Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

30. srpna 2023 - 30. srpna 2024

Zbývá 75 dní na podání


Celková alokace

2 500 mil. Kč

Počet předložených žádostí

12

Předložené žádosti

850 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

2 500 mil. Kč


Aktualizováno 10. 6. 2024


Podání žádosti o podporu: 14. 9. 2023 v 10:00 hodin – 30. 8. 2024 ve 14:00 hodin v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 5. 2024. Počínaje 1. 6. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 8. 2024).

Text výzvy ESF+ výzva pro VŠ, verze 3

17. 04. 2024 - 06:39| pdf| 574.44 kB

Text výzvy ESF+ výzva pro VŠ, verze 2 - Neplatná verze

01. 02. 2024 - 07:27| pdf| 574.32 kB

Text výzvy ESF+ výzva pro VŠ - Neplatná verze

29. 08. 2023 - 11:28| pdf| 556.57 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

23. 04. 2024 - 07:03| pdf| 168.53 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

29. 08. 2023 - 11:50| docx| 288.42 kB

Studie proveditelnosti

29. 08. 2023 - 11:52| docx| 537.76 kB

Harmonogram klíčových aktivit

29. 08. 2023 - 11:55| xlsx| 148.18 kB

Realizační tým

29. 08. 2023 - 11:56| xlsx| 28.45 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

29. 08. 2023 - 11:57| xlsx| 46.53 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

29. 08. 2023 - 11:59| docx| 287.99 kB

Smlouva o partnerství

29. 08. 2023 - 12:00| docx| 305.30 kB

Prokázání vlastnické struktury

29. 08. 2023 - 12:03| docx| 283.23 kB

Soulad s RIS3

29. 08. 2023 - 12:05| docx| 415.52 kB

Vzor – Podmínky

29. 08. 2023 - 12:12| docx| 235.20 kB

Vzor – Rozhodnutí

29. 08. 2023 - 12:12| docx| 238.24 kB

Vzor ZPP – příloha č. 1 k právním aktům

24. 11. 2023 - 12:18| docx| 293.00 kB

Vzor přílohy Seznam vytvořených produktů

29. 08. 2023 - 12:43| xlsx| 248.95 kB

Pro posouzení, zda se jedná o příjem projektu, je rozhodující, zda příjem vzniká díky (= v důsledku) projektu. Pokud by příjemce po úpravě studijního programu navýšil poplatek za tento studijní program z důvodu jeho zkvalitnění, k němuž došlo díky projektu, jednalo by se o příjem projektu. Pokud by však poplatek zůstal stejný jako před realizací projektu, o příjem projektu by se nejednalo. Stejně tak v případě navýšení poplatku během realizace projektu z důvodů, které nesouvisejí s projektem (např. z důvodu inflace), se nejedná o příjem projektu. O příjem projektu se naopak bude jednat v případě, kdy bude v rámci projektu vytvořen nový zpoplatněný studijní program.

Ve výše uvedených případech, kdy se jedná o příjem projektu, odečítá příjemce od způsobilých výdajů „čisté příjmy“ vznikající v době realizace projektu (platí pro projekty financované z ESF+), tj. příjmy projektu snížené o související provozní výdaje (nehrazené z projektu) – blíže viz kap. 8.3.2. PpŽP – obecná část.

 

Přestože bylo 1. 1. 2024 nařízení Komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nahrazeno novým nařízením Komise č. 2023/2831, bude možné podle nového nařízení postupovat až po provedení nezbytných úprav národní legislativy a Registru de minimis (RDM), nejpozději však od 1. 7. 2024 – viz také aktualita ÚOHS. Po dobu tohoto přechodného období není zatím možné poskytovat podporu de minimis do výše nového limitu 300 tis. EUR / 3 roky / jeden podnik, ale stále pouze do výše limitu 200 tis. EUR / 3 po sobě jdoucí účetní období / jeden podnik, nicméně již nyní je možné předkládat žádosti o podporu až do výše nového limitu 300 tis. EUR. Pokud žadatel předloží žádost o podporu, která projde úspěšně hodnoticím procesem, bude vyzván k předložení podkladů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, vč. podkladů potřebných pro ověření disponibilního limitu pro čerpání podpory de minimis. Pokud v tomto okamžiku stále nebude RDM upraven na nový limit dle nového nařízení, může být buď poskytnuta podpora v souladu se starým nařízením (tj. pouze do výše 200 tis. EUR), nebo bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno až po provedení úpravy RDM.

Ano, v rámci projektu ESF+ výzvy jsou tyto činnosti možné. V návaznosti na aktivity výzvy lze např. provést analýzu zabezpečení vysoké školy, vypracovat návazné strategické dokumenty, připravovat a realizovat bezpečnostní školení cílových skupin či poskytovat poradenskou pomoc studentům.

Pokud jde o realizaci aktivit pro studenty se SP, není třeba tyto specifické potřeby studentů nijak dokládat. Není tedy třeba provádět diagnostiku dle metodiky MŠMT. Pro vykazování studentů se SP v indikátoru 518 112 musí být ovšem student uveden v informačním systému školy jako student se SP. Počty studentů se SP mohou být kontrolovány v rámci kontroly na místě.

V rámci plánovaného projektu lze reakreditovat i stávající studijní programy. Vzhledem k tomu, že ESF projekty nemají žádnou udržitelnost, lze upravovat i studijní programy, které byly podpořeny v rámci projektu OP VVV.

Studentské stáže jsou podporovány v rámci aktivit č. 5 a 6. Samotná realizace studentských stáží může být hrazena z paušálu, žádný indikátor ve výzvě není zaměřen na jejich monitorování.

V kapitole 8.1. Studie proveditelnosti je nutné uvést všechny povinné a volitelné aktivity projektu, kromě povinné aktivity Řízení projektu. Jedná se pouze o překlep.

Řídicí orgán nestanovuje definici stáže i s ohledem na to, že není stanovena žádná minimální časová dotace pro vzdělávání, kterou musí školená osoba splnit, aby mohla být považována za proškolenou. Některé cílové země podléhají omezujícím opatřením v případě, že jsou zařazené na sankční seznam Evropské unie. Jednotlivé dílčí aktivity, vyjma center kompetencí a podpory pilotní a experimentální aplikace inovativního vzdělávání, lze realizovat i v zahraničí.

Ano, hodnota výstupového indikátoru 600 000 a výsledkového indikátoru 525 103 bude vždy stejná.

Navýšení rozpočtových položek o předpokládanou inflaci není přípustné. Jednotková cena musí být v souladu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Realizaci jednotlivých aktivit projektu na fakultách nebo součástech vysoké školy je možné podložit strategickým záměrem fakulty/součásti VŠ. Zároveň ovšem musí být všechny aktivity projektu v souladu s aktuálním strategickým záměrem vysoké školy, jehož doložení je povinné.

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým záměrem VŠ aktuálním v době podání žádosti.

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzev ESF+ výzva pro VŠ a ERDF výzva pro VŠ – kvalita

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_022 (ESF+ výzva pro VŠ) v prioritě 2 OP JAK a výzvy č. 02_23_023 (ERDF výzva pro VŠ – kvalita), která se konala dne 22. 5. 2024.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního […]

Číst více

Zveřejnění aktualizovaného vzoru Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje aktualizovaný vzor Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis. Formulář byl upraven v souladu s novým nařízením Komise (EU) č. 2023/2831 o podpoře de minimis, které je od 1. června 2024 (po spuštění upraveného Centrálního registru podpor malého rozsahu) možné aplikovat při poskytování podpor de minimis. Dle nového nařízení je […]

Číst více

Aktualizace vzorů Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory – výzvy č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK informuje o zveřejnění aktualizovaných vzorů Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory, které žadatel předkládá k žádosti o podporu v rámci výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP. V aktualizovaných vzorech […]

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzev ESF+ výzva pro VŠ a ERDF výzva pro VŠ – kvalita

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_022 (ESF+ výzva pro VŠ) v prioritě 2 OP JAK a výzvy č. 02_23_023 (ERDF výzva pro VŠ – kvalita), která se konala dne 17. 4. 2024.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního […]

Číst více

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024 v projektech výzev č. 02_23_014 Open Science I, č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, č. 02_23_018 Akční […]

Číst více

Změna výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK oznamuje, že dne 17. 4. 2024 došlo ke změně výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP. Změna se týká posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z 31. 5. 2024 […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. […]

Číst více

Metodický výklad k vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF

Řídicí orgán OP JAK vydává Metodický výklad zpřesňující postup vykazování indikátoru 600 000 v případě nefunkčnosti IS ESF, který je popsaný v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek a pro výzvu 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ. Postup uvedený v tomto metodickém výkladu se […]

Číst více

Změna výzev ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, a to ze 4. 4. 2024 na 31. 5. 2024 do 14:00. Dále u […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Záznam z distančního semináře pro žadatele – ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, který se uskutečnil dne 27. září 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE.  Prezentace […]

Číst více

Přes 15 miliard pro kvalitnější výuku na vysokých školách

Praha, 4. září 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří vzdělávací činnost na vysokých školách prostřednictvím jejího kvalitnějšího materiálního a infrastrukturního zázemí, úpravami studijních programů, rozvojem pedagogických a didaktických dovedností vysokoškolských učitelů i prostřednictvím podpory studentů se specifickými potřebami. Alokace tří vyhlašovaných výzev financovaných z ESF a ERDF je v součtu 15,3 miliardy korun. Tzv. trojvýzva […]

Číst více

Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 8. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, jejímž cílem je podpořit vysoké školy v rozvoji dovedností a kompetencí jejich pracovníků, podpořit studenty a studenty se specifickými potřebami pomocí vhodných intervencí, které povedou ke snížení studijní neúspěšnosti a zvýšení kvality studia či internacionalizace. Ukončení příjmu žádostí je […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.