Přes 15 miliard pro kvalitnější výuku na vysokých školách

Praha, 4. září 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří vzdělávací činnost na vysokých školách prostřednictvím jejího kvalitnějšího materiálního a infrastrukturního zázemí, úpravami studijních programů, rozvojem pedagogických a didaktických dovedností vysokoškolských učitelů i prostřednictvím podpory studentů se specifickými potřebami. Alokace tří vyhlašovaných výzev financovaných z ESF a ERDF je v součtu 15,3 miliardy korun.

Tzv. trojvýzva pro vysoké školy zahrnuje ESF+ výzvu pro VŠ s alokací 2,5 miliardy, ERDF výzvu pro VŠ – kvalita s alokací 11,8 miliardy korun a ERDF výzvu pro VŠ – studenti se SP s alokací 1 miliarda korun, což je v součtu více než 15 miliard korun. Alokace ve výzvách je definována v maximálních částkách pro jednotlivé vysoké školy.

Aktivity ESF+ výzvy cílí na podporu vzdělávání pracovníků institucí, na práci se studenty a na rozvoj vnitřního řízení vysokých škol. Zaměřují se tak nejen na zvýšení dovedností akademických a neakademických pracovníků, ale přispívají i k řešení problémů spojených s vysokou mírou studijní neúspěšnosti a podporou talentovaných i handicapovaných studentů. Podpořena bude také tvorba nových a rozvoj stávajících studijních programů zavádějících praxi nebo reagujících na nové výzvy současnosti. Volitelné aktivity se orientují na podporu internacionalizace studia, která může být naplňována pomocí zavádění povinných předmětů v cizím jazyce či navazováním spolupráce se zahraničními institucemi vedoucím ke společné výuce. V neposlední řadě se výzva orientuje i na zájemce o studium (mimo jiné formou dlouhodobé práce se žáky základních a středních škol) a studenty se specifickými potřebami, aby se mohli plnohodnotně zapojit do vysokoškolského studia.

Výzva ERDF – kvalita reaguje na potřebu zvýšení kvality vybavení českých vysokých škol, a to jak prostřednictvím pořizování nového vybavení, tak prostřednictvím rekonstrukce či dobudování stávajících prostor, které jsou využívány ke vzdělávací činnosti.

Výzva ERDF – studenti se SP má přispět k usnadnění studia na vysoké škole studentům se specifickými potřebami, tak aby vzrostla jejich šance uplatnění na trhu práce a tím i kvalita jejich dalšího života. Intervence je možné realizovat dvěma základními směry – první se zaměřuje na pořízení nového vybavení pro studenty se specifickými potřebami nebo pořízení nového vybavení pro pracovníky center, která se jim věnují; druhý směr je zaměřen na rekonstrukci vzdělávacích prostor či prostor se vzděláváním souvisejících. V rámci této výzvy lze také pořídit pomůcky a adaptovat prostory pro talentované či nadané studenty.

Žádost o podporu ve všech třech výzvách může žadatel předložit od 14. 9. 2023 v 10:00 hodin do 4. 4. 2024 ve 14:00 hodin (nebo do vyčerpání alokace) v aplikaci IS KP21+ na adrese iskp21.mssf.cz. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné letáky i plné texty výzev. K těmto výzvám je také zřízen informační e-mail trojvyzvaopjak@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 82 miliard Kč, přičemž 40 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 25 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz