Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

28. června 2023 - 14. února 2024

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

1 750 mil. Kč

Počet předložených žádostí

83

Předložené žádosti

7 924 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

1 750 mil. Kč


Aktualizováno 16. 7. 2024

Text výzvy Mezisektorová spolupráce, verze 3

10. 07. 2024 - 07:32| pdf| 437.84 kB

Text výzvy Mezisektorová spolupráce, verze 2 - Neplatná verze

23. 10. 2023 - 06:37| pdf| 552.50 kB

Text výzvy Mezisektorová spolupráce - Neplatná verze

26. 06. 2023 - 11:47| pdf| 552.00 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

10. 07. 2024 - 07:32| pdf| 156.82 kB

Prohlášení o přijatelnosti - žadatel

27. 06. 2023 - 06:48| docx| 288.66 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

27. 06. 2023 - 06:49| docx| 288.51 kB

Declaration of eligibility of partner

27. 06. 2023 - 06:52| docx| 252.93 kB

Studie proveditelnosti

05. 02. 2024 - 07:38| docx| 629.00 kB

Harmonogram klíčových aktivit

27. 06. 2023 - 06:56| xlsx| 156.70 kB

Realizační tým

27. 06. 2023 - 06:57| xlsx| 28.65 kB

Komentář k rozpočtu

27. 06. 2023 - 07:00| xlsx| 44.83 kB

Soulad s RIS3 strategií

27. 06. 2023 - 07:01| docx| 359.90 kB

Statement of compliance with state aid rules

27. 06. 2023 - 07:12| docx| 289.31 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

27. 06. 2023 - 07:13| xlsx| 46.54 kB

Smlouva o partnerství

27. 06. 2023 - 07:29| docx| 306.43 kB

Prokázání vlastnické struktury

27. 06. 2023 - 07:22| docx| 283.46 kB

Vzor právního aktu

19. 03. 2024 - 09:00| docx| 252.36 kB

Vzor základních parametrů projektu

19. 03. 2024 - 09:00| docx| 294.75 kB

Detailní rozpočet

08. 04. 2024 - 10:17| xlsx| 583.68 kB

Evidence produktivních hodin_b2

09. 05. 2024 - 08:16| xlsx| 1.95 MB

Přehled vykonaných činností_b2

09. 05. 2024 - 08:16| docx| 289.96 kB

Pracovní výkaz OP JAK

23. 07. 2024 - 07:52| xlsx| 141.75 kB

Přehled čerpané dovolené

09. 05. 2024 - 08:16| xlsx| 777.39 kB

Přístrojový deník

09. 05. 2024 - 08:16| xlsx| 257.61 kB

Soupiska pro vykazování indikátorů

09. 05. 2024 - 08:23| xlsx| 122.45 kB

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 3. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 27. 3. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 4. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 5. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 9. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 11. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 12. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 15. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 18. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 23. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 26. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 29. 4. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 2. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 3. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 14. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 16. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 17. 5. 2024

10. 7. 2024 –  Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 20. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 24. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 27. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 29. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 30. 5. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 3. 6. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 12. 6. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 13. 6. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 14. 6. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 19. 6. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 20. 6. 2024

10. 7. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 28. 6. 2024

10. 7. 2024 – Přehled dle bodů

10. 7. 2024 – Přehled dle skupin (oborů)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaší organizace se povinnost doložit vyjádření souhlasu zřizovatele netýká, jelikož pro to není splněna jedna ze dvou podmínek. Kromě právní formy zřizovatele by povinnost souhlasu zřizovatele veřejné výzkumné instituce s uzavřením partnerství musela být stanovena zákonem. Do změny zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, účinné od 1. 1. 2024, která mění podmínky pro veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy, se taková změna nepromítla, proto souhlas zřizovatele nebude ŘO vyžadovat.

Hlavní oborová skupina je definována PpŽP – specifická část a tu žadatel uvede do pole Studie proveditelnosti, kap. 3 s názvem „Hlavní oborová skupina projektu, jak je definováno v PpŽP – specifická část“ (dle verze 2 vzoru Studie proveditelnosti), či do pole „Hlavní obor projektu dle Stromu odborností a oborů OP JAK“ (dle verze 1 vzoru Studie proveditelnosti).

Žadatel dále ve studii proveditelnosti, kap. 3 vyplňuje relevantní vedlejší obory (nikoliv již oborové skupiny) žádosti o podporu a to tak, aby oborově podchytil zaměření žádosti o podporu/výzkumných záměrů.

V ISKP21+ pak žadatel uvede výčet všech zvolených oborů, a to bez ohledu na rozlišení, zda se jedná o obor hlavní (spadající do hlavní oborové skupiny) nebo vedlejší. 

S ohledem na datum ukončení příjmu žádostí (14. února 2024) doporučujeme naplánovat zahájení realizace projektu nejdříve ke konci 3. kvartálu roku 2024.

Tento podíl není stanoven. Míra zapojení takového partnera však musí být v souladu s obecnými podmínkami partnerství, které jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.4, tj. že příjemce realizuje hlavní část aktivit projektu, což je možné posoudit právě porovnáním objemu podpory, kterou získají partneři, s objemem podpory naplánované k rozdělení mezi partnery. Spolufinancování výdajů financovaných v režimu GBER z vlastních zdrojů je stanoveno ve výši min. 50 % z celkových způsobilých výdajů financovaných v režimu GBER.

Za partnera, který není ani výzkumnou organizací, ani OSS, ani ÚSC, se toto prohlášení nepředkládá.

Je možné vycházet ze vzoru partnerské smlouvy, který je uveřejněn na webu v části „Vzory příloh k žádosti o podporu“ mezi dokumenty příslušné výzvy. Ve vzoru je daná povinnost, resp. závazek žadatele a partnerů zakotven.

Genderové principy v instituci se posuzují pouze v rámci instituce subjektu žadatele. Genderová vyrovnanost týmů a genderová dimenze ve výzkumu je však posuzována na úrovni celého projektu, tj. včetně zapojených partnerů.

Výzva rozsah výzkumné agendy pomocí TRL neomezuje/nedefinuje.Výzva definuje, že do projektů mohou být zařazeny i výsledky badatelského výzkumu, ten musí však dále pokračovat cíleným/orientovaným výzkumem daného výsledku. Cílem je podpora výzkumu, jenž vyústí ve výsledky, které mají potenciál budoucí aplikovatelnosti v praxi. V žádosti o podporu musí být aplikační potenciál popsán a je předmětem hodnocení.V rámci projektů však nesmí být realizován experimentální vývoj. Nastavení vychází z definic základních pojmů výzkumu a vývoje v OECD a EU, dostupných na odkaze: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=932 a z definic v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a ve GBER. Zacílení na orientovaný výzkum je definováno sledovanými indikátory, viz kapitola 7.8 PpŽP – specifická část, kde jsou uvedeny publikační výsledky, ale také žadatel povinně volí alespoň jeden v výstupů v podobě patentové přihlášky či vybrané ostatní nepublikační výsledky (viz definice a specifikace indikátoru 214 031).

Podílové započítávání hodnot indikátorů se vztahuje na takové výsledky/výstupy, které byly stanoveny jako závazné hodnoty projektu OP VVV a na základě objektivních důvodů byly přesunuty z doby realizace do udržitelnosti projektu OP VVV.

Ano. Omezení počtu žádostí se vztahuje na subjekt žadatele. Počet partnerství u jednotlivých subjektů (institucí) není omezen (omezení partnerství se týká pouze konkrétních projektů, kde je stanoveno, že v každém jednotlivém projektu může být nejvýše 5 partnerů s finančním příspěvkem).

Mezisektorová spolupráce: 18 projektů za téměř 1,8 miliardy korun

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje přehled 18 žádostí z výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení, obdržely nejvyšší počet bodů (v rámci skupiny pro výběr projektů, popř. celkově), a jsou doporučeny k financování. Do seznamu doporučených projektů byl z každé skupiny pro výběr projektů vybrán projekt na prvním místě v pořadí dle svého […]

Číst více

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů (Mezisektorová spolupráce)

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů (Mezisektorová spolupráce) v prioritě 1 OP JAK, která se konala ve dnech 27. 3. 2024, 3. 4. 2024, 4. 4. 2024, 5. 4. 2024, 9. 4. 2024, 11. 4. 2024, 12. 4. 2024, 15. 4. 2024, 18. 4. 2024, 23. 4. 2024, 26. 4. […]

Číst více

Aktualizace výzvy MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 10. 7. 2024 uveřejňuje změnu výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce. Touto změnou dochází k navýšení alokace z 1 750 000 000 na 1 761 000 000 Kč. Navýšení umožní podpořit více kvalitních předložených žádostí o podporu, které uspěly v hodnoticím procesu. Ostatní informace a podmínky uvedené ve výzvě a související […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů, žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Vzor přílohy ZoR/ŽoP „Detailní rozpočet“ pro projekty výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy ZoR/ŽoP „Detailní rozpočet“ u výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI. „Detailní rozpočet“ slouží k evidenci položek rozpočtu partnerů projektů financovaných v režimu GBER a sledování čerpání těchto položek a přesunů prostředků souvisejících s těmito položkami. Vzor naleznete na záložce […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Změna výzvy Mezisektorová spolupráce

Řídicí orgán OP JAK dne 23. 10. 2023 uveřejňuje změnu výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce. Tato změna spočívá v úpravě textu výzvy a související dokumentace tak, aby nedocházelo k nejasnostem. Do textu výzvy i Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je explicitně doplněna možnost realizace aktivity 1 Řízení projektu subjektům v režimu dle GBER […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI, který se uskutečnil dne 12. září 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

Řídicí orgán OP JAK dne 28. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce, jejímž cílem je podpora spolupráce mezi VO a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 14. 2. 2024 do 14:00:00 hod. Text výzvy je k dispozici […]

Číst více

Přes 4 miliardy korun na spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou

Praha, 28. června 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Alokace je v součtu více než 4 miliardy korun z evropských fondů. Vyhlašované výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI jsou v souladu s Národní RIS3 strategií, což zajistí, že podpora půjde skutečně tam, kde má Česká republika potenciál. Dnes […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.