravidlo, že je třeba volit aktivity s ohledem na čerpání obdobné podpory z jiných zdrojů, např. Národní plán obnovy, jiné dotační tituly (včetně dalších výzev OP JAK), dotační programy MŠMT, Erasmus+, tituly dalších operačních programů v ČR či jiné zdroje financování stejných či obsahově obdobných aktivit. Není přípustné financovat identické náklady na aktivitu ze dvou zdrojů.“

Pokud škola na realizaci předmětů speciální pedagogické péče čerpá finanční prostředky z podpůrných opatření, je nezbytné, aby školní speciální pedagog odučil tyto hodiny mimo úvazek financovaný z prostředků OP JAK.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Karty účastníka je nezbytné založit pro každého pracovníka, jehož vzdělávání bylo uhrazeno z finančních prostředků projektu bez ohledu na to, zda bylo toto vzdělávání vázáno na konkrétní šablonu nebo zda bylo hrazeno z ostatních finančních prostředků projektu.

Osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání se dokládá do výstupů zprávy o realizaci pouze pro ty osoby, jejichž vzdělávání je navázáno na šablonu Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání. Pokud bylo z finančních prostředků hrazeno vzdělávání nad rámec požadovaných šablon, není třeba dokládat do zprávy o realizaci osvědčení/potvrzení a zároveň se toto vzdělávání nebude uvádět do tabulky Evidence podpor. Do IS ESF se po jeho spuštění zaznamenají všichni pracovníci a jejich absolvované vzdělávání, které bylo hrazeno z finančních prostředků projektu. Dosažená hodnota indikátoru 600 000 bude v těchto případech vyšší než počet osob uvedený v tabulce Evidence podpor. Bližší informace naleznete v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad v kap. 5.2.

Kartu účastníka je nutné vyplnit aktuálně, kdy se pracovník účastní šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, popř. šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, tj. karty účastníka jsou vyplňovány před spuštěním IS ESF pro období 2021+. V červenci 2023 byl zveřejněn informační dokument „Vykazování hodnot indikátorů podpořených osob mimo IS ESF pro období 2021+“ dostupný na odkazu https://opjak.cz/dokumenty/is-esf-2021-evidence-podporenych-osob/.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V posledním měsíci trvání pracovního poměru je nezbytné zachovat délku pracovního poměru tak, jak bylo v PS/dohodě uvedeno a odpracovat stanovený počet hodin dle fondu pracovní doby daného měsíce. Řešením není úvazek snižovat, stejně tak není žádoucí ukončovat pracovní poměr dříve.

V Kalkulačce šablon ZoR se na listu dané personální pozice uvede pouze takový počet produktivních hodin, aby byl celkový počet vykázaných produktivních hodin roven celkovému počtu produktivních hodin ze žádosti o podporu. Kalkulačka má na listu daného subjektu kontrolní mechanismus, příslušné pole ve sloupci Celkem – vykázáno šablon se podbarví červeně v případě, že dojde k vykázání většího počtu produktivních hodin, než na který je v projektu nárok.

Osobní náklady pracovníka za produktivní hodiny, které již není možné vykázat, lze hradit z ostatních finančních prostředků dotace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Dle přílohy č. 2 Výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kap. 5.1 se za neuznatelný výstup považuje, když pracovník ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) absolvuje program, který není hrazen z finančních prostředků projektu (je poskytován účastníkům zdarma, nebo je hrazen  z jiných zdrojů). U neakreditovaných kurzů a seminářů je navíc jako výstup pro kontrolu na místě požadováno také potvrzení o zaplacení vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad uvádí pro účely realizace šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání, že „Za externího odborníka pro variantu setkání s rodiči i komunitního setkání je považována osoba, která se tématem dlouhodobě zabývá. Za výběr odborníka je zodpovědný ředitel školy.“ Je nezbytné, aby odborník pocházel z jiného (externího) prostředí, než je prostředí školy/školského zařízení příjemce a neměl s tímto subjektem uzavřen pracovněprávní vztah, s výjimkou zaměstnání pro účely realizace této aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Do tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání se každý cyklus spolupráce zaznamenává na jeden řádek. V Evidenci podpor je nutné uvést počet hodin za celý cyklus spolupráce, tj. za celou šablonu (8 hodin). V tomto případě se vybere z rozevíracího seznamu taková forma spolupráce, která počtem hodin převažovala. Pokud je počet hodin minilekcí i hospitací shodný, pak se vybere forma, která byla pro vzdělávanou osobu více přínosná.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablona a jejich věcný výklad nespecifikuje pro účely realizace komunitních setkání v rámci šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání možnou dobu konání těchto setkání. Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností je možné uskutečnit také o víkendu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Prostřednictvím šablon 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ a 1.II/3 Školní psycholog ZŠ probíhá ve výzvě č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I pilotní ověření nového modelu financování podpůrných pedagogických pozic v základních školách. Viz příloha č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, str. 5.

Každé základní škole je stanovena výše měsíčního maximálního úvazku v součtu za obě podpůrné personální pozice, a to na základě průměru celkového počtu žáků v ZŠ za roky 2019-2021 s připočtením případného podílu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud je pro vaši školu nastaven maximální měsíční úvazek za obě pozice v součtu 0,5, pak již není možné v žádném měsíci úvazky obou odborníků navýšit. Zároveň není možné pracovně právní vztah s těmito podpůrnými pedagogickými pozicemi prodloužit do roku 2025, protože v projektu je možné tyto šablony realizovat pouze do 31. 12. 2024. Za nevyužité produktivní hodiny budou po schválení závěrečné zprávy o realizaci vyčísleny nevyužité finanční prostředky dotace a příjemce bude vyzván k jejich vrácení.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Ano, aktivity šablony lze realizovat i v období letních prázdnin, a to formou aktivit, které jsou poskytovány nad rámec běžné výuky, která je realizována během školního roku v období září–červen. Jedná se tedy o tzv. letní školy, příměstské tábory apod., které jsou pořádány a realizovány školou, a to za podmínek splnění všech pravidel realizace šablony, které jsou uvedeny přímo v textu šablony Inovativní vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Ze šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělání lze hradit kurzy, které probíhají prezenční formou a dále kurzy probíhající distančně, a to vždy online synchronní formou. Do hodin vzdělávání lze započítat hodiny prezenční výuky a dále hodiny konané on-line synchronní formou, která zaručuje možnost okamžité interakce s vyučujícím a ostatními účastníky. Hodiny odučené formou e-learning není možné do výstupu aktivity zařadit, protože se nejedná o synchronní formu výuky.

Do šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání lze nárokovat hodiny stáží, které probíhají ve firmách. Jedná-li se o hodiny stáží ve škole/školském zařízení, nelze za tyto hodiny nárokovat šablony.

Jednotkou šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je jeden pracovník, který se vzdělával po dobu 8 vyučovacích hodin. V tomto konkrétním případě lze z tohoto kurzu započítat 100 hodin prezenčního studia a využít na ně až 12 šablon.

Rovněž je nutné upozornit na nezbytnost splnění podmínky výzvy, že celé studium musí proběhnout v době realizace projektu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Právní úprava pracovněprávních vztahů včetně související personální a mzdové problematiky a vykazování odvedené práce do projektu jsou dvě odlišné záležitosti.

Žadatel/příjemce postupuje při uzavírání pracovněprávních vztahů a zajištění související personální a mzdové agendy v souladu se Zákoníkem práce a další relevantní legislativou. Tato oblast není nijak ovlivněna pravidly výzvy a realizací projektu.

Metoda produktivních hodin slouží k vykazování odvedené práce do výstupů projektu. Je založena na výši úvazku a již zohledňuje čerpání dovolené a dny státních svátků. V rámci dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nevzniká právo na dovolenou. Pokud nejsou využívány hodiny dovolené, se kterými metoda produktivních hodin počítá, dochází k rychlejšímu vyčerpání limitu produktivních hodin.

Při uzavření DPP na celý kalendářní rok na úvazek 0,1 bude pracovníkovi v souladu s metodou produktivních hodin nastaven limit produktivních hodin 172. Při rozpočítání na jeden měsíc se jedná o 14,33 produktivních hodin. Jedna produktivní hodina se však nerovná jedné skutečně odpracované hodině. Pracovník je povinen dle DPP každý měsíc odpracovat 10 % fondu pracovní doby daného měsíce. Aby vznikl v projektu nárok na 172 produktivních hodin za rok, je nezbytné, aby pracovník pracoval na DPP celý kalendářní rok. Po zadání skutečně odpracovaných hodin do přílohy zprávy o realizaci Kalkulačka šablon k ZoR je pomocí nastavených vzorců provedeno porovnání počtu odpracovaných hodin s fondem produktivních hodin 172 (14,33 hodin měsíčně) a opravdu dojde k situaci, že hodiny budou spotřebovány dříve než za 12 měsíců.

Na financování tohoto pracovně právního vztahu jsou určeny finanční prostředky odpovídající výši 172 produktivních hodin násobené jednotkovou sazbou personální šablony. Tyto finanční prostředky jsou určeny na 12 odměn z DPP.

Pokud by DPP byla ukončena o několik týdnů dříve, došlo by k poklesu fondu produktivních hodin, a tudíž i ke snížení objemu finančních prostředků určených na financování této pracovní pozice.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Do šablony Inovativní vzdělávání není možné vykazovat jakékoli aktivity, které jsou zaměřeny pouze na sport či sportovní aktivity pro děti/žáky/účastníky zájmového vzdělávání. Aktivita má ve své specifikaci v příloze č. 2 výzvy přesně dané formy realizace. Zážitková pedagogika je definována odlišně od sportovních aktivit: Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev. Je možné sportovní aktivity ale využít jako jeden z prostředků k dosažení cíle, tzn. např. vodácký kurz s biologickým/ekologickým zaměřením, kde cílem bude formou zážitkové pedagogiky přiblížit cílové skupině biologická/ekologická témata. Dalším důvodem je, že pro výše uvedené typy sportovních aktivit není v příloze č. 2 výzvy, kap. 4.1 zaměřeno žádné z témat.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V rámci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání mohou být podpořeni studenti 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky. Není však možné z této šablony hradit samotnou praxi studenta, protože praxe studentů probíhají na základě spolupráce školy příjemce a vysoké školy. Daný student si tím ve škole příjemce plní svoje studijní povinnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby v rámci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání docházelo k podpoře profesního růstu studenta nad rámec jeho povinné praxe.

Provázející učitelé, mentoři atp. jsou za vedení praxe studenta odměňováni, je tedy nezbytné předcházet dvojímu financování stejných nebo podobných aktivit. Proto studenti VŠ, přítomní ve škole z důvodu plnění praxe, mohou být ze šablony podpořeni, ale jejich spolupráce s vyučujícím musí obsahovat činnosti/prvky navíc oproti povinné praxi.

Aby mohl být student podpořen, musí být v pracovně právním vztahu se školou, viz kapitola 4.1 přílohy č. 2 výzvy:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj je zaměřen na:

  1. a) pracovníky ve vzdělávání: jedná se o jakéhokoliv pedagogického i nepedagogického pracovníka školy/školského zařízení, který se ve škole/školském zařízení podílí na vzdělávání a je vůči příjemci v jakémkoliv pracovně-právním smluvním vztahu (pracovní smlouvou/DPČ/DPP) v jakékoliv výši úvazku;

U výzvy, na záložce Dokumenty, v části Ostatní dokumenty k realizaci projektů je uveřejněn dokument Metodická pomůcka_Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, kde jsou různé možnosti, jak uchopit tuto šablonu, popsány.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

V příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad není specifikována doba trvání jedné minilekce ve výuce. Její délka vychází z potřeb vzdělávaného pracovníka/spolupracujícího týmu pracovníků. Očekává se však, že po provedení minilekce ve vyučovací hodině zůstane vzdělávaný pracovník ve třídě nadále přítomný.

Bez ohledu na skutečnou délku provedené minilekce bude ve výstupu aktivity vykázaná jedna realizovaná vyučovací hodina.

ŘO OP JAK si dovoluje také připomenout, že do výstupu aktivity nelze započítat hodiny, ve kterých pedagog běžně vyučuje. Proto je nezbytné provést minilekci ve vyučovací hodině některého z kolegů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Jedním z cílů výzvy je pilotáž a ověření nového modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách. Z tohoto důvodu jsou na tyto dvě personální šablony alokovány finanční prostředky odděleně od ostatních šablon. Šablonu 1.II/3 Školní psycholog ZŠ je možné prostřednictvím žádosti o změnu vyměnit pouze za šablonu 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ a naopak.

Dovolujeme si také upozornit na případ, kdy škola zaměstná školního psychologa/školního speciálního pedagoga později, než bylo plánováno v žádosti o podporu. Tyto dvě podpůrné pedagogické pozice mají maximální výši měsíčního úvazku stanovenou institucionalizací podpůrných pedagogických pozic. Tento stanovený úvazek je v každém měsíci nepřekročitelný. Původně naplánovaný úvazek je možné těmto pozicím navýšit (za účelem vyčerpání veškerých alokovaných produktivních hodin) pouze do maximální výše dané modelem institucionalizace.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělání představuje blok/cyklus vzájemné spolupráce všech zapojených pracovníků (vč. lektora), kteří se zúčastní všech fází – přípravy, realizace a reflexe aktivity. Jednou z forem realizace aktivity je minilekce ve výuce, ve které si zapojený pracovník vyzkouší nabyté zkušenosti ve vyučovací hodině. Aby však mohla být hodina započtena do výstupu aktivity, musí se jednat o vyučovací hodinu některého z kolegů. Tím bude splněna podmínka, že do výstupu aktivity nelze započítat hodinu, ve které pracovník běžně vyučuje.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Jednotkou pro vykazování personálních šablon je jedna produktivní hodina. Tato produktivní hodina je naceněna tak, aby již zohledňovala náhradu mzdy nebo platu za čerpání dovolené zaměstnance a náhradu za práci ve svátek. Do skutečně vykazovaných produktivních hodin se započítává (kromě odpracovaných hodin) náhrada za návštěvu lékaře, náhrada za překážky v práci na straně zaměstnance (nemocenská prvních 14 dnů, účast na svatbě, pohřbu atd.). Hodiny nepřítomnosti z důvodu nemoci trvající déle než 14 dnů a ošetřování člena rodiny nelze do produktivních hodin zahrnout, protože za ně pracovník obdrží náhradu od Správy sociálního zabezpečení.

Produktivní hodiny jsou způsob vykazování personálních šablon. Nejedná se o jiný způsob výpočtu platů/mezd. Veškeré pracovně právní záležitosti v projektu se řídí Zákoníkem práce a další relevantní legislativou (Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmů, …). Výpočet platu/mzdy probíhá standartním způsobem.

Fond produktivních hodin pro plný úvazek na 12 měsíců je 1720 hodin. Čerpání dovolené je v počtu ročních produktivních hodin již zohledněno. Vynásobíme-li 1720 produktivních hodin nákladem na aktivitu, získáme finanční prostředky, ze kterých bude hrazeno nejen 12 platů/mezd vč. odvodů, tj. i náhrad za dovolenou a státní svátky, ale také adekvátní podíl režijních, provozních, administrativních a jiných výdajů vztahujících se k realizaci projektu.

Zaměstnanec má tedy nárok na čerpání dovolené a na vyplacení čistého platu/čisté mzdy. Hodiny připadající na tyto dny dovolené však nebudou uvedeny ve zprávě o realizaci v počtu vykazovaných produktivních hodin.

S Vašimi dotazy se můžete i nadále obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Dotazy obecnějšího charakteru týkající se přípravy žádosti o podporu, realizace a vykazování jednotlivých šablon směřujte prioritně na konzultační linku pro šablony OP.

Dotazy vztahující se k procesu administrace konkrétního projektu (např. výzvy k doplnění žádosti o podporu nebo následně výzev k dopracování zpráv o realizaci) je vhodné komunikovat přímo s administrátorem daného projektu.

Jak zjistíte, kdo je administrátorem vašeho projektu?

Podpisem žádosti o podporu a jejím zaregistrováním v systému IS KP21+ je projektu přiděleno registrační číslo. Projekt je následně během pár dní přidělen administrátorovi zjednodušených projektů s rolí manažer projektu (dále jen „administrátor ZP“). Jeho jméno se žadateli/příjemci zobrazí v IS KP21+ po otevření projektu v menu nalevo v části Identifikace projektu, položka Manažeři projektu ŘO/ZS.

Tento administrátor ZP je kontaktní osobou daného projektu pro zajišťování veškeré komunikace mezi žadatelem/příjemcem a Řídicím orgánem (dále jen „ŘO“).  Z důvodu zajištění auditní stopy je komunikace oboustranně vedena v systému IS KP21+ prostřednictvím interních depeší. Při odesílání depeše se ujistěte, že ji odesíláte z vašeho projektu, jen tak se v depeši zobrazí registrační číslo projektu, depeše bude vázaná na projekt a kdykoli dohledatelná.

Kromě depeší odesílaných administrátorem ZP jsou ze strany ŘO zasílány také různé informační, automatické a systémové depeše. Ty jsou odesílány automaticky při změnách stavů projektu nebo hromadně a obsahují podpis osob reprezentujících operační program a MŠMT, tj. náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF a ředitelé odborů, obecný podpis ŘO nebo neobsahují žádný podpis.

ŘO doporučuje žadatelům a příjemcům své depeše s dotazy, reakcemi na výzvy nebo dalšími vyjádřeními k podané žádosti o podporu či realizaci projektu adresovat vždy na administrátora ZP daného projektu, pokud není uvedeno jinak. Ostatní osoby nejsou v dostatečné míře detailu seznámeny s projektem a doba vyřízení depeše se tak může prodloužit z důvodu jejího předávání příslušnému administrátorovi ZP. V ojedinělých případech se může stát, že k jejímu vyřízení nedojde vůbec.

S Vašimi dotazy se můžete i nadále obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Aktivita Inovativní vzdělávání dětí/žáků/studentů musí být dle přílohy č. 2 výzvy Přehled šablona jejich věcný výklad realizována během jednoho školního roku. Aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin. I když je podpora vykazována na jedno konkrétní dítě/žáka/studenta ohrožené/ho školním neúspěchem, přesto je podmínka realizace aktivity v rámci jednoho školního roku závazná. Aktivitu tak musíte buď celou realizovat během června a popř. července a srpna, nebo s ní začít až v novém školním roce.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Úprava níže uvedené odpovědi je platná pro výzvy 02 a 03 a je v souladu s ustanovením v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 1, kap. 8.2: „jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nemusí přiřazovat (pozn. příjemce) ke konkrétnímu projektu“.

Veškeré pracovněprávní a účetní dokumenty vztahující se k realizaci projektu Pracovněprávní dokumenty vztahující se k personálním šablonám vyhotovené před dnem podání žádosti o podporu a využívající ustanovení o zpětné způsobilosti výdajů musí být označeny jakýmikoli údaji, které jednoznačně identifikují zdroj financování souvisejících výdajů. Doklady a písemnosti mohou být označeny např. názvem operačního programu a číslem výzvy, názvem projektu, číslem a názvem šablony atd.

K pracovněprávním dokumentům (pracovní smlouva, DPČ, DPP) lze uzavřít dodatek v den zahájení realizace projektu (nebo i v pozdějším čase), ve kterém již bude uvedeno registrační číslo projektu. V tomto dodatku bude zaměstnanec informován o zpětném zařazení jeho pracovní pozice do projektu k určitému datu.

K výdajům projektu je příjemce povinen vést účetnictví v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy své organizace. Příjemce dokládá podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, které jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, byly skutečně provedeny. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů vykazování je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_002) je umožněn časový souběh projektů výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II s projektem ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů. Není však umožněn souběh realizace obsahově stejných nebo podobných aktivit, nesmí tedy dojít k dvojímu financování totožných činností.

Pokud škola realizuje projekt v rámci výzvy Šablony III v OP VVV (výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081), může s poradnou dle kraje, ve kterém má základní škola sídlo, uzavřít Smlouvu o spolupráci již během realizace projektu z výzvy Šablony III, přičemž datum zahájení poskytování personální podpory od poradny je nutné nastavit s ohledem na ukončení realizace aktivit Školní psycholog a Školní speciální pedagog v projektu výzvy Šablony III. Podobně jako u projektu výzvy č. 02_19_075 není nezbytné ukončit realizaci celého projektu výzvy č. 02_20_080/081, ale ukončit obsahově stejné nebo podobné aktivity. Při kontrole projektů se tedy posuzuje souběh/návaznost aktivit, nikoli souběh/návaznost projektů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

 

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_002) není již přímo šablona Chůva. Činnosti chůvy mohou být v projektu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I realizovány v rámci aktivity 1.I/1 Školní asistent MŠ. Školní asistent může vykonávat také činnosti chůvy a to v případě, že je v MŠ přítomné alespoň jedno dvouleté dítě. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

V případě potřeby využití pozice školního asistenta jako chůvy v mateřské škole nemusí být dvouleté děti zapsány ve škole po celou dobu realizace šablony. V momentu dovršení třetího roku věku dětí pokračuje školní asistent dále ve výkonu standardní činnosti školního asistenta.

Z tohoto důvodu musí pracovník na pozici Školní asistent MŠ splnit kvalifikační předpoklady jaké jsou definovány u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb. Kvalifikace dle NSK „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ není dostatečná.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_02) není umožněn časový souběh projektů Šablony III v OP VVV s projektem Šablony I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů.

Žádost o podporu do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK je možné podat již během realizace projektu Šablony III z OP VVV, avšak datum zahájení projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I musí být nastaveno až po datu ukončení projektu Šablony III.

Pokud budou v projektu Šablony III zrealizovány veškeré aktivity již v říjnu 2022, můžete požádat o předčasné ukončení realizace projektu. Podrobný postup je uveden ZDE v části Žádost o změnu Šablony III. Žádost o předčasné ukončení realizace projektu se podává v ISKP14+ nejpozději 40 dní před novým datem ukončení realizace projektu.

Pokud se rozhodnete ukončit realizaci stávajícího projektu k 31. 10. 2022, tak v žádosti o podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I můžete nastavit začátek realizace nejdříve k 1. 11. 2022.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Maximální velikost vkládaných souborů v IS KP21+ je omezeno na 100 MB. V případě větší přílohy doporučujeme soubor nebo soubory rozdělit.

Metodický výklad pro zjednodušené projekty k vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF

Řídicí orgán OP JAK vydává Metodický výklad zpřesňující postup vykazování indikátoru 600 000, který je popsaný v kapitole 7.8.6.1 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů – verze 1, v případě nefunkčnosti IS ESF. Postup uvedený v tomto metodickém výkladu se uplatní i pro již probíhající projekty výzev 02­_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za březen 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a […]

Číst více

Manuál ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace z výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že v dokumentech výzvy byla zveřejněna aktualizace Manuálu ke kvalifikačním předpokladům k personálním šablonám. Aktualizace byla provedena v souvislosti  s doporučením MPSV k posuzování kvalifikačních předpokladů sociálního pedagoga, kdy je možné uznat i kvalifikaci, pokud […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.  Otázka za únor 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Šablony a komerční nabídky

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit v souvislosti s množícími se informacemi soukromých společností/agentur o možnosti financovat jimi nabízené aktivity v rámci šablon OP JAK, zejména šablon vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání, že tyto komerční nabídky nejsou ze strany OP JAK konzultovány a způsobilost financování ze šablon není předem posuzována. Komerční nabídky nemají nic společného s aktivitami MŠMT. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Šablony – výstupní evaluační dotazníky zpřístupněny

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, že pro končící projekty jsou zpřístupněny výstupní evaluační dotazníky a dotazníky k evidenci podpořenosti. Dotazníky jsou přístupné na adrese ZDE a jejich vyplnění je povinnost daná rozhodnutím o poskytnutí dotace. Jako unikátní […]

Číst více

Šablony – záznam ze semináře k výstupům aktivit ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro příjemce dotace výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I, který se uskutečnil dne 18. ledna 2024. Seminář byl zaměřen především na realizace aktivit a dokládání výstupů, dále na vykazování indikátorů a specifických datových položek, závěrem se dotkl změn aktivit a ukončování projektů. Záznam ze semináře je […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za leden 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za prosinec 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – listopad 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za listopad 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – říjen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za říjen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Šablony pro MŠ a ZŠ – vypsány nové distanční semináře

Řídicí orgán zahájil registraci na nové distanční semináře ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Semináře reagují na časté dotazy škol a školských zařízení a zároveň shrnují požadavky na realizaci aktivit a dokládání výstupů. Informace k seminářům jsou zveřejněny ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – září 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za září 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

OČIMA ŽADATELE: Sloupenská školka cílí na péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Praha, 26. září 2023 – V rámci rozhovorů s příjemci dotací v šablonách OP JAK se tentokrát vypravíme do Sloupna, vesničky v Královéhradeckém kraji, jejíž trojtřídní mateřská škola se krom běžného vzdělávání intenzivně věnuje také vzdělávání dětí s různými formami znevýhodnění či postižení. Ředitelka MŠ Sloupno Mgr. Ilona Tauchmanová v dnešním rozhovoru pohovoří o školce i […]

Číst více

Vydání Manuálu ke kvalifikačním předpokladům v šablonách OP JAK

Ve výzvách šablon OP JAK byl aktualizován Manuál ke kvalifikačním předpokladům, a to na základě novely zákona o pedagogických pracovnících. Manuál je podpůrnou pomůckou pro příjemce, která podrobně vysvětluje požadovanou kvalifikaci v personálních šablonách. Informace k novele zákona o pedagogických pracovnících zveřejnil Řídicí orgán OP JAK v aktualitě dne 12. 9. 2023 ZDE. Manuál ke […]

Číst více

Šablony a novela zákona o pedagogických pracovnících

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace k novele zákona o pedagogických pracovnících jsou zveřejněny ZDE. Ve vztahu k šablonám se novela týká kvalifikace speciálního pedagoga a školního asistenta/dvojjazyčného asistenta, a to s účinností od 1. 9. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – srpen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za srpen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a […]

Číst více

Spuštěn Generátor nástrojů povinné publicity 2021–2027

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že byl spuštěn Generátor nástrojů povinné publicity pro programové období 2021–2027 na webu DotaceEU.cz. V nástroji je nově možné vytvořit grafiku pro stálou pamětní desku, dočasný billboard či plakát pro splnění povinné publicity projektu financovaného z OP JAK či dalších operačních programů.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – červenec 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za červenec 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Šablony: Témata v šabloně Vzdělávání pracovníků

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že se mohou setkat se vzdělávacími agenturami, které nabízejí semináře pro pracovníky škol a školských zařízení tzv. vhodné do šablon, avšak zaměřené na téma, které není podporováno v šablonách OP JAK. Témata šablon Vzdělávání pracovníků, Spolupráce pracovníků a Inovativní vzdělávání jsou uvedena v příloze č. 2 výzvy Přehled […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – červen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za červen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a výzvu šablony pro SŠ a […]

Číst více

Zveřejnění nové verze tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění nové verze tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, do které byly pro zvýšení uživatelského komfortu přidány filtry do jednotlivých sloupců. Tabulku naleznete u výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I na záložce Dokumenty v části Vzory příloh ke zprávám o realizaci […]

Číst více

Šablony – úprava začátku sledovaného období v první zprávě o realizaci

Pokud školy a školská zařízení připravují první zprávu o realizaci, ŘO OP JAK si dovoluje upozornit na nutnost úpravy začátku sledovaného období z automaticky načteného data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na datum zahájení realizace projektu. Nová funkcionalita v monitorovacím systému (IS KP21+) nově umožňuje upravit datum sledovaného období i po založení zprávy o realizaci (ZoR). […]

Číst více

Šablony pro MŠ a ZŠ I. – Metodický výklad k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad (práce ve státní svátek)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického výkladu k příloze výzvy č. 2 Přehled šablon a jejich věcný výklad. Předmětem metodického výkladu je upřesnění definice produktivních hodin ve vztahu k odpracovaným hodinám ve dnech, na které připadá státní svátek. Plné znění metodického výkladu naleznete na záložce Dokumenty/Přílohy výzvy ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – květen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za květen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I Zaměstnáváme na ZŠ školního psychologa od ledna 2023 […]

Číst více

Zveřejnění Videotutoriálu Zpráva o realizaci v IS KP21+ pro zjednodušené projekty (šablony)

ŘO OP JAK zveřejnil na webu a YouTube kanálu Videotutoriál k přípravě zprávy o realizaci pro šablony. Při přípravě ZoR mohou uživatelé využít tento videotutoriál a dále se řídí uživatelskou příručkou Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony), která je dostupná ZDE.

Číst více

Dokumentace k ukončené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I stále aktuální

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce dotace, že i po ukončení výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I je dokumentace uvedená u výzvy stále aktuální. Zveřejněné dokumenty slouží po celou dobu realizace projektů – týkají se např. přípravy zpráv o realizaci či podávání žádostí o změnu projektu. V části „Ostatní dokumenty – k realizaci projektů“ […]

Číst více

Změna výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 5. května 2023 změnu výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně stanovené alokace výzvy. Alokace výzvy byla proto navýšena o 370  000 000 Kč na celkovou částku 9 370 000 000 Kč .

Číst více
Ilustrační obrázek

83 % ŠKOL MÁ ZÁJEM O ŠABLONY Z OP JAK

Praha, 3. května 2023 – Až do konce dubna měly mateřské a základní školy možnost získat evropské prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Během jedenácti měsíců, kdy byla výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I otevřena, využilo této možnosti více než 83 % všech škol a školských zařízení v České republice. 3 935 projektů za […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Příloha ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 11. 4. 2023 zveřejňuje upravenou přílohu ke zprávám o realizaci projektu pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, kterou najdete v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů. Jedná se o přílohu pro aktivitu Inovativní vzdělávání (varianta pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ). Nový dokument […]

Číst více

Karta účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor Karty účastníka k využití pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty, v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů, jsou příjemci povinni využívat v souladu s povinnostmi uvedenými v kap. 7.8.6.1. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. Excelovou podobu […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – březen 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za březen 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Aktualizovaný Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 14.3.2023  zveřejňuje aktualizovaný dokument  Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon  pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Aktualizovaný dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, obsahuje nově  tipy a náměty pro realizaci aktivit na téma Wellbeing […]

Číst více

Vzor přílohy ZoR Prokázání vlastnické struktury pro projekty výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci Prokázání vlastnické struktury u výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – únor 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za ÚNOR 2023 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a VOŠ I […]

Číst více

Podpůrný materiál pro příjemce zjednodušených projektů (šablon) k žádosti o změnu aktivit

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce zjednodušených projektů o zveřejnění podpůrného materiálu týkajícího se žádosti o změnu aktivit. Dokument, který je zveřejněn u výzvy č. 02_22_002 a 02_22_003 na záložce Dokumenty v sekci Změny aktivit šablon, obsahuje informace a doporučený postup pro zpracování a podání žádosti o změnu aktivit ve zjednodušených projektech (šablonách).

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – leden 2023

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za leden 2023 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I Chtěli bychom z aktivity Inovativní vzdělávání realizovat lyžařské […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – prosinec 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za prosinec 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Kalkulačka šablon ZoR pro poradny pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 21.12. 2022 zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro poradny pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Kalkulačka šablon ZoR pro poradny je připravena jako jeden dokument pro všechny zprávy o realizaci a slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách. V Kalkulačce je také počítán počet osob a […]

Číst více

Kalkulačka šablon ZoR pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 9.12. 2022  zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro školy pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Kalkulačka šablon ZoR pro školy je připravena pro přehled vykazovaných aktivit do jednotlivých zpráv o realizaci, dále slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách, k přehledu individuálních konzultací kariérového poradce a […]

Číst více

Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 11. 2022  zveřejňuje Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon  pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem dokumentu, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, je inspirovat školy a školská zařízení a  poskytnout jim praktické příklady […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – listopad 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za listopad 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I a pro výzvu šablony pro SŠ a VOŠ […]

Číst více

Semináře pro příjemce ze šablon v plném proudu!

Od konce října 2022 probíhají distanční semináře pro příjemce dotace ze šablon. Zájemci se mohou stále hlásit na další prosincové a lednové termíny ZDE. Zároveň byly ve výzvách šablon zveřejněny prezentace ze seminářů v rozdělení na jednotlivé subjekty. Prezentace se zaměřují na shrnutí povinností příjemců dotace během realizace projektů, na změny projektů, dokládání indikátorů a […]

Číst více

Změny projektů v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit na některé skutečnosti při podávání žádostí o změnu v šablonách OP JAK. Při podávání žádostí o změnu se žadatelé a příjemci dotace řídí Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kapitolou 7.4. Před vydáním právního aktu jsou přípustné změny pouze v identifikačních a kontaktních údajích subjektu. Tyto změny nepodstatného charakteru […]

Číst více

Šablona pro evidenci dat do závěrečného dotazníku (Šablony pro MŠ a ZŠ I)

Řídicí orgán OP JAK dne 4. 11. 2022  zveřejňuje Šablonu pro evidenci dat do závěrečného dotazníku, který bude příjemce povinně vyplňovat ke konci realizace projektu. Šablona slouží pro evidenci požadovaných dat, která je vhodné sledovat v průběhu realizace jednotlivých aktivit a usnadní tak následně jejich přenos do online závěrečného evaluačního dotazníku. Šablonu naleznete u výzvy […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – říjen 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za Říjen 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I Chtěli bychom požádat o změnu aktivit. […]

Číst více

Metodická pomůcka k realizaci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

Na základě četných dotazů zveřejňuje Řídicí orgán metodickou pomůcku k realizaci šablony Spolupráce pracovníků ve vzdělávání. Tento dokument obsahuje nejen informace o různých formách realizace a o možnostech zapojení pedagogických a nepedagogických pracovníků do realizace šablony, ale také vzory vyplnění formuláře Spolupráce pracovníků ve vzdělávání. Metodickou pomůcku naleznete v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty k […]

Číst více

Změnová kalkulačka šablon pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 10. 10. 2022 zveřejňuje změnové kalkulačky šablon pro výzvu 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK – Kalkulačka šablon pro školy – změnová  a Kalkulačka šablon pro poradny – změnová. Kalkulačky najdete v části Dokumenty v sekci Změny aktivit šablon ZDE. Upozornění: V případě personálních šablon slouží Kalkulačka šablon k žádosti […]

Číst více
Ilustrační obrázek

OČIMA ŽADATELE: První právní akt v šablonách OP JAK

Přinášíme rozhovor s ředitelkou Mateřské školy Klíček v Uherském Brodě Andreou Gahurovou, která přiblížila první kroky žadatele vedoucí k historicky prvnímu vydání právního aktu v šablonách OP JAK i ambice pro zlepšení kvality vzdělávání dětí a pracovníků mateřské školy. Mateřská škola Klíček v Uherském Brodě se stala prvním žadatelem s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků OP JAK. Gratulujeme Vám […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – září 2022

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka č. 1 za ZÁŘÍ 2022 pro výzvu šablony pro MŠ a ZŠ I A VÝZVU ŠABLONY Pro SŠ a […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Semináře pro příjemce dotace z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I začínají koncem října 2022!

Řídicí orgán OP JAK připravuje pro zástupce příjemců výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I sérii distančních seminářů. Cílem seminářů je seznámit příjemce především s požadavky na realizaci a administraci jednotlivých šablon, na vykazování indikátorů a na změny projektů. Semináře jsou zveřejněny na webu OP JAK v sekci Akce a semináře dle typů příjemců, a to […]

Číst více

Vzory příloh ke zprávám o realizaci výzvy Šablony MŠ A ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 5. 9. 2022 zveřejňuje vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK. Vzory naleznete u výzvy v části Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE. Kalkulačka ZoR bude doplněna.

Číst více
Ilustrační obrázek

OP JAK vydal první Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Mateřská škola Klíček v Uherském Brodě je prvním žadatelem s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský. Škola předložila do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I projektovou žádost o podporu ve výši 465 375 Kč, a to na dobu na 24 měsíců. V projektu škola využije šablonu pro školního asistenta MŠ a zaměří […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Kvalifikace speciálního pedagoga v šablonách

Na základě zkušeností s prokazováním splněné kvalifikace speciálního pedagoga v předchozích šablonách a nově na základě dotazů škol i poraden si Řídicí orgán OP JAK dovoluje upozornit na nutnost splnění kvalifikačních předpokladů školního speciálního pedagoga pro projekt a uvést několik nejčastějších příkladů z praxe. Praktické informace ke kvalifikaci školního speciálního pedagoga najdete v dokumentu zveřejněném ve výzvě 02_22_002 Šablony pro […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Šablony – nejčastější chyby v dosud podaných žádostech o podporu

V průběhu měsíců července a srpna 2022 analyzoval Řídicí orgán OP JAK nedostatky zjištěné v procesu schvalování žádostí o podporu zjednodušených projektů výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 900 žádostí o podporu. Informace k nejčastějším chybám v žádostech o […]

Číst více

Změny aktivit v šablonách a účel dotace

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit na účel dotace v šablonách a na pravidla provádění změn aktivit během realizace projektu. Účelem dotace v šablonách v souladu s právním aktem je „zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání“ (specifický cíl 2.2) a „zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin“ (specifický cíl 2.3). […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Publicita v šablonách OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I na základní povinnosti v oblasti publicity, jimiž v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou: Škola/školské zařízení zveřejní na své oficiální internetové stránce informaci o realizaci projektu. Pokud má příjemce svůj účet/účty na […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Záznamy ze seminářů k šablonám OP JAK jsou k dispozici!

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznamy ze seminářů pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a z výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Záznam ze semináře pro mateřské a základní školy je ke shlédnutí ZDE. Záznam ze semináře pro střední školy a vyšší odborné […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Prezentace k šablonám OP JAK jsou k dispozici!

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje prezentace. V prezentacích jsou přehledným způsobem řazeny základní informace k výzvě, informace k šablonám, indikátorům a k žádostem o podporu. Prezentaci pro mateřské a základní školy, školní družiny, školní kluby, střediska volného času, základní umělecké školy a poradny s názvem Seminář_Šablony pro MŠ a ZŠ najdete ZDE. Prezentaci speciálně připravenou […]

Číst více

Po týdnu od spuštění šablon OP JAK své projekty připravuje přes 400 škol

Praha, 2. června 2022 – Očekávanou vlnu zájmu vyvolala mezi školami výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekty v celkové hodnotě 31 milionů korun předložilo během jediného týdne již 35 mateřských a základních škol. Dalších 373 škol má své žádosti v monitorovacím systému rozpracované. Nejrychlejší byla mateřská škola […]

Číst více

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu […]

Číst více
Ilustrační obrázek

ŠABLONY OP JAK VYHLÁŠENY: 9 miliard pro mateřské a základní školy

Praha, 25. května 2022 – V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využilo šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na úspěšné šablony z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z evropských fondů půjde především na […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.