Přes 4 miliardy korun na spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou

Praha, 28. června 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Alokace je v součtu více než 4 miliardy korun z evropských fondů. Vyhlašované výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI jsou v souladu s Národní RIS3 strategií, což zajistí, že podpora půjde skutečně tam, kde má Česká republika potenciál.

Dnes vyhlašovaná výzva Mezisektorová spolupráce s alokací 1,75 miliard korun a ve čtvrtek vyhlašovaná Mezisektorová spolupráce pro ITI s alokací 2,522 miliard korun mají stejný cíl, ale rozdílné prostředky – první vybere nejlepší projekty propojování akademického a aplikačního sektoru v celorepublikové soutěži, druhá podpoří ty, které budou mít nejvyšší dopad na metropolitní oblasti, nositele ITIs (Integrated Territorial Investments). Obě výzvy, resp. projekty, musí být v souladu s Národní RIS3 strategií a s principy FAIR. Ty kladou důraz na otevřenou vědu, tedy na výstupy „otevřené jak jen možno, uzavřené jak jen nutno“.

Výzvy podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Cílem takto vytvořené spolupráce je vytvořit a následně efektivně využít výsledky výzkumu a vývoje v praxi. Výzva Mezisektorová spolupráce pro ITI je zaměřena na podporu projektů, které jsou v souladu s integrovanou územní strategií / strategickým rámcem v rámci nástroje Integrovaných teritoriálních investic („ITI“).

Žádost o podporu do výzvy Mezisektorová spolupráce mohou žadatelé předkládat od 28. 6. 2023 do 14. 2. 2024 do 14 hodin, v případě výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI bude možné podat žádost o podporu v termínu od 31. 7. 2023 do 28. 2. 2025 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné letáky a kompletní znění výzev. Pro obě výzvy je zřízen společný informační e-mail: mezisektorOPJAK@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 82 miliard Kč, přičemž 40 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 25 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt