Dotaz měsíce k šablonám pro neformální vzdělávání – červen 2024

Od dubna 2024 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů výzvy Šablony pro neformální vzdělávání za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK.

Otázka za červen 2024 pro výzvu šablony pro neformální vzdělávání

Je možné šablonu Inovativní vzdělávání dětí a mládeže v NFV použít na vícedenní pobytový výjezd, např. tábor nebo letní školu? A jaké výdaje související s tímto pobytem je možné ze šablony hradit?

Odpověď

Aktivita Inovativní vzdělávání dětí a mládeže je určena pro skupinu dětí a mládeže, v níž je identifikován minimálně jeden účastník s omezenými příležitostmi. Aktivita se skládá z 32 jednotek. Jedna jednotka představuje jednu hodinu inovativního vzdělávání jednoho účastníka s omezenými příležitostmi. Společně s tímto účastníkem se aktivity zúčastní také skupina dětí a mládeže. Tyto děti a mládež nemusí být přítomní na každé vykázané hodině, nemusí tedy povinně naplnit všech 32 hodin vzdělávání.

Při vícedenních výjezdech je možné vybrané hodiny inovativního vzdělávání zaznamenat do výstupu aktivity do tabulky „32_hodin_inovativniho_vzdelavani“. Bude se jednat o hodiny, které jsou v souladu s cílem aktivity popsaným na str. 19 přílohy 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Jedná se tedy o hodiny, které rozvíjí znalosti a dovednosti dětí a mládeže prostřednictvím inovativních forem vzdělávání a netradičních vzdělávacích metod a strategií. Konkrétní metody a formy vzdělávání jsou uvedeny v popisu šablony. Témata, kterým se můžete v rámci realizace této aktivity věnovat, jsou popsána v kap. 4.1.

Veškerý program uskutečněný v uvedených hodinách a s ním související výdaje jsou hrazeny z projektu a není přípustné za ně požadovat od dětí a mládeže příspěvek. Z finančních prostředků projektu je možné hradit jakékoli související výdaje, může se jednat např. o odměnu přítomnému odborníkovi, odměnu realizačnímu týmu, nákup pomůcek a drobného vybavení, úhradu vstupného atp. Bližší informace k využití finančních prostředků jsou uvedeny na str. 7 a 8 přílohy 2 výzvy a také v Pravidlech pro žadatele a příjemce ZP (verze 2) v kapitole 8.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.