Ilustrační obrázek

OP JAK PODPOŘÍ MILIARDOU KORUN IMPLEMENTACI KRAJSKÝCH RIS3 STRATEGIÍ

Praha, 27. července 2022 – Výzvou Smart Akcelerátor+ I pokračuje Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) v podpoře inovačních ekosystémů krajů. Přispívá tak k implementaci RIS3 strategie a jejich krajských příloh, která započala už v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro krajské akcelerátory je připravena 1 miliarda korun.

Krajské RIS3 strategie jsou klíčové strategické dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací na úrovni jednotlivých krajů a tvoří významnou součást Národní RIS3 strategie jako celku. Smyslem krajské úrovně je identifikovat specifika inovačních systémů v jednotlivých krajích, včetně existující či potenciální specializace, a doplňovat rozsáhlejší intervence realizované z národní úrovně o konkrétně, resp. místně zaměřené.

Cílem výzvy je umožnit krajům rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou (soukromý sektor, veřejný sektor, státní sektor a jejich stakeholdeři).

Výzva věcně navazuje na výzvy Smart Akcelerátor realizované v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ve dvou výzvách za celkem 1,2 miliardy korun v nich byly podpořeny akcelerátory všech krajů, které se rozhodly tohoto nástroje využít (kromě Vysočiny).

OP JAK posílil zaměření výzvy směrem k aplikovanému výzkumu a vytvořil tak pojítko mezi operačními programy ministerstva školství a ministerstva průmyslu. Maximální alokace projektu je stanovena dle roční výše výdajů na Výzkum a vývoj jednotlivých krajů odrážející rozsáhlost regionálních výzkumně-inovačních ekosystémů, a to od 50 mil. korun pro kraj Vysočina až po 100 mil. korun pro kraje Jihomoravský, Středočeský a hl. m. Praha.

Žádosti o podporu do výzvy Smart Akcelerátor mohou žadatelé předkládat přesně jeden rok – od 27. července 2022 do 27. července 2023 do 12 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail smart@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz