Je výzvou omezen podíl partnera z komerční sféry na rozpočtu projektu?

Tento podíl není stanoven. Míra zapojení takového partnera však musí být v souladu s obecnými podmínkami partnerství, které jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.4, tj. že příjemce realizuje hlavní část aktivit projektu, což je možné posoudit právě porovnáním objemu podpory, kterou získají partneři, s objemem podpory naplánované k rozdělení mezi partnery. […]

Číst více »

Jedním z povinných opatření v oblasti otevřené vědy je systémové nastavení práce s budoucími výsledky projektu již v rámci partnerské smlouvy či principech partnerství. Kam je možné do struktury daných dokumentů tyto závazky zakotvit?

Je možné vycházet ze vzoru partnerské smlouvy, který je uveřejněn na webu v části „Vzory příloh k žádosti o podporu“ mezi dokumenty příslušné výzvy. Ve vzoru je daná povinnost, resp. závazek žadatele a partnerů zakotven.

Číst více »

Genderové principy v instituci, které budeme popisovat v rámci studie proveditelnosti, se vztahují k instituci žadatele, nebo za každý zapojený subjekt projektu?

Genderové principy v instituci se posuzují pouze v rámci instituce subjektu žadatele. Genderová vyrovnanost týmů a genderová dimenze ve výzkumu je však posuzována na úrovni celého projektu, tj. včetně zapojených partnerů.

Číst více »

Stanovuje výzva limity výzkumné agendy dle metodologie TRL?

Výzva rozsah výzkumné agendy pomocí TRL neomezuje/nedefinuje.Výzva definuje, že do projektů mohou být zařazeny i výsledky badatelského výzkumu, ten musí však dále pokračovat cíleným/orientovaným výzkumem daného výsledku. Cílem je podpora výzkumu, jenž vyústí ve výsledky, které mají potenciál budoucí aplikovatelnosti v praxi. V žádosti o podporu musí být aplikační potenciál popsán a je předmětem hodnocení.V rámci projektů […]

Číst více »

Existuje převodník mezi obory dle klasifikace FORD a Stromem odborností a oborů OP JAK

OP JAK oficiální převodník nevydal, nicméně je možné použít převodník Struktury oborů OECD (Frascati manual) Metodiky 17+. V tomto převodníku čtvrtý sloupec „Fields of research and development (FORD)“ odpovídá oborům dle klasifikace FORD druhé úrovně a poslední sloupec „RIV (dominující vazba)“ odpovídá oborům dle Stromu odborností a oborů OP JAK. Ke stažení zde.

Číst více »

Je možné, aby projekt obsahoval výzkumné záměry z různých oborů FORD druhé úrovně, aniž by všechny měly jednotící hlavní obor dle FORD druhé úrovně?

Nikoliv. Každý projekt musí mít jednotící obor dle FORD druhé úrovně. Projekt, jehož výzkumné záměry nebudou zařazeny do stejného hlavního oboru dle FORD druhé úrovně, nebude podpořen, takový projekt by neodpovídal požadavkům výzvy.

Číst více »

Jak koncipovat výzkumné záměry s ohledem na obory FORD?

Každý výzkumný záměr musí být věcně v souladu s hlavním oborem dle klasifikace FORD druhé úrovně. Tento hlavní obor je jednotícím prvkem celého výzkumného projektu. Pokud je projekt interdisciplinární, musí obsahovat alespoň v jednom výzkumném záměru kromě hlavního oboru ještě další obor dle klasifikace FORD druhé úrovně. Například: Projekt je zaměřen na onkologii, je interdisciplinární a má dva […]

Číst více »

U hodnoticích kritérií bývá uvedeno „žadatel/partner“ a není vždy z kontextu zřejmé, kterého subjektu se dané kritérium týká. Příkladem je kritérium V2.4.1, V2.8.2 či 2.8.3. Posuzují se daná kritéria samostatně za žadatele a partnera/y projektu?

Matice kritérií vyplývá z univerzálních či všeobecně platných kritérií pro celý operační program a na úrovni výzvy se pak mohou podmínky lišit. Stejně tak v různých projektech může být situace různá, a to právě s ohledem na to, zda je např. do projektu zapojen partner či nikoliv. Vždy tedy prosím vycházejte z podmínek stanovených výzvou […]

Číst více »

Mohou být v případě více výzkumných záměrů tyto záměry zařazeny do více oblastí FORD druhé úrovně napříč všemi oblastmi? Např. dva výzkumné záměry budou zařazeny ve FORDu 1 Přírodní vědy, konkrétně 1.1 Matematika (FORD 1 tedy bude „hlavní“) a třetí výzkumný záměr může být zařazen do FORDu č. 5 Společenské vědy, konkrétně 5.4 Sociologie? Je takovéto nastavení možné?

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část (dále je SPpŽP) stanovují povinnost koncipovat projekt v jednom hlavním oboru (jedná se o hlavní „vizi“ či jednotící oblast, která prostupuje celým projektem), který je obsažen ve všech výzkumných záměrech. Tento hlavní obor se uvádí ve Studii proveditelnosti v kap. 3. Vycházejte z tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. […]

Číst více »

Musí být u pozic Odborného manažera projektu a Vedoucího výzkumného týmu prokázána příslušnost výsledků VaV v hlavním oboru FORD druhé úrovně?

Pokud je v projektu hlavním oborem např. 1.1 Matematika, pak u Odborného manažera projektu platí, že takovýto výzkumník musí prokázat, že jeho výsledky VaV za období od roku 2016 včetně musí být převažující v hlavním oboru tedy v tomto konkrétním případě v oboru 1.1 Matematika. Do CV tohoto výzkumníka se uvedou veškeré jeho výsledky a ty z oboru 1.1 Matematika […]

Číst více »

Je možné, aby člen odborného týmu měl místo výkonu práce v zahraničí?

Je to možné, pouze za podmínky, že se jedná o dílčí činnost v projektu, to znamená, že se jedná o výjimečný případ, jádro odborného týmu bude působit v ČR. Dále musí platit, že pracovní smlouva takovéhoto výzkumníka bude uzavřena s žadatelem/partnerem projektu z ČR s místem výkonu práce v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardní řešení, […]

Číst více »

Je možné v rámci výzvy Špičkový výzkum realizovat např. sběr vzorků v zahraničí?

Ano, toto možné je. Ač je výzvou stanoveno přípustné místo realizace projektu území ČR, s výjimkou aktivity č. 6 Mobility odborného týmu, která může být realizována i mimo území ČR, je možné dílčí části aktivit projektu realizovat i mimo území ČR. Mezi takovéto dílčí činnosti lze například uvést krátkodobé výjezdy na konference, workshopy, networking, sběr vzorků […]

Číst více »

Je možné, aby do projektu byl zapojen partner, kterým by byla zahraniční instituce?

Nastavení výzvy stanovuje přípustné místo realizace projektu území ČR s výjimkou aktivity č. 6 Mobility odborného týmu, která může být realizována i mimo území ČR. Na zapojení partnera do projektu pohlíží OP JAK jako na spoluřešitele aktivit (hlavních, nikoliv dílčích) stanovených výzvou. Zapojení zahraničního partnera se sídlem mimo ČR v tom smyslu, že by prováděl aktivity na […]

Číst více »

V PpŽP – specifická část je uvedeno, že bude bodově zvýhodněna účast výzkumníka úspěšného v ERC výzvách. Platí, že za každého řešitele ERC grantů budou uděleny body zvlášť, nebo to platí paušálně nezávisle na počtu takových výzkumníků?

Nezávisí na počtu takovýchto výzkumníků, musí se jednat minimálně o 1 výzkumníka s úvazkem alespoň 0,2 FTE. V případě splnění této a dalších podmínek uvedených v SPpŽP může žádost za toto kritérium obdržet maximálně 10 bodů, bez ohledu na počet takovýchto výzkumníků

Číst více »

Je možné v rámci agendy Open Access zveřejňovat v neplacených – green časopisech?

V neplacených časopisech je možné publikovat. Nejedná se ale o tzv. „green route“ (zelenou cestu OA). U časopisů, kde není vyžadováno APC, jde o tzv. „diamond model“, který je naopak podporován, protože autor nemusí platit publikační poplatek a náklady na publikování hradí někdo jiný (např. poskytovatel, učená společnost atd.).

Číst více »

Stačí jeden data management plan pro projekt nebo je třeba, aby každá instituce žadatele/partnera měla svůj, bez vazby na projekt?

Jedná se o data management plan s vazbou na celý projekt a předkládá jej pouze žadatel, respektive (v době realizace) příjemce, ale musí obsahovat informace, jak s výzkumnými výsledky a daty pracuje každý ze zapojených subjektů do projektu.

Číst více »

Je třeba pro projekt zřizovat ISAB i v případě, že již podobný orgán u instituce žadatele existuje?

ISAB musí splnit podmínky stanovené pravidly výzvy. Pokud již instituce žadatele disponuje poradním orgánem, který tato pravidla splňuje, je možné pro účely projektu použít stávající orgán.

Číst více »

Musí mít ISAB každý z partnerů projektu?

ISAB je ustanovována pro projekt jako celek, nikoliv pro jednotlivé instituce. Je třeba, aby ji měl zřízenu žadatel, který zodpovídá za celý projekt.

Číst více »

V rámci aktivity č. 6 Mobility odborného týmu je u výjezdů stanovena podmínka, že délka mobilit v zahraničí nesmí u 1 pracovníka přesáhnout 50 % celkového času zapojení do projektu. Co když tento pracovník předčasně ukončí pracovní poměr a toto maximum tak bude překročeno?

V takovémto případě by došlo k porušení stanovené podmínky a jednalo by se o nezpůsobilý výdaj. Toto je možné řešit buď vysláním pracovníka až po určité době jeho působení v projektu, případně jej zavázat k dalšímu působení v týmu po ukončení mobility. Tato podmínka se neuplatní ve výjimečných případech, jako je např. dlouhodobá pracovní neschopnost, mateřská dovolená, úmrtí, kdy […]

Číst více »

Je možné využít mobilitu pro splnění povinnosti zapojení zahraničního pracovníka (v rámci aktivity č. 3 Rozvoj kapacit výzkumných týmů)?

Toto není možné. Cílem aktivity č. 3 je trvalé zapojení zahraničního výzkumníka do projektu a je prokazováno před zahájením realizace projektu. Oproti tomu cílem aktivity č. 6 Mobility odborného týmu je dočasné zapojení zahraničních výzkumníků a bude realizováno dle potřeb projektu kdykoliv v průběhu řešení projektu (ne po celou dobu jeho trvání).

Číst více »

Uvádějí se do životopisu všechny publikace od roku 2016 anebo pouze 5 nejvýznamnějších?

U pozice Odborného manažera projektu se uvádějí všechny od roku 2016 (se zvýrazněním 5 nejvýznamnějších) z důvodu posouzení faktu, že převažují výsledky výzkumu v hlavním oboru projektu, a u Vedoucích výzkumných záměrů pouze 5 nejvýznamnějších (respektive minimálně 3 u VVZ – juniora).

Číst více »

Jak řešit situaci, kdy bude v žádosti o podporu naplánováno zahájení realizace projektu tak, aby výzkumný pracovník – junior splňoval podmínku 7 let a následně se zdrží hodnocení celé výzvy a podmínka tak nebude naplněna?

Žadatel do žádosti o podporu uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu, které není navázáno na délku hodnoticího procesu. Splnění podmínky 7 let se pak posuzuje právě k tomuto datu.

Číst více »

Je kvalifikaci vedoucího výzkumného záměru možno doložit i spoluprací se zahraničními výzkumníky, která vyústila ve společné publikace? Jedná se též o 3 publikace za období od roku 2016?

Formu doložení zahraniční spolupráce specifikuje závorka v kap. 5.7 v Aktivitě 3 PpŽP – Specifická část, tj „výzkumník musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí nebo dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D studia či po jeho skončení v délce min. 12 měsíců nebo krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci […]

Číst více »