Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a 8) kap. 6.4 Pravidel pro žadatele a příjemce OP JAK). Ověřování kritérií podniku v obtížích není relevantní pro projekty financované z ESF+ či subjekty podpořené v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013.

Prohlášení o velikosti podniku předkládá žadatel a partner s finančním příspěvkem, který je malým nebo středním podnikem (MSP) dle definice MSP uvedené v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER). Pro posouzení velikosti podniku lze využít Uživatelské příručky Evropské komise k definici MSP nebo Příručky k použití definice MSP vytvořené Agenturou pro podporu podnikání (definice MSP i obě příručky k dispozici na stránkách API. Na subjekt, který Prohlášení o velikosti podniku nepředloží, bude pohlíženo jako na velký podnik.

Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích není relevantní pro subjekty účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (např. územní samosprávný celek, organizační složka státu, příspěvková organizace) – u těchto subjektů se nezkoumají údaje za celou skupinu podniků.

Vzory obou prohlášení naleznete na odkazu ZDE  „Doklady k vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory“.