Ilustrační obrázek

83 % ŠKOL MÁ ZÁJEM O ŠABLONY Z OP JAK

Praha, 3. května 2023 – Až do konce dubna měly mateřské a základní školy možnost získat evropské prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Během jedenácti měsíců, kdy byla výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I otevřena, využilo této možnosti více než 83 % všech škol a školských zařízení v České republice. 3 935 projektů za více než 5,5 miliardy korun již bylo schváleno, další 2 883 projektových žádostí se hodnotí. Alokace výzvy dosahuje 9 miliard korun.

Finanční prostředky z výzvy MŠMT jsou určeny mateřským, základním a základním uměleckým školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a nově také pedagogicko-psychologickým poradnám. Prioritou při vyhlašování výzvy v loňském roce bylo umožnit školám udržet si na podpůrných pozicích pracovníky, s kterými dlouhodobě spolupracují a kterým končilo financování ze šablon OP VVV. Díky evropským dotacím tak budou moci školy po dobu dalších tří let financovat přes 1 200 přepočtených úvazků (FTE) školních asistentů, 390 úvazků speciálních pedagogů nebo 313 úvazků školních psychologů. Další desítky FTE sdílených speciálních pedagogů a školních psychologů budou financovány v rámci projektů 24 pedagogicko-psychologických poraden. Ty budou zajišťovat podporu menším školám.

Při pohledu na volené aktivity je vidět, že zůstává velký zájem o vzdělávání pracovníků, které bylo součástí většiny projektů. 227 škol také využilo možnosti zažádat si o prostředky na práci dvojjazyčného asistenta. Řídicí orgán zařazením této šablony flexibilně zareagoval na nově vzniklé potřeby škol v souvislosti se začleněním ukrajinských uprchlíků – dětí a žáků do českého vzdělávacího systému.

Možnost získat evropské prostředky měly také střední, vyšší odborné školy a domovy mládeže, pro které byla výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I otevřena do ledna. Bylo předloženo 1 067 projektů za 1,97 miliardy korun. Kromě financování vzdělávání pracovníků měly školy zájem o inovativní vzdělávání žáků, školní psychology, kariérové poradce či koordinátory spolupráce školy a zaměstnavatele.

Zájemcům o podporu byla po celou dobu vyhlášení výzvy a nadále bude k dispozici konzultační linka na čísle +420 234 814 777 nebo e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz. Stále probíhají také online semináře pro příjemce.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt