Po týdnu od spuštění šablon OP JAK své projekty připravuje přes 400 škol

Praha, 2. června 2022 – Očekávanou vlnu zájmu vyvolala mezi školami výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekty v celkové hodnotě 31 milionů korun předložilo během jediného týdne již 35 mateřských a základních škol. Dalších 373 škol má své žádosti v monitorovacím systému rozpracované. Nejrychlejší byla mateřská škola ze Středočeského kraje, která svou žádost předložila pouhých 28 hodin po vyhlášení výzvy. Žádosti je možné předkládat do 28. dubna 2023, k dispozici je celkem 9 miliard korun.

„Těší mě tak velký zájem škol. Dokládá, že vyhlášení výzvy ještě před formálním schválením operačního programu Evropskou komisí bylo nutným rozhodnutím. Předvídatelný start nového školního roku nesmíme ohrozit. Školy si tak udrží školní asistenty, školní psychology nebo školní speciální pedagogy, s kterými už nyní spolupracují,“ říká ministr školství Petr Gazdík.

Šablony OP JAK navazují na úspěšné šablony z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému. Finanční prostředky jsou určeny mateřským, základním a základním uměleckým školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a pedagogicko-psychologickým poradnám. Využít je mohou na podpůrné personální pozice, vzdělávání pracovníků škol, vzájemné sdílení zkušeností nebo zavádění inovativních metod výuky.

Díky podpoře z evropských fondů bude v základních školách do konce roku 2024 ověřen model institucionalizace podpůrných pedagogických pozic. Každá základní škola s počtem žáků 180 a vyšším má možnost financovat školního psychologa a školního speciálního pedagoga samostatně v rámci svého projektu. Stanovená výše podpory vychází jako v případě šablon OP VVV z částky na subjekt a z částky na dítě/žáka. Základní školy, které se rozhodnou pro školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, dostanou částku na uvedené pozice navíc, tedy nebude se jim započítávat do základního limitu. Školy s počtem žáků 179 a méně získají analogickou podporu prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Cílem ministerstva školství je zajistit od roku 2025 financování těchto pozic z prostředků státního rozpočtu, přičemž je stěžejní pilotovat a vyhodnocovat různé varianty poskytování těchto zásadních služeb.

Mimořádně vytížená je v těchto dnech konzultační linka k šablonám, která je každý všední den od 9 do 15 hodin žadatelům k dispozici na telefonním čísle 234 814 777 a e-mailové adrese dotazyZP@msmt.cz. Jen od spuštění výzvy zodpověděla 249 e-mailových a 267 telefonických dotazů. Během června proběhnou také dva online semináře, jeden se zaměřením přímo na pedagogicko-psychologické poradny, pro které je realizace projektu ze šablon novinkou. Vyhlášené jsou také další podzimní termíny seminářů.

Obdobná podpora z OP JAK je určena také pro střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty. Výzva Šablony SŠ a VOŠ I s alokací dvě miliardy korun byla vyhlášena 30. května 2022.

Veškeré informace k vyhlášeným výzvám jsou zveřejněny na webu OP JAK.

Informační letáky pro jednotlivé typy žadatelů:

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt