Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

02. srpna 2022 - 31. srpna 2026

Zbývá 806 dní na podání


Celková alokace

1 300 mil. Kč

Počet předložených žádostí

54

Předložené žádosti

863 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

33

Podpořené žádosti

497 mil. Kč

Zbývající alokace

803 mil. Kč


Aktualizováno 10. 6. 2024


Příjem žádostí probíhá od 1. 3. do 30. 8. 2024

 

Text výzvy MSCA Fellowships CZ, verze 2

01. 03. 2024 - 07:47| pdf| 579.52 kB

Text výzvy MSCA Fellowships CZ - Neplatná verze

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 579.73 kB

MSCA_Fellowships_CZ_call_OP_JAK_en

12. 06. 2023 - 12:24| pdf| 421.07 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 179.64 kB

Příloha č. 2 Korekční koeficienty

07. 05. 2024 - 08:23| pdf| 201.88 kB

Příloha č. 2 Korekční koeficienty - Neplatná verze

02. 08. 2022 - 05:44| pdf| 290.01 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

06. 05. 2024 - 06:56| pdf| 156.15 kB

Čestné prohlášení Žadatele

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 282.53 kB

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 282.55 kB

Kalkulačka MSCA FS

06. 05. 2024 - 06:56| xlsx| 129.61 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 286.25 kB

Prokázání vlastnické struktury

02. 08. 2022 - 05:44| docx| 283.38 kB

Vzor Smlouvy o partnerství OP JAK

30. 10. 2023 - 10:09| docx| 305.30 kB

Vzor právního aktu

13. 05. 2024 - 07:29| docx| 238.51 kB

Vzor Základních parametrů projektu

13. 05. 2024 - 07:29| docx| 285.46 kB

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků ZDE. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Aktualizace výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ – přidání korekčního koeficientu pro Írán

Řídicí orgán OP JAK dne 6. 5. 2024 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ. Předmětem změny je úprava přílohy výzvy Přehled hodnot korekčního koeficientu. Je doplněn korekční koeficient pro Írán a informace/instrukce, jak postupovat v případě požadavku na uplatnění korekčního koeficientu státu neuvedeného v seznamu. Dále je vydán Metodický dopis č. 2 […]

Číst více

Aktualizace výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 1. 3. 2024 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy z původních 750 000 000 Kč na 1 300 000 000 Kč. Navýšení alokace umožní podpořit realizaci dalších kvalitních projektů. Více informací o výzvě č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ.

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Kalkulačky mobilit pro realizaci, která je přílohou Zpráv o realizaci projektů výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ. Kalkulačka slouží k vyčíslení jednotkových nákladů u realizovaných mobilit a k výpočtu dosažených hodnot indikátorů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty ZDE.

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Kalkulačky mobilit pro realizaci, která je přílohou Zpráv o realizaci projektů výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ. Kalkulačka slouží k vyčíslení jednotkových nákladů u realizovaných mobilit a k výpočtu dosažených hodnot indikátorů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty/Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Zveřejnění anglické verze výzvy a pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje anglickou verzi výzvy a pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu MSCA Fellowships CZ. Informace jsou relevantní pro zahraniční hostitelské výzkumné organizace a zahraniční výzkumné pracovníky.  

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ Kalkulačka mobilit pro realizaci. Kalkulačka slouží k vyčíslení jednotkových nákladů k realizovaným mobilitám a k výpočtu dosažených hodnot indikátorů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Aktualizace Kalkulačky mobilit pro realizaci projektů výzvy MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění aktualizované Kalkulačky mobilit pro realizaci projektů výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ. Kalkulačku mobilit naleznete na záložce Dokumenty Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ – OP JAK.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_22_010 MSCA FELLOWSHIPS CZ, který se uskutečnil dne 20. září 2022. Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy MSCA Fellowships CZ (s účinností od 7. 9. 2022). Metodický dopis upravuje lhůtu pro odstranění vad žádosti o podporu a způsob předkládání podkladů k ověření souladu projektu s pravidly veřejné podpory. Metodický dopis je k […]

Číst více

Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK dne 2. 8. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ  na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowship“, které v  hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale  z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány. Datum uzávěrky […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.