OČIMA ŽADATELE: Sloupenská školka cílí na péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Praha, 26. září 2023 – V rámci rozhovorů s příjemci dotací v šablonách OP JAK se tentokrát vypravíme do Sloupna, vesničky v Královéhradeckém kraji, jejíž trojtřídní mateřská škola se krom běžného vzdělávání intenzivně věnuje také vzdělávání dětí s různými formami znevýhodnění či postižení. Ředitelka MŠ Sloupno Mgr. Ilona Tauchmanová v dnešním rozhovoru pohovoří o školce i o tom, jaké šablony využívají a jaký mají pro školku a vzdělávání v ní přínos.

Vaše školka vzdělává nejenom děti bez specifických potíží, ale zaměřuje se na děti s postižením a dojíždí k vám proto děti ze širokého okolí. Můžete nám nastínit filozofii, klima, strukturu a složení tříd školky?

Již dlouhá léta se věnujeme péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme trojtřídní mateřská škola, která se nese v duchu motta: „…KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI BUDEME ŠŤASTNÍ…“. Máme jednu speciální třídu pro děti s různými druhy handicapu. Za dlouhá léta prošly naší školkou děti s tělesným, sluchovým, mentálním postižením, děti s autismem, s PAS, řečovým postižením, ale původní záměr, ve kterém stále pokračujeme je péče o děti se zrakovou vadou (hlavně se zaměřujeme na léčbu šilhavosti a tupozrakosti). Máme v MŠ paní učitelku, která je původně zdravotní sestra s kurzem ortoptiky a pleoptiky. Ve školce si děti formou hry procvičují zrak, nejen během denních aktivit (pleoptická péče), ale máme zde i ortoptickou cvičebnu a přístroje, které dětem s léčbou velmi pomáhají.

Ve dvou běžných třídách se věnujeme také vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Do jedné třídy dochází 5 dětí se SVP a do druhé 3 děti se SVP. Jsme rádi, že můžeme využívat asistentů pedagoga a také od září 2017 šablon z MŠMT. Prioritou pro nás byla vždy personální šablona – dříve chůva a nyní školní asistent, který se věnuje nejen dětem mladším 3 let, dětem ze znevýhodněného prostředí, ale je nám velkou pomocnou rukou také pro děti s handicapem.

Snažíme se pro děti vytvořit rodinnou atmosféru, propojení světa intaktní společnosti a společnosti dětí s handicapem se stalo naší hlavní filozofií. Jsme v mikroregionu Novobydžovska jedinou mateřskou školou se speciální třídou, proto je spádovost dětí velmi široká.

MŠ Sloupno je velmi aktivním příjemcem dotací v šablonách – zúčastnili jste se všech tří vln financování již v minulém programovém období z OP VVV. Můžete stručně shrnout, které šablony jste v minulosti využili?

V šablonách z OP VVV jedeme od úplného začátku. Velmi nám pomáhá MAS Společná Cidlina Nepolisy. Od září 2017 jsme se zapojili do všech tří vln. Využívali jsme vždy personální šablonu (chůvu a nyní školního asistenta), také jsme v první vlně uskutečnili „Odborně zaměřená setkávání a spolupráci s rodiči dětí v MŠ“. Uskutečnili jsme pro rodiče zajímavá setkání s odborníky s dlouholetou praxí. Jednalo se o setkání na téma:

  • Logopedické prevence předškolních dětí
  • Školní zralost a připravenost na školu
  • Předčtenářskou gramotnost
  • Předmatematickou gramotnost

V druhé vlně jsme se zapojili do projektů dalšího vzdělávání pedagogů MŠ (naši pedagogové navštívili několik vzdělávacích aktivit na rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, ale také prevenci syndromu vyhoření, kurz Péče o duši – cesta k radosti z pedagogické profese.

Ve třetí vlně jsme se zapojili a využili „Projektových dnů v MŠ“ – zaměřili jsme tento den na rozvoj polytechnického vzdělávání dětí „Malý architekt“. Pozvali jsme odborníka z Malé technické univerzity. Byl to pro děti velký zážitek, získaly nové znalosti a povědomí o stavbě měst či řešení dopravních a architektonických staveb.

Přesuňme se do stávajícího období. Momentálně čerpáte dotaci v šablonách OP JAK, kterou šablonu jste zvolili, jak navazuje na předešlé a v jaké fázi realizace se nacházíte?

Od září 2022 jsme zapojeni do nového OP Jan Amos Komenský, který využíváme opět na personální šablonu – školní asistent v MŠ.

Nastavení a administrace projektu doznala několika změn oproti předešlým šablonám (např. délka projektu, zjednodušené vykazování atd.) a poskytujeme také intenzivní podporu žadatelům a příjemcům. Bylo pro vás náročné projekt podat a dále ho administrovat? Využili jste naší podpory formou seminářů, kontaktního e-mailu, konzultační linky nebo pomoci dalšího subjektu?

S touto problematikou nám velmi vypomáhá a je velkým pomocníkem v zapojení, vykazování apod. Místní akční skupina „Společná Cidlina“ se sídlem v nedalekých Nepolisech. Uspořádávají pro nás i společná setkání při tvorbě a vedení šablon.

Paní ředitelko, stojíte v čele této školky už nějaký ten rok a rukama Vám prošlo již mnoho dětí s různými znevýhodněními. Jak vnímáte posun ve vzdělávání dětí s potřebou speciální podpory a jaký přínos má pro vaši školku možnost financování prostřednictvím šablon?

Jsem zde již opravdu mnoho let. Velkou podporu a zelenou mělo období po revoluci. Ještě s minulou paní ředitelkou Monikou Bourovou, která tady v září 1993 otvírala jako první speciální třídu pro děti s vadou zraku a poté již společně jsme v roce 2001 zřizovali druhou speciální třídu (projekty obrácené integrace nám každý kvitoval) a přineslo to dětem velký potenciál. Ale jako vždy nás doběhla legislativa. Pak přišla vlna inkluze, na kterou jsme společně zareagovali a ve které jedeme již několik let.

Šablony jsou pro možnosti naší školky velkým pomocníkem. Žijeme v době ekonomiky, tak nebudu zastírat, že v první řadě je to pomoc finanční.

Za naši školku bude vždy na prvním místě stát pomoc tzv. „dalších rukou“ ve formě školních asistentů. Abychom mohli pokračovat v našich záměrech a cílech, musíme se snažit pomáhat všem dětem, ať už zdravým či znevýhodněným. A více pedagogů na třídu je to nejdůležitější.

Je ještě něco, co byste ráda dodala?

Dobré klima školky, spokojení rodiče a šťastné děti je pro nás to nejdůležitější a každá pomoc je vždy vítána.

Jsme hrdí na všechny naše úspěšné příjemce a přínos, který financování z evropských fondů v projektech vidíme dává naší práci smysl. MŠ Sloupno je jedním z realizátorů projektů, které sice nepatří mezi finančně významné v kontextu celoprogramové alokace, ale je důkazem toho, že i malé školy mohou těžit z nastaveného financování a podporu tak může získat každé dítě i pracovník školy. Děkujeme paní ředitelce Mgr. Iloně Tauchmanové nejenom za tento rozhovor, ale také za proaktivní vedení školy směřující ke kvalitnímu vzdělávání dětí, k podpoře zaměstnanců, k pozitivnímu klimatu školy a v neposlední řadě k modernímu rovnému přístupu ke vzdělání. Přejeme školce mnoho dalších úspěchů.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

    

FOTO: Archiv školy

Cílem výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.