Výzva č. 02_23_013 Fázované projekty I

13. dubna 2023 - 30. června 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

400 mil. Kč

Počet předložených žádostí

1

Předložené žádosti

358 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

1

Podpořené žádosti

358 mil. Kč

Zbývající alokace

42 mil. Kč


Aktualizováno 24. 5. 2024

Cíl výzvy

Výzva je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR. Výzva podpoří dokončení aktivit, které se nepodařilo dokončit v předchozím programovém období. Ve výše uvedených projektech bude za účelem realizace tzv. orientovaného výzkumu na špičkové vědecké úrovni umožněno pořízení nejmodernějších přístrojů, jež nebylo možné pořídit v rámci časových limitů výzvy Excelentní výzkum.

Oprávněné aktivity
Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.7 Pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „PpŽP“) – specifická část.

POVINNÉ AKTIVITY:
Aktivita 1. Řízení projektu
Aktivita 2. Dobudování, rekonstrukce či upgrade infrastruktury – materiálně, technicky a informačně podpořit a umožnit výzkumné aktivity v návaznosti na podporovanou aktivitu a)1 výzvy OP VVV č. 02_16_019 Excelentní výzkum „Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, čímž dojde ke zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center“

VYLOUČENÉ AKTIVITY
Aktivity, které nebyly schváleny Řídicím orgánem OP VVV v rámci projektu podpořeného z OP VVV v době řešení I. fáze projektů.

Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01).
Oprávněný žadatel musí být veřejnou výzkumnou institucí a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická část.

Podání žádosti o podporu

Podání žádosti o podporu: 13. 4. 2023 – 30. 6. 2023

v aplikaci IS KP21+ na webu: https://iskp21.mssf.cz/

Informační e-mail k výzvě: fazovaneprojekty@msmt.cz

Více informací na webu: OPJAK.cz/vyzvy

Výzva Fázované projekty I

12. 04. 2023 - 10:45| pdf| 364.31 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

12. 04. 2023 - 10:45| pdf| 235.18 kB

Příloha č. 2 Karty tematických oblastí

12. 04. 2023 - 10:54| pdf| 1.21 MB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

12. 04. 2023 - 10:45| docx| 286.45 kB

Soulad s RIS3

12. 04. 2023 - 10:45| docx| 360.25 kB

Prokázání vlastnické struktury

12. 04. 2023 - 10:45| docx| 283.27 kB

Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky

12. 04. 2023 - 10:45| docx| 297.53 kB

Prohlášení o velikosti podniku

12. 04. 2023 - 10:45| xlsx| 52.61 kB

Vzor Právního aktu

12. 04. 2023 - 10:45| docx| 206.78 kB

Vzor Základních parametrů projektu

12. 04. 2023 - 10:45| docx| 287.57 kB

Soupisky pro vykazování indikátorů

01. 09. 2023 - 08:25| xlsx| 49.17 kB

Přístrojový deník

27. 12. 2023 - 07:04| xlsx| 257.61 kB

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty v realizaci

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru Přístrojového deníku. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Vzor přílohy ZoR pro výzvu 02_23_013 Fázované projekty I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_23_013 Fázované projekty I. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR ZDE.

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_013 Fázované projekty I

Řídicí orgán OP JAK dne 13. 4. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_013 Fázované projekty I, která je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR. Výzva podpoří dokončení aktivit, které se […]

Číst více