Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

31. srpna 2023 - 11. dubna 2024

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

2 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

38

Předložené žádosti

5 511 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

2 000 mil. Kč


Aktualizováno 15. 5. 2024

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

31. 08. 2023 - 07:26| docx| 288.68 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

31. 08. 2023 - 07:28| docx| 288.14 kB

Declaration of eligibility of partner

31. 08. 2023 - 07:30| docx| 253.50 kB

Studie proveditelnosti

31. 08. 2023 - 07:31| docx| 467.47 kB

Realizační tým

31. 08. 2023 - 07:32| xlsx| 28.45 kB

Soulad projektu s RIS3

31. 08. 2023 - 07:33| docx| 346.16 kB

Kalkulačka jednorázové částky (b1)

31. 08. 2023 - 07:35| xlsx| 46.58 kB

Smlouva o partnerství

16. 02. 2024 - 13:36| docx| 307.48 kB

Prokázání vlastnické struktury

31. 08. 2023 - 07:41| docx| 283.24 kB

Kalkulačka mobilit – příjezdy/výjezdy

31. 08. 2023 - 07:43| xlsx| 141.63 kB

Vzor právního aktu

31. 08. 2023 - 07:48| docx| 246.19 kB

Vzor základních parametrů projektu

31. 08. 2023 - 07:48| docx| 295.13 kB

Je třeba se řídit verzí 4 Přílohy 1 Národní RIS3 strategie „Karty tematických oblastí“, která je přílohou č. 5 výzvy. Ta je součástí závazné dokumentace k výzvě. Ve vzoru přílohy Soulad projektu s RIS3 je nepřesnost – jsou zde uvedeny dva nadbytečné cíle mise M02C03 Rozvoj schopnosti bezpečnostního systému a M02C04 Řešení bezpečnostních incidentů, které ovšem záměrně nejsou uvedeny ani popsány v příloze č. 5 výzvy. Proto se k těmto cílům není možné v rámci výzvy Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti přihlásit. Pole v MS21+ jsou nastavena správně, tj. v rámci mise Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám lze zvolit pouze cíle Stabilita, spolehlivost a udržitelnost společenských, ekonomických a environmentálních systémů (M02C01) a Snižování rizik a zvyšování odolnosti (M02C02).

 

V případě, že se daná země nenachází v Příloze č. 3 výzvy, resp. není možné ji vybrat z číselníku výjezdových destinací Kalkulačky mobilit, je nutné se obrátit s dotazem na svodný e-mail výzvy SHUV@msmt.cz. Řídicí orgán OP JAK následně individuálně posoudí možnost výjezdu a případně rozhodne o zařazení země do příslušné kategorie dle hodnoty korekčního koeficientu cílové destinace.

Vaší organizace se povinnost doložit vyjádření souhlasu zřizovatele netýká, jelikož pro to není splněna jedna ze dvou podmínek. Kromě právní formy zřizovatele by povinnost souhlasu zřizovatele veřejné výzkumné instituce s uzavřením partnerství musela být stanovena zákonem. Do změny zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, účinné od 1. 1. 2024, která mění podmínky pro veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy, se taková změna nepromítla, proto souhlas zřizovatele nebude ŘO vyžadovat.

Při plánování aktivit lze vycházet z Pravidel pro žadatele a příjemce, obecná část verze 2, kde je uvedeno, že kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí trvá obvykle 30 pracovních dní, věcné hodnocení obvykle 40 pracovních dní, v kolové výzvě začíná lhůta pro zveřejnění výsledků běžet od posledního dne jednání komise. Jedná se však o lhůty indikativní, které v plné míře nezohledňují případné komplikace v hodnoticím procesu (např. opakované vracení žádostí o podporu z důvodu nápravy chyb v žádostech, přezkumná řízení apod.). Indikativně lze očekávat ukončení procesu hodnocení na podzim roku 2024.

Povinnost předložit Plán správy dat se váže k první Zprávě o realizaci projektu (ZoR). Na str. 19 v SPpŽP je k tomuto uvedena nepřesnost, celý bod 2. povinných postupů otevřené vědy na straně 19 je důsledkem administrativní chyby a bude vypuštěn. Bude napraveno vydáním 2. verze pravidel.

