Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

30. srpna 2023 - 30. srpna 2024

Zbývá 129 dní na podání


Celková alokace

12 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

5

Předložené žádosti

330 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

12 000 mil. Kč


Aktualizováno 15. 4. 2024


Podání žádosti o podporu: 14. 9. 2023 v 10:00 hodin – 30. 8. 2024 ve 14:00 hodin v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 5. 2024. Počínaje 1. 6. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 8. 2024).

Text výzvy ERDF výzva pro VŠ – kvalita, verze 2 - Neplatná verze

01. 02. 2024 - 07:52| pdf| 546.71 kB

Text výzvy ERDF výzva pro VŠ – kvalita - Neplatná verze

29. 08. 2023 - 12:36| pdf| 541.36 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

20. 02. 2024 - 12:07| pdf| 170.89 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

29. 08. 2023 - 12:36| pdf| 356.78 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

30. 08. 2023 - 06:35| docx| 288.68 kB

Studie proveditelnosti

30. 08. 2023 - 06:37| docx| 525.65 kB

Harmonogram klíčových aktivit

30. 08. 2023 - 06:40| xlsx| 151.55 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

30. 08. 2023 - 06:46| docx| 288.15 kB

Smlouva o partnerství

30. 08. 2023 - 06:47| docx| 305.30 kB

Prokázání vlastnické struktury

30. 08. 2023 - 06:49| docx| 283.24 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

30. 08. 2023 - 06:54| xlsx| 19.57 kB

Pasportizace objektů VŠ

30. 08. 2023 - 06:56| xlsx| 6.43 MB

Vzor – Podmínky

30. 08. 2023 - 07:01| docx| 237.28 kB

Vzor – Rozhodnutí

30. 08. 2023 - 07:01| docx| 246.71 kB

Vzor ZPP – příloha č. 1 k právním aktům

30. 08. 2023 - 07:01| docx| 288.49 kB

Přestože bylo 1. 1. 2024 nařízení Komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nahrazeno novým nařízením Komise č. 2023/2831, bude možné podle nového nařízení postupovat až po provedení nezbytných úprav národní legislativy a Registru de minimis (RDM), nejpozději však od 1. 7. 2024 – viz také aktualita ÚOHS. Po dobu tohoto přechodného období není zatím možné poskytovat podporu de minimis do výše nového limitu 300 tis. EUR / 3 roky / jeden podnik, ale stále pouze do výše limitu 200 tis. EUR / 3 po sobě jdoucí účetní období / jeden podnik, nicméně již nyní je možné předkládat žádosti o podporu až do výše nového limitu 300 tis. EUR. Pokud žadatel předloží žádost o podporu, která projde úspěšně hodnoticím procesem, bude vyzván k předložení podkladů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, vč. podkladů potřebných pro ověření disponibilního limitu pro čerpání podpory de minimis. Pokud v tomto okamžiku stále nebude RDM upraven na nový limit dle nového nařízení, může být buď poskytnuta podpora v souladu se starým nařízením (tj. pouze do výše 200 tis. EUR), nebo bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno až po provedení úpravy RDM.

Dle PpŽP – obecná část, kap. 5.9.1 Rozpočet projektu, je při stanovování cen majetku, který není uveden v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování, nezbytné provést průzkum trhu zahrnující alespoň 3 dodavatele s tím, že pokud průzkum trhu 3 dodavatele nezahrnuje, žadatel toto zdůvodní. Jako příklad relevantního zdůvodnění je v PpŽP uvedena situace, kdy více dodavatelů neexistuje. Řádným zdůvodněním však může být i předložení projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou (projektantem), jejíž kalkulace je provedena standardně užívanou metodou vycházející z relevantních statistických ukazatelů (např. cenová soustava ÚRS). V tomto případě je i při předložení jedné projektové dokumentace dostatečně podložené, že cena je v čase a místě obvyklá.

Pořizování vybavení do prostor pro tato školení je podporovanou aktivitou ERDF výzvy – kvalita.

 

Pokud jde o realizaci aktivit pro studenty se SP, není třeba tyto specifické potřeby studentů nijak dokládat. Není tedy třeba provádět diagnostiku dle metodiky MŠMT. Pro vykazování studentů se SP v indikátoru 518 112 musí být ovšem student uveden v informačním systému školy jako student se SP. Počty studentů se SP mohou být kontrolovány v rámci kontroly na místě.

Ano, teoreticky může nastat situace, kdy cílová hodnota těchto indikátorů bude nižší než výchozí hodnota. V takovém případě je nutné tuto skutečnost vysvětlit v popisu cílové hodnoty v ISKP21+ a případně také ve Studii proveditelnosti.

Nový skleník musí být postaven na místě původního, ovšem není nutné zachovat původní půdorys a výšku.

Vybavení nezbytné pro školení osob či pro strategické řízení VŠ lze umístit i v budově rektorátu. Ovšem do indikátoru 500 711 tento objekt započítán nebude, neboť se zde započítávají pouze objekty, v nichž je primárně realizována výuka/vzdělávací činnost. Relevantní nebude ani indikátor 500 013, do kterého se započítávají učebny, které slouží studentům, případně zájemcům o studium. Relevantní tedy bude pouze indikátor 500 601.

Ne, jedná se o vyloučenou aktivitu výzvy – stavební úprava infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním.

Ano, v rámci výzvy je možné vybavit učebny a výukové prostory běžným nábytkem pro výuku.

Výchozí hodnota tohoto indikátoru je vždy nulová. Platí to i v případě rekonstrukce nebo vybavení existujících prostor relevantními přístroji. K navýšení kapacity prostor dojít nemusí.

V projektech ERDF výzvy – kvalita jsou aktivity strukturovány podle objektů. V rámci jedné klíčové aktivity (objektu) lze realizovat více aktivit výzvy. Např. KA2 Budovy A – rekonstrukce a vybavení se tedy bude týkat obou fakult. Klíčové aktivity tedy nemají být strukturovány dle fakult, nýbrž dle budov/objektů. V žádosti musí být zřejmý vztah: objekt – klíčová aktivita – indikátor – výstup. V rámci rozpočtu projektu lze ovšem výdaje rozdělit dle klíčových aktivit a fakult.

V rámci projektu lze pořizovat/modernizovat klimatizaci za podmínky, že primárně neslouží jako zdroj tepla.

Pořizování vybavení pro knihovnu je podporovanou aktivitou ERDF výzvy – kvalita.

Navýšení rozpočtových položek o předpokládanou inflaci není přípustné. Jednotková cena musí být v souladu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Realizaci jednotlivých aktivit projektu na fakultách nebo součástech vysoké školy je možné podložit strategickým záměrem fakulty/součásti VŠ. Zároveň ovšem musí být všechny aktivity projektu v souladu s aktuálním strategickým záměrem vysoké školy, jehož doložení je povinné.

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým záměrem VŠ aktuálním v době podání žádosti.

Ke každé položce rozpočtu by měly být doloženy 3 nabídky, pokud je to možné. Pokud se žadateli nepodaří získat 3 nabídky, může doložit i méně spolu s vysvětlením a zdůvodněním nedoložení 3 nabídek.

Lze použít dokument, který byl zaktualizován v rámci 2. milníku programu 133 220. V tabulce by ovšem měly být zvýrazněny objekty dotčené plánovaným projektem. V příloze Pasportizace objektů není třeba uvádět vybavení, jedná se o překlep.

Vyloučená aktivita výzev byla definována z důvodu zamezení duplicity podporovaných aktivit napříč operačními programy a národními programy zaměřenými na snížení energetické náročnosti budov. Uvedená vyloučená aktivita se proto týká prací na stávající vnější obálce budovy.

V případě rekonstrukcí nejsou způsobilé žádné výdaje spojené s prací na vnější obálce (tedy např. zateplování, případně jakákoliv vnější izolace budovy, výměna nebo případná renovace oken a dveří, zvětšení či zřízení nových oken a dveří, oprava střechy včetně krovu apod.). V případě zpřístupnění stávajících objektů pro studenty se specifickými potřebami lze lokální zásah do vnější obálky budovy akceptovat (např. výměnu dveří za širší aj.). V případě dobudování jsou způsobilými i výdaje pojící se s pracemi na vnější obálce předmětného objektu.

Předmětným objektem je zde označována budova ve stavu při podání žádosti o podporu, tj. objekt, který je zapsán v katastru nemovitostí; objekt, ke kterému žadatel dokládá vlastnický vztah při podání žádosti o podporu; objekt, který je v projektové dokumentaci vyznačen jako původní/výchozí stav před rekonstrukcí/dobudováním.

Změna výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK oznamuje, že dne 17. 4. 2024 došlo ke změně výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP. Změna se týká posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z 31. 5. 2024 […]

Číst více

Změna výzev ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, a to ze 4. 4. 2024 na 31. 5. 2024 do 14:00. Dále u […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Záznam z distančního semináře pro žadatele – ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, který se uskutečnil dne 27. září 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE.  Prezentace […]

Číst více

Přes 15 miliard pro kvalitnější výuku na vysokých školách

Praha, 4. září 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří vzdělávací činnost na vysokých školách prostřednictvím jejího kvalitnějšího materiálního a infrastrukturního zázemí, úpravami studijních programů, rozvojem pedagogických a didaktických dovedností vysokoškolských učitelů i prostřednictvím podpory studentů se specifickými potřebami. Alokace tří vyhlašovaných výzev financovaných z ESF a ERDF je v součtu 15,3 miliardy korun. Tzv. trojvýzva […]

Číst více

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Řídicí orgán OP JAK dne 30. 8. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, jejímž cílem je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, které umožňuje dosáhnout zvýšení kvality ve výuce studijních programů. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 4. 4. 2024 do 14:00. Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.