Možnosti spolupráce oprávněných žadatelů výzvy 02_23_017 Akční plánování v území – MAP s Odborem pro sociální začleňování MMR

S ohledem na dotazy některých oprávněných žadatelů výzvy 02_23_017 Akční plánování v území – MAP Řídicí orgán OP JAK shrnuje informace k možnosti spolupráce s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (OSZ MMR).

MMR OSZ spolupracuje prioritně s žadateli, kteří mají na území vymezeném pro MAP obce se sociálně vyloučenými lokalitami a tyto obce mají uzavřená memoranda o spolupráci s OSZ MMR v případě indexu sociálního vyloučení 8 a vyšší.

MMR OSZ může spolupracovat i s žadateli v případě, že hodnota indexu je nižší než 8 a kapacity OSZ MMR spolupráci umožní.

V případě zájmu o spolupráci, která znamená i realizaci projektu v rámci specifického cíle 2.4 a možnost finanční bonifikace projektu, je potřeba co nejdříve kontaktovat OSZ MMR, a to zasláním vyplněné a podepsané přílohy žádosti o podporu s názvem Potvrzení o spolupráci MAP S MMR v KPSV 2021+ datovou zprávou (ID datové schránky: 26iaava). OSZ MMR zašle podepsanou přílohu žadateli zpět bez zbytečného odkladu.

Přehled ORP s hodnotami indexu sociálního vyloučení je k dispozici u dokumentace výzvy ZDE.