Je pravda, že se k žádosti přikládají pouze CV budoucích členů ISAB? Nebo je třeba dodat i Letters of intent, kde stvrzují své zapojení?

Doložení Letter(s) of intent členů ISAB není výzvou stanoveno jako povinnost, nicméně je umožněno a může být pro účely hodnocení projektových žádostí přínosem.

Číst více »

Bude zapojení zahraničního pracovníka do odborného týmu bodově zvýhodněno?

Odborný tým je posuzován jako celek, zapojení výzkumníků ze zahraničí není výzvou povinně vyžadováno, ani specificky přímo bonifikováno. Nicméně v oblastech výzkumu, kde je zapojení výzkumných pracovníků ze zahraničí relevantní / žádoucí, se do bodového hodnocení může promítnout, avšak pouze jako zhodnocení celkové kvality a struktury odborného týmu. Samotné zapojení zahraničních pracovníků však není zárukou vyššího […]

Číst více »

Jakým způsobem může žadatel doložit požadavky na kvalifikační předpoklady u neobsazených pozic?

Požadavky na kvalifikační předpoklady mohou být popsány buď přímo ve Studii proveditelnosti, nebo je možné se ve Studii proveditelnosti odkázat na samostatnou přílohu žádosti o podporu (obdobně jako jsou přiložena CV). Přiložená CV/výběrová kritéria nejsou součástí limitu 100 stran Studie proveditelnosti.

Číst více »

V SPpŽP kap. 5.7.1. je stanovena podmínka, že odborný manažer projektu musí mít „doložitelné zkušenosti s řízením odborného týmu v obdobném rozsahu, jako je předložený projekt“. Jak máme této podmínce rozumět?

Pravidla výzvy vyžadují zkušenost s řízením odborného týmu v obdobném rozsahu, jako je předložený projekt. Cílem tohoto požadavku je ověřit, zda odborný manažer disponuje schopnostmi a zkušenostmi dostatečnými k tomu, aby mohl úspěšně vést projektový tým a zajistit úspěšné provedení projektu. Konkrétní forma zkušeností hlavního odborného manažera projektu není výzvou předepsána. Tyto zkušenosti nemusí být výhradně […]

Číst více »

Je možné realizovat aktivitu č. 1 Řízení projektu i mimo území ČR?

Ano, v případě zapojení zahraničního subjektu jako partnera s finančním příspěvkem je možné aktivitu č. 1 realizovat i mimo ČR, a to na území EU či na území států, které jsou součástí skupiny zemí přidružených k účasti v programu Horizont Evropa, a to ke dni vyhlášení výzvy, a na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Číst více »

V případě, kdy projekt obsahuje více výzkumných záměrů, může být obsazeno více pozic vedoucího výzkumného záměru výzkumníky juniory?

Ano, výzva stanovuje pouze povinnost obsadit minimálně jednu pozici vedoucího výzkumného záměru výzkumným pracovníkem – juniorem. Maximální počet omezen není. Současně však upozorňujeme, že zásadní součástí věcného hodnocení žádostí o podporu bude kvalita a struktura složení odborného týmu, a to včetně dosavadních zkušeností vedoucích výzkumných záměrů.

Číst více »

V případě, že plánujeme projekt složený pouze z jednoho výzkumného záměru, zůstane pozice odborného manažera projektu neobsazena?

Ano, je to tak, v případě, že projekt sestává pouze z jednoho výzkumného záměru, je odborný tým projektu veden vedoucím výzkumného záměru – juniorem. Pozice odborného manažera projektu v tomto případě opravdu zůstává neobsazena.

Číst více »

Je výzvou omezen podíl partnera z komerční sféry na rozpočtu projektu?

Tento podíl není stanoven. Míra zapojení takového partnera však musí být v souladu s obecnými podmínkami partnerství, které jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.4, tj. že příjemce realizuje hlavní část aktivit projektu, což je možné posoudit právě porovnáním objemu podpory, kterou získají partneři, s objemem podpory naplánované k rozdělení mezi partnery. […]

Číst více »

Jedním z povinných opatření v oblasti otevřené vědy je systémové nastavení práce s budoucími výsledky projektu již v rámci partnerské smlouvy či principech partnerství. Kam je možné do struktury daných dokumentů tyto závazky zakotvit?

Je možné vycházet ze vzoru partnerské smlouvy, který je uveřejněn na webu v části „Vzory příloh k žádosti o podporu“ mezi dokumenty příslušné výzvy. Ve vzoru je daná povinnost, resp. závazek žadatele a partnerů zakotven.

Číst více »

Genderové principy v instituci, které budeme popisovat v rámci studie proveditelnosti, se vztahují k instituci žadatele, nebo za každý zapojený subjekt projektu?

Genderové principy v instituci se posuzují pouze v rámci instituce subjektu žadatele. Genderová vyrovnanost týmů a genderová dimenze ve výzkumu je však posuzována na úrovni celého projektu, tj. včetně zapojených partnerů.

Číst více »

Stanovuje výzva limity výzkumné agendy dle metodologie TRL?

Výzva rozsah výzkumné agendy pomocí TRL neomezuje/nedefinuje.Výzva definuje, že do projektů mohou být zařazeny i výsledky badatelského výzkumu, ten musí však dále pokračovat cíleným/orientovaným výzkumem daného výsledku. Cílem je podpora výzkumu, jenž vyústí ve výsledky, které mají potenciál budoucí aplikovatelnosti v praxi. V žádosti o podporu musí být aplikační potenciál popsán a je předmětem hodnocení.V rámci projektů […]

Číst více »

Existuje převodník mezi obory dle klasifikace FORD a Stromem odborností a oborů OP JAK

OP JAK oficiální převodník nevydal, nicméně je možné použít převodník Struktury oborů OECD (Frascati manual) Metodiky 17+. V tomto převodníku čtvrtý sloupec „Fields of research and development (FORD)“ odpovídá oborům dle klasifikace FORD druhé úrovně a poslední sloupec „RIV (dominující vazba)“ odpovídá oborům dle Stromu odborností a oborů OP JAK. Ke stažení zde.

Číst více »

Je možné, aby projekt obsahoval výzkumné záměry z různých oborů FORD druhé úrovně, aniž by všechny měly jednotící hlavní obor dle FORD druhé úrovně?

Nikoliv. Každý projekt musí mít jednotící obor dle FORD druhé úrovně. Projekt, jehož výzkumné záměry nebudou zařazeny do stejného hlavního oboru dle FORD druhé úrovně, nebude podpořen, takový projekt by neodpovídal požadavkům výzvy.

Číst více »

Jak koncipovat výzkumné záměry s ohledem na obory FORD?

Každý výzkumný záměr musí být věcně v souladu s hlavním oborem dle klasifikace FORD druhé úrovně. Tento hlavní obor je jednotícím prvkem celého výzkumného projektu. Pokud je projekt interdisciplinární, musí obsahovat alespoň v jednom výzkumném záměru kromě hlavního oboru ještě další obor dle klasifikace FORD druhé úrovně. Například: Projekt je zaměřen na onkologii, je interdisciplinární a má dva […]

Číst více »

U hodnoticích kritérií bývá uvedeno „žadatel/partner“ a není vždy z kontextu zřejmé, kterého subjektu se dané kritérium týká. Příkladem je kritérium V2.4.1, V2.8.2 či 2.8.3. Posuzují se daná kritéria samostatně za žadatele a partnera/y projektu?

Matice kritérií vyplývá z univerzálních či všeobecně platných kritérií pro celý operační program a na úrovni výzvy se pak mohou podmínky lišit. Stejně tak v různých projektech může být situace různá, a to právě s ohledem na to, zda je např. do projektu zapojen partner či nikoliv. Vždy tedy prosím vycházejte z podmínek stanovených výzvou […]

Číst více »

Mohou být v případě více výzkumných záměrů tyto záměry zařazeny do více oblastí FORD druhé úrovně napříč všemi oblastmi? Např. dva výzkumné záměry budou zařazeny ve FORDu 1 Přírodní vědy, konkrétně 1.1 Matematika (FORD 1 tedy bude „hlavní“) a třetí výzkumný záměr může být zařazen do FORDu č. 5 Společenské vědy, konkrétně 5.4 Sociologie? Je takovéto nastavení možné?

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část (dále je SPpŽP) stanovují povinnost koncipovat projekt v jednom hlavním oboru (jedná se o hlavní „vizi“ či jednotící oblast, která prostupuje celým projektem), který je obsažen ve všech výzkumných záměrech. Tento hlavní obor se uvádí ve Studii proveditelnosti v kap. 3. Vycházejte z tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. […]

Číst více »

Musí být u pozic Odborného manažera projektu a Vedoucího výzkumného týmu prokázána příslušnost výsledků VaV v hlavním oboru FORD druhé úrovně?

Pokud je v projektu hlavním oborem např. 1.1 Matematika, pak u Odborného manažera projektu platí, že takovýto výzkumník musí prokázat, že jeho výsledky VaV za období od roku 2016 včetně musí být převažující v hlavním oboru tedy v tomto konkrétním případě v oboru 1.1 Matematika. Do CV tohoto výzkumníka se uvedou veškeré jeho výsledky a ty z oboru 1.1 Matematika […]

Číst více »

Je možné, aby člen odborného týmu měl místo výkonu práce v zahraničí?

Je to možné, pouze za podmínky, že se jedná o dílčí činnost v projektu, to znamená, že se jedná o výjimečný případ, jádro odborného týmu bude působit v ČR. Dále musí platit, že pracovní smlouva takovéhoto výzkumníka bude uzavřena s žadatelem/partnerem projektu z ČR s místem výkonu práce v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardní řešení, […]

Číst více »

Je možné v rámci výzvy Špičkový výzkum realizovat např. sběr vzorků v zahraničí?

Ano, toto možné je. Ač je výzvou stanoveno přípustné místo realizace projektu území ČR, s výjimkou aktivity č. 6 Mobility odborného týmu, která může být realizována i mimo území ČR, je možné dílčí části aktivit projektu realizovat i mimo území ČR. Mezi takovéto dílčí činnosti lze například uvést krátkodobé výjezdy na konference, workshopy, networking, sběr vzorků […]

Číst více »

Je možné, aby do projektu byl zapojen partner, kterým by byla zahraniční instituce?

Nastavení výzvy stanovuje přípustné místo realizace projektu území ČR s výjimkou aktivity č. 6 Mobility odborného týmu, která může být realizována i mimo území ČR. Na zapojení partnera do projektu pohlíží OP JAK jako na spoluřešitele aktivit (hlavních, nikoliv dílčích) stanovených výzvou. Zapojení zahraničního partnera se sídlem mimo ČR v tom smyslu, že by prováděl aktivity na […]

Číst více »

V PpŽP – specifická část je uvedeno, že bude bodově zvýhodněna účast výzkumníka úspěšného v ERC výzvách. Platí, že za každého řešitele ERC grantů budou uděleny body zvlášť, nebo to platí paušálně nezávisle na počtu takových výzkumníků?

Nezávisí na počtu takovýchto výzkumníků, musí se jednat minimálně o 1 výzkumníka s úvazkem alespoň 0,2 FTE. V případě splnění této a dalších podmínek uvedených v SPpŽP může žádost za toto kritérium obdržet maximálně 10 bodů, bez ohledu na počet takovýchto výzkumníků

Číst více »

Je možné v rámci agendy Open Access zveřejňovat v neplacených – green časopisech?

V neplacených časopisech je možné publikovat. Nejedná se ale o tzv. „green route“ (zelenou cestu OA). U časopisů, kde není vyžadováno APC, jde o tzv. „diamond model“, který je naopak podporován, protože autor nemusí platit publikační poplatek a náklady na publikování hradí někdo jiný (např. poskytovatel, učená společnost atd.).

Číst více »

Stačí jeden data management plan pro projekt nebo je třeba, aby každá instituce žadatele/partnera měla svůj, bez vazby na projekt?

Jedná se o data management plan s vazbou na celý projekt a předkládá jej pouze žadatel, respektive (v době realizace) příjemce, ale musí obsahovat informace, jak s výzkumnými výsledky a daty pracuje každý ze zapojených subjektů do projektu.

Číst více »

Je třeba pro projekt zřizovat ISAB i v případě, že již podobný orgán u instituce žadatele existuje?

ISAB musí splnit podmínky stanovené pravidly výzvy. Pokud již instituce žadatele disponuje poradním orgánem, který tato pravidla splňuje, je možné pro účely projektu použít stávající orgán.

Číst více »