FAQ

Stanovuje výzva limity výzkumné agendy dle metodologie TRL?

Výzva rozsah výzkumné agendy pomocí TRL neomezuje/nedefinuje.Výzva definuje, že do projektů mohou být zařazeny i výsledky badatelského výzkumu, ten musí však dále pokračovat cíleným/orientovaným výzkumem daného výsledku. Cílem je podpora výzkumu, jenž vyústí ve výsledky, které mají potenciál budoucí aplikovatelnosti v praxi. V žádosti o podporu musí být aplikační potenciál popsán a je předmětem hodnocení.V rámci projektů však nesmí být realizován experimentální vývoj. Nastavení vychází z definic základních pojmů výzkumu a vývoje v OECD a EU, dostupných na odkaze: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=932 a z definic v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a ve GBER. Zacílení na orientovaný výzkum je definováno sledovanými indikátory, viz kapitola 7.8 PpŽP – specifická část, kde jsou uvedeny publikační výsledky, ale také žadatel povinně volí alespoň jeden v výstupů v podobě patentové přihlášky či vybrané ostatní nepublikační výsledky (viz definice a specifikace indikátoru 214 031).