Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

27. června 2022 - 31. května 2023

Zbývá 290 dní na podání

Celkový objem

2000 mil. Kč

Předložené žádosti

0

Hodnocené žádosti

0

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající objem

2000 mil. Kč


Aktualizováno 8. 11. 2022

Výzva reaguje na potřeby strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) na národní úrovni a má povahu systémové intervence v několika různých prioritních oblastech navazujících na strategické dokumenty České republiky a Evropské unie, s celonárodním dopadem do prostředí VaVaI v ČR.

Cíle výzvy

  • Podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3).
  • Zřídit Národní centrum informačních služeb (IPs CARDS).
  • Zřídit koordinační aparát pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z kategorií, které jsou podrobně specifikovány ve výzvě a zároveň musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická část. Podmínky jsou specifikovány zvlášť pro každou z povinně volitelných aktivit výzvy, ve kterých je umožněna realizace vždy jednoho konkrétního systémového projektu:

  • Povinně volitelná aktivita č. 2 – pro IPs NRIS3;
  • Povinně volitelná aktivita č. 3 – pro IPs CARDS;
  • Povinně volitelná aktivita č. 4 – pro IPs EOSC CZ.

Partnerství
Žadatelé/příjemci mohou realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery pro povinně volitelnou Aktivitu č. 2 a povinně volitelnou Aktivitu č. 4. V povinně volitelné Aktivitě č. 3 není partnerství povoleno.

Oprávnění partneři s finančním příspěvkem pro aktivitu č. 2 pro IPs NRIS3:

  • OSS;
  • PO OSS.

Oprávnění partneři s finančním příspěvkem pro aktivitu č. 4 pro IPs EOSC-CZ:

  • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Povinná aktivita:

Aktivita č. 1 Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2 pro IPs NRIS3
Aktivita č. 3 pro IPs CARDS
Aktivita č. 4 pro IPs EOSC CZ

Podání žádosti o podporu

27. 6. 2022 –  do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 5. 2023 do 12 hodin

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Délka projektu: 30 – 77 měsíců

Informační e-mail k výzvě: ipsvav@msmt.cz

Text výzvy IPs VaV I

27. 06. 2022 - 15:59| pdf| 645.18 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 285.77 kB

Harmonogram klíčových aktivit

27. 06. 2022 - 08:24| xlsx| 152.76 kB

Realizační tým

27. 06. 2022 - 08:24| xlsx| 28.91 kB

Charta projektu

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 584.34 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

27. 06. 2022 - 08:24| xlsx| 46.08 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 285.80 kB

Smlouva o partnerství

27. 06. 2022 - 08:24| docx| 304.46 kB

Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 6. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, jejímž cílem je prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs) podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřízení Národního centra informačních služeb (IPs CARDS) […]

Číst více