Dvě miliardy pro společenské a humanitní vědy

Praha, 31. srpna 2023 – Operační program Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu specificky zaměřenou na humanitní a sociální vědy – také ony totiž přispívají k hledání odpovědí na globální výzvy současnosti.

Dnes vyhlašovaná výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti přispívá k řešení historického deficitu humanitních a sociálních věd vůči ostatním výzkumným oblastem. Reaguje na neodpovídající podíl společenských a humanitních věd na přímém i účelovém financování VaV v ČR a současně na zvyšující se potřebu nalézat komplexní řešení – ať už v oblasti sociální, environmentální nebo ekonomické. Zásadní ruská agrese proti Ukrajině, růst ekonomického napětí, pandemie CoV-19, civilizační choroby a stárnoucí populace stejně jako změny klimatu či překotný vývoj technologií zasahující do soukromí lidí a mění způsoby jejich práce i komunikace a ukazují na potřebu systematického výzkumu těchto procesů v co nejširších, holistických souvislostech.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj potenciálu společenských a humanitních věd prostřednictvím podpory špičkových výzkumných záměrů a posílit spolupráci mezi jednotlivými výzkumnými organizacemi.

Jejich projekty orientovaného výzkumu, včetně transdisciplinárního pojetí, povedou k tvorbě aplikovatelných výsledků a v delším časovém horizontu přispějí k rovnocennému postavení humanitních a sociálních věd.

Aktivity cílí na realizaci špičkových výzkumných záměrů, rozvoj personálních kapacit nebo na rozvoj internacionalizace výzkumných týmů.

Tematicky jsou projekty vymezeny dle klasifikace FORD kategorie 5 a 6 a zároveň pomocí témat VaVaI v oblasti společenských a humanitních věd v rámci Národní RIS3 strategie.

Žádosti o podporu mohou žadatelé předkládat od 31. 8. 2023 do 11. 4. 2024 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné informační letáky i kompletní texty výzev. K této výzvě je také zřízen konzultační e-mail SHUV@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 82 miliard Kč, přičemž 40 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 25 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt