Výzva č. 02_23_014 Open Science I

03. února 2023 - 02. ledna 2024

Zbývá 90 dní na podání


Celková alokace

1 300 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

1 300 mil. Kč


Aktualizováno 26. 9. 2023

Cíle výzvy

Podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury (dále též „NDI“), která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi v souladu s principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná. NRP zajistí kromě technického řešení i portfolio klíčových služeb a taktéž vzdělávání uživatelů, datových odborníků a dalších relevantních pracovníků ve výzkumných organizacích.

Oprávněné aktivity

Povinné aktivity:
Aktivita č. 1 Řízení projektu
Aktivita č. 2 Vybudování Národní repozitářové platformy (NRP)
Aktivita č. 3 Školení a osvěta v oblasti funkcionalit a služeb NRP

Vyloučené aktivity:
Nová výstavba, nákupy nemovitých věcí.

Dobudování či rekonstrukce prostor (povoleny jsou pouze nutné úpravy prostor spojené s instalací potřebného zařízení nevyžadující územní rozhodnutí).

Oprávnění žadatelé

oprávněný žadatel musí být:

– organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a zároveň
– zájmové sdružení právnických osob a zároveň
– národně pověřená (tzv. „mandated“) organizace, která z pověření MŠMT zprostředkovává oficiální stanovisko ČR v EOSC Association na evropské úrovni koordinace a implementace iniciativy EOSC v EU

Partnerství
Žadatel/příjemce je povinen projekt realizovat ve spolupráci s minimálně pěti partnery splňujícími podmínky výzvy.

Minimální výše projektu: není stanovena
Maximální výše projektu: 1 300 000 000 Kč

Délka projektu: 3 – 6 let

Způsobilost výdajů: od 3. 2. 2023

Podání žádosti o podporu

Podání žádosti o podporu: 3. 2. 2023 – 2. 1. 2024 do 12 hodin

v aplikaci IS KP21+ na webu: https://iskp21.mssf.cz/

Informační e-mail k výzvě: os@msmt.cz

Více informací na webu: OPJAK.cz/vyzvy

Text výzvy Open Science I

02. 02. 2023 - 09:13| pdf| 522.78 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

03. 02. 2023 - 06:53| docx| 285.82 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

03. 02. 2023 - 06:53| docx| 285.61 kB

Harmonogram klíčových aktivit

03. 02. 2023 - 06:53| xlsx| 152.24 kB

Realizační tým

03. 02. 2023 - 06:53| xlsx| 28.81 kB

Studie proveditelnosti

03. 02. 2023 - 08:48| docx| 554.60 kB

Smlouva o partnerství

03. 02. 2023 - 06:53| docx| 305.22 kB

Prokázání vlastnické struktury

03. 02. 2023 - 06:53| docx| 283.38 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

03. 02. 2023 - 06:53| xlsx| 45.97 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

03. 02. 2023 - 06:53| xlsx| 19.77 kB

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev „č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a č. 02_23_014 Open Science I“. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti […]

Číst více

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 28. 4. 2023 v projektech výzev č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a […]

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Řídicí orgán OP JAK dne 3. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_014 Open Science I, jejímž cílem je podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku […]

Číst více

Jak otevřít data? Jak je zpřístupnit vědcům? OP JAK na to vyčlenil 1,3 mld. Kč

Praha, 3. února 2023 – Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) proto podpoří částkou 1,3 miliardy korun prostřednictvím výzvy Open Science I iniciativu European Open Science Cloud v České republice. Ta umožní sdílení vědeckých dat a prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu […]

Číst více