Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

21. března 2024 - 30. srpna 2024

Zbývá 37 dní na podání


Celková alokace

400 mil. Kč

Počet předložených žádostí

201

Předložené žádosti

270 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

1

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

400 mil. Kč


Aktualizováno 16. 7. 2024


Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 8. 4. 2024. Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 120 % výše alokace výzvy, nejpozději 30. 8. 2024 ve 14:00:00.

Výzva Šablony pro neformální vzdělávání

21. 03. 2024 - 12:52| pdf| 535.59 kB

Aktivita Inovativní vzdělávání dětí a mládeže je určena pro skupinu dětí a mládeže, v níž je identifikován minimálně jeden účastník s omezenými příležitostmi. Aktivita se skládá z 32 jednotek. Jedna jednotka představuje jednu hodinu inovativního vzdělávání jednoho účastníka s omezenými příležitostmi. Společně s tímto účastníkem se aktivity zúčastní také skupina dětí a mládeže. Tyto děti a mládež nemusí být přítomní na každé vykázané hodině, nemusí tedy povinně naplnit všech 32 hodin vzdělávání.

Při vícedenních výjezdech je možné vybrané hodiny inovativního vzdělávání zaznamenat do výstupu aktivity do tabulky „32_hodin_inovativniho_vzdelavani“. Bude se jednat o hodiny, které jsou v souladu s cílem aktivity popsaným na str. 19 přílohy 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Jedná se tedy o hodiny, které rozvíjí znalosti a dovednosti dětí a mládeže prostřednictvím inovativních forem vzdělávání a netradičních vzdělávacích metod a strategií. Konkrétní metody a formy vzdělávání jsou uvedeny v popisu šablony. Témata, kterým se můžete v rámci realizace této aktivity věnovat, jsou popsána v kap. 4.1.

Veškerý program uskutečněný v uvedených hodinách a s ním související výdaje jsou hrazeny z projektu a není přípustné za ně požadovat od dětí a mládeže příspěvek. Z finančních prostředků projektu je možné hradit jakékoli související výdaje, může se jednat např. o odměnu přítomnému odborníkovi, odměnu realizačnímu týmu, nákup pomůcek a drobného vybavení, úhradu vstupného atp. Bližší informace k využití finančních prostředků jsou uvedeny na str. 7 a 8 přílohy 2 výzvy a také v Pravidlech pro žadatele a příjemce ZP (verze 2) v kapitole 8.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

 

Dotazy obecnějšího charakteru týkající se přípravy žádosti o podporu, realizace a vykazování jednotlivých šablon směřujte prioritně na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Dotazy vztahující se k procesu administrace konkrétního projektu (např. výzvy k doplnění žádosti o podporu nebo následně výzev k dopracování zpráv o realizaci) je vhodné komunikovat přímo s administrátorem daného projektu.

Jak zjistíte, kdo je administrátorem vašeho projektu?

Podpisem žádosti o podporu a jejím zaregistrováním v systému ISKP21+ je projektu přiděleno registrační číslo, čímž projekt vstupuje do procesu schvalování. Projekt je během pár dní přidělen administrátorovi zjednodušených projektů s rolí manažer projektu (dále jen „administrátor ZP“). Jeho jméno se žadateli/příjemci zobrazí v ISKP21+ po otevření projektu v menu nalevo v části Identifikace projektu, položka Manažeři projektu ŘO/ZS.

Tento administrátor ZP je kontaktní osobou daného projektu pro zajišťování veškeré komunikace mezi žadatelem/příjemcem a Řídicím orgánem (dále jen „ŘO“). Z důvodu zajištění auditní stopy je komunikace oboustranně vedena v systému ISKP21+ prostřednictvím interních depeší. Při odesílání depeše se ujistěte, že ji odesíláte z vašeho projektu, jen tak se v depeši zobrazí registrační číslo projektu, depeše bude vázaná na projekt a kdykoli dohledatelná.

Kromě depeší odesílaných administrátorem ZP jsou ze strany ŘO zasílány také různé informační, automatické a systémové depeše. Ty jsou odesílány automaticky při změnách stavů projektu nebo hromadně a obsahují podpis osob reprezentujících operační program a MŠMT, tj. vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF a ředitelé odborů, obecný podpis ŘO nebo neobsahují žádný podpis.

ŘO doporučuje žadatelům a příjemcům své depeše s dotazy, reakcemi na výzvy nebo dalšími vyjádřeními k podané žádosti o podporu či realizaci projektu adresovat vždy na administrátora ZP daného projektu, pokud není uvedeno jinak. Ostatní osoby nejsou v dostatečné míře detailu seznámeny s projektem a doba vyřízení depeše se tak může prodloužit z důvodu jejího předávání příslušnému administrátorovi ZP. V ojedinělých případech se může stát, že k jejímu vyřízení nedojde vůbec.

Hlavní spolek dle pravidel výzvy nerealizuje aktivity, ty realizují pouze pobočné spolky. Hlavní spolek zároveň není zaměstnavatelem zaměstnance pobočného spolku, jedná se o různé právnické osoby. Poskytne-li hlavní spolek v roli příjemce dotace vzdělávání zaměstnancům pobočného spolku, je taková realizace aktivity v souladu s pravidly výzvy.

Výzva nestanovuje žádné podmínky pohybu finančních toků mezi hlavním a pobočným spolkem na realizaci aktivit projektu. ŘO OP JAK pouze kontroluje, zda byly výstupy doloženy v souladu s pravidly výzvy. Pokud ano, pak je náklad na aktivitu způsobilý.

ŘO OP JAK může ohledně finančních toků mezi hlavním spolkem a pobočnými spolky pouze doporučit některý z níže uvedených postupů za předpokladu, že bude dodržena platná legislativa, včetně míry autonomie pobočných spolků daných stanovami podle § 228 odst. 1 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: „Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.“. Za dodržení platné legislativy je odpovědný příjemce dotace.

  1. Hlavní spolek si ponechá celou dotaci a bude nejen administrovat projekt jako celek, ale také proplácet veškeré faktury a oprávněné náklady pobočných spolků spojené s realizací aktivit. Pobočný spolek žádné náklady nehradí. Odběratel faktury je hlavní spolek.
  2. Hlavní spolek se domluví s pobočnými spolky na očekávané částce nákladů za jednotlivé aktivity, kterou zašle pobočným spolkům, a přiměřenou část si ponechá na administraci projektu jako celku (Zpráv o realizaci, Závěrečné zprávy o realizaci apod.). Pobočný spolek náklady na realizaci aktivit hradí sám. Pokud aktivity bude pro pobočné spolky realizovat hlavní spolek, pobočný spolek hlavnímu spolku proplatí faktury jako běžnému dodavateli.
  3. Faktury a náklady na realizaci aktivit ve skutečné výši uhradí pobočný spolek z vlastních prostředků a tyto následně fakturuje ve skutečné výši hlavnímu spolku, který náklady pobočnému spolku uhradí.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Šablony NFV – změny v projektech

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit na některé skutečnosti při podávání žádostí o změnu v šablonách výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání. Při podávání žádostí o změnu projektu se žadatelé a příjemci dotace řídí Pravidly pro žadatele a příjemce, verze 2, kapitolou 7.4. Před vydáním právního aktu jsou přípustné změny pouze v identifikačních a kontaktních údajích […]

Číst více

Šablony NFV – zveřejnění záznamu z distančního semináře k realizaci šablon

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro příjemce finanční podpory z výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání ze dne 11. června 2024. Seminář byl věnován principům zjednodušeného vykazování, realizaci jednotlivých aktivit, naplňování indikátorů, vykazování specifických datových položek a změnám aktivit.  Záznam ze semináře je dostupný ke shlédnutí ZDE. Prezentace ze semináře je dostupná […]

Číst více

Dotaz měsíce k šablonám pro neformální vzdělávání – červen 2024

Od dubna 2024 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů výzvy Šablony pro neformální vzdělávání za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za červen 2024 pro výzvu šablony pro neformální vzdělávání Je možné šablonu Inovativní vzdělávání […]

Číst více

Zveřejnění aktualizovaného vzoru Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje aktualizovaný vzor Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis. Formulář byl upraven v souladu s novým nařízením Komise (EU) č. 2023/2831 o podpoře de minimis, které je od 1. června 2024 (po spuštění upraveného Centrálního registru podpor malého rozsahu) možné aplikovat při poskytování podpor de minimis. Dle nového nařízení je […]

Číst více

Dotaz měsíce k šablonám pro neformální vzdělávání – květen 2024

Od dubna 2024 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů výzvy Šablony pro neformální vzdělávání za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za květen 2024 pro výzvu Šablony pro neformální vzdělávání Chtěli bychom se zeptat, na […]

Číst více

Šablony pro neformální vzdělávání – záznam ze semináře pro žadatele

Řídicí orgán OP JAK dodatečně zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání, který se uskutečnil 16. dubna 2024. Seminář byl zaměřen na základní informace k výzvě, aktivity, přijatelnost žadatele a náležitosti žádostí o podporu. Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 30. 8. 2024 do 14 hodin, nebo při […]

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Dotaz měsíce k šablonám pro neformální vzdělávání – duben 2024

Od dubna 2024 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů výzvy Šablony pro neformální vzdělávání za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2024 pro výzvu Šablony pro neformální vzdělávání Může hlavní spolek jakožto příjemce […]

Číst více

Šablony pro neformální vzdělávání – semináře pro žadatele a příjemce

ŘO OP JAK v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání připravil sérii seminářů pro žadatele a poté příjemce finanční podpory v této výzvě. Na úvodním semináři dne 2. 4. 2024 budou zájemcům představeny základní parametry výzvy a aktivity. Následně o dva dny později proběhnou dva semináře pro žadatele. Dopolední seminář je určen pro žadatele […]

Číst více

OP JAK podpoří neformální vzdělávání dětí a mládeže

Praha, 18. března 2024 – Neformální vzdělávání představuje nedílnou součást celkového vzdělávacího systému v České republice. Nejen že doplňuje vzdělávání formální – školní, ale plní specifické role. Základním principem není vytvářet zisk, ale vykonávání veřejně prospěšné činnosti při práci s dětmi a mládeží. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) podpoří prostřednictvím osvědčeného formátu „šablon“ […]

Číst více

Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 21. března 2024 výzvu č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání, jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání, díky čemuž může docházet k další podpoře rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu neformálnímu vzdělávání pro všechny děti a mládež a k propojování formálního a neformálního vzdělávání. Zpřístupnění v […]

Číst více
19. 9.
13:00 - 15:30

Seminář pro příjemce dotace Šablony pro neformální vzdělávání

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

1. 10.
13:00 - 15:30

Šablony pro neformální vzdělávání – administrace výstupů aktivit, indikátorů a podání první zprávy o realizaci

Distanční seminář je určen příjemcům dotace ve výzvě č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání. Cílem semináře je seznámit příjemce dotace s pravidly podáváním zpráv o realizaci a jejich náležitostmi. Seminář se dále zaměří na dokládání realizovaných aktivit a splněných indikátorů. Na...

Více informací