Změna výzev ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, a to ze 4. 4. 2024 na 31. 5. 2024 do 14:00. Dále u výzvy ERDF výzva pro VŠ – kvalita dochází k úpravě znění aktivity č. 2 ve prospěch žadatelů/příjemců a zpřesnění aktivity č. 3. Z důvodů finančního pokrytí rozšířeného znění aktivity č. 2 dochází k navýšení alokace této výzvy o 200 mil. Kč a v souvislosti s tímto krokem dochází k proporcionálnímu navýšení alokace jednotlivých vysokých škol.

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o následujících změnách účinných od 1. 2. 2024:

  1. U všech tří výzev tzv. Trojvýzvy dochází k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu, a to ze 4. 4. 2024 na 31. 5. 2024 do 14:00.
  2. U výzvy č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita dochází k úpravě znění aktivity 2 ve prospěch žadatelů/příjemců, aktivita nově umožňuje pořizování/zavádění prvků zvyšujících ochranu cílových skupin před teroristickými/násilnými útoky a dále ke zpřesnění aktivity č. 3.
  3. U výzvy č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita dochází z důvodů finančního pokrytí rozšířeného znění aktivity č. 2 k navýšení alokace výzvy o 200 mil. Kč a v souvislosti s tímto krokem dochází k proporcionálnímu navýšení alokace jednotlivých vysokých škol.
  4. Návazně na rozšíření aktivity ve výzvě č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita dochází k aktualizaci kapitoly 5.7.2.B Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, text upřesňuje podmínky doplněné aktivity.

Dále ŘO OP JAK uvádí:

  1. K výzvám č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP dochází ke zveřejnění FAQ, které řeší bezpečnost na vysokých školách (ESF+), dokládání tří nabídek v případě stavebních prací (ERDF) a žádosti o podporu v režimu de minimis (všechny tři výzvy).
  2. Přestože bylo 1. 1. 2024 nařízení Komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nahrazeno novým nařízením Komise č. 2023/2831, bude možné podle nového nařízení postupovat až po provedení nezbytných úprav národní legislativy a Registru de minimis, nejpozději však od 1. 7. 2024 – viz také aktualita ÚOHS. Po dobu tohoto přechodného období není zatím možné poskytovat podporu de minimis do výše nového limitu 300 tis. EUR / 3 roky / jeden podnik, ale stále pouze do výše limitu 200 tis. EUR / 3 po sobě jdoucí účetní období / jeden podnik, nicméně již nyní je možné předkládat žádosti o podporu až do výše nového limitu 300 tis. EUR.