Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

19. června 2023 - 30. září 2024

Zbývá 220 dní na podání


Celková alokace

1 700 mil. Kč

Počet předložených žádostí

254

Předložené žádosti

1 861 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

41

Podpořené žádosti

342 mil. Kč

Zbývající alokace

1 358 mil. Kč


Aktualizováno 14. 2. 2024


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 10. 7. 2023. První uzávěrka byla 31. 7. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 7. 2024. Počínaje 1. 8. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 9. 2024).

 

Text výzvy APU – MAP

15. 06. 2023 - 06:15| pdf| 590.26 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

15. 06. 2023 - 06:35| docx| 288.40 kB

Harmonogram klíčových aktivit

15. 06. 2023 - 06:37| xlsx| 148.65 kB

Realizační tým

15. 06. 2023 - 06:39| xlsx| 28.75 kB

Analýza rizik

15. 06. 2023 - 06:42| docx| 286.78 kB

Seznam škol v území správního obvodu ORP/MČ

15. 06. 2023 - 06:46| xlsx| 273.38 kB

Souhlas školy se zařazením do MAP OP JAK

15. 06. 2023 - 06:47| docx| 289.55 kB

Kalkulačka výpočtu maximální výše CZV

29. 06. 2023 - 12:04| xlsx| 655.71 kB

Implementace akčních plánů

15. 06. 2023 - 06:54| docx| 345.39 kB

Přehled výstupů klíčových aktivit

15. 06. 2023 - 06:55| xlsx| 252.26 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

15. 06. 2023 - 06:57| xlsx| 46.54 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

15. 06. 2023 - 07:01| docx| 288.37 kB

Smlouva o partnerství

15. 06. 2023 - 07:02| docx| 305.38 kB

Prokázání vlastnické struktury

15. 06. 2023 - 07:06| docx| 283.46 kB

Potvrzení o spolupráci MAP s MMR v KPSV 2021+

26. 06. 2023 - 12:23| docx| 175.92 kB

Přehled vykonaných činností_b2

30. 11. 2023 - 09:52| docx| 289.90 kB

Přehled čerpané dovolené

30. 11. 2023 - 09:52| xlsx| 777.39 kB

Pracovní výkaz

30. 11. 2023 - 09:52| xlsx| 141.26 kB

Vzor Právního aktu

25. 10. 2023 - 10:50| docx| 244.11 kB

Vzor Základních parametrů projektu

25. 10. 2023 - 10:50| docx| 288.82 kB

23. 10. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 3.10. 2023

30. 10. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 9. 10. 2023 

31. 10. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 5. 10. 2023

3. 11. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 13. 10. 2023 

9. 11. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 17. 10. 2023

9. 11. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 19. 10. 2023

9. 11. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 23. 10. 2023

16. 11. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 27. 10. 2023

20. 11. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 31. 10. 2023

20. 11. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 2. 11. 2023

5. 12. 2023 –  Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 9. 11. 2023

6. 12. 2023 – Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise ze dne 2. 11. 2023

6. 12. 2023 – Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise ze dne 9. 11. 2023

8. 12. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 16. 11. 2023

11. 12. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 20. 11. 2023

11. 12. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 21. 11. 2023 

18. 12. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 27. 11. 2023 

27. 12. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 29. 11. 2023

29. 12. 2023 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 5. 12. 2023

8. 1. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 13. 12. 2023

8. 1. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 15. 12. 2023

12. 1. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 20. 12. 2023

6. 2. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 22. 1. 2024

9. 2. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 23. 1. 2024

13. 2. 2024 – Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise ze dne 9. 2. 2024

19. 2. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 31. 1. 2024

21. 2. 2024 – Zápis z jednání Hodnoticí komise ze dne 1. 2. 2024

Neplatný Strategický rámec MAP (dále jen „SR MAP“) je takový, který byl schválen Řídicím výborem MAP (dále jen „ŘV MAP“) dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení dokumentu ŘV MAP. Vzhledem k tomu, že SR MAP je celek tvořící textovou a tabulkovou (přílohovou) část, dojde-li k aktualizaci jen jedné z částí (např. jen tabulek investičních priorit), aktualizuje se tím vždy SR MAP jako celek (tzn. k danému datu schválení tabulek investičních priorit je považována za schválenou a platnou i textová část, přestože k její úpravě nedošlo). Je tedy nutné si tuto lhůtu ohlídat a striktně ji dodržovat, tzn. neprovádět žádné aktualizace dokumentu dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení ze strany ŘV MAP. Pokud ŘV MAP schválil po 6 měsících od předchozí aktualizace SR MAP jen tabulky investičních priorit a za dalších méně než 6 měsíců od toho schválil upravenou textovou část, je jako datum platnosti SR MAP bráno pouze datum, kdy byly schváleny tabulky investičních priorit (důvod: datum schválení tabulek investičních priorit je bráno jako datum aktualizace celku SR MAP, upravení pouze textové části SR MAP za dalších méně než 6 měsíců není považováno za platné). 

Neúplný SR MAP je takový, kterému chybí informace o datu schválení ŘV MAP, nebo chybí podpis předsedy ŘV MAP, nebo chybí některá z částí, kterou má obsahovat (tj. textová část s vizí, seznamem priorit a cílů, popisem priorit a cílů, tabulky investičních priorit na období 2021 – 2027).

Vzory zpracování (obsahu) SR MAP jsou příjemcům MAP (výzva č. 82 Akční plánování v území) k dispozici v Inspiromatu č. 7 Dokumentace místního akčního plánu zde: MAP II a MAP III – SRP (npi.cz).

Pokud do realizované aktivity zapojíte více cílových skupin současně, je potřeba zvolit jmenovaný indikátor. Indikátor 510 172 si žadatel volí ale také v případě, že aktivita bude určena jen pro jednu cílovou skupinu – viz kap. 7.8 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kde je v tabulce ve sloupci Specifikace pro výzvu u tohoto indikátoru „u více cílových skupin projektu současně, nebo určené pouze pro cílovou skupinu rodiče, nebo pouze pro cílovou skupinu veřejnost, nebo pouze pro cílovou skupinu ostatní aktéři ve vzdělávání“.

Lze doporučit, aby se cílová hodnota nastavila s určitou tolerancí, a pak je třeba takto zvolenou hodnotu v popisu indikátoru zdůvodnit. Nelze ovšem klesnout pod hodnotu 70 % zapojených škol ze všech škol v území. Tuto hranici je třeba držet po celou dobu realizace projektu. Obdobně to bylo v předchozích výzvách na MAP. Indikátor se bude vykazovat dle IZO.

Žadatel vybírá cílové skupiny s ohledem na klíčové aktivity projektu, nemusí být tedy zvoleny všechny. V případě projektů realizovaných v SC 2.4 je žadatel vždy povinen zvolit cílovou skupinu „děti a žáci z marginalizovaných skupin jako jsou například Romové, nebo děti, žáci a studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí, či ohroženi školním neúspěchem.“ Dále je potřeba do pole „Popis cílové skupiny“ u každé ze zvolených cílových skupin uvést informace, které vyžadují Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.6.

Aktivita tak, jak je popsána, je jedna ucelená vzdělávací akce skládající se z dílčích částí, proto se v obou uváděných případech bude do indikátoru započítávat pouze 1x (nikoli 6x).

Ano, stačí uvedení čísel tak, aby byla v souladu s číselným označením klíčových aktivit v žádosti o podporu.

Počet členů pracovních skupin není stanoven. V inspiromatech je nicméně doporučeno u PS pro financování 5 členů, stejný počet můžeme doporučit i u ostatních PS, a to z důvodu efektivnější práce PS, diskuse nad problémy, možnosti vidět věc z více úhlů pohledu atp. Lze vycházet z toho, že v PS bude vždy zástupce subjektu, kterého se daná problematika zásadně dotýká (např. pracovník s 5letou praxí v ZŠ, zástupce zřizovatele, zástupce MŠ, zástupce NNO, zástupce realizačního týmu projektu, zástupce rodičů rodič atd.). 

 

Do žádosti o podporu žadatel uvádí aktivity, které plánuje v rámci projektu opravdu realizovat. Současně se zavazuje k výstupům a plnění nastavených hodnot indikátorů, toto vše je předmětem také hodnocení žádosti o podporu a promítne se do vydaného právního aktu. Uvádět aktivity, o nichž žadatel ví, že je nebude realizovat (nebo si není jistý, je-li jejich realizace schopen), a výstupy, které nebude schopen splnit, není vhodné.

Ano, takto lze uvádět.

Tuto pracovní můžete rozdělit na podskupiny dle potřeby, pokud vám to tak bude vyhovovat. Pozor pak na vykazování jednání – jednání podskupinek se nepočítá jako jednání celé pracovní skupiny (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část a text u dané podaktivity).

 

 

Postupujte dle návodu, který je uveden v IS KP21+ hned pod polem Text. Čísla (hodnoty), ani text (podrobnosti o spolupráci) není třeba v žádosti vyplňovat (u čísla uvádíte 0 a u textu stačí vložit třeba jen pomlčku). Čísla i text se doplňují až v ZoR. Toto platí pro všechny SDP.

Ano, žadatel se sám rozhodne, jestli naváže spolupráci s OSZ MMR (za předpokladu, že splňuje uvedené podmínky).

Popisy můžete zachovat tak, jak jsou již připraveny, a nemusíte nic dalšího doplňovat, ale pokud máte potřebu cokoliv dalšího doplnit, můžete. Více informací k tomuto tématu můžete zjistit také z nahrávky ze semináře, který je zveřejněn na webových stránkách OP JAK.

Akční plány tvořené v projektu MAP III a odevzdané nejpozději v závěrečné zprávy o realizaci musí pokrýt leden–prosinec 2023, leden–prosinec 2024 a leden–prosinec 2025. Lze akceptovat, že si někdo může akční pány pro své potřeby rozdělit na jednotlivé školní roky. Nicméně v odevzdaných materiálech (a to i jako příloha žádosti o podporu do výzvy č. 17 APU-MAP) musí být dohledatelné pokrytí (resp. naplánování aktivit)  na všechny měsíce let 2023, 2024 a 2025).

Ano, v případě, že území nerealizovalo projekt ve výzvě č. 02_20_82 Akční plánování v území (výzva OP VVV) je třeba postupovat při předkládání žádosti do výzvy č. 02_23_17 Akční plánování v území – MAP (výzva OP JAK) dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.7.

Ano, budou. Dlouhodobější intervence znamená opakované zapojení školy do do aktivit, které projekt realizoval. Za dlouhodobější intervenci tedy není možné považovat účast pouze jednou na jedné aktivitě (např. účast učitelů školy pouze na jednom semináři organizovaném projektem).

Jednorázová částka na administrativní tým je jednou z metod zjednodušeného vykazování výdajů, což znamená, že příjemce pro prokázání těchto výdajů nedokládá např. pracovní smlouvy/dohody, výkazy práce, výstupy ze mzdového systému (mzdové listy, výplatní pásky apod.), doklady o úhradě a zaúčtování, tzn. že zde neprobíhá dokladování tak, jako u výdajů přímých. Příjemce pouze zahrne do žádosti o platbu dílčí plnění jednorázové částky dle výpočtu, který je blíže uveden v kap. 8.2.1 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

Ano, je to možné. V tomto případě je však nezbytné rozdělit v příloze žádosti o podporu „Realizační tým“ úvazek dané pozice do dvou řádků, přičemž v jednom řádku bude uvedena totožná výše úvazku, která je stanovena v příloze Kalkulačka jednorázové částky (b1). V dalším řádku pak bude uvedena zbývající část úvazku dané pozice a u této části úvazku bude v příloze Realizační tým uveden způsob stanovení sazby dle možnosti „Paušální náklady nebo jiný zdroj“. Tímto zápisem bude zachován soulad informací uvedených v žádosti o podporu a jejích přílohách v době jejího podání.

Nikoliv. Částka uvedená v rozpočtu projektu musí být v souladu s vypočtenou částkou dle přílohy žádosti o podporu „Kalkulačka jednorázové částky (b1)“ (dále je „kalkulačka“). Tzn., částku, která je uvedena v kalkulačce v poli „Výše osobních nákladů členů administrativního týmu, jež jsou součástí hlavního projektového týmu, za jeden kalendářní měsíc“, uvádí žadatel do rozpočtu projektu, a to společně s údajem o počtu kalendářních měsíců realizace projektu.

Částku na administrativní tým, jenž je součástí hlavního projektového týmu, žadatel stanovuje výhradně za pomoci přílohy žádosti o podporu „Kalkulačka jednorázové částky (b1)“ (dále jen „kalkulačka“). Pro pozice, které mají být součástí administrativního týmu, žadatel stanoví v kalkulačce plánovanou výši úvazku. Na základě zadaných hodnot o úvazcích kalkulačka vypočítá částku v poli „Výše osobních nákladů členů administrativního týmu, jež jsou součástí hlavního projektového týmu, za jeden kalendářní měsíc“. Dále kalkulačka za pomocí údaje o počtu kalendářních měsíců realizace projektu vypočte celkovou výši jednorázové částky.

Výše jednorázové částky musí být adekvátní (přiměřená) vzhledem k rozsahu a věcnému pojetí odborných aktivit projektu. Výši jednorázové částky lze v kalkulačce ovlivnit výhradně pomocí výše úvazků jednotlivých administrativních pozic.

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 1. 2. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 31. 1. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 9. 2. 2024.  Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 23. 1. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 22. 1. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 20. 12. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konaly ve dnech 13. 12. 2023 a 15. 12. 2023. Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 5. 12. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 29. 11. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 27. 11. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konaly ve dnech dne 20. 11. 2023 a 21. 11. 2023 Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 16. 11. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Oprava Zápisů z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje opravené Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konaly ve dnech 2. 11. 2023 a 9. 11. 2023. V Zápisech dochází k opravě formální chyby v číselném kódu položky rozpočtu. Zápisy […]

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 9. 11. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, která se konala dne 31. 10. 2023 a 2. 11. 2023 Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 27. 10. 2023. Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, která se konala ve dnech 17. 10. 2023, 19. 10. 2023 a 23. 10. 2023. Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 13. 10. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 5. 10. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 9. 10. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 3. 10. 2023.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Možnosti spolupráce oprávněných žadatelů výzvy 02_23_017 Akční plánování v území – MAP s Odborem pro sociální začleňování MMR

S ohledem na dotazy některých oprávněných žadatelů výzvy 02_23_017 Akční plánování v území – MAP Řídicí orgán OP JAK shrnuje informace k možnosti spolupráce s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (OSZ MMR). MMR OSZ spolupracuje prioritně s žadateli, kteří mají na území vymezeném pro MAP obce se sociálně vyloučenými lokalitami a tyto obce mají uzavřená […]

Číst více

TIPY PRO ŽADATELE VÝZVY AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ – MAP

Řídicí orgán OP JAK připravil dokument TIPY PRO ŽADATELE VÝZVY AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ (výzva OP JAK č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP). Dokument byl zpracován za účelem eliminace formálních chyb v žádosti o podporu a jejích přílohách a vychází z dosavadních výsledků fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti u žádostí, které byly […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Přehled ORP se SVL (výzva č. 02_23_017 APU – MAP)

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje přehled obcí s rozšířenou působností (ORP), na jejichž území se nacházejí obce se sociálně vyloučenými lokalitami a tyto obce mají uzavřená memoranda o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (OSZ MMR) v rámci naplňování KPSV 2021+ a aktivně s OSZ MMR spolupracují. Přehled ORP je určen žadatelům výzvy č. 02_23_017 […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Záznam ze semináře pro žadatele výzvy OP JAK č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, který se uskutečnil dne 27. června 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE. 

Číst více

Dotazník pro žadatele výzvy OP JAK č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Řídicí orgán OP JAK připravil dotazník pro žadatele výzvy OP JAK č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, jehož cílem je získání přehledu o plánovaném termínu podání žádostí. Získané údaje budou sloužit výhradně pro interní potřeby Řídicího orgánu OP JAK. Prosíme o vyplnění dotazníku do 10. července 2023. Dotazník je dostupný ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Prezentace k semináři pro žadatele výzvy OP JAK č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje  prezentaci k semináři  (Ostatní dokumenty – k výzvě/žádosti o podporu) pro žadatele výzvy OP JAK č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, který se uskuteční 27. 6. 2023. V prezentaci jsou představeny základní informace k výzvě, finančnímu řízení a procesu schvalování žádostí o podporu. Záznam semináře a odpovědi na dotazy […]

Číst více

10 Inspiromatů pro výzvu č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje 10 Inspiromatů pro výzvu č.  02_23_017 Akční plánování v území – MAP. Inspiromaty jsou zveřejněny u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, jejich cílem je poskytnout praktické příklady, tipy a doporučení pro realizaci projektů MAP.

Číst více

Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Řídicí orgán OP JAK dne 19. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, jejímž cílem je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v daném místě, společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání a to včetně implementace konkrétních opatření MAP.  Ukončení příjmu žádostí […]

Číst více

4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání

Praha 19. června 2023 – Význam kvalitního vzdělávání pro všechny je v dnešní turbulentní době nesporný, bez něj bychom nemohli budovat vzdělanou a otevřenou společnost. Operační program Jan Amos Komenský si proto mimo jiné klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání a zároveň snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v lokalitách, které jím nejvíce strádají. Určeny jsou na to […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.