Šablony NFV – změny v projektech

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit na některé skutečnosti při podávání žádostí o změnu v šablonách výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání.

Při podávání žádostí o změnu projektu se žadatelé a příjemci dotace řídí Pravidly pro žadatele a příjemce, verze 2, kapitolou 7.4. Před vydáním právního aktu jsou přípustné změny pouze v identifikačních a kontaktních údajích subjektu. Tyto změny nepodstatného charakteru žadatel oznamuje prostřednictvím změnového řízení v ISKP21+.

Ostatní změny, ať už podstatné s dopadem do právního aktu či bez dopadu do právního aktu, nebo změny nepodstatné, může příjemce dotace v ISKP21+ zadávat až po vydání právního aktu.

V souladu s pravidly se schválení změny ze strany ŘO OP JAK řídí jejím věcným posouzením. Znamená to, že pro schválení změny není omezením, pokud změna nastala již před podáním žádosti o změnu (zpětně až do doby zahájení realizace projektu). Příjemce v žádosti o změnu vždy navrhuje a zadává do IS KP21+ datum účinnosti změny! Datum účinnosti změny není ze strany ŘO editovatelné. Pokud datum účinnosti nebude uvedeno, nebo bude zadáno nesprávně, bude žádost o změnu vrácena k opravě příjemci.

Pokud došlo ke změně aktivit, pak aktivity a výdaje s nimi spojené je možné vykázat/nárokovat do zprávy o realizaci/žádosti o platbu až po schválení změny. Pro žádosti o změnu aktivit připravil ŘO OP JAK pro příjemce výzvy č. 31 podpůrný materiál, ve kterém je uveden praktický návod pro přípravu a podání žádosti o změnu aktivit. Tento podpůrný materiál je zveřejněn v dokumentech výzvy ZDE.

Pro přípravu žádosti o změnu projektu v ISKP21+ byla připravena uživatelská příručka.

V případě nejasností ke změnám projektů je možné se obrátit na konzultační linku pro šablony operačních programů, a to telefonicky v pracovních dnech od 9 do 15 hodin na 234 814 777 nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.