Trvalé zapojení kvalitních výzkumných pracovníků souvisí s jedním z cílů výzvy, kterým je zvýšení výzkumného výkonu instituce prostřednictvím rozvoje výzkumných týmů. Záměrem je pomoci zvýšit kvalitu výzkumných týmů nikoliv pouze za účelem realizace výzkumných záměrů v rámci této výzvy, ale i s potenciálem vytvoření podmínek umožňujících setrvání těchto výzkumných pracovníků i po skončení realizace projektu.

Výzva nicméně nevyžaduje povinnost udržení výzkumných pracovníků po skončení realizace projektu v plném ani žádném jiném konkrétně definovaném rozsahu. Plán náboru a udržení výzkumných pracovníků je třeba popsat v kap. 15 studie proveditelnosti, která se zabývá udržitelností projektu. Plán udržitelnosti projektu je předmětem věcného hodnocení žádosti o podporu. V rámci udržitelnosti projektu pak příjemce pravidelně reportuje o stavu a vývoji projektu / relevantních skutečností, tj. včetně udržení funkčnosti odborného týmu.

Ano, je to přesně tak, tyto indikátory (konkrétně se jedná o indikátory 214 026 Počet publikací publikovaných v prvním kvartilu nejvlivnějších časopisů v oboru a 214 027 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) v prvním kvartilu publikací dle oborově normalizované citovanosti) mají pouze monitorovací úlohu a sankce za jejich nenaplnění není stanovena.

Výzva nestanovuje požadovanou míru zastoupení hlavního oboru v rámci výzkumných záměrů (VZ). Pravidla výzvy nicméně stanovují požadavek na vzájemnou propojenost výzkumných záměrů s ohledem na společný cíl, výsledky a výstupy projektu. Je proto třeba dbát na rozhodující a jednotící úlohu hlavního oboru i v těch výzkumných záměrech, které zahrnují výzkum i v jiných oborech. Relevantnost a míra zapojení jednotlivých oborů v rámci výzkumných záměrů budou předmětem věcného posouzení projektových žádostí, a to jak na úrovni věcného obsahu výzkumných aktivit, tak i v rámci složení odborných týmů jednotlivých VZ. Je tedy nutné, aby hlavní obor nebyl ve výzkumných záměrech obsažen pouze formálně, ale aby zajišťoval jejich vzájemnou věcnou provázanost.

Transdisciplinarita výzkumných záměrů poukazuje na možnost realizovat výzkumné záměry vymezené nikoliv pouze hlavním oborem (disciplínou), ale i vedlejším(i) oborem/obory (disciplínami). Transdisciplinarita výzkumných záměrů není výzvou vyžadována, ani explicitně bodově zvýhodňována. Bude zohledněna v rámci celkového hodnocení projektu / projektových záměrů a jejich potenciálu dosáhnout špičkových výsledků výzkumu.

Doložení Letter(s) of intent členů ISAB není výzvou stanoveno jako povinnost, nicméně je umožněno a může být pro účely hodnocení projektových žádostí přínosem.

Odborný tým je posuzován jako celek, zapojení výzkumníků ze zahraničí není výzvou povinně vyžadováno, ani specificky přímo bonifikováno. Nicméně v oblastech výzkumu, kde je zapojení výzkumných pracovníků ze zahraničí relevantní / žádoucí, se do bodového hodnocení může promítnout, avšak pouze jako zhodnocení celkové kvality a struktury odborného týmu. Samotné zapojení zahraničních pracovníků však není zárukou vyššího bodového zisku.

Požadavky na kvalifikační předpoklady mohou být popsány buď přímo ve Studii proveditelnosti, nebo je možné se ve Studii proveditelnosti odkázat na samostatnou přílohu žádosti o podporu (obdobně jako jsou přiložena CV). Přiložená CV/výběrová kritéria nejsou součástí limitu 100 stran Studie proveditelnosti.

Pravidla výzvy vyžadují zkušenost s řízením odborného týmu v obdobném rozsahu, jako je předložený projekt. Cílem tohoto požadavku je ověřit, zda odborný manažer disponuje schopnostmi a zkušenostmi dostatečnými k tomu, aby mohl úspěšně vést projektový tým a zajistit úspěšné provedení projektu. Konkrétní forma zkušeností hlavního odborného manažera projektu není výzvou předepsána. Tyto zkušenosti nemusí být výhradně z oblasti projektového řízení. Může se jednat např. o zkušenost s řízením obdobného počtu výzkumných pracovníků, zodpovědnost za výzkumný záměr srovnatelného rozsahu, popř. za obdobný objem finančních prostředků. Relevantnost těchto zkušeností bude předmětem věcného hodnocení projektových žádostí.

Ano, v případě zapojení zahraničního subjektu jako partnera s finančním příspěvkem je možné aktivitu č. 1 realizovat i mimo ČR, a to na území EU či na území států, které jsou součástí skupiny zemí přidružených k účasti v programu Horizont Evropa, a to ke dni vyhlášení výzvy, a na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Ano, výzva stanovuje pouze povinnost obsadit minimálně jednu pozici vedoucího výzkumného záměru výzkumným pracovníkem – juniorem. Maximální počet omezen není. Současně však upozorňujeme, že zásadní součástí věcného hodnocení žádostí o podporu bude kvalita a struktura složení odborného týmu, a to včetně dosavadních zkušeností vedoucích výzkumných záměrů.

Ano, je to tak, v případě, že projekt sestává pouze z jednoho výzkumného záměru, je odborný tým projektu veden vedoucím výzkumného záměru – juniorem. Pozice odborného manažera projektu v tomto případě opravdu zůstává neobsazena.

Žadatel výzvy je povinen realizovat projekt ve spolupráci s minimálně 2 partnery. Minimálně jeden z těchto partnerů musí splňovat podmínky povinně volitelného partnerství (výčet VO, které splňují tyto podmínky je uveden v příloze výzvy č. 6).

Jako další partnery je možné do projektu zapojit instituce, které splňují podmínky partnerství definované výzvou a SPpŽP. Splnění podmínek povinně volitelného partnerství není u dalších partnerů projektu vyžadováno, tzn. je možné zapojit i instituce, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 6 výzvy.

Počet projektů, do kterých se může instituce zapojit v pozici partnera/povinně volitelného partnera omezen není.

38 projektových žádostí ze společenských a humanitních věd k aktuálním problémům současnosti

Praha, 12. dubna 2024 – Řídicí orgán OP JAK včera ukončil příjem projektových žádostí o podporu ve výzvě Společenské a humanitní vědy: Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Žadatelé z řad vysokých škol a veřejných výzkumných institucí podali celkem 38 projektových žádostí za více než 5,5 miliardy korun.

Číst více

Vzory příloh k žádosti o podporu u výzvy č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Kalkulačky mobilit – příjezdy/výjezdy (rozšířený číselník zemí), která je přílohou žádosti o podporu výzvy č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Na listu Výjezdy došlo k rozšíření číselníku zemí. Tato změna umožní zadání mobility i do země, pro kterou není přímo stanoven […]

Číst více

Výzva č. 02_23_025 – Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK zveřejnil dne 19. ledna 2024 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti, verze 2. SPŽP verze 2 jsou účinná od 19. 1. 2024 a jejich znění naleznete ZDE.

Číst více
Ilustrační obrázek

Zveřejnění FAQ k výzvě č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

ŘO OP JAK informuje žadatele o zveřejnění často kladených dotazů k výzvě č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti v sekci FAQ.

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzvy Společenské a humanitní vědy: Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti, který se uskutečnil dne 12. října 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE. Pod videem naleznete (po kliknutí na tlačítko „ZOBRAZIT VÍCE/SHOW MORE“) program semináře s interaktivní stopáží. […]

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za 1. pololetí 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 11. 2023.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy […]

Číst více

Dvě miliardy pro společenské a humanitní vědy

Praha, 31. srpna 2023 – Operační program Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu specificky zaměřenou na humanitní a sociální vědy – také ony totiž přispívají k hledání odpovědí na globální výzvy současnosti. Dnes vyhlašovaná výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti přispívá k řešení historického deficitu humanitních a sociálních věd vůči ostatním výzkumným oblastem. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Řídicí orgán OP JAK dne 31. 8. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti, jejímž cílem je vytvořit základ špičkového výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd a zároveň podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR v těchto vědních oblastech. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 11. […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.