Změna výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK dne 23. 10. 2023 uveřejňuje změnu výzvy č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI. Tato změna spočívá v úpravě textu výzvy a související dokumentace tak, aby nedocházelo k nejasnostem.

Do textu výzvy i Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je explicitně doplněna možnost realizace aktivity 1 Řízení projektu subjektům v režimu dle GBER a zahraničním subjektům podílejícím se na realizaci projektu. Ostatní informace a podmínky uvedené ve výzvě a související dokumentaci se nemění