Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

24. února 2023 - 25. října 2023

Zbývá 21 dní na podání


Celková alokace

900 mil. Kč

Počet předložených žádostí

0

Předložené žádosti

0

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

900 mil. Kč


Aktualizováno 26. 9. 2023

Výzva Výzkumné e-infrastruktury I, verze 2

04. 08. 2023 - 06:44| pdf| 520.55 kB

Výzva Výzkumné e-infrastruktury I - Neplatná verze

24. 02. 2023 - 06:38| pdf| 1.08 MB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

04. 08. 2023 - 06:44| pdf| 152.23 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

24. 02. 2023 - 06:38| pdf| 357.28 kB

Příloha č. 2 Karty tematických oblastí

24. 02. 2023 - 06:38| pdf| 1.21 MB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 286.44 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 285.61 kB

Studie proveditelnosti

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 539.07 kB

Harmonogram klíčových aktivit

24. 02. 2023 - 07:08| xlsx| 150.92 kB

Soulad s Národní RIS3 strategií

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 356.46 kB

Smlouva o partnerství

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 305.10 kB

Prokázání vlastnické struktury

24. 02. 2023 - 07:08| docx| 283.27 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

24. 02. 2023 - 07:08| xlsx| 19.77 kB

Vzor Právního aktu

24. 02. 2023 - 11:11| docx| 247.53 kB

Vzor Základních parametrů projektu

24. 02. 2023 - 06:38| docx| 288.85 kB

Aktualizace výzvy Výzkumné e-infrastruktury I – změna data pro ukončení příjmu žádostí o podporu

Řídicí orgán OP JAK dne 04.08.2023 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_23_016 – Výzkumné e-infrastruktury I. U výzvy dochází ke změně data pro ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z původního data 25.8.2023 na datum 25.10.2023. Více informací o výzvě č. 02_23_016 – Výzkumné e-infrastruktury I najdete ZDE.

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byly zveřejněny vzory Prohlášení o velikosti podniku a Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky pro účely ověření podniku v obtížích, které slouží jako podpůrné doklady před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory pro prokázání, že žadatel či partner s finančním příspěvkem není podnikem v obtížích (viz body 3) a […]

Číst více

Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

Řídicí orgán OP JAK dne 24. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I, která je zaměřena na podporu upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných e-infrastruktur. Do výzvy se mohou zapojit velké výzkumné e-infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Datum uzávěrky příjmu projektových žádostí […]

Číst více