Přehled ORP se SVL (výzva č. 02_23_017 APU – MAP)

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje přehled obcí s rozšířenou působností (ORP), na jejichž území se nacházejí obce se sociálně vyloučenými lokalitami a tyto obce mají uzavřená memoranda o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (OSZ MMR) v rámci naplňování KPSV 2021+ a aktivně s OSZ MMR spolupracují. Přehled ORP je určen žadatelům výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP. Spolupráce projektů MAP s OSZ MMR v rámci uvedené výzvy je možná prioritně pro projekty s obcemi v KPSV 2021+ s průměrnou hodnotou indexu sociálního vyloučení 8 a více za roky 2020-2022. Tabulka s hodnotami indexu je ZDE. Při změně žadatele MAP nebo změně příslušnosti obcí k MAP v OP JAK oproti údajům uvedeným v tabulce je nutno kontaktovat OSZ MMR na sekretariatasz@mmr.cz s žádostí o novou kalkulaci indexu sociálního vyloučení.

O spolupráci s OSZ MMR je potřeba zažádat zasláním vyplněné a podepsané přílohy žádosti o podporu s názvem Potvrzení o spolupráci MAP S MMR V KPSV 2021+, a to datovou zprávou (ID datové schránky: 26iaava). Uvedená příloha je dostupná v dokumentech výzvy na webu OP JAK a rovněž v ISKP 21+. OSZ MMR zašle podepsanou přílohu žadateli zpět nejpozději do 10 pracovních dnů.