Jak otevřít data? Jak je zpřístupnit vědcům? OP JAK na to vyčlenil 1,3 mld. Kč

Praha, 3. února 2023 – Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) proto podpoří částkou 1,3 miliardy korun prostřednictvím výzvy Open Science I iniciativu European Open Science Cloud v České republice. Ta umožní sdílení vědeckých dat a prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu právě jejich prostřednictvím. Cílem je vytvořit prostředí pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi tak, aby byla dostupná a znovu využitelná.

Implementace iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR je v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Díky výzvě bude vytvořena Národní repozitářová platforma (dále též „NRP“) jako klíčový stavební prvek Národní datové infrastruktury („NDI“). Právě ona vytvoří základní prostředí v ČR pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi v souladu s tzv. principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná, a to vše pod heslem „as open as possible, as closed as neccesary“, tedy „otevřené jak jen možno, uzavřené jen jak nutno“. NRP zajistí kromě technického řešení i portfolio klíčových služeb a taktéž vzdělávání uživatelů, datových odborníků a dalších relevantních pracovníků ve výzkumných organizacích.

Výzva Open Science I je jednou z několika vzájemně se doplňujících intervencí, kterými plánuje OP JAK podpořit zavádění principů otevřené vědy v českém prostředí zajištěním potřebné infrastruktury a lidských zdrojů. Od implementace iniciativy EOSC a principů Otevřené vědy a FAIR dat se očekává snížení duplicit a dalších neefektivit při výzkumné práci, zvýšení rychlosti šíření vědeckých informací, prohloubení a zefektivnění spolupráce ve výzkumu, a to spolupráce intraoborové i mezioborové, na národní i mezinárodní úrovni. Významnou rolí je také odhalování plagiátů či eticky nepřijatelného chování vědců při práci s daty. Vše by mělo vést ke zvýšení celkové kvality a efektivity výzkumu. Navržená soustava intervencí z OP JAK zásadním způsobem přispěje k připravenosti na změnu paradigmatu evropské vědy.

Žádost o podporu do výzvy Open Science I může žadatel předložit od 3. 2. 2023 do 2. 1. 2024 do 12 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail os@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt