Zveřejnění aktualizovaného vzoru Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje aktualizovaný vzor Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis. Formulář byl upraven v souladu s novým nařízením Komise (EU) č. 2023/2831 o podpoře de minimis, které je od 1. června 2024 (po spuštění upraveného Centrálního registru podpor malého rozsahu) možné aplikovat při poskytování podpor de minimis. Dle nového nařízení je možné „jednomu podniku“ (subjektům propojeným dle definice ve formuláři) poskytnout podporu de minimis do maximální výše 300 000 EUR za tříleté období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory). Pro ověření disponibilního limitu de minimis nejsou tudíž již relevantní uzavřená účetní období žadatele, ale nově rozhodné období představuje uplynulých 36 měsíců.