Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

01. února 2023 - 30. září 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

2 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

1

Předložené žádosti

503 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

1

Podpořené žádosti

503 mil. Kč

Zbývající alokace

1 497 mil. Kč


Aktualizováno 15. 4. 2024

Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence (HE), tj. projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy Teaming for Excellence (HE) a byly vybrány k financování. Výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra v souladu s plánovanými cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

Cíle výzvy

  • Modernizovat infrastrukturní zázemí (stavební, přístrojové, hardwarové a další) excelentního výzkumného centra v souladu s cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).
  • Zajistit komplementární financování projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01): ­

  • veřejné vysoké školy; ­
  • veřejné výzkumné instituce; ­
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolek).

První kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.

Druhé kolo: Subjetky, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy Teaming for Excellence (HE), tj. byla vybrána k financování. A zároveň jsou držiteli dopisu o závazku (letter of commitment) vydaném MŠMT (ŘO OP JAK) v 1. kole hodnocení výzvy Teaming-CZ I.

Partnerství
Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Povinné aktivity:

Aktivita 1. Řízení projektu

Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra

Volitelné aktivity:

Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra

Podání žádosti o podporu

v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

První kolo: 18. 5. 2022 – 17. 6. 2022 do 12 h

Druhé kolo: 1. 2. 2023 – 30. 9. 2023 do 12 h (nebo do vyčerpání alokace)

Délka projektu 24 – 80 měsíců

Informační e-mail k výzvě TeamingOPJAK@msmt.cz

Text výzvy Teaming-CZ I - verze 2

22. 02. 2023 - 08:09| pdf| 552.61 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

18. 05. 2022 - 09:20| xlsx| 44.91 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

18. 05. 2022 - 09:20| pdf| 202.33 kB

Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_EFRR

18. 05. 2022 - 08:57| docx| 288.04 kB

Komentář k rozpočtu

18. 05. 2022 - 06:39| xlsx| 22.99 kB

Studie proveditelnosti

18. 05. 2022 - 09:21| docx| 576.28 kB

Ganttův diagram

20. 09. 2022 - 06:50| xlsx| 148.46 kB

Declaration of the partner – introductory

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 250.69 kB

Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 287.50 kB

Declaration of eligibility of partner_EFRR

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 252.77 kB

Prokázání vlastnické struktury_PARTNER

18. 05. 2022 - 06:39| docx| 284.29 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem_vzor

18. 05. 2022 - 06:39| xlsx| 21.65 kB

Smlouva o partnerství

04. 11. 2022 - 11:30| docx| 305.22 kB

Přístrojový deník

24. 01. 2024 - 10:06| xlsx| 257.59 kB

Soupiska k vykazování indikátorů

24. 01. 2024 - 10:06| xlsx| 49.27 kB

Teaming CZ I seminář pro žadatele

01. 06. 2022 - 10:45| pptx| 2.79 MB

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků ZDE. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Bližší vymezení položky a zdůvodnění výše jednotkové ceny / počtu jednotek uvádí žadatel v příloze Komentář k rozpočtu. U zdůvodnění výše jednotkové ceny postupuje žadatel v souladu s pokyny v kap. 5.9.1. PpŽP – obecná část:

V případě stanovení cen majetku / služeb – zejména u specifického majetku / služeb, který není uveden v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování a jehož/jejichž cenu nelze jednoduše ověřit např. pouhým vyhledáním na internetu, a dále také při překročení obvyklé ceny stanovené ze strany ŘO v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování – uvádí žadatel v příloze Komentář k rozpočtu řádné zdůvodnění vlastního návrhu ceny včetně odkazu na průzkum trhu, tj. na podklad (např. nabídku dodavatele či screenshot obrazovky), na základě kterého byl návrh ceny proveden. Je-li to možné, zahrnuje průzkum trhu alespoň 3 dodavatele (příp. jiné zdroje informací). V případě, že průzkum trhu alespoň 3 dodavatele nezahrnuje, žadatel toto zdůvodní (např. tím, že více dodavatelů neexistuje, že vzhledem k technické specifičnosti zařízení existuje pouze omezený okruh dodavatelů, že v rámci průzkumu trhu nabídky od více dodavatelů neobdržel).

