Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

27. června 2022 - 30. listopadu 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

2 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

5

Předložené žádosti

3 392 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

3

Podpořené žádosti

1 872 mil. Kč

Zbývající alokace

128 mil. Kč


Aktualizováno 15. 4. 2024

Výzva reaguje na potřeby strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) na národní úrovni a má povahu systémové intervence v několika různých prioritních oblastech navazujících na strategické dokumenty České republiky a Evropské unie, s celonárodním dopadem do prostředí VaVaI v ČR.

Cíle výzvy

  • Podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3).
  • Zřídit Národní centrum informačních služeb (IPs CARDS).
  • Zřídit koordinační aparát pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z kategorií, které jsou podrobně specifikovány ve výzvě a zároveň musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická část. Podmínky jsou specifikovány zvlášť pro každou z povinně volitelných aktivit výzvy, ve kterých je umožněna realizace vždy jednoho konkrétního systémového projektu:

  • Povinně volitelná aktivita č. 2 – pro IPs NRIS3;
  • Povinně volitelná aktivita č. 3 – pro IPs CARDS;
  • Povinně volitelná aktivita č. 4 – pro IPs EOSC CZ.

Partnerství
Žadatelé/příjemci mohou realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery pro povinně volitelnou Aktivitu č. 2 a povinně volitelnou Aktivitu č. 4. V povinně volitelné Aktivitě č. 3 není partnerství povoleno.

Oprávnění partneři s finančním příspěvkem pro aktivitu č. 2 pro IPs NRIS3:

  • OSS;
  • PO OSS.

Oprávnění partneři s finančním příspěvkem pro aktivitu č. 4 pro IPs EOSC-CZ:

  • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1 Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2 pro IPs NRIS3
Aktivita č. 3 pro IPs CARDS
Aktivita č. 4 pro IPs EOSC CZ

Podání žádosti o podporu

27. 6. 2022 –  do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 11. 2023 do 12 hodin

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Délka projektu: 30 – 77 měsíců

Informační e-mail k výzvě: ipsvav@msmt.cz

Text výzvy IPs VaV I - verze 2

24. 04. 2023 - 11:28| pdf| 779.44 kB

Text výzvy IPs VaV I - Neplatná verze

27. 06. 2022 - 15:59| pdf| 645.18 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 285.77 kB

Harmonogram klíčových aktivit

20. 09. 2022 - 06:54| xlsx| 152.77 kB

Realizační tým

16. 11. 2022 - 10:43| xlsx| 28.92 kB

Realizační tým - Neplatná verze

11. 11. 2022 - 07:36| xlsx| 28.91 kB

Realizační tým - Neplatná verze

27. 06. 2022 - 08:24| xlsx| 28.91 kB

Charta projektu

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 584.34 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

27. 06. 2022 - 08:24| xlsx| 46.08 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 285.80 kB

Smlouva o partnerství

04. 11. 2022 - 11:32| docx| 305.22 kB

Pracovní výkaz

17. 07. 2023 - 07:07| xlsx| 141.45 kB

Soupisky pro vykazování indikátorů

17. 07. 2023 - 07:07| xlsx| 62.79 kB

Zpráva o obdržené podpoře

17. 07. 2023 - 07:07| docx| 283.57 kB

Přístrojový deník

27. 12. 2023 - 07:04| xlsx| 257.61 kB

Vaší organizace se povinnost doložit vyjádření souhlasu zřizovatele netýká, jelikož pro to není splněna jedna ze dvou podmínek. Kromě právní formy zřizovatele by povinnost souhlasu zřizovatele veřejné výzkumné instituce s uzavřením partnerství musela být stanovena zákonem. Do změny zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, účinné od 1. 1. 2024, která mění podmínky pro veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy, se taková změna nepromítla, proto souhlas zřizovatele nebude ŘO vyžadovat.

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků ZDE. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty v realizaci

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Přístrojového deníku. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP  ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 4, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 6. 6. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Aktualizace výzvy INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I – změna data pro ukončení příjmu žádostí o podporu

Řídicí orgán OP JAK dne 24.04.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_004 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I. U výzvy dochází ke změně data pro ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z původního data 31.5.2023 na datum 30.11.2023. Více informací o výzvě č. 02_22_004 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev „č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a č. 02_23_014 Open Science I“. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti […]

Číst více

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 28. 4. 2023 v projektech výzev č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a […]

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 2, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 16. 2. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 3, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 26. 1. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 2, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 8. 11. 2022. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Aktualizace přílohy žádosti o podporu Realizační tým

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 11.11.2022 nový vzor přílohy Realizační tým. Nové vzorové přílohy k žádosti o podporu jsou zveřejňovány u výzev č. 02_22_008 Špičkový výzkum, č. 02_22_004 IPs Výzkum a vývoj I, č. 02_22_005 IPs Vzdělávání a č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Nové vzory se liší od starší verze takto: ve sloupci G […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 3, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 20. 10. 2022. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev č. 02_22_04 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_05 Individuální projekty systémové – Vzdělávání a č. 02_22_09 Smart Akcelerátor+ I. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí roku 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz […]

Číst více

Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 6. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, jejímž cílem je prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs) podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřízení Národního centra informačních služeb (IPs CARDS) […]

Číst více