Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

29. června 2023 - 28. února 2025

Zbývá 521 dní na podání


Celková alokace

2 522 mil. Kč

Počet předložených žádostí

1

Předložené žádosti

100 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

2 522 mil. Kč


Aktualizováno 11. 9. 2023


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 31. 7. 2023. První průběžná uzávěrka byla 31. 8. 2023, další průběžné uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 12. 2024. Počínaje 1. 1. 2025 budou žádosti o podporu zařazovány do procesu schvalování průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu. 

Text výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI - Neplatná verze

28. 06. 2023 - 06:12| pdf| 545.80 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

10. 08. 2023 - 06:56| pdf| 156.68 kB

Prohlášení o přijatelnosti - žadatel

28. 06. 2023 - 07:24| docx| 288.67 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

28. 06. 2023 - 07:28| docx| 288.51 kB

Declaration of eligibility of partner

28. 06. 2023 - 07:30| docx| 252.92 kB

Studie proveditelnosti

28. 06. 2023 - 07:32| docx| 628.49 kB

Harmonogram klíčových aktivit

28. 06. 2023 - 07:42| xlsx| 156.60 kB

Realizační tým

28. 06. 2023 - 07:46| xlsx| 28.65 kB

Komentář k rozpočtu

28. 06. 2023 - 07:47| xlsx| 44.81 kB

Soulad s RIS3 strategií pro ITI

28. 06. 2023 - 07:48| docx| 355.54 kB

Statement of compliance with state aid rules

28. 06. 2023 - 07:55| docx| 289.35 kB

Vyjádření řídicího výboru ITI

28. 06. 2023 - 07:57| docx| 283.26 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

28. 06. 2023 - 07:58| xlsx| 46.54 kB

Smlouva o partnerství

28. 06. 2023 - 07:59| docx| 306.05 kB

Vzor právního aktu

28. 06. 2023 - 06:57| docx| 247.73 kB

Vzor základních parametrů projektu

25. 07. 2023 - 08:07| docx| 294.07 kB

Změna výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK dne 10. 8. 2023 uveřejňuje změnu výzvy č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI. Touto změnou dochází k upřesnění alokace na základě ukončení procesu schvalování programových rámců jednotlivých aglomerací Integrované teritoriální investice (ITI). K aktualizaci dochází pouze u alokace určené pro Plzeňskou aglomeraci, která byla dána do souladu s částkou požadované alokace […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK dne 29. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI, jejímž cílem je podpora spolupráce mezi VO a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Výzva je zaměřena konkrétně na podporu projektů, které jsou v souladu s integrovanou územní strategií […]

Číst více

Přes 4 miliardy korun na spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou

Praha, 28. června 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Alokace je v součtu více než 4 miliardy korun z evropských fondů. Vyhlašované výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI jsou v souladu s Národní RIS3 strategií, což zajistí, že podpora půjde skutečně tam, kde má Česká republika potenciál. Dnes […]

Číst více
12. 9.
9:30 - 15:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Místo konání: MS Teams – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací