OČIMA ŽADATELE: Díky Smart Akcelerátorům buduje Liberecký kraj reputaci regionu, kde se daří inovacím

Praha, 3. července 2023 – V prvním prázdninovém rozhovoru jsme zavítali do Libereckého kraje, kde realizují již třetí projekt smart akcelerátoru. Předešlé projekty úspěšně podpořily a uvedly v život celou řadu inovativních nápadů, ze kterých může čerpat celý kraj. Co všechno se v novém projektu chystá, a jak navazuje na projekty předešlé, jsme se dozvěděli od člena rady Libereckého kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Mgr. Jiřího Ulvra.

Projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje III, neboli SALK III, financovaný z OP JAK navazuje na aktivity předešlých smart akcelerátorů podpořených z OP VVV. Pobavme se nejprve stručně o nich – můžete čtenářům představit několik aktivit, které se setkaly s velkým ohlasem nebo jste na ně velmi hrdí?

Projekty jsme začali realizovat v roce 2015, nejprve pouze jako Liberecký kraj, od října 2019 pak s námi zřizovanou Agenturou regionálního rozvoje (ARR).

Na prvním místě zmíním pod hlavičkou ARR úspěšně spuštěný Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink rozvíjející inovační potenciál Libereckého kraje. Cílíme jak na startupy, tak na etablované inovativní firmy, které chtějí držet krok s dobou.

Dalším příkladem dobré praxe je Regionální inovační program, což byl původně inovační voucher. V roce 2018 jsme ho rozšířili o startovací a technologický voucher s cílem podpořit firmy v rizikové etapě počátku jejich podnikání a pomoci rozvoji inovačních technologií v různých oborech průmyslu.

Dalším projektem je koncepce Chytřejší Liberecký kraj. Definuje důležitá témata a problémy v oblastech jakými jsou například doprava, energetika nebo hospodaření s vodou. Řešení nabízí formou využití chytrých technologií.

V projektu SALK II jsme navázali mimo jiné ziskem titulu EDIH Evropské komise. ARR se stala lídrem konsorcia sedmi partnerů. Zřízením sítě digitálních hubů vytváří Komise silný nástroj na podporu digitální transformace malých a středních podniků a veřejné správy. Naším cílem bylo otevřít hub i v Libereckém kraji, což se nám podařilo v květnu naplnit. Na začátku srpna nás pak čeká slavnostní oficiální představení projektu Evropský digitální inovační hubu Northeast veřejnosti.

Podařilo se nám efektivně uchopit a prakticky využít tzv. inovační platformy, ať už na půdorysu stávajících struktur nebo vybudované na zelené louce. Jako příklad se nabízí Platforma Digitalizace, která má své opodstatnění i směrem k Evropskému digitálnímu hubu NorthEast.

Práce týmu SALK vychází z potřeb inovačního prostředí Libereckého kraje. Důležitá je pro nás flexibilita. Pružně reagujeme na požadavky stakeholderů, což se nám vrací ve formě pozitivní zpětné vazby jak na SALK, tak na realizované projekty.

Směrem k veřejnosti se nám daří aktivity inovačního ekosystému prezentovat populárně naučnou formou pod hlavičkou akcí PechaKucha Night Liberec. Daří se nám společně plnit sály a zvát na pódium kreativce, inovátory nebo firmy reprezentující krajské domény specializace.

Naši nezastupitelnou roli vnímáme v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Reagujeme na aktuální potřeby trhu práce. Podporujeme podnikavost, technické vzdělávání, moderní technologie ve výuce nebo přeshraniční spolupráci škol.  Vypíchnu v této souvislosti soutěže Business Talent pro žáky ZŠ a Liberec Ideathon pro žáky SŠ a studenty VŠ Libereckého kraje. 

Tým SALK na soutěžích spolupracuje s mnoha regionálními partnery, se science centrem iQLANDIA a jejich otevřenou dílnou IQ FabLab, s inovačním centrem DEX IC na Business Talentu, s agenturou Czechinvest, TUL nebo Statutárním městem Liberec na Ideathonu. Na konci druhé zmíněné soutěže získávají čtyři nejlepší týmy dohromady 120 000 Kč a možnost aktivně rozvíjet své projekty se zadavateli, veřejnými institucemi z Libereckého kraje.

SALK III na to naváže další podporou některých již fungujících aktivit, které cílí například na žáky, mladé lidi, inovativní firmy nebo komunikaci vědy, výzkumu a inovací. Které aktivity to jsou?

V navazujícím projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje III“ chceme pokračovat aktivitami, které jsme vyhodnotili jako efektivní pro podporu inovačního prostředí. V tomto směru je činnost týmu SALK nenahraditelná. Pokračovat budou obě zmíněné soutěže s tím, že se zaměříme na podporu zadavatelů při práci s projekty soutěžících.

Budujeme dobrou reputaci Libereckého kraje jako místa, kde se daří inovacím. Rozvíjíme za tímto účelem naše komunikační kanály se značkou 1012plus www.1012plus.cz a dále posouváme i populárně naučné akce PechaKucha Night. Kreativní a inovativní marketéry vzděláváme akcemi Market/ing Café a posilováním jejich komunity

Pokračujeme ve vytváření propojené sítě spolupráce organizací působících v inovačním prostředí Libereckého kraje. V kontextu přípravy strategických intervencí pokračujeme v budování tzv. Juniorního centra pro informační a kybernetickou bezpečnost, které bude situováno na SPŠ v České Lípě.

Chystá se v SALK III i něco nového? Tedy jaké další aktivity a projekty z něj podpoříte?

Na jedné straně chceme pokračovat v aktivitách, které jsem zmínil a na které máme pozitivní ohlasy. Plánujeme i řadu novinek. Měníme například tematické zacílení našich soutěží, soustředíme se na současné trendy, například na oblasti energetiky a cirkulární ekonomiky apod. Trendy podporujeme i v dalších oblastech naší činnosti.

Velkým tématem je v tuto chvíli pro nás nově vznikající Informační a datový portál Libereckého kraje, který je zdrojem informací pro odbornou i širokou veřejnost. Na datový portál postupně přidáváme veřejně dostupná data o kraji. Zakládáme si na tom, aby byla v uživatelsky přívětivých formátech, infografikách, dashboardech, ve formě statistických a mapových výstupů nebo na datových kartách. Naším cílem je být srozumitelní a transparentní vůči občanovi kraje.

Tématem je pro nás dostupnost a rozvoj lidských zdrojů pro VaVaI. Chceme nastavit prostředí na podporu získávání zahraničních expertů, věnovat se více tématu podpory technického vzdělávání s využitím programu dlouhodobé spolupráce technických středních škol a firem, s využitím exkurzí, přednášek či marketingových nástrojů představovat perspektivní obory a intenzivněji spolupracovat s PhD studenty.

Další novinkou je důraz na přeshraniční spolupráci, ať už se jedná o propojování výzkumných aktivit, prezentace inovačního prostředí kraje navenek či podpora přeshraniční spolupráce firem z Libereckého kraje.

Důležité je také zmínit téma energetiky, které se intenzivně promítá do aktivit SALK III, ať už prostřednictvím nové Platformy moderní/udržitelné energetiky, řadou akcí, která jsou na toto téma týmem SALK organizována či připravovanými projekty v regionu.

V neposlední řadě se chceme věnovat tématu nanotechnologií a posilovat tuto doménu specializace Libereckého kraje. Nanoprůmysl rozhodně vnímáme jako odvětví s velkým potenciálem a esenci inovačního prostředí Libereckého kraje. Liberecký kraj chceme profilovat jako důležitou základnu pro český nanovýzkum.

Protože se jedná už o třetí projekt smart akcelerátoru, mohl byste nám říci, v čem za tu dobu vidíte největší přínos financování regionu z evropských fondů, v jakých oblastech vnímáte posun k naplnění strategických cílů kraje?

První projekt jsme realizovali v pěti lidech a finanční nároky byly celkem cca 12 mil. Kč. Druhý projekt jsme již realizovali s partnerem, ARR, a rozpočtem cca 26 mil. Kč. Nyní realizujeme třetí projekt, který má přibližně šestnáct zaměstnanců (vč. částečných úvazků) a rozpočet cca 60 mil. Kč. Na tomto vývoji je vidět, že smart akcelerátor se stává stále významnějším zdrojem nejen financí, ale též nápadů, nástrojů a možností, jak rozvíjet inovační prostředí, které do té doby zůstávalo v pozadí.

Projekt má nezastupitelnou úlohu v naplňování cílů krajské RIS3 strategie, ať už se jedná o oblast rozvoje vědecko-výzkumných a inovačních aktivit firem, posílení konkurenceschopnosti firem, inovace v sektorech veřejného zájmu, posílení mezinárodního výzkumu a vývoje či rozvoje lidských zdrojů. Zaměřujeme se i na dotační management, na networking v oblasti transferu technologií či na popularizaci inovací a vzdělávání mladých lidí.

Jste již ostříleným žadatelem i příjemcem. Jak hodnotíte proces podání, hodnocení a administrace projektu v OP JAK? Využili jste nějakých prostředků pomoci a poskytování informací žadatelům a příjemcům, jako jsou např. semináře, konzultační e-mail, komunikace s projektovým administrátorem, webové stránky, Facebookový profil nebo Newsletter OP JAK?

Přestože se změnil systém k podávání žádostí a došlo k řadě změn v oblasti administrace projektu, nevnímám proces přípravy žádosti, tak jako následné administrace, jako komplikovaný. V rámci naší zodpovědné práce a náležité přípravy jsme se účastnili všech dostupných seminářů, které pořádal řídící orgán. Tam, kde jsme potřebovali poradit, jsme využili osobních či e-mailových konzultací.  V podstatě, jak říkáte, tím, že jsme „ostříleným žadatelem i příjemcem“, čerpáme zároveň z našich dlouholetých zkušeností. To nám velmi usnadňuje proces podání žádosti a její administrace. Rád bych zde vyjádřil pochvalu týmu garantů, metodiků a administrátorů OP VVV a následně OP JAK, a to zejména za jejich vstřícnost a ochotu, s jakou o nás pečují. 

Je něco, co v rozhovoru nezaznělo a rád byste dodal?

Chtěl bych obecně zdůraznit důležitost role smart akcelerátorů ve vytváření špičkových podmínek a v odstraňování bariér rozvoje inovací v kraji. Pro mě osobně je to nesmírně důležité. Vnímám důležitost inovací pro zachování konkurenceschopnosti firem a celkově pro ekonomiku našeho kraje. Ze zpětné vazby víme, že mnoho aktivit by bez SALKu na území kraje vůbec nevzniklo.

Děkujeme Mgr. Ulvrovi za rozhovor a Libereckému kraji za skvěle odvedenou práci při plánování a implementaci krajských strategií s podporou z evropských fondů. Je skvělé vidět, jak cílená a promyšlená podpora funguje a přináší výsledky ku prospěchu současné společnosti i budoucích generací regionu.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

70 let Fakulty strojní TUL Business talent Ideathon

70 let Fakulty strojní TUL                                      Business talent                                                      Ideathon

FOTO: Archiv projektů

 

Cílem výzvy č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruple helix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s prioritami definovanými Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 a její regionální dimenzí.

Výzva věcně navazuje na výzvy Smart Akcelerátor realizované v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejím účelem je dále rozvinout spolupráci mezi institucemi odpovědnými za přípravu a realizaci nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni a využít výstupů realizovaných intervencí a projektů k dalšímu rozvoji regionů.