Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

29. června 2023 - 28. února 2025

Zbývá 312 dní na podání


Celková alokace

2 522 mil. Kč

Počet předložených žádostí

21

Předložené žádosti

1 475 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

2 522 mil. Kč


Aktualizováno 15. 4. 2024


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 31. 7. 2023. První průběžná uzávěrka byla 31. 8. 2023, další průběžné uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 12. 2024. Počínaje 1. 1. 2025 budou žádosti o podporu zařazovány do procesu schvalování průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu. 

Text výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI, verze 2 - Neplatná verze

10. 08. 2023 - 06:56| pdf| 545.95 kB

Text výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI - Neplatná verze

28. 06. 2023 - 06:12| pdf| 545.80 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

23. 10. 2023 - 06:50| pdf| 177.52 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

10. 08. 2023 - 06:56| pdf| 156.68 kB

Prohlášení o přijatelnosti - žadatel

28. 06. 2023 - 07:24| docx| 288.67 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

28. 06. 2023 - 07:28| docx| 288.51 kB

Declaration of eligibility of partner

28. 06. 2023 - 07:30| docx| 252.92 kB

Studie proveditelnosti

05. 02. 2024 - 07:33| docx| 629.00 kB

Harmonogram klíčových aktivit

28. 06. 2023 - 07:42| xlsx| 156.60 kB

Realizační tým

28. 06. 2023 - 07:46| xlsx| 28.65 kB

Komentář k rozpočtu

28. 06. 2023 - 07:47| xlsx| 44.81 kB

Soulad s RIS3 strategií pro ITI

28. 06. 2023 - 07:48| docx| 355.54 kB

Statement of compliance with state aid rules

28. 06. 2023 - 07:55| docx| 289.35 kB

Vyjádření řídicího výboru ITI

28. 06. 2023 - 07:57| docx| 283.26 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

28. 06. 2023 - 07:58| xlsx| 46.54 kB

Smlouva o partnerství

28. 06. 2023 - 07:59| docx| 306.05 kB

Vzor právního aktu

19. 03. 2024 - 09:04| docx| 250.31 kB

Vzor základních parametrů projektu

19. 03. 2024 - 09:04| docx| 294.22 kB

Detailní rozpočet

08. 04. 2024 - 10:17| xlsx| 583.68 kB

Vaší organizace se povinnost doložit vyjádření souhlasu zřizovatele netýká, jelikož pro to není splněna jedna ze dvou podmínek. Kromě právní formy zřizovatele by povinnost souhlasu zřizovatele veřejné výzkumné instituce s uzavřením partnerství musela být stanovena zákonem. Do změny zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, účinné od 1. 1. 2024, která mění podmínky pro veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy, se taková změna nepromítla, proto souhlas zřizovatele nebude ŘO vyžadovat.

Hlavní oborová skupina je definována PpŽP – specifická část a tu žadatel uvede do pole Studie proveditelnosti, kap. 3 s názvem „Hlavní oborová skupina projektu, jak je definováno v PpŽP – specifická část“ (dle verze 2 vzoru Studie proveditelnosti), či do pole „Hlavní obor projektu dle Stromu odborností a oborů OP JAK“ (dle verze 1 vzoru Studie proveditelnosti).

Žadatel dále ve studii proveditelnosti, kap. 3 vyplňuje relevantní vedlejší obory (nikoliv již oborové skupiny) žádosti o podporu a to tak, aby oborově podchytil zaměření žádosti o podporu/výzkumných záměrů.

V ISKP21+ pak žadatel uvede výčet všech zvolených oborů, a to bez ohledu na rozlišení, zda se jedná o obor hlavní (spadající do hlavní oborové skupiny) nebo vedlejší. 

Zahájení realizace projektu doporučujeme plánovat nejdříve 7 měsíců od uplynutí data průběžné uzávěrky, do které byla žádost předložena. Počínaje 1. 1. 2025 doporučujeme zahájení realizace projektu naplánovat nejdříve 7 měsíců od data předložení žádosti o podporu.

Tento podíl není stanoven. Míra zapojení takového partnera však musí být v souladu s obecnými podmínkami partnerství, které jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.4, tj. že příjemce realizuje hlavní část aktivit projektu, což je možné posoudit právě porovnáním objemu podpory, kterou získají partneři, s objemem podpory naplánované k rozdělení mezi partnery. Spolufinancování výdajů financovaných v režimu GBER z vlastních zdrojů je stanoveno ve výši min. 50 % z celkových způsobilých výdajů financovaných v režimu GBER.

Za partnera, který není ani výzkumnou organizací, ani OSS, ani ÚSC, se toto prohlášení nepředkládá.

Je možné vycházet ze vzoru partnerské smlouvy, který je uveřejněn na webu v části „Vzory příloh k žádosti o podporu“ mezi dokumenty příslušné výzvy. Ve vzoru je daná povinnost, resp. závazek žadatele a partnerů zakotven.

Genderové principy v instituci se posuzují pouze v rámci instituce subjektu žadatele. Genderová vyrovnanost týmů a genderová dimenze ve výzkumu je však posuzována na úrovni celého projektu, tj. včetně zapojených partnerů.

Výzva rozsah výzkumné agendy pomocí TRL neomezuje/nedefinuje.Výzva definuje, že do projektů mohou být zařazeny i výsledky badatelského výzkumu, ten musí však dále pokračovat cíleným/orientovaným výzkumem daného výsledku. Cílem je podpora výzkumu, jenž vyústí ve výsledky, které mají potenciál budoucí aplikovatelnosti v praxi. V žádosti o podporu musí být aplikační potenciál popsán a je předmětem hodnocení.V rámci projektů však nesmí být realizován experimentální vývoj. Nastavení vychází z definic základních pojmů výzkumu a vývoje v OECD a EU, dostupných na odkaze: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=932 a z definic v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a ve GBER. Zacílení na orientovaný výzkum je definováno sledovanými indikátory, viz kapitola 7.8 PpŽP – specifická část, kde jsou uvedeny publikační výsledky, ale také žadatel povinně volí alespoň jeden v výstupů v podobě patentové přihlášky či vybrané ostatní nepublikační výsledky (viz definice a specifikace indikátoru 214 031).

Podílové započítávání hodnot indikátorů se vztahuje na takové výsledky/výstupy, které byly stanoveny jako závazné hodnoty projektu OP VVV a na základě objektivních důvodů byly přesunuty z doby realizace do udržitelnosti projektu OP VVV.

Ano. Omezení počtu žádostí se vztahuje na subjekt žadatele. Počet partnerství u jednotlivých subjektů (institucí) není omezen (omezení partnerství se týká pouze konkrétních projektů, kde je stanoveno, že v každém jednotlivém projektu může být nejvýše 5 partnerů s finančním příspěvkem).

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024 v projektech výzev č. 02_23_014 Open Science I, č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, č. 02_23_018 Akční […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 21. 3. 2024.  Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. […]

Číst více

Vzor přílohy ZoR/ŽoP „Detailní rozpočet“ pro projekty výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy ZoR/ŽoP „Detailní rozpočet“ u výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI. „Detailní rozpočet“ slouží k evidenci položek rozpočtu partnerů projektů financovaných v režimu GBER a sledování čerpání těchto položek a přesunů prostředků souvisejících s těmito položkami. Vzor naleznete na záložce […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 18. 3. 2024.  Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 15. 3. 2024.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 11. 3. 2024.  Zápis je k dispozici ZDE.  

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, která se konala ve dnech 5.  3. 2024 a 7. 3. 2024. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 1. 3. 2024.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 20. 11. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet […]

Číst více

Změna výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK dne 23. 10. 2023 uveřejňuje změnu výzvy č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI. Tato změna spočívá v úpravě textu výzvy a související dokumentace tak, aby nedocházelo k nejasnostem. Do textu výzvy i Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je explicitně doplněna možnost realizace aktivity 1 Řízení projektu subjektům v […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzev č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI, který se uskutečnil dne 12. září 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace […]

Číst více

Změna výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK dne 10. 8. 2023 uveřejňuje změnu výzvy č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI. Touto změnou dochází k upřesnění alokace na základě ukončení procesu schvalování programových rámců jednotlivých aglomerací Integrované teritoriální investice (ITI). K aktualizaci dochází pouze u alokace určené pro Plzeňskou aglomeraci, která byla dána do souladu s částkou požadované alokace […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK dne 29. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI, jejímž cílem je podpora spolupráce mezi VO a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Výzva je zaměřena konkrétně na podporu projektů, které jsou v souladu s integrovanou územní strategií […]

Číst více

Přes 4 miliardy korun na spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou

Praha, 28. června 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Alokace je v součtu více než 4 miliardy korun z evropských fondů. Vyhlašované výzvy Mezisektorová spolupráce a Mezisektorová spolupráce pro ITI jsou v souladu s Národní RIS3 strategií, což zajistí, že podpora půjde skutečně tam, kde má Česká republika potenciál. Dnes […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.