V případě aktivity č. 3 Stavební úpravy excelentního výzkumného centra uvádí pro účely hodnocení v 1. kole výzvy OP JAK žadatel popis plánovaných stavebních úprav (min. v rozsahu vyžadovaném Studií proveditelnosti) včetně relevantního doložení požadované výše nákladů (stanovené např. na základě průzkumu trhu, nabídky/nabídek dodavatele/ů, příp. na základě nacenění či kalkulace stavebních nákladů provedené standardně užívanou metodou opřenou o relevantní statistické ukazatele).

Tvorba rezervy na zvýšení cen v žádosti o podporu ani navýšení celkových způsobilých výdajů projektu v průběhu řešení projektu není možné. Výše jednotlivých položek rozpočtu žádosti o podporu musí odpovídat výši položek na Seznamu obvyklých cen, případně doloženým nabídkám či průzkumu trhu, viz 5.9.1. PpŽP – obecná část. Změny související s implementací projektu (tj. změny v rozpočtu, změny realizace aktivit) budou řešeny standardním způsobem v souladu s PpŽP – obecná část v průběhu řešení projektu.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál“ a obsahují kolonku pro podpis (nejčastěji se jedná o čestná prohlášení), je nutné opatřit elektronickým podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby přímo v dokumentu, případně je akceptováno podepsání statutárním zástupcem/oprávněnou osobou přes pečetítko.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál nebo úředně ověřená kopie“ mohou být kromě dvou výše popsaných způsobů doloženy i jako fyzicky (ručně) podepsaný dokument, který obsahuje doložku o legalizaci a následně prošel autorizovanou konverzí převodu originálu z listinné podoby do elektronické podoby (obsahuje doložku o vidimaci). Nejčastěji jde o plnou moc.

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Originál / prostá kopie“ je možné doložit buď ve formě originálu, nebo prosté kopie (tedy pouhý sken nebo digitální dokument, bez nutnosti vkládání elektronického podpisu).

Přílohy, které se dle PpŽP – specifická část dokládají ve formě „Prostá kopie“, nemusí být opatřeny elektronickým podpisem. Pokud se jedná o přílohu, jejíž vzor obsahuje kolonku na podpis, musí obsahovat podpis, přičemž je možné doložit sken dokumentu fyzicky podepsaného statutárním zástupcem/oprávněnou osobou. Pokud se jedná o přílohu, pro kterou není stanoven vzor, nebo její vzor neobsahuje kolonku na podpis, postačí doložit prostý sken dokumentu nebo digitální dokument bez podpisu.

Zapojení partnera (zahraničního i z ČR) není podmínkou. Partnerství je nicméně výzvou umožněno. Podmínky pro zapojení partnera jsou blíže specifikovány v kap. 5.2 výzvy a kap. 5.4 PpŽP – obecná a specifická část.

Jednorázová částka (tj. jednotková cena jednorázové částky) je stanovena ve výši 100,- Kč a připadá na každých 1 000,- Kč způsobilých přímých výdajů zahrnutých do kategorií rozpočtu:

  • 1.1.1 Přímé výdaje (tvoří základ pro výpočet paušálních nákladů),
  • 1.1.2 Přímé výdaje (netvoří základ pro výpočet paušálních nákladů).

Počet jednorázových částek se vypočítá podle vzorce uvedeného v PpŽP – specifická část, kap. 5.9.1, str. 13 (tedy součet obou výše uvedených kategorií dělený 1 000). Žadatel pak do rozpočtu projektu v IS KP21+ ručně zadává počet jednorázových částek rovnající se této vypočtené částce, nebo nižší.

Částka na paušální náklady ve výši 25 % ze sumy nákladů alokovaných v kapitolách 1.1.1.1 a 1.1.2 se vypočítává v žádosti o podporu v IS KP21+ (v rozpočtu projektu) automaticky.

Konkrétně, paušální sazba ve výši 25 % se aplikuje na sumu výdajů v položkách:

  • 1.1.1 Přímé výdaje (část pořizovací ceny ve výši odpovídající odpisům),
  • 1.2 Jednorázová částka – Osobní náklady.

Položka rozpočtu 1.1.1.2 Přímé výdaje (pořizovací cena či její část) netvoří základ pro výpočet paušálních nákladů 25 %.

Ano, SDP vyplňuje žadatel až ve 2. kole. Indikátory vyplňuje žadatel v IS KP 21+ také v 2. kole (v 1. kole uvádí žadatel indikátory pouze ve Studii proveditelnosti). Záložky SDP a indikátory budou žadatelům v IS KP21+ zpřístupněny až v 2. kole hodnocení.

Pokud jde o začátek projektu, výzva přesné datum zahájení projektu nestanovuje. Projekt v rámci výzvy Teaming-CZ I (OP JAK) můžete začít fyzicky realizovat před začátkem fyzické realizace projektu HE. Nicméně v případě, že by k realizaci projektu HE nedošlo, vystavujete se riziku, že nebude splněn účel dotace a veškeré výdaje budou nezpůsobilé. Před zahájením fyzické realizace projektu je také omezena způsobilost výdajů (viz PpŽP – specifická část, kap. 8.1.4).

Stanovení kurzu k USD není pro účely výzvy relevantní. Kurz k EUR uvedený ve výzvě slouží ke kontrole dodržení pravidla komplementárního financování vůči žádosti do HE, která počítá s eury, a následně k přepočtu CZV projektu pro účely vydání dopisu o závazku. Pokud Vaše otázka míří na přípravu rozpočtu do žádosti o podporu a máte např. nabídky v eurech nebo v dolarech, můžete k přepočtu zvolit relevantní kurz uznávané autority (např. ČNB). V tomto ohledu je možné se držet vnitřních postupů instituce.

V dotazu jsou uvedeny 4 administrativní pozice (hlavní projektový manažer, projektový manažer, finanční manažer a administrativní pracovník), jež jsou součástí „hlavního projektového týmu“. Administrativní pozice v hlavním projektovém týmu nelze rozšířit o další pozice. Personální manažer (popř. další pozice) může být členem realizačního týmu, resp. administrativního týmu projektu, dle PpŽP – obecná část se však jedná o pozici tzv. „podpůrného realizačního týmu“. Na výdaje podpůrného projektového týmu jsou určeny prostředky na paušální náklady.

Zmíněné vybavení je možné hradit z přímých výdajů projektu v případě, že se jedná o vybavení pro členy hlavního projektového týmu. Vybavení pro členy podpůrného projektového týmu příjemce hradí z prostředků na paušální náklady, blíže viz kap 8.2.3 PpŽP – specifická část. Pro úplnost uvádíme, že náklady na nákup kancelářského materiálu, USB flash disky a další nosiče dat jsou hrazeny z paušálních nákladů vždy.

Aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP pro výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Teaming-CZ I. Aktualizovaný dokument, který obsahuje také přehled provedených změn, naleznete na záložce Dokumenty v sekci Pravidla pro žadatele a příjemce. Dále byly u výzvy Teaming-CZ I zveřejněny vzory příloh zpráv o realizaci projektů / […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Teaming-CZ I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_22_001 (Teaming-CZ I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 9. 11. 2023.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na Ing. […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

Informace je určená žadatelům, kteří plánují podat / podali návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 12. 4. 2023. Řídicí orgán OP JAK připravuje i pro letošní rok výzvu Teaming CZ II pro zajištění komplementárního financování investičních výdajů úspěšných projektů v programu Teaming for Excellence. Financování bude […]

Číst více

Aktualizace výzvy Teaming CZ I

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění verze 2 výzvy č. 02_22_001 Teaming CZ I. Změnou výzvy je prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí ve druhém kole do 30. 9. 2023.

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více
Ilustrační obrázek

Seminář pro žadatele a FAQ k výzvě Teaming-CZ I

Dne 26. 5. 2022 proběhl seminář pro žadatele výzvy č. 02_22_001 Teaming-CZ I. Prezentace ze semináře a často kladené dotazy k výzvě, tzv. FAQ, můžete najít ZDE. 

Číst více

HORIZONT A KOMENSKÝ: první vyhlášená výzva nového programového období

Praha, 18. května 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy  programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Číst více

Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Řídicí orgán OP JAK dne 18. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_001 Teaming-CZ I na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage, která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 17. 6. 2022 ve 12:00:00 hod.

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.