Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

27. července 2022 - 27. listopadu 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

1 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

15

Předložené žádosti

1 051 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

13

Podpořené žádosti

855 mil. Kč

Zbývající alokace

145 mil. Kč


Aktualizováno 24. 5. 2024

Text výzvy Smart Akcelerátor+ I, verze 2

13. 07. 2023 - 07:20| pdf| 622.54 kB

Text výzvy Smart Akcelerátor+ I - Neplatná verze

27. 07. 2022 - 05:19| pdf| 501.24 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

17. 08. 2023 - 07:25| pdf| 164.35 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

27. 07. 2022 - 05:43| docx| 285.81 kB

Ganttův diagram

20. 09. 2022 - 07:01| xlsx| 151.31 kB

Realizační tým

11. 11. 2022 - 07:34| xlsx| 28.62 kB

Realizační tým - Neplatná verze

27. 07. 2022 - 05:46| xlsx| 28.70 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

27. 07. 2022 - 05:55| docx| 285.60 kB

Smlouva o partnerství

04. 11. 2022 - 11:34| docx| 305.22 kB

Analýza selhání tržního prostředí

27. 07. 2022 - 06:02| docx| 301.31 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

28. 07. 2022 - 08:00| xlsx| 45.89 kB

Podrobný popis projektu

27. 07. 2022 - 13:00| docx| 587.32 kB

Komentář k rozpočtu

10. 08. 2022 - 07:04| xlsx| 34.39 kB

Vzor právního aktu

27. 02. 2023 - 06:54| docx| 240.72 kB

Vzor Základních parametrů projektu

27. 02. 2023 - 06:54| docx| 290.60 kB

Seminář ŽoP_ZoR_ŽoZ

29. 02. 2024 - 08:45| pptx| 10.19 MB

Seminář ŽoP_ZoR_ŽoZ

29. 02. 2024 - 08:45| pdf| 2.67 MB

Diagram MI543012_Asistence

29. 02. 2024 - 08:44| pdf| 141.99 kB

Diagram MI543012_Základní tým

29. 02. 2024 - 08:44| pdf| 144.98 kB

Seminář – FAQ

01. 03. 2024 - 08:20| pdf| 213.18 kB

Provedení interního auditu vychází z ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole). Výsledek tohoto interního auditu pak příjemce dokládá v rámci té ZoR, která bude překládána
po vyhotovení zprávy z interního auditu/zprávy o výsledku z interního auditu. Předmět a zajištění interního auditu taktéž vychází ze zmíněného zákona o finanční kontrole. Interní audit by měl být proveden v souladu se střednědobým plánem a ročními plány jednotlivých auditů.

Záleží na pravidlech nastavených v dotačním programu a uzavřené smlouvě. Je nutné posoudit, jak proběhlo nacenění projektové žádosti a jestli je možné uzavřít dodatek. Výstup musí odpovídat novému dotačnímu programu (např. potřebnost pozic, dále nutno ověřit, že poskytnutá jednorázová částka je správná, protože např. v Horizonu by mohly být vyšší náklady, zatímco v národním programu nikoliv – je tedy třeba požadované výdaje přepočítat). Je nutné zvážit, zda podání projektové žádosti do jiného programu nebude pro kraj rizikové.

Vzor není vytvořen. Ze strany kraje je třeba transparentním způsobem doložit provedení hodnocení na základě hodnotících/výběrových kritérii, které byly stanoveny v konkrétním dotačním programu. Forma prokázání je v kompetenci kraje. ŘO doporučuje vytvoření např. kontrolního listu s informací o splnění kritérií/výstupů. U extenzivní projektové fiše je dále nutné ověřit, že splňuje podmínky uvedené v kap. 5.7 SPpŽP.

Dokument Přehled vykonaných činností se dokládá za každého odborného pracovníka, který je vykazován prostřednictvím jednotkových nákladů odborného týmu.

V rámci přímých výdajů nelze příspěvek na dopravu v kapitole Osobní výdaje vykazovat (vč. s ním souvisejícími zákonnými odvody), výdaj spadá do paušálních nákladů projektu.

Příjemce i partner je povinen účtovat odděleně od ostatních aktivit organizace veškeré transakce související s přímo vykazovanými výdaji. K ověření dokládáte účetně oddělenou nákladovou účetní sestavu SU 5xx.

Ano, CV se dokládá v rámci změnového řízení, ve kterém se posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů konkrétní osoby pro výkon dané pozice.

Při obsazení pozice klíčového pracovníka je jeho CV posuzováno v rámci změnového řízení. Jedná se o podstatnou změnu významnou.

Ano, lhůty jsou stanoveny. Lhůty jsou uvedeny v PpŽP obecná část, kapitola 7.2, resp. 7.4. Jejich ne/dodržení má vždy relevantní odůvodnění, v případě potřeby neváhejte ŘO kontaktovat k příp. dovysvětlení stavu administrace dané ŽoP/ZoR/ŽoZ. 

Je třeba rozlišit, jedná-li se o klíčového nebo řadového pracovníka. Pokud se jedná o neobsazenou pozici klíčového pracovníka, u kterého nebylo v rámci žádosti o podporu doloženo CV, je třeba CV předložit skrze změnové řízení (jedná se o podstatnou změnu – významnou). U řadových pracovníků se CV nepředkládá.

Monitorovací indikátor 210 171 – Počet uspořádaných akcí je primárně zaměřen na účastníky cílové skupiny mimo realizační tým. Pokud je doložena prezenční listina, ze které je patrné, že je akce zorganizována primárně pro veřejnost, a nikoliv pro realizační tým, je toto prokázání dostačující. Případné nejasnosti v této oblasti budou řešeny ze strany ŘO odpovídajícím dotazováním, kdy odpovědi je ze strany příjemce vhodné podložit relevantní doprovodnou dokumentací (např. konkrétní oslovení potenciálních účastníků – doporučujeme vždy vést formou písemné komunikace). Podstatné je, aby akce nebyla organizovaná pouze pro účastníky z organizace příjemce a partnera.

Platí informace, která je uvedena v PpŽP – specifická část na str. 69: „Pro projekty této výzvy je stanovena doba udržitelnosti v délce 1 roku, která začíná dnem následujícím po skutečném datu ukončení fyzické realizace projektu.

V tomto případě se nejedná se o funkci překladatele, jedná se spíše o situaci, kdy výzkumník zpracuje výzkumnou žádost v cizím jazyce. V rámci své pozice se podílí na přípravě žádosti o podporu či dalších jiných textů. Tyto materiály může připravovat v cizím jazyce, nejedná se však o práci překladatele a tím pádem nedochází k překryvu pozic.

Pracovní náplně k typovým pozicím jsou v SPpŽP podrobně popsané z důvodu, aby se zamezilo vykázání těchto pozic v dalších externích nákladech, tj. primárně z důvodu zamezení příp. překryvů mezi jednotlivými typy nákladů. Tyto typové pozice jsou naceněny dle ISPV a není možné je současně vykazovat v rámci externích nákladů. Tato skutečnost neznamená, že daná osoba musí mít v pracovní náplni (kdy tato v souladu s ustanovením SPpŽP není předkládána jako doklad pro prokázání způsobilosti jednorázové částky) uvedené veškeré činnosti z výčtu dle SPpŽP.

Výčet pravidel k zadávání veřejných zakázek, kterými je třeba se řídit při realizaci projektu/voucheru, uvede příjemce ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve výzvě k předkládání žádostí, blíže viz i doporučení ŘO pro voucherové výzvy (o vydání na webu budou příjemci informováni).

Ano, výběr varianty ponechává ŘO na jednotlivých krajích. Jednotlivé varianty byly prezentovány v rámci semináře pro příjemce v části Klíčová aktivita – Asistence. V rámci způsobilých výdajů projektu je pak možné nárokovat maximálně částku, která byla skutečně proplacena, nikoliv částku vyšší.

V těchto případech bude postupováno v souladu s ustanovením PpŽP – obecná část, verze 2, str. 193: „Výdaje na náhrady za dovolenou jsou způsobilé
k financování z OP JAK, dojde-li k souběhu následujících kritérií: a) – d) + e) jedná se o náhrady za čerpanou dovolenou, případně za nevyčerpanou dovolenou, pokud nárok na dovolenou vzniknul
v souvislosti s projektem a proplacení bude řádně vysvětleno.

Ano, pokud se kurzová ztráta týká cestovních náhrad, tak za předpokladu splnění všech pravidel způsobilosti výdajů, bude vykázána na soupisce dokladů v části SD 3.

Vaší organizace se povinnost doložit vyjádření souhlasu zřizovatele netýká, jelikož pro to není splněna jedna ze dvou podmínek. Kromě právní formy zřizovatele by povinnost souhlasu zřizovatele veřejné výzkumné instituce s uzavřením partnerství musela být stanovena zákonem. Do změny zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, účinné od 1. 1. 2024, která mění podmínky pro veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy, se taková změna nepromítla, proto souhlas zřizovatele nebude ŘO vyžadovat.

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků ZDE. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Aktualizace Kalkulačky jednorázové částky: Vouchery (Asistence)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že v návaznosti na aktualizaci statistik o průměrném výdělku za rok 2023 byla u výzvy Smart Akcelerátor+ I  na www.opjak.cz zveřejněna nová verze přílohy ZoR/ŽoP „Kalkulačka jednorázové částky: Vouchery (Asistence)“. Příloha je účinná ode dne 10. 5. 2024. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP pro […]

Číst více

Zveřejnění podkladů k výzvě č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I o zveřejnění podkladů z distančního semináře k administraci ŽoP, ZoR a ŽoZ. Všechny relevantní podklady včetně FAQ jsou k dispozici v Dokumentech dané výzvy ZDE (konkrétně v části s názvem „Seminář pro příjemce_15022024“). Záznamy ze semináře (z důvodu velikosti byl záznam semináře rozdělen do dvou částí) jsou […]

Číst více

Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I (verze 3)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I (verze 3), a to s účinností od 21. 2. 2024. Metodický dopis upravuje pravidla v aktivitě č. 5 Asistence, které zohledňují rozpracování strategických projektových záměrů pro podání žádostí […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 4. 12. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I.

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o aktualizaci zveřejněného vzoru Kalkulačky jednorázové částky: Vouchery (Asistence), kde došlo k úpravě formátu tabulky pro lepší zobrazování řádků. Dále Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 2. 10. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 27. 7. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Aktualizace výzvy Smart Akcelerátor+ I – posun data ukončení příjmu žádostí o podporu

Řídicí orgán OP JAK dne 13. 7. 2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. U výzvy dochází k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu z 27.07.2023 na 27.11.2023. Více informací o výzvě č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I najdete ZDE.

Číst více

OČIMA ŽADATELE: Díky Smart Akcelerátorům buduje Liberecký kraj reputaci regionu, kde se daří inovacím

Praha, 3. července 2023 – V prvním prázdninovém rozhovoru jsme zavítali do Libereckého kraje, kde realizují již třetí projekt smart akcelerátoru. Předešlé projekty úspěšně podpořily a uvedly v život celou řadu inovativních nápadů, ze kterých může čerpat celý kraj. Co všechno se v novém projektu chystá, a jak navazuje na projekty předešlé, jsme se dozvěděli od člena […]

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev „č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a č. 02_23_014 Open Science I“. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti […]

Číst více

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 28. 4. 2023 v projektech výzev č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a […]

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 9. 3. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 16. 2. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor+ I. Aktualizovaný dokument včetně přehledu provedených změn, spočívajících zejména v uvedení aktivity č. 4 Mapování, analýzy a evaluace do souladu s Metodikou pro zpracování evaluací v SA+I RIS3 aparátu a v upřesnění postupů […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 19. 1. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Smart Akcelerátor+ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_009 (Smart Akcelerátor+ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 1. 12. 2022. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na […]

Číst více

Aktualizace přílohy žádosti o podporu Realizační tým

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 11.11.2022 nový vzor přílohy Realizační tým. Nové vzorové přílohy k žádosti o podporu jsou zveřejňovány u výzev č. 02_22_008 Špičkový výzkum, č. 02_22_004 IPs Výzkum a vývoj I, č. 02_22_005 IPs Vzdělávání a č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Nové vzory se liší od starší verze takto: ve sloupci G […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor+ I. Aktualizovaný dokument včetně přehledu provedených změn, spočívajících zejména v upřesnění definic některých pojmů, indikátorů a podmínek, naleznete na odkazu ZDE.

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzvy Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, který se uskutečnil dne 8. září 2022. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Komentář k rozpočtu

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje vzor přílohy k žádosti o podporu Komentář k rozpočtu. Vzor naleznete v části Dokumenty, Vzory příloh k žádosti o podporu u výzev Špičkový výzkum a Smart Akcelerátor+ I.

Číst více

Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 7. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, jejímž cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix v souladu s prioritami definovanými Národní […]

Číst více
Ilustrační obrázek

OP JAK PODPOŘÍ MILIARDOU KORUN IMPLEMENTACI KRAJSKÝCH RIS3 STRATEGIÍ

Praha, 27. července 2022 – Výzvou Smart Akcelerátor+ I pokračuje Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) v podpoře inovačních ekosystémů krajů. Přispívá tak k implementaci RIS3 strategie a jejich krajských příloh, která započala už v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro krajské akcelerátory je připravena 1 miliarda korun. Krajské RIS3 strategie jsou klíčové […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.