Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

27. června 2022 - 30. listopadu 2023

Zbývá 68 dní na podání


Celková alokace

2 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

5

Předložené žádosti

3 392 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

2

Podpořené žádosti

1 423 mil. Kč

Zbývající alokace

577 mil. Kč


Aktualizováno 11. 9. 2023

Výzva reaguje na potřeby strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) na národní úrovni a má povahu systémové intervence v několika různých prioritních oblastech navazujících na strategické dokumenty České republiky a Evropské unie, s celonárodním dopadem do prostředí VaVaI v ČR.

Cíle výzvy

  • Podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3).
  • Zřídit Národní centrum informačních služeb (IPs CARDS).
  • Zřídit koordinační aparát pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z kategorií, které jsou podrobně specifikovány ve výzvě a zároveň musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická část. Podmínky jsou specifikovány zvlášť pro každou z povinně volitelných aktivit výzvy, ve kterých je umožněna realizace vždy jednoho konkrétního systémového projektu:

  • Povinně volitelná aktivita č. 2 – pro IPs NRIS3;
  • Povinně volitelná aktivita č. 3 – pro IPs CARDS;
  • Povinně volitelná aktivita č. 4 – pro IPs EOSC CZ.

Partnerství
Žadatelé/příjemci mohou realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery pro povinně volitelnou Aktivitu č. 2 a povinně volitelnou Aktivitu č. 4. V povinně volitelné Aktivitě č. 3 není partnerství povoleno.

Oprávnění partneři s finančním příspěvkem pro aktivitu č. 2 pro IPs NRIS3:

  • OSS;
  • PO OSS.

Oprávnění partneři s finančním příspěvkem pro aktivitu č. 4 pro IPs EOSC-CZ:

  • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1 Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2 pro IPs NRIS3
Aktivita č. 3 pro IPs CARDS
Aktivita č. 4 pro IPs EOSC CZ

Podání žádosti o podporu

27. 6. 2022 –  do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 11. 2023 do 12 hodin

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Délka projektu: 30 – 77 měsíců

Informační e-mail k výzvě: ipsvav@msmt.cz

Text výzvy IPs VaV I - verze 2

24. 04. 2023 - 11:28| pdf| 779.44 kB

Text výzvy IPs VaV I - Neplatná verze

27. 06. 2022 - 15:59| pdf| 645.18 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 285.77 kB

Harmonogram klíčových aktivit

20. 09. 2022 - 06:54| xlsx| 152.77 kB

Realizační tým

16. 11. 2022 - 10:43| xlsx| 28.92 kB

Realizační tým - Neplatná verze

11. 11. 2022 - 07:36| xlsx| 28.91 kB

Realizační tým - Neplatná verze

27. 06. 2022 - 08:24| xlsx| 28.91 kB

Charta projektu

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 584.34 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

27. 06. 2022 - 08:24| xlsx| 46.08 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 285.80 kB

Smlouva o partnerství

04. 11. 2022 - 11:32| docx| 305.22 kB

Pracovní výkaz

17. 07. 2023 - 07:07| xlsx| 141.45 kB

Soupisky pro vykazování indikátorů

17. 07. 2023 - 07:07| xlsx| 62.79 kB

Zpráva o obdržené podpoře

17. 07. 2023 - 07:07| docx| 283.57 kB

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků ZDE. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP  ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 4, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 6. 6. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Aktualizace výzvy INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I – změna data pro ukončení příjmu žádostí o podporu

Řídicí orgán OP JAK dne 24.04.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_004 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I. U výzvy dochází ke změně data pro ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z původního data 31.5.2023 na datum 30.11.2023. Více informací o výzvě č. 02_22_004 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev „č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a č. 02_23_014 Open Science I“. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti […]

Číst více

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 28. 4. 2023 v projektech výzev č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+I a […]

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 2, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 16. 2. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 3, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 26. 1. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 2, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 8. 11. 2022. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Aktualizace přílohy žádosti o podporu Realizační tým

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 11.11.2022 nový vzor přílohy Realizační tým. Nové vzorové přílohy k žádosti o podporu jsou zveřejňovány u výzev č. 02_22_008 Špičkový výzkum, č. 02_22_004 IPs Výzkum a vývoj I, č. 02_22_005 IPs Vzdělávání a č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I. Nové vzory se liší od starší verze takto: ve sloupci G […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_004 (Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I) aktivita č. 3, v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 20. 10. 2022. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2022

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ výzev č. 02_22_04 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, č. 02_22_05 Individuální projekty systémové – Vzdělávání a č. 02_22_09 Smart Akcelerátor+ I. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí roku 2022 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz […]

Číst více

Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 6. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, jejímž cílem je prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs) podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřízení Národního centra informačních služeb (IPs CARDS) […]

Číst více