Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

18. května 2022 - 17. června 2022

Výzvu již není možné podat

Celkový objem

2 000 mil. Kč

Předložené žádosti

2 330 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0

Podpořené žádosti

0

Vyřazené žádosti

0

Zbývající objem

2 000 mil. Kč


Aktualizováno 24. 06. 2022

Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence (HE), tj. projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy Teaming for Excellence (HE) a byly vybrány k financování. Výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra v souladu s plánovanými cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

Cíle výzvy

  • Modernizovat infrastrukturní zázemí (stavební, přístrojové, hardwarové a další) excelentního výzkumného centra v souladu s cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).
  • Zajistit komplementární financování projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01): ­

  • veřejné vysoké školy; ­
  • veřejné výzkumné instituce; ­
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolek).

První kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.

Druhé kolo: Subjetky, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy Teaming for Excellence (HE), tj. byla vybrána k financování. A zároveň jsou držiteli dopisu o závazku (letter of commitment) vydaném MŠMT (ŘO OP JAK) v 1. kole hodnocení výzvy Teaming-CZ I.

Partnerství
Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Povinné aktivity:

Aktivita 1. Řízení projektu

Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra

Volitelné aktivity:

Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra

Podání žádosti o podporu

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

První kolo: 18. 5. 2022 – 17. 6. 2022 do 12 h

Druhé kolo: 1. 2. 2023 – 31. 5. 2023 do 12 h (nebo do vyčerpání alokace)

Délka projektu 24 – 80 měsíců

Informační e-mail k výzvě TeamingOPJAK@msmt.cz

Text výzvy

Text výzvy Teaming-CZ I

18. 05. 2022 - 06:25| pdf| 440.60 kB

Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

18. 05. 2022 - 09:20| xlsx| 44.91 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

18. 05. 2022 - 09:20| pdf| 202.33 kB

Vzory příloh k žádosti o podporu

Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_EFRR

18. 05. 2022 - 08:57| docx| 288.04 kB

Komentář k rozpočtu

18. 05. 2022 - 06:39| xlsx| 22.99 kB

Studie proveditelnosti

18. 05. 2022 - 09:21| docx| 576.28 kB

Ganttův diagram

18. 05. 2022 - 06:39| xlsx| 148.69 kB

Declaration of the partner – introductory

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 250.69 kB

Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 287.50 kB

Declaration of eligibility of partner_EFRR

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 252.77 kB

Prokázání vlastnické struktury_PARTNER

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 284.29 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem_vzor

18. 05. 2022 - 06:39| xlsx| 21.65 kB

Smlouva o partnerství

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 307.10 kB

Metodika pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK

Přehled pronájmů – doporučený vzor

17. 05. 2022 - 07:14| xlsx| 23.98 kB

Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP JAK

Pravidla pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek

Prezentace ze semináře

Teaming CZ I seminář pro žadatele

01. 06. 2022 - 10:45| pptx| 2.79 MB

Bližší vymezení položky a zdůvodnění výše jednotkové ceny / počtu jednotek uvádí žadatel v příloze Komentář k rozpočtu. U zdůvodnění výše jednotkové ceny postupuje žadatel v souladu s pokyny v kap. 5.9.1. PpŽP – obecná část:

V případě stanovení cen majetku / služeb – zejména u specifického majetku / služeb, který není uveden v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování a jehož/jejichž cenu nelze jednoduše ověřit např. pouhým vyhledáním na internetu, a dále také při překročení obvyklé ceny stanovené ze strany ŘO v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování – uvádí žadatel v příloze Komentář k rozpočtu řádné zdůvodnění vlastního návrhu ceny včetně odkazu na průzkum trhu, tj. na podklad (např. nabídku dodavatele či screenshot obrazovky), na základě kterého byl návrh ceny proveden. Je-li to možné, zahrnuje průzkum trhu alespoň 3 dodavatele (příp. jiné zdroje informací). V případě, že průzkum trhu alespoň 3 dodavatele nezahrnuje, žadatel toto zdůvodní (např. tím, že více dodavatelů neexistuje, že vzhledem k technické specifičnosti zařízení existuje pouze omezený okruh dodavatelů, že v rámci průzkumu trhu nabídky od více dodavatelů neobdržel).

V případě aktivity č. 3 Stavební úpravy excelentního výzkumného centra uvádí pro účely hodnocení v 1. kole výzvy OP JAK žadatel popis plánovaných stavebních úprav (min. v rozsahu vyžadovaném Studií proveditelnosti) včetně relevantního doložení požadované výše nákladů (stanovené např. na základě průzkumu trhu, nabídky/nabídek dodavatele/ů, příp. na základě nacenění či kalkulace stavebních nákladů provedené standardně užívanou metodou opřenou o relevantní statistické ukazatele).

Tvorba rezervy na zvýšení cen v žádosti o podporu ani navýšení celkových způsobilých výdajů projektu v průběhu řešení projektu není možné. Výše jednotlivých položek rozpočtu žádosti o podporu musí odpovídat výši položek na Seznamu obvyklých cen, případně doloženým nabídkám či průzkumu trhu, viz 5.9.1. PpŽP – obecná část. Změny související s implementací projektu (tj. změny v rozpočtu, změny realizace aktivit) budou řešeny standardním způsobem v souladu s PpŽP – obecná část v průběhu řešení projektu.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál“ a obsahují kolonku pro podpis (nejčastěji se jedná o čestná prohlášení), je nutné opatřit elektronickým podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby přímo v dokumentu, případně je akceptováno podepsání statutárním zástupcem/oprávněnou osobou přes pečetítko.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál nebo úředně ověřená kopie“ mohou být kromě dvou výše popsaných způsobů doloženy i jako fyzicky (ručně) podepsaný dokument, který obsahuje doložku o legalizaci a následně prošel autorizovanou konverzí převodu originálu z listinné podoby do elektronické podoby (obsahuje doložku o vidimaci). Nejčastěji jde o plnou moc.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál / prostá kopie“ je možné doložit buď ve formě originálu, nebo prosté kopie (tedy pouhý sken nebo digitální dokument, bez nutnosti vkládání elektronického podpisu).

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Prostá kopie“, nemusí být opatřeny elektronickým podpisem. Pokud se jedná o přílohu, jejíž vzor obsahuje kolonku na podpis, musí obsahovat podpis, přičemž je možné doložit sken dokumentu fyzicky podepsaného statutárním zástupcem/oprávněnou osobou. Pokud se jedná o přílohu, pro kterou není stanoven vzor, nebo její vzor neobsahuje kolonku na podpis, postačí doložit prostý sken dokumentu nebo digitální dokument bez podpisu.

Zapojení partnera (zahraničního i z ČR) není podmínkou. Partnerství je nicméně výzvou umožněno. Podmínky pro zapojení partnera jsou blíže specifikovány v kap. 5.2 výzvy a kap. 5.4 PpŽP – obecná a specifická část.

Jednorázová částka (tj. jednotková cena jednorázové částky) je stanovena ve výši 100,- Kč a připadá na každých 1 000,- Kč způsobilých přímých výdajů zahrnutých do kategorií rozpočtu:

  • 1.1.1 Přímé výdaje (tvoří základ pro výpočet paušálních nákladů),
  • 1.1.2 Přímé výdaje (netvoří základ pro výpočet paušálních nákladů).

Počet jednorázových částek se vypočítá podle vzorce uvedeného v PpŽP – specifická část, kap. 5.9.1, str. 13 (tedy součet obou výše uvedených kategorií dělený 1 000). Žadatel pak do rozpočtu projektu v IS KP21+ ručně zadává počet jednorázových částek rovnající se této vypočtené částce, nebo nižší.

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK dne 18. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage, která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 17. 6. 2022 ve 12:00:00 hod.

Číst více

HORIZONT A KOMENSKÝ: první vyhlášená výzva nového programového období

Praha, 18. května 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy  programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Číst více
Ilustrační obrázek

Seminář pro žadatele a FAQ k výzvě Teaming-CZ I

Dne 26. 5. 2022 proběhl seminář pro žadatele výzvy č. 02_22_001 Teaming-CZ I. Prezentace ze semináře a často kladené dotazy k výzvě, tzv. FAQ, můžete najít ZDE. 

Číst více
26. 5.
9:30 - 12:00

Teaming-CZ I – seminář pro žadatele

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele k Výzvě č. 02_22_001 Teaming-CZ I. Seminář je určen pro zástupce oprávněných žadatelů, tj. subjektů, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage) jako koordinátor projektu a...

Více informací