Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

20. února 2023 - 25. srpna 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

3 420 mil. Kč

Počet předložených žádostí

38

Předložené žádosti

3 749 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

31

Podpořené žádosti

3 360 mil. Kč

Zbývající alokace

60 mil. Kč


Aktualizováno 10. 6. 2024

Výzva Výzkumné infrastruktury I, verze 2

19. 12. 2023 - 07:56| pdf| 513.26 kB

Výzva Výzkumné infrastruktury I - Neplatná verze

17. 02. 2023 - 10:44| pdf| 1.06 MB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

11. 08. 2023 - 08:32| pdf| 379.24 kB

Příloha č. 2 Karty tematických oblastí

17. 02. 2023 - 10:44| pdf| 1.21 MB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

19. 12. 2023 - 07:56| pdf| 192.41 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 286.55 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 286.28 kB

Studie proveditelnosti

23. 02. 2023 - 10:11| docx| 539.81 kB

Harmonogram klíčových aktivit

17. 02. 2023 - 10:45| xlsx| 151.01 kB

Soulad s Národní RIS3 strategií

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 360.65 kB

Smlouva o partnerství

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 307.85 kB

Prokázání vlastnické struktury

17. 02. 2023 - 10:45| docx| 285.69 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

17. 02. 2023 - 10:45| xlsx| 22.09 kB

Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace

12. 02. 2024 - 08:05| docx| 248.00 kB

Vzor základních parametrů projektu

12. 02. 2024 - 08:05| docx| 290.16 kB

Přístrojový deník

08. 01. 2024 - 08:10| xlsx| 259.96 kB

Soupiska k vykazování indikátorů

08. 01. 2024 - 08:08| xlsx| 51.97 kB

Vaší organizace se povinnost doložit vyjádření souhlasu zřizovatele netýká, jelikož pro to není splněna jedna ze dvou podmínek. Kromě právní formy zřizovatele by povinnost souhlasu zřizovatele veřejné výzkumné instituce s uzavřením partnerství musela být stanovena zákonem. Do změny zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, účinné od 1. 1. 2024, která mění podmínky pro veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy, se taková změna nepromítla, proto souhlas zřizovatele nebude ŘO vyžadovat.

Započítání osoby do tohoto indikátoru není odvislé od způsobu financování jejich mzdových nákladů, započítat se tedy mohou i osoby, jež z projektu hrazeny nejsou. Podmínkou pro jejich započítání však je uzavřený pracovněprávní vztah s příjemcem nebo partnerem/partnery projektu.

Nebude. Indikátor je vykazován kumulativně a zachycuje všechny osoby, jejichž pracovní činnost je intervencí dotčena. Započítány tedy budou i osoby, které v průběhu realizace projektu nebo v období udržitelnosti ukončí pracovní poměr s dotčenou VO, bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou nahrazeny novým pracovníkem. V případě že osoba, která ukončí pracovněprávní vztah s příjemcem/parterem, bude nahrazena novým pracovníkem, započítá se do dosaženého hodnoty indikátoru i tento nový pracovník..

Indikátor zachycuje počet osob v zaměstnaneckém poměru s institucí žadatele nebo partnera, podílejících se na činnosti modernizovaného pracoviště, tedy počet těch osob, jejichž pracovní činnost je dotčena modernizací daného výzkumného pracoviště. Započítáváni jsou výzkumní a techničtí pracovníci VVI, kteří využívají modernizované vybavení (realizace výzkumu, příprava vzorků pro uživatele apod.), ostatní pracovníci (např. zaměstnanci zajišťující školení uživatelů infrastruktury), případně administrativní pracovníci VVI, kteří se na provozu modernizovaného/nového vybavení podílí.

V rámci indikátoru nejsou započítáváni uživatelé velké výzkumné infrastruktury, a to včetně uživatelů, kteří jsou zaměstnanci hostitelské/partnerské instituce VVI.

Nápočet těchto osob je možný až po zahájení provozu daného pracoviště a aktuální hodnoty budou následně vykazovány v rámci ZoR a ZZoR. Předpokládanou cílovou hodnotu indikátoru žadatel stanoví a popíše na základě kvalifikovaného odhadu v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.

Vykazování indikátoru bude doplněno soupiskou dotčených pracovníků, která bude obsahovat jméno, název organizace a pracovní pozici. Vzor této soupisky bude zveřejněn. Ke kontrole na místě pak budou předkládány i pracovní smlouvy

Ano, cílovou hodnotu indikátoru včetně metodiky počítání uživatelů je třeba doložit vždy, když se daná infrastruktura nenachází v konstrukční fázi po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Tj. i v případě, kdy se v provozní fázi bude nacházet pouze v době udržitelnosti (nebo jen část doby udržitelnosti).

Pořizovat majetek na základě veřejné zakázky pořádané zahraniční infrastrukturou není možné. V SPpŽP výzvy Výzkumné infrastruktury I, kap. 8.1.4. je uvedeno: pro projekty těchto výzev dále platí: aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn v souladu s legislativou ČR, tzn. např. realizován dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
zaúčtován dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme, aby vytváření zadávací dokumentace (především technické specifikace) veřejné zakázky pořádané příjemcem/partnerem probíhalo ve spolupráci se zahraniční VI, a tím byla zajištěna kompatibilita dodávaných zařízení.

Ano, in-kind příspěvek příjemce/partnera musí být zachycen v účetnictví příjemce/partnera, protože ten ho musí uhradit dodavateli (pokud jej nevyvíjí vlastní činností), avšak in-kind nemusí vstupovat do jeho majetku – v případě, kdy by příjemce/partner majetek zaplatil, avšak jako vlastník by ve smlouvě byla uvedena zahraniční výzkumná infrastruktura.

Pravidla výzvy neomezují formu právního zakotvení členství ČR nebo velké výzkumné infrastruktury v mezinárodní výzkumné infrastruktuře, do které je in-kind příspěvek vkládán. Tento vztah tedy může být zajištěn např. i bilaterální dohodou.

Nikoliv, to možné není. Z definice in-kind příspěvku vyplývá, že se jedná o věcný příspěvek.

Aby byla aktivita považována za úspěšně dokončenou, je nutné doložit kopii dokladu o zařazení do majetku přijímající infrastruktury. Není-li zařazení in-kind příspěvku do majetku přijímající infrastruktury z objektivních důvodů nezávislých na příjemci možné, dokládá se potvrzením o nemožnosti zařazení příspěvku do majetku přijímající infrastruktury, obsahujícím potvrzení o jeho budoucím využití.

Pořízení konkrétního zařízení je v rámci přílohy Harmonogram klíčových aktivit opravdu vnímáno jako podaktivita. Termín „výzkumné pracoviště“ uvedený v této příloze označuje dílčí celek v rámci modernizovaného pracoviště (např. laboratoř), nikoliv celé pracoviště, které je v SPpŽP s. 24 definované jako organizační jednotka výzkumné instituce, která je jasně tematicky profilovaná, jasně organizačně vymezená a/nebo účetně oddělená, případně se může jednat o obdobně vyčleněnou společnou jednotku pro několik výzkumných institucí.

V takovém případě je opravdu možné, aby žadatel kromě Řízení projektu realizoval pouze jednu klíčovou aktivitu (KA). To ovšem platí pouze v případě, že součástí modernizace nebudou stavební úpravy, ty je totiž třeba uvést jako samostatnou KA. Pokud by však žadatel z nějakého důvodu považoval za účelné, aby byly aktivity projektu rozděleny do více klíčových aktivit projektu, učinit tak může.

V rámci výzvy není definována povinnost, aby investiční aktivity realizované v rámci projektů výzvy přesně odpovídaly investičním plánům uvedeným v rámci mezinárodního peer review v roce 2021, byť se tento soulad v zásadě předpokládá. Účelnost a potřebnost konkrétních investic bude předmětem věcného hodnocení projektové žádosti. Pokud by se investice měly výrazně od plánovaných lišit, doporučujeme do studie proveditelnosti doplnit vysvětlení změny v přístupu.

Výzvou jsou jako oprávnění žadatelé definovány subjekty:
a) splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), a zároveň
b) které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období
do roku 2026 (usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2022, č. 1043).
V případě, že instituce není hostitelskou/partnerskou institucí VVI, není oprávněným žadatelem v této výzvě.

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Kalkulačky mobilit pro realizaci, která je přílohou Zpráv o realizaci projektů výzvy č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ. Kalkulačka slouží k vyčíslení jednotkových nákladů u realizovaných mobilit a k výpočtu dosažených hodnot indikátorů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty ZDE.

Číst více

Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Opravné hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_015 (Výzkumné infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 14. 2. 2024. Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy Výzkumné infrastruktury I.

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh ZoR/ŽoP u výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP.

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury I

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_015 (Výzkumné infrastruktury I) v prioritě 1 OP JAK, které se konaly ve dnech 30. 10. 2023, 2. 11. 2023, 7. 11. 2023, 9. 11. 2023, 10. 11. 2023, 14. 11. 2023, 15. 11. 2023, 22. 11. 2023, 24. 11. […]

Číst více

Aktualizace výzvy VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I – navýšení alokace výzvy

Řídicí orgán OP JAK dne 19.12.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_23_015 – VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY I. Předmětem změny je navýšení alokace výzvy z původních 3 000 000 000 Kč na 3 420 000 000 Kč. Navýšení alokace umožní podpořit realizaci dalších kvalitních projektů, a dojde tak jak k optimálnímu využití disponibilní alokace P1 OP JAK, tak k naplnění smyslu intervence systémově podpořit […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Zveřejnění záznamu ze semináře pro žadatele výzvy Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, který se uskutečnil dne 23. března 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE.  Prezentace ze semináře je dostupná ke stažení ZDE.  

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

3,9 miliardy korun na klíčové vybavení velkých výzkumných infrastruktur!

Praha, 20. února 2023 – Velké výzkumné infrastruktury jsou součástí inovativní a inteligentní transformace České republiky na národní i nadnárodní úrovni. Jejich přínos v době nedávné pandemie i stávající energetické krize poukazuje na rostoucí význam připravenosti špičkové vědy, výzkumných infrastruktur a komplexní nadnárodní spolupráce na současné i budoucí globální výzvy. Členské státy EU to potvrdily Brněnskou […]

Číst více

Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 20. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I, která je zaměřena na podporu upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur. Do výzvy se mohou zapojit velké výzkumné infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Datum uzávěrky příjmu projektových žádostí je […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.