Výzva č. 02_23_014 Open Science I

03. února 2023 - 28. června 2024

Zbývá 12 dní na podání


Celková alokace

1 300 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

1 300 mil. Kč


Aktualizováno 10. 6. 2024

Cíle výzvy

Podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury (dále též „NDI“), která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi v souladu s principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná. NRP zajistí kromě technického řešení i portfolio klíčových služeb a taktéž vzdělávání uživatelů, datových odborníků a dalších relevantních pracovníků ve výzkumných organizacích.

Oprávněné aktivity

Povinné aktivity:
Aktivita č. 1 Řízení projektu
Aktivita č. 2 Vybudování Národní repozitářové platformy (NRP)
Aktivita č. 3 Školení a osvěta v oblasti funkcionalit a služeb NRP

Vyloučené aktivity:
Nová výstavba, nákupy nemovitých věcí.

Dobudování či rekonstrukce prostor (povoleny jsou pouze nutné úpravy prostor spojené s instalací potřebného zařízení nevyžadující územní rozhodnutí).

Oprávnění žadatelé

oprávněný žadatel musí být:

– organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a zároveň
– zájmové sdružení právnických osob a zároveň
– národně pověřená (tzv. „mandated“) organizace, která z pověření MŠMT zprostředkovává oficiální stanovisko ČR v EOSC Association na evropské úrovni koordinace a implementace iniciativy EOSC v EU

Partnerství
Žadatel/příjemce je povinen projekt realizovat ve spolupráci s minimálně pěti partnery splňujícími podmínky výzvy.

Minimální výše projektu: není stanovena
Maximální výše projektu: 1 300 000 000 Kč

Délka projektu: 3 – 6 let

Způsobilost výdajů: od 3. 2. 2023

Podání žádosti o podporu

Podání žádosti o podporu: 3. 2. 2023 – 28. 6. 2024 do 12 hodin

v aplikaci IS KP21+ na webu: https://iskp21.mssf.cz/

Informační e-mail k výzvě: os@msmt.cz

Více informací na webu: OPJAK.cz/vyzvy

Text výzvy Open Science I, verze 2

19. 12. 2023 - 09:27| pdf| 523.39 kB

Text výzvy Open Science I - Neplatná verze

02. 02. 2023 - 09:13| pdf| 522.78 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

29. 04. 2024 - 11:19| pdf| 163.19 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

03. 02. 2023 - 06:53| docx| 285.82 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

03. 02. 2023 - 06:53| docx| 285.61 kB

Harmonogram klíčových aktivit

03. 02. 2023 - 06:53| xlsx| 152.24 kB

Realizační tým

03. 02. 2023 - 06:53| xlsx| 28.81 kB

Studie proveditelnosti

03. 02. 2023 - 08:48| docx| 554.60 kB

Smlouva o partnerství

03. 02. 2023 - 06:53| docx| 305.22 kB

Prokázání vlastnické struktury

03. 02. 2023 - 06:53| docx| 283.38 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

03. 02. 2023 - 06:53| xlsx| 45.97 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

03. 02. 2023 - 06:53| xlsx| 19.77 kB

Vaší organizace se povinnost doložit vyjádření souhlasu zřizovatele netýká, jelikož pro to není splněna jedna ze dvou podmínek. Kromě právní formy zřizovatele by povinnost souhlasu zřizovatele veřejné výzkumné instituce s uzavřením partnerství musela být stanovena zákonem. Do změny zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, účinné od 1. 1. 2024, která mění podmínky pro veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy, se taková změna nepromítla, proto souhlas zřizovatele nebude ŘO vyžadovat.

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024 v projektech výzev č. 02_23_014 Open Science I, č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, č. 02_23_018 Akční […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. […]

Číst více

Aktualizace výzvy Open Science I – změna data pro ukončení příjmu žádostí o podporu

Řídicí orgán OP JAK dne 19.12.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_23_014 – Open Science I. U výzvy dochází ke změně data pro ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z původního data 2.1.2024 na datum 28.6.2024. Více informací o výzvě č. 02_23_014 – Open Science I najdete ZDE.

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu 02_23_014 Open Science I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Open Science I. Aktualizovaný dokument včetně přehledu provedených změn naleznete ZDE.

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev „č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a č. 02_23_014 Open Science I“. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti […]

Číst více

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 28. 4. 2023 v projektech výzev č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a […]

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Řídicí orgán OP JAK dne 3. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_014 Open Science I, jejímž cílem je podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku […]

Číst více

Jak otevřít data? Jak je zpřístupnit vědcům? OP JAK na to vyčlenil 1,3 mld. Kč

Praha, 3. února 2023 – Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) proto podpoří částkou 1,3 miliardy korun prostřednictvím výzvy Open Science I iniciativu European Open Science Cloud v České republice. Ta umožní sdílení vědeckých dat a prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu […]

Číst více