OP JAK podpoří neformální vzdělávání dětí a mládeže

Praha, 18. března 2024 – Neformální vzdělávání představuje nedílnou součást celkového vzdělávacího systému v České republice. Nejen že doplňuje vzdělávání formální – školní, ale plní specifické role. Základním principem není vytvářet zisk, ale vykonávání veřejně prospěšné činnosti při práci s dětmi a mládeží. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) podpoří prostřednictvím osvědčeného formátu „šablon“ inovace v neformálním vzdělávání dětí a mládeže a profesní rozvoj pracovníků a dobrovolníků působících v neformálním vzdělávání. Ve výzvě je připraveno celkem 400 milionů korun, podávat projektové žádosti je možné od 8. dubna 2024.

Výzva Šablony pro neformální vzdělávání podpoří pracovníky a dobrovolníky v jejich osobním a profesním rozvoji, a to pomocí vzdělávacích aktivit nebo formou vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností za účasti lektora. Zapojené organizace využijí evropské prostředky na osobnostní a sociální rozvoj dětí a mládeže v neformálním vzdělávání a jejich podporu v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání. Prostřednictvím těchto netradičních vzdělávacích metod a strategií by mělo u účastníků dojít k rozvoji kreativity, talentu a samostatnost, ale mělo ny dojít také ke snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Projekty se mohou věnovat budování vztahů organizací s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení, s rodiči a veřejností. Cílem těchto aktivit je podpora vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

Aktivity výzvy a její cílové skupiny byly zvoleny v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030. Odpovídají identifikované potřebě rozvíjet nejen znalosti a dovednosti dětí a mládeže, ale inovativními formami vzdělávání také hodnoty a postoje přínosné pro jednotlivce
i společnost.

Podání žádosti je oproti standardním výzvám jednodušší. Žadatel sestavuje svůj projekt pouze výběrem z předem připravených šablon s dodržením podmínky výzvy pro minimální/maximální výši podpory na jeden projekt. Maximální výše rozpočtu je stanovena jako součet základní částky 250 tis. Kč a částky  2,5 tis. Kč na člena/registrovaného účastníka (nejvýše však 25 mil. na subjekt).

Žádosti o podporu v rámci výzvy Šablony pro neformální vzdělávání mohou žadatelé předkládat od 8. 4. 2024 do doby, kdy finanční objem podaných žádostí o podporu dosáhne 120 % výše alokace výzvy, nejpozději do 30. 8. 2024  do 14:00 hodin.

Více informací je k dispozici na stránkách OP JAK v sekci výzvy. Současně je k dispozici konzultační linka pro šablony OP JAK na tel.: 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin) a e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt