Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám

Od dubna 2024 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů výzvy Šablony pro neformální vzdělávání za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za duben 2024 pro výzvu Šablony pro neformální vzdělávání

Může hlavní spolek jakožto příjemce projektu poskytnout vzdělávání zaměstnancům pobočných spolků v roli dodavatele vzdělávání?

Odpověď

Hlavní spolek dle pravidel výzvy nerealizuje aktivity, ty realizují pouze pobočné spolky. Hlavní spolek zároveň není zaměstnavatelem zaměstnance pobočného spolku, jedná se o různé právnické osoby. Poskytne-li hlavní spolek v roli příjemce dotace vzdělávání zaměstnancům pobočného spolku, je taková realizace aktivity v souladu s pravidly výzvy.

Výzva nestanovuje žádné podmínky pohybu finančních toků mezi hlavním a pobočným spolkem na realizaci aktivit projektu. ŘO OP JAK pouze kontroluje, zda byly výstupy doloženy v souladu s pravidly výzvy. Pokud ano, pak je náklad na aktivitu způsobilý.

ŘO OP JAK může ohledně finančních toků mezi hlavním spolkem a pobočnými spolky pouze doporučit některý z níže uvedených postupů za předpokladu, že bude dodržena platná legislativa, včetně míry autonomie pobočných spolků daných stanovami podle § 228 odst. 1 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: „Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.“. Za dodržení platné legislativy je odpovědný příjemce dotace.

  1. Hlavní spolek si ponechá celou dotaci a bude nejen administrovat projekt jako celek, ale také proplácet veškeré faktury a oprávněné náklady pobočných spolků spojené s realizací aktivit. Pobočný spolek žádné náklady nehradí. Odběratel faktury je hlavní spolek.
  2. Hlavní spolek se domluví s pobočnými spolky na očekávané částce nákladů za jednotlivé aktivity, kterou zašle pobočným spolkům, a přiměřenou část si ponechá na administraci projektu jako celku (Zpráv o realizaci, Závěrečné zprávy o realizaci apod.). Pobočný spolek náklady na realizaci aktivit hradí sám. Pokud aktivity bude pro pobočné spolky realizovat hlavní spolek, pobočný spolek hlavnímu spolku proplatí faktury jako běžnému dodavateli.
  3. Faktury a náklady na realizaci aktivit ve skutečné výši uhradí pobočný spolek z vlastních prostředků a tyto následně fakturuje ve skutečné výši hlavnímu spolku, který náklady pobočnému spolku uhradí.